Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.178.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2020 r.

Powiadomienie o wniosku dotyczącym stosowalności art. 34 dyrektywy 2014/25/UE
Przedłużenie terminu przyjęcia aktów wykonawczych
(2020/C 178/05)

Dnia 19 grudnia 2019 r. do Komisji wpłynął wniosek złożony na podstawie art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE 1 .

Przedmiotowy wniosek, złożony przez Królestwo Danii, dotyczy usług w zakresie doręczania paczek od klientów biznesowych do klientów indywidualnych w Danii. Stosowne powiadomienia opublikowano w Dz.U. C 64 z dnia 27 lutego 2020 r. na stronie 55. Pierwotny termin upływa w dniu 11 maja 2020 r.

Zgodnie z ust. 1 akapit czwarty załącznika IV do dyrektywy 2014/25/UE termin ten może zostać przedłużony przez Komisję za zgodą podmiotu, który złożył dany wniosek dotyczący wyłączenia określonego rodzaju działalności z zakresu obowiązywania dyrektywy. W świetle obecnej sytuacji i skutków pandemii COVID-19 oraz w porozumieniu z Królestwem Danii, okres przysługujący Komisji na rozpatrzenie tego wniosku zostaje niniejszym przedłużony o 12 dni roboczych.

Ostateczny termin upływa zatem w dniu 29 maja 2020 r.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.