Porozumienie ustanawiające Statut Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty. Genewa.2001.03.13.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.112.35

Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 2001 r.

POROZUMIENIE USTANAWIAJĄCE STATUT MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY BADAWCZEJ DO SPRAW JUTY Z 2001 ROKU

PREAMBUŁA

Strony niniejszego Porozumienia,

uznając znaczenie juty i produktów z juty dla gospodarki wielu krajów,

uwzględniając, że ścisła współpraca międzynarodowa w znajdowaniu rozwiązań problemów dla tego towaru wesprze rozwój gospodarczy krajów wywozu i wzmocni współpracę między krajami wywozu i przywozu,

uwzględniając ponadto wkład międzynarodowych Porozumień w sprawie juty i produktów z juty z 1982 roku i z 1989 roku we współpracę między krajami wywozu i przywozu, a także chęć poprawienia skuteczności takiej współpracy w przyszłości,

świadome potrzeby wspierania i podejmowania projektów oraz działań w celu zwiększenia dochodów z juty w produkujących ją krajach rozwijających się, przyczyniając się w ten sposób do złagodzenia ubóstwa w tych krajach,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Ustanowienie

1. Niniejszym ustanawia się Międzynarodową Grupę Badawczą do spraw Juty, zwaną dalej "Grupą", w celu administrowania postanowieniami i nadzorowania wykonania niniejszego Statutu. Do celów prawnych, administracyjnych i finansowych oraz operacyjnych, Grupa, wraz z wejściem w życie niniejszego Statutu, staje się następcą Międzynarodowej Organizacji do spraw Juty, początkowo ustanowionej w ramach Międzynarodowego porozumienia w sprawie juty i produktów z juty z 1982 roku i utrzymanej na mocy Międzynarodowego porozumienia w sprawie juty i produktów z juty z 1989 roku.

Definicje

2. Dla celów niniejszego Statutu:

a) "juta" oznacza surową jutę, kenaf i inne włókna, włączając Urena lobata, Abutilon avicennae i cephalonema polyandrum;

b) "produkt z juty" oznacza produkt całkowicie lub prawie całkowicie wykonany z juty lub produktów, których podstawowym składnikiem pod względem wagi jest juta;

c) "członek" oznacza każde państwo, Wspólnotę Europejską lub jakąkolwiek międzyrządową organizację określone w ustępie 5 poniżej, które dokonały notyfikacji o przyjęciu lub tymczasowym stosowaniu niniejszego Porozumienia zgodnie z ustępem 23 poniżej;

d) "członek stowarzyszony" oznacza organizację lub inny podmiot określony w ustępie 6 poniżej;

e) "głosowanie nadzwyczajne" oznacza głosowanie wymagające przynajmniej dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących pod warunkiem że głosy te zostały oddane przez liczebną większość członków obecnych i głosujących;

f) "zwykła większość" oznacza głosowanie wymagające więcej niż połowy całkowitej ilości głosów członków obecnych i głosujących pod warunkiem że głosy te zostały oddane przez liczebną większość członków obecnych i głosujących;

g) "rok budżetowy" oznacza okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca włącznie;

h) "rok jutowy" oznacza roczny międzynarodowy zbiór juty, który zaczyna się dnia 1 lipca i trwa do dnia 30 czerwca włącznie;

i) "statut" oznacza niniejsze Porozumienie ustanawiające statut Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty z 2001 roku.

Cele

3. Cele Grupy są następujące:

a) zapewnienie efektywnych ram współpracy międzynarodowej, rozwój polityki i konsultacji między członkami w odniesieniu do wszystkich aspektów dotyczących światowej gospodarki jutowej;

b) wspieranie rozwoju międzynarodowego handlu jutą i produktami z juty poprzez utrzymywanie istniejących rynków oraz poprzez rozwój nowych rynków, włączając wprowadzanie nowych produktów z juty i rozwój nowych zastosowań;

c) zapewnienie forum dla aktywnego udziału sektora prywatnego w rozwoju sektora juty;

d) zajęcie się sprawami dotyczącymi złagodzenia ubóstwa, zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, szczególnie kobiet w sektorze juty;

e) ułatwienie poprawy warunków strukturalnych w sektorze juty poprzez poprawę wydajności i jakości oraz wspieranie stosowania nowych procesów i technologii;

f) uświadamianie i podnoszenie świadomości korzystnych skutków wykorzystania juty jako przyjaznego dla środowiska, odnawialnego i ulegającego biodegradacji naturalnego włókna;

g) zwiększenie wiedzy o rynkach w celu zapewnienia większej przejrzystości na międzynarodowych rynkach juty we współpracy i z innymi organizacjami, włączając Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Funkcje

