Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.287.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

OŚWIADCZENIA RADY

Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją

(2010/C 287/01)

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

Rada zapoznała się z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją, podpisanym w dniu 20 października 2010 r. przez obie te instytucje.

Rada, która nie była stroną w negocjacjach w sprawie tego porozumienia ramowego, przypomina, że przestrzeganie Traktatów założycielskich Unii - w ich wersji ratyfikowanej przez państwa członkowskie - jest fundamentalną zasadą istnienia i funkcjonowania Unii. Traktaty określają zawężająco uprawnienia poszczególnych instytucji (art. 13 ust. 2 TUE). Uprawnień tych instytucje nie mogą same modyfikować ani uzupełniać - ani jednostronnie, ani na drodze wzajemnego porozumienia.

Rada zwraca zatem uwagę, że niektóre postanowienia przedmiotowego porozumienia ramowego prowadzą do modyfikacji równowagi instytucjonalnej (wynikającej z obowiązujących Traktatów), przyznania Parlamentowi Europejskiemu prerogatyw nieprzewidzianych Traktatami oraz ograniczenia autonomii Komisji i jej przewodniczącego. Radę niepokoją szczególnie postanowienia mówiące o umowach międzynarodowych, postępowaniach przeciwko państwom członkowskim w sprawie uchybienia zobowiązaniom oraz o przekazywaniu informacji niejawnych Parlamentowi Europejskiemu.

Rada nie może się sprzeciwić zawarciu porozumienia. Rada zaskarży przed Trybunałem Sprawiedliwości każdy akt lub działanie, w którym Parlament Europejski lub Komisja opierałyby się na postanowieniach przedmiotowego porozumienia ramowego i które naruszałoby interesy Rady lub prerogatywy przyznane jej przez Traktaty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.