Dz.U.UE.C.2018.437.31

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

Postępowanie likwidacyjne
Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec A+ Insurance Services Limited

(Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

(2018/C 437/07)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2018 r.)

Zakład ubezpieczeńA+ Insurance Services Limited

Obecny adres siedziby statutowej: 40a Station Road, Upminster, Essex RM14 2TR, Zjednoczone Królestwo (wcześniejszy adres siedziby statutowej: Unit 16 Sovereign Park, Cleveland Way, Hemel Hempstead Industrial Estate, Hemel Hempstead, Hert-fordshire, HP2 7DA, Zjednoczone Królestwo)

Adres siedziby handlowej: Unit 16 Sovereign Park, Cleveland Way, Hemel Hemp-stead Industrial Estate, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7DA, Zjednoczone Królestwo

Nazwa handlowa: A+ Insurance Services Ltd oraz A+

Numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa: 02657979 (Anglia)

Numer referencyjny nadany przez urząd nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority): 308675

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj decyzji18 października 2018 r. - dobrowolna likwidacja na wniosek wierzycieli
Właściwe organyNie dotyczy
Organ nadzoruFinancial Conduct Authority (FCA), 12 Endeavor Square, London E20 1JN, Zjednoczone Królestwo
Mianowany zarządcaMichael James Wellard (zarządca upadłościowy nr 9670) i Darren Edwards (zarządca upadłościowy nr 10350), adres obydwu zarządców: Aspect Plus Limited, 40a Station Road, Upminster, Essex RM14 2TR, Zjednoczone Królestwo, mianowani na współlikwidatorów w dniu 18 października 2018 r.

Informacje i dane kontaktowe:

Tel. +44 1708300170

Faks: +44 1708202472

Email: terry@aspectplus.co.uk

Obowiązujące przepisyRegulation 11 of the Insurers (Reorganisation and Winding up) Regulations 2004 (regulacja nr 11 rozporządzenia w sprawie (reorganizacji i likwidacji) zakładów ubezpieczeń z 2004 r.); Insolvency Act 1986 (ustawa o upadłości z 1986 r.); Insolvency (England and Wales) Rules 2016 (zasady postępowania w przypadku stwierdzenia upadłości (Anglia i Walia) z 2016 r.).