Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.378.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

Postanowienie Trybunału
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie E-1/17 COSTS Nettbuss AS przeciwko Konkurrenten.no AS
(Ustalenie kosztów - Koszty podlegające zwrotowi - Odsetki za zwłokę)

(2019/C 378/05)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2019 r.)

W sprawie E-1/17 COSTS Nettbuss AS przeciwko Konkurrenten.no AS - WNIOSEK o ustalenie kosztów przyznanych przez Trybunał spółce Nettbuss AS na mocy orzeczenia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie E-1/17 Konkurrenten.no przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA [2017] Ct. Rep. 989, Trybunał w składzie: Páll Hreinsson (prezes, sędzia sprawozdawca) oraz Bernd Hammermann (sędzia) i Ola Mestad (sędzia (ad hoc)), wydał w dniu 26 lipca 2019 r. orzeczenie zawierające sentencję następującej treści:

1. Koszty płatne przez Konkurrenten.no AS na rzecz spółki Nettbuss AS określa się na 351 738 NOK.
2. Odsetki za zwłokę nalicza się od dnia zawiadomienia o niniejszym postanowieniu do dnia zapłaty całej należnej kwoty; stopę odsetek, którą należy zastosować, oblicza się według stopy procentowej stosowanej przez bank centralny Norwegii, obowiązującej pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym przypada termin płatności, powiększonej o trzy i pół punktu procentowego.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.