4. W celu osiągnięcia swoich celów, Grupa pełni następujące funkcje:

a) rozwijanie właściwej strategii dla poprawy światowej gospodarki jutowej ze szczególnym naciskiem na specjalne wspieranie juty i produktów z juty;

b) prowadzenie konsultacji i wymiany informacji dotyczących międzynarodowej gospodarki jutowej;

c) inicjowanie, sponsorowanie, nadzorowanie, monitorowanie i działanie jako pośrednik w stosunku do projektów i pokrewnych działań mających na celu poprawę warunków strukturalnych światowej gospodarki jutowej i ogólny ekonomiczny dobrobyt osób tam zatrudnionych. W wyjątkowych wypadkach, zaangażowanie Grupy we wdrażanie projektów będzie zatwierdzane przez Radę, zakładając, iż zaangażowanie to nie niesie ze sobą dodatkowych kosztów dla budżetu administracyjnego Grupy;

d) dostarczanie i udoskonalanie statystyk oraz informacji o rynku dotyczących juty i produktów na niej opartych w konsultacji z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz z innymi właściwymi organami;

e) podejmowanie badań w sprawie różnych aspektów światowej gospodarki jutowej oraz pokrewnych problemów; oraz

f) rozpatrywanie problemów lub trudności, które mogłyby się pojawić w międzynarodowej gospodarce jutowej.

Wykonując wyżej wymienione funkcje, Grupa bierze pod uwagę działania innych właściwych organizacji międzynarodowych, włączając Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Członkostwo

5. Członkostwo w Grupie otwarte jest dla wszystkich państw oraz Wspólnoty Europejskiej, które są zainteresowane produkcją, wykorzystywaniem juty i produktów z juty lub międzynarodowym handlem jutą lub produktami z juty, oraz, za zgodą Rady, dla wszystkich organizacji międzyrządowych, których zakres działania obejmuje negocjowanie, zawieranie i stosowanie umów międzynarodowych, w szczególności porozumień towarowych.

6. Członkostwo stowarzyszone w Grupie jest otwarte, za zgodą Rady, dla organizacji i podmiotów nieuprawnionych do pełnego członkostwa zgodnie z postanowieniami ustępu 5 powyżej. Rada ustala zasady dotyczące przyjmowania członków stowarzyszonych oraz ich praw i obowiązków.

Skład i uprawnienia Rady

7. a) Najwyższym organem stanowiącym Grupy powołanej na mocy niniejszego Statutu jest Rada, w której reprezentowani są wszyscy członkowie. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

b) Rada wykonuje uprawnienia i podejmuje takie działania lub uzgadnia podjęcie działań, które mogą być niezbędne do wykonania i zapewnienia stosowania postanowień niniejszego Statutu.

c) Rada przyjmuje, w głosowaniu nadzwyczajnym regulacje, które uważa za niezbędne do wykonywania zadań Grupy, które podlegają niniejszemu Statutowi i nie są z nim niezgodne. Regulacje te obejmują: i) regulamin, ii) postanowienia finansowe i postanowienia odnoszące się do projektów, iii) regulamin pracowniczy i postanowienia pracownicze oraz iv) postanowienia dotyczące funduszu świadczeń dla personelu.

d) Rada nie ma uprawnień i nie jest uważana za upoważnioną przez swoich członków do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań nieobjętych niniejszym Statutem lub regulacjami określonymi w literze c) powyżej.

e) Aby osiągnąć cele wymienione w ustępie 3 powyżej, Rada zatwierdza program pracy, który jest okresowo weryfikowany.

Siedziba

8. Siedziba Grupy znajduje się w Dhace, w Bangladeszu, chyba że Rada, w głosowaniu nadzwyczajnym, zadecyduje inaczej. Rada zawrze porozumienie w sprawie siedziby z rządem ją przyjmującym możliwie jak najszybciej po wejściu w życie niniejszego Statutu.

