Dz.U.UE.L.2018.308.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1888
z dnia 3 grudnia 2018 r.
stanowiąca, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na podstawie art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 oraz na podstawie art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20/2013 nie jest odpowiednie w odniesieniu do przywozu bananów pochodzących z Gwatemali i Peru

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony 2 , w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów został wprowadzony na mocy Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony. Podobny mechanizm został zawarty w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony. Umowy te (zwane dalej "umowami") zaczęły tymczasowo obowiązywać w odniesieniu do Gwatemali w dniu 1 sierpnia 2013 r., a w odniesieniu do Peru - w dniu 1 marca 2013 r.

(2) Zgodnie z tymi mechanizmami stabilizacyjnymi, wdrożonymi rozporządzeniem (UE) nr 20/2013 i rozporządzeniem (UE) nr 19/2013, po przekroczeniu określonej wielkości progowej w odniesieniu do przywozu świeżych bananów 3  z jednego z państw, których dotyczy mechanizm, Komisja może tymczasowo zawiesić cło preferencyjne stosowane do przywozu świeżych bananów z tego państwa albo stwierdzić, że takie zawieszenie cła nie jest odpowiednie. Działanie to powinno być podjęte w drodze aktu wykonawczego przyjmowanego zgodnie z trybem pilnym, o którym mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 20/2013 i w art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 19/2013.

(3) W dniach 10 września i 15 października 2018 r. przywóz do Unii świeżych bananów pochodzących z Gwatemali i Peru przekroczył wielkość progową odpowiednio o 70 000 ton i o 97 500 ton, jak określono w odpowiednich umowach.

(4) W tym kontekście na mocy art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 20/2013 i art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 19/2013, Komisja przeanalizowała wpływ omawianego przywozu na sytuację unijnego rynku bananów w celu ustalenia, czy należy zawiesić preferencyjną stawkę celną. Komisja zbadała wpływ przedmiotowego przywozu na poziom cen w Unii, stan przywozu z innych źródeł oraz ogólną stabilność unijnego rynku świeżych bananów.

(5) W dniu 15 października 2018 r. przywóz świeżych bananów z Gwatemali i Peru stanowił 2,95 % i 2,80 % przywozu do Unii świeżych bananów objętych mechanizmem stabilizacyjnym. Ponadto przywóz bananów z Gwatemali i Peru stanowił odpowiednio 1,8 % i 2,2 % całkowitego przywozu świeżych bananów do Unii.

(6) W tym samym czasie przywóz z dużych państw wywozu, również objęty mechanizmem stabilizacyjnym, w szczególności z Kolumbii, Ekwadoru i Kostaryki, wynosił odpowiednio 51 %, 64,3 % i 64,3 % ich wielkości progowej. "Niewykorzystane" ilości w ramach mechanizmu stabilizacyjnego (około 2,4 mln ton) są zatem znacznie wyższe niż całkowity przywóz z Gwatemali i Peru (105 366 i 99 698 ton).

(7) Ceny przywozu z Gwatemali i Peru wynosiły średnio 527 EUR/tonę oraz 730 EUR/tonę w pierwszych 8 miesiącach 2018 r. (najnowsze dostępne dane) i są odpowiednio o 20 % niższe i o 10,7 % wyższe od średnich cen przywozu świeżych bananów z innych państw do Unii.

(8) W tym kontekście mimo niskiej ceny bananów przywożonych z Gwatemali, średnia cena hurtowa bananów na rynku unijnym w lipcu 2018 r. nie uległa żadnej tendencji spadkowej i utrzymywała się na wysokim poziomie. Średnia cena hurtowa bananów (niezależnie od pochodzenia) wynosiła w sierpniu 2018 r. 911,5 EUR/tonę, czyli była o 2,8 % wyższa od ceny z sierpnia 2017 r. (855,3 EUR/tonę). Ponadto średnia cena hurtowa bananów wyprodukowanych w Unii wynosiła w sierpniu 2018 r. 1 228,6 EUR/tonę, czyli była o 38,9 % wyższa od ceny z sierpnia 2017 r. (884,6 EUR/tonę). Powyższa sytuacja wystąpiła pomimo tego, że przywóz z Nikaragui przekroczył swoją wielkość progową o 409 %.

(9) Biorąc pod uwagę fakt, że przywóz bananów z Gwatemali i Peru jest odpowiednio niski nie miał on wpływu na unijną cenę rynkową bananów. Na obecnym etapie nic nie wskazuje zatem, by stabilność rynku unijnego została zakłócona przez przekraczający określoną roczną wielkość progową przywóz świeżych bananów z Gwatemali i Peru ani by miało to jakikolwiek istotny wpływ na sytuację producentów unijnych.

(10) Ponadto w sierpniu 2018 r. nic nie wskazuje, by istniało zagrożenie, że sytuacja na unijnym rynku lub sytuacja gospodarcza w regionach najbardziej oddalonych UE ulegnie poważnemu pogorszeniu.

(11) W związku z tym zawieszenie preferencyjnych ceł na przywóz bananów pochodzących z Gwatemali i Peru nie wydaje się odpowiednie na obecnym etapie.

(12) Komisja będzie kontynuować monitorowanie sytuacji i w razie potrzeby może wprowadzić środki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz świeżych bananów sklasyfikowanych w ramach podpozycji 0803 90 10 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej i pochodzących z Gwatemali lub Peru nie jest odpowiednie.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 17 z 19.1.2013, s. 1.
2 Dz.U. L 17 z 19.1.2013, s. 13.
3 Podpozycja 0803 90 10 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej z dnia 11 października 2018 r.