Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa AIM Általános Biztosító Zrt. (AIM, powszechny zakład ubezpieczeń, spółka akcyjna).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.56.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2013 r.

Postępowanie likwidacyjne

Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa AIM Általános Biztosító Zrt. (AIM, powszechny zakład ubezpieczeń, spółka akcyjna)

(Publikacja dokonana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

(2013/C 56/09)

(Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2013 r.)

Zakład ubezpieczeńAIM Általános Biztosító Zrt. (AIM, powszechny zakład ubezpieczeń, spółka akcyjna)

Budapest

Könyves Kálmán krt. 11.

1097

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj decyzji25 stycznia 2013 r.

Cofnięcie zezwolenia na podjęcie i prowadzenie działalności

Wszczęcie postępowania likwidacyjnego w dniu 28 stycznia 2013 r.

Właściwe organyWęgierski organ nadzoru finansowego

Budapest

Krisztina krt. 39.

1013

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Organ nadzorczyWęgierski organ nadzoru finansowego

Budapest

Krisztina krt. 39.

1013

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Wyznaczony likwidatorHitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. (likwidator instytucji

kredytowych, spółka z o.o.)

Budapest

Damjanich u. 11-15.

1071

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel. +36 13210116

E-mail: kht@enternet.hu

Dyrektor: Dr. Zsuzsanna Borbélyné Balogh

Prawo mające zastosowanieWęgry

Artykuł 195 ust. 1 lit. s) i t) ustawy o ubezpieczeniach LX z 2003 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.