Podejmowanie decyzji i podział głosów

9. a) O ile nie postanowiono inaczej oraz z zastrzeżeniem postanowień litery d) poniżej, Rada, Komitet do spraw Projektów określony w ustępie 10, oraz komitety i organy pomocnicze, które mogą być ustanawiane, podejmują decyzje, w przypadkach gdy jest to możliwe, jednogłośnie. W przypadku gdy konsensus nie może być osiągnięty, każdy członek może wnioskować, aby taka decyzja została podjęta zwykłą większością głosów, chyba że przewidziane jest głosowanie nadzwyczajne.

b) Każdy członek jest uprawniony do liczby głosów przyznanych mu zgodnie z postanowieniami litery c). W przypadku głosowania, Wspólnota Europejska i międzyrządowe organizacje członkowskie głosują liczbą głosów równą całkowitej liczbie głosów przyznanych ich Państwom Członkowskim.

c) Wszyscy członkowie posiadają łącznie 2.000 głosów. Pięćdziesiąt procent głosów dzieli się po równo między wszystkich członków, z zastrzeżeniem postanowień litery b). Pozostałe 50 % wszystkich głosów przydziela się każdemu członkowi proporcjonalnie do jego "współczynnika ważności w gospodarce jutą" określonego w literze d). Suma głosów podstawowych i głosów związanych ze współczynnikiem ważności każdego członka jest odpowiednio zaokrąglana, tak aby nie było głosów ułamkowych, a całkowita liczba głosów członków nie przekraczała 2.000, z zastrzeżeniem, jednakże postanowień litery e).

d) Dla celów niniejszego Statutu "współczynnik ważności w gospodarce jutą" każdego członka stanowi jego udział w całkowitej wartości przydzielonej wszystkim Państwom Członkowskim zgodnie z następującą formułą:

i) w przypadku krajów produkujących jutę, średnia ważona składa się w 40 % ze średniej wielkości produkcji oraz w 60 % ze średniej wielkości netto handlu jutą i produktami z juty w ostatnim trzyletnim okresie, za który dostępne są odnośne statystyki;

ii) w przypadku państw nieprodukujących juty i krajów - importerów netto, średnia wielkość ich przywozu netto juty i produktów z juty w czasie ostatniego trzyletniego okresu, za który są dostępne odnośne statystyki.

e) Żaden członek reprezentujący jedno państwo nie może mieć więcej niż 450 głosów. Głosy przewyższające tę liczbę wynikające z metody określonej w literach c) i d) oraz uwzględnione w literze i), rozdziela się między wszystkich innych członków na tej samej podstawie obliczeń, którą przewidziano w powyższych literach.

f) Jeśli, z jakiegokolwiek powodu wyniknęłyby trudności w ustaleniu głosów za pomocą metody określonej w literach c), d) i e), Grupa może, w głosowaniu nadzwyczajnym, zadecydować o innej metodzie dzielenia głosów.

g) Obecność członków posiadających łącznie 1.000 głosów jest wymagana do rozpoczęcia jakiegokolwiek posiedzenia Rady. Obecność członków posiadających łącznie 1.200 głosów jest wymagana do podjęcia jakiejkolwiek decyzji przez Radę.

h) Rada rozdziela głosy na każdy rok budżetowy na początku ostatniej sesji w roku poprzedzającym zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Taki podział głosów obowiązuje przez cały rok jutowy, z zastrzeżeniem postanowień litery i).

i) W każdym przypadku gdy członkostwo Grupy zmienia się lub gdy jej prawa głosowania członka zostają zawieszone lub ograniczone zgodnie z postanowieniami regulaminu, Rada rozdziela głosy wszystkich pozostałych członków zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Rada decyduje o dniu, w którym nowy podział głosów staje się skuteczny.

j) Członek upoważniony przez innego członka do oddania głosów posiadanych przez członka upoważniającego na podstawie niniejszego ustępu, głosuje zgodnie z instrukcją członka upoważniającego.

Komitet do spraw Projektów

10. a) Rada ustanawia Komitet do spraw Projektów, który jest otwarty dla wszystkich członków. Komitet może wezwać członków stowarzyszonych i inne zainteresowane strony do udziału w jego pracach.

b) Komitet do spraw Projektów jest organem doradczym Rady we wszystkich aspektach projektów i pokrewnych działań zgodnie z zasadami, które mają być ustanowione przez Radę.

c) W pewnych okolicznościach, Rada może przekazać Komitetowi do spraw Projektów swoje uprawnienia odnoszące się do zatwierdzenia projektów i pokrewnych działań. Rada ustanawia postanowienia regulujące zasady przekazywania uprawnień Komitetowi do spraw Projektów.

