Poprawki w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie... - OpenLEX

Poprawki w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.353E.304

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru ***I

P7_TA(2012)0347

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)) 1

(2013/C 353 E/51)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2013 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘPOPRAWKA
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

(3a) Należy ustanowić odpowiednie instrumenty ochronne, aby zapobiec poważnym szkodliwym skutkom dla unijnego sektora uprawy bananów, który jest sektorem o dużym znaczeniu dla końcowej produkcji rolnej w wielu regionach najbardziej oddalonych. Ograniczone możliwości zróżnicowania w tych regionach, spowodowane ich naturalnymi właściwościami, sprawiają, że banany są szczególnie wrażliwym sektorem produkcji. Dlatego też istotnym jest stworzenie skutecznych mechanizmów dotyczących preferencyjnego przywozu z krajów trzecich, aby zapewnić utrzymanie unijnej produkcji bananów - która stanowi kluczowy sektor zatrudnienia, szczególnie w regionach najbardziej oddalonych - w możliwie najlepszych warunkach.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Ścisłe monitorowanie przywozu bananów ułatwi właściwe podejmowanie decyzji o stosowaniu mechanizmu stabilizacyjnego w sektorze bananów, wszczynanie dochodzeń lub wprowadzanie środków ochronnych. W związku z tym Komisja powinna nasilić regularne monitorowanie przywozu w sektorze bananów począwszy od daty rozpoczęcia stosowania Umowy.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

(5) Zgodnie z postanowieniami art. 48 Umowy zastosowanie środków ochronnych powinno być rozważane jedynie w przypadku, gdy dany produkt jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji unijnej, i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny.(5) Zgodnie z postanowieniami art. 48 Umowy zastosowanie środków ochronnych powinno być rozważane jedynie w przypadku, gdy dany produkt jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji unijnej, i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny. Na mocy art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów i sektorów gospodarczych regionów najbardziej oddalonych należy wprowadzać środki ochronne, gdy tylko dany produkt przywożony do Unii powoduje powstanie szkody lub grozi powstaniem szkody dla producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych w regionach najbardziej oddalonych Unii.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

(5a) Poważna szkoda lub groźba poważnej szkody dla producentów z Unii Europejskiej może również powstać w wyniku niewypełnienