Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.328.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA RADY
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie

(2005/902/WE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 15 grudnia 2005 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 203 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 116 akapit drugi,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 95/2/WE, Euratom, EWWiS(1) Rada określiła porządek sprawowania prezydencji w Radzie przez państwa będące członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 1995 r.

(2) Dnia 1 maja 2004 r. Unia Europejska została rozszerzona o dziesięć nowych Państw Członkowskich.

(3) W związku z tym należy określić porządek sprawowania prezydencji w Radzie z uwzględnieniem nowych Państw Członkowskich.

(4) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla porządku sprawowania prezydencji, który zostanie przyjęty przez Radę po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1
1. Porządek, w jakim Państwa Członkowskie sprawują prezydencję w Radzie od 1 stycznia 2006 r. jest określony w Załączniku.
2. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek zainteresowanych Państw Członkowskich, może podjąć decyzję, że dane Państwo Członkowskie będzie sprawować prezydencję w innym okresie niż wynikający z porządku określonego w Załączniku.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2006 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady
J. STRAW
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 1 z 1.1.1995, str. 220. Decyzja zmieniona decyzją 2002/105/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 39 z 9.2.2002, str. 17).

ZAŁĄCZNIK

Austriastyczeń-czerwiec2006
Finlandialipiec-grudzień2006
Niemcystyczeń-czerwiec2007
Portugalialipiec-grudzień2007
Słoweniastyczeń-czerwiec2008
Francjalipiec-grudzień2008
Republika Czeskastyczeń-czerwiec2009
Szwecjalipiec-grudzień2009
Hiszpaniastyczeń-czerwiec2010
Belgialipiec-grudzień2010
Węgrystyczeń-czerwiec2011
Polskalipiec-grudzień2011
Daniastyczeń-czerwiec2012
Cyprlipiec-grudzień2012
Irlandiastyczeń-czerwiec2013
Litwalipiec-grudzień2013
Grecjastyczeń-czerwiec2014
Włochylipiec-grudzień2014
Łotwastyczeń-czerwiec2015
Luksemburglipiec-grudzień2015
Niderlandystyczeń-czerwiec2016
Słowacjalipiec-grudzień2016
Maltastyczeń-czerwiec2017
Zjednoczone Królestwolipiec-grudzień2017
Estoniastyczeń-czerwiec2018
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.