Rada Konsultacyjna Sektora Prywatnego

11. a) Aby ułatwić współdziałanie z sektorem prywatnym, Rada ustanawia Radę Konsultacyjną Sektora Prywatnego (zwaną dalej "Radą Konsultacyjną"). Rada Konsultacyjna jest organem konsultacyjnym, który może kierować zalecenia do Rady w kwestiach związanych z niniejszym Statutem.

b) Rada Konsultacyjna składa się z członków stowarzyszonych. Inne podmioty sektora prywatnego, które wyrażają zainteresowanie mogą uczestniczyć na zasadzie zaproszenia.

c) Rada Konsultacyjna składa regularne sprawozdania Radzie.

d) Rada Konsultacyjna uchwala regulamin wewnętrzny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

Komitety i organy pomocnicze

12. Oprócz Komitetu do spraw Projektów i Rady Konsultacyjnej Sektora Prywatnego, Rada może ustanowić inne komitety lub organy pomocnicze na określonych przez nią warunkach.

Sekretariat

13. a) Grupa dysponuje sekretariatem składającym się z Sekretarza Generalnego i wymaganego personelu.

b) Sekretarz Generalny jest mianowany przez Radę w głosowaniu nadzwyczajnym. Zasady mianowania Sekretarza Generalnego są zgodne z zasadami procedury mianowania z wyjątkiem mianowania pierwszego Sekretarza Generalnego.

c) Sekretarz Generalny jest najwyższym administracyjnym funkcjonariuszem Grupy i jest odpowiedzialny przed nią za stosowanie i wykonywanie niniejszego Statutu zgodnie z decyzjami Rady.

d) Sekretarz Generalny mianuje personel zgodnie z postanowieniami ustalonymi przez Radę. Personel jest odpowiedzialny przed Sekretarzem Generalnym.

Konsultacje i współpraca ze stronami trzecimi

14. a) Grupa może zastosować środki mające na celu prowadzenie konsultacji i współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, jej organami lub organizacjami wyspecjalizowanymi, oraz, stosownie do przypadku, z innymi międzyrządowymi organizacjami i instytucjami.

b) Grupa może także zastosować takie środki, jakie uważa za właściwe dla podtrzymania kontaktu z zainteresowanymi rządami państw trzecich, z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami pozarządowymi, z organizacjami sektora prywatnego oraz z instytucjami badawczymi, które nie są członkami stowarzyszonymi.

c) Obserwatorzy mogą być zaproszeni do uczestnictwa w spotkaniach Rady lub ich organów pomocniczych na zasadach i warunkach, jakie ustali Rada lub te organy.

Relacje ze Wspólnym Funduszem

15. Grupa może ubiegać się o przyznanie jej statusu międzynarodowego gremium surowcowego na mocy artykułu 7 ustęp 9 Porozumienia ustanawiającego Wspólny Fundusz Surowcowy, w celu wspierania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, projektów dotyczących juty i produktów z juty, które mają być finansowane z Funduszu. Decyzje w sprawie sponsorowania takich projektów podejmowane są zwykle jednogłośnie. Jeśli konsensus nie może być osiągnięty, decyzje mogą być podejmowane w drodze głosowania nadzwyczajnego. Żaden członek nie ponosi z racji swojego członkostwa w Radzie odpowiedzialności wynikającej z zaciągania kredytu lub udzielenia pożyczki przez innego członka lub inny podmiot w związku z projektami. Do zawierania umów z Funduszem dla zatwierdzonych projektów upoważniony jest Sekretarz Generalny.

Status Prawny

16. a) Grupa ma międzynarodową osobowość prawną. Na terytorium każdego członka, z zastrzeżeniem jego ustawodawstwa krajowego, Grupa, w szczególności, ale z zastrzeżeniem ustępu 7 litera b), może zawierać umowy, nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz wszczynać postępowanie sądowe.

b) Status Grupy na terytorium kraju przyjmującego jest regulowany Porozumieniem o siedzibie między rządem kraju przyjmującego, a Radą, jak określono w ustępie 8.

c) Jako następca prawny Międzynarodowej Organizacji do spraw Juty, Grupa przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszystkie aktywa i pasywa byłej organizacji.

Rachunki finansowe i wpłaty do budżetu

17. a) Dla celów niniejszego Statutu, Grupa ustanawia następujące rachunki:

i) rachunek administracyjny; oraz

ii) rachunek specjalny.

b) Każdy członek wpłaca składki na rachunek administracyjny zgodnie z postanowieniami regulaminu, w ramach rocznego budżetu administracyjnego, który zatwierdza Rada. Składki członków są wprost proporcjonalne do liczby głosów, które zostały im przydzielone, na podstawie ustępu 9. Każdy członek wpłaca składki zgodnie z jego procedurami konstytucyjnymi.

c) Oprócz składek na rachunek administracyjny w ramach rocznego budżetu administracyjnego, Grupa może przyjmować wpłaty na rachunek specjalny. Rachunek specjalny ustanawia się do celów finansowania projektów i wstępnych projektów oraz pokrewnych działań. Źródła finansowania w przypadku rachunku specjalnego mogą obejmować:

i) dobrowolne wpłaty członków, członków stowarzyszonych lub z innych źródeł; oraz

ii) regionalne i międzynarodowe instytucje finansowe, włączając Wspólny Fundusz Surowcowy, Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy, Azjatycki Bank Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, Międzyamerykański Bank Rozwoju oraz Afrykański Bank Rozwoju.

Statystyki, badania oraz informacja rynkowa

18. a) Grupa analizuje i przetwarza informacje na temat handlu jutą uzyskane od Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), innych międzynarodowych i krajowych instytucji oraz sektora prywatnego. Grupa zapewnia i udostępnia członkom, członkom stowarzyszonym oraz innym zainteresowanym stronom prognozy rynkowe i informacje, włącznie z informacjami dotyczącymi zapasów i popytu na specyficznych rynkach i ze strony odbiorców końcowych towaru. Grupa zachęca także krajowe instytucje w Państwach Członkowskich produkujących do udoskonalenia zbierania danych dotyczących sektora juty i rozpowszechniania wyników wśród wszystkich zainteresowanych stron. W procesie tym dokłada się wszelkich starań w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, aby zminimalizować powtarzanie się danych.

b) Grupa podejmuje takie badania związane z międzynarodowa gospodarką jutową, na jakie zgodzi się Rada.

c) Grupa dokłada starań w celu zapewnienia, by informacje przez nią udostępnione nie naruszały poufności działań rządów, osób lub przedsiębiorstw produkujących, przetwarzających, sprzedających lub zużywających jutę.

Ocena roczna i sprawozdania

19. a) Grupa dokonuje rocznej oceny światowej sytuacji dotyczącej juty i problemów z nią związanych w świetle informacji dostarczanych przez członków i uzupełnionych informacjami ze wszystkich innych właściwych źródeł, włączając sprawozdania okresowe. Roczna ocena zawiera przegląd przewidywanej zdolności produkcyjnej juty na przyszłe lata i prognozy dotyczącej produkcji juty, konsumpcji i handlu w następnym roku kalendarzowym, w celu pomocy członkom w dokonaniu ich indywidualnej oceny rozwoju międzynarodowej gospodarki jutowej.

b) Grupa sporządza sprawozdanie zawierające wyniki rocznej oceny i przekazuje je członkom. Jeśli Grupa uważa to za właściwe, sprawozdanie to, jak również inne sprawozdania i badania przekazane członkom, mogą być udostępnione innym zainteresowanym stronom zgodnie z regulaminem wewnętrznym.

c) Grupa dokonuje okresowej oceny swojej działalności co najmniej raz na dwa lata i porównuje jej zgodność z celami i funkcjami Grupy określonymi w ustępach 3 i 4.

Rozwój rynku

20. Grupa, w konsultacji z członkami, członkami stowarzyszonymi i zainteresowanymi stronami, rozpoznaje ograniczenia i możliwości na światowych rynkach juty i produktów z juty celem podjęcia właściwych działań, w szczególności w odniesieniu do zwiększenia popytu na jutę i produkty z juty i rozwoju rynku juty oraz produktów z juty, jak również upowszechniania i handlowego wykorzystania nowych technologii.

Obowiązki członków

21. Członkowie dołożą starań, aby współpracować i wspierać osiągnięcie celów Grupy, w szczególności poprzez dostarczenie danych określonych w ustępie 19 litera a).

Zastrzeżenia

22. Do postanowień niniejszego Statutu nie można zgłaszać żadnych zastrzeżeń.

Wejście w życie

23. a) Niniejszy Statut wchodzi w życie, gdy państwa, Wspólnota Europejska lub inna organizacja międzyrządowa określone w ustępie 5, razem stanowiące 60 % handlu (wywóz i przywóz łącznie) jutą i produktami z juty, jak określono w załączniku A do niniejszego Statutu, notyfikują Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwanemu dalej "depozytariuszem") zgodnie z literą b) o tymczasowym stosowaniu lub ostatecznym przyjęciu niniejszego Statutu.

b) Każde Państwo, Wspólnota Europejska lub organizacja międzyrządowa określone w ustępie 5 powyżej, które chce zostać członkiem Grupy notyfikuje depozytariuszowi o ostatecznym przyjęciu niniejszego Statutu lub jego tymczasowym stosowaniu do czasu zakończenia swych wewnętrznych procedur. Każde państwo, Wspólnota Europejska lub organizacja międzyrządowa, która dokonała notyfikacji o tymczasowym stosowaniu niniejszego Statutu, dołoży starań, aby jak najszybciej zakończyć procedury wewnętrzne, oraz notyfikuje depozytariuszowi o ostatecznym przyjęciu niniejszego Statutu.

c) Jeżeli wymagania dotyczące wejścia w życie niniejszego Statutu nie zostały spełnione do dnia 31 grudnia 2001 roku, Sekretarz Generalny Konferencji ONZ do spraw Handlu i Rozwoju wzywa te państwa, Wspólnotę Europejska i międzyrządowe organizacje, które notyfikowały swoje przyjęcie lub tymczasowe stosowanie niniejszego Statutu, aby zadecydowały o wprowadzeniu lub niewprowadzeniu w życie niniejszego Statutu między sobą.

d) Gdy niniejszy Statut wejdzie w życie, Sekretarz Generalny Konferencji ONZ do spraw Handlu i Rozwoju zwołuje inauguracyjne posiedzenie Rady w jak najszybszym terminie. Członków powiadamia się przynajmniej na miesiąc wcześniej przed posiedzeniem, jeżeli to możliwe.

Zmiany

24. Niniejszy Statut może być zmieniony tylko za zgodą Rady podjętą w jednogłośnie. Sekretarz generalny notyfikuje depozytariuszowi jakiekolwiek zmiany przyjęte na mocy niniejszego ustępu. Zmiana wchodzi w życie 90 dni po otrzymaniu przez depozytariusza notyfikacji członków posiadających łącznie przynajmniej 60 % głosów.

Okres obowiązywania, rozszerzenie i renegocjacje

25. a) Istnienie Grupy pozostaje w mocy przez okres ośmiu lat, chyba że Rada, w drodze głosowania nadzwyczajnego zadecyduje o rozszerzeniu lub renegocjacji niniejszego Statutu, jak przewidziano w literach b) i c) poniżej, lub o zakończeniu jego obowiązywania, jak przewidziano w ustępie 27.

b) Rada może, w drodze głosowania nadzwyczajnego, zadecydować o przedłużeniu okresu obowiązywania niniejszego Statutu na nie więcej niż dwa okresy, z których każdy wynosi dwa lata.

c) Rada może, w drodze głosowania nadzwyczajnego, zadecydować o renegocjacji niniejszego Statutu.

Wystąpienie

26. a) Członek może w każdej chwili wycofać się z uczestnictwa w Grupie poprzez powiadomienie na piśmie depozytariusza i Sekretarza Generalnego Grupy o wystąpieniu.

b) Wystąpienie nie narusza zobowiązań finansowych zaciągniętych przez występującego członka i nie upoważnia go do jakiegokolwiek obniżenia składki za rok, w którym następuje wystąpienie.

c) Wystąpienie staje się skuteczne 12 miesięcy po otrzymaniu przez depozytariusza powiadomienia.

d) Sekretarz Generalny Grupy bezzwłocznie informuje wszystkich członków o każdym powiadomieniu otrzymanym na podstawie niniejszego ustępu.

Wygaśnięcie

27. Rada w każdej chwili może, w drodze głosowania nadzwyczajnego, zadecydować o wygaśnięciu niniejszego Statutu. Wygaśnięcie takie staje się skuteczne w dniu, który wyznacza Rada. Sekretarz Generalny notyfikuje depozytariuszowi decyzję podjętą na mocy niniejszego ustępu.

Likwidacja

28. Bez względu na wygaśniecie lub zakończenie obowiązywania Statutu, Rada istnieje tak długo jak to konieczne, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy, do dokończenia likwidacji Grupy, włącznie z rozliczeniem rachunków.
Sporządzono w Genewie, trzynastego marca dwa tysiące pierwszego roku; teksty niniejszego Porozumienia w języku arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim są na równi autentyczne.

ZAŁĄCZNIK  A

Informacje statystyczne dotyczące handlu światowego netto (przywóz i wywóz) jutą i produktami z juty do celów wejścia w życie niniejszego Statutu

Tabela 1: Wywóz netto juty i włókien pokrewnych
(w 1.000 ton w ekwiwalencie włókna)
Kraj1996/19971997/19981998/1999Średnia za 1996/1997-1998/1999Udział (%)
Świat1.011,21.090,6997,91.033,2100,0
A. Obecni członkowie MOJ(*)
Bangladesz794,1801,3779,3791,676,6
Indie193,3262,6192,6216,220,9
Nepal11,710,710,711,01,1
Suma częściowa A:999,11.074,6982,61.018,898,6
B. Byli członkowie MOJ10,111,112,111,1
Tajlandia1,1
Suma częściowa B:10,111,112,111,11,1
C. Inni2,04,93,23,40,3
Suma (A + B + C)1.011,21.090,6997,91.033,2100,0
(*) MOJ oznacza Międzynarodową Organizację do spraw Juty ustanowioną na mocy

Międzynarodowego porozumienia w sprawie juty i produktów z juty z 1989 roku.

Tabela 2: Przywóz netto juty i włókien pokrewnych

(w 1.000 ton w ekwiwalencie włókna)
Średnia za 1996-1998Udział (%)
Świat992,3100,0
A. Obecni członkowie MOJ
A.1 Państwa Członkowskie z WE
Austria 0,8 0,08
Belgia - Luksemburg 86,3 8,70
Dania 1,2 0,12
Finlandia 0,2 0,02
Francja 19,3 1,94
Niemcy 17,5 1,76
Grecja 2,9 0,29
Włochy 10,3 1,04
Irlandia 1,4 0,14
Niderlandy 22,0 2,22
Portugalia 1,5 0,15
Hiszpania 10,0 1,01
Szwecja 0,2 0,02
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej

43,5 4,38
Suma częściowa A.1217,1 21,87
A.2 Państwa Członkowskie spoza WE
Chiny 85,6 8,77
Japonia 37,1 3,74
Egipt 24,2 2,44
Indonezja 12,7 1,28
Szwajcaria 0,3 0,03
Norwegia 0,2 0,02
Suma częściowa A.2160,1 16,28
Suma A (A.1 + A.2)377,2 38,15
B. Byli członkowie MOJ
Pakistan 92,2 9,29
Turcja 65,1 6,56
Stany Zjednoczone Ameryki 62,8 6,33
Australia 43,2 4,35
Kanada 7,9 0,80
Polska 4,9 0,49
Federalna Republika Jugosławii 2,2 0,22
Suma częściowa B278,3 28,04
C. Inne kraje
Islamska Republika Iranu 53,8 5,42
Syryjska Republika Arabska 53,3 5,37
Sudan 37,6 3,79
Były ZSSR(*) 27,2 2,74
(Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia,

Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Łotwa, Litwa,

Mołdawia, Federacja Rosyjska, Tadżykistan,

Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan)

Wybrzeże Kości Słoniowej 18,6 1,87
Maroko 13,0 1,31
Brazylia 11,2 1,13
Ghana 10,9 1,10
Arabia Saudyjska 10,8 1,09
Filipiny 0,5 0,05
Republika Czeska 1,6 0,16
Malezja 2,4 0,24
Republika Korei 7,0 0,71
Senegal 1,2 0,12
Algieria 9,9 1,00
Suma częściowa C259,0 26,10
D. Inni 77,8 7,71
Suma (A + B + C + D)992,3100,00
(*) Nie są dostępne statystyki na temat juty odnośnie do poszczególnych krajów

byłego ZSRR. Udział ich przywozu netto nie będzie brany pod uwagę w przypadku

wejścia życie niniejszego Statutu zgodnie z ustępem 23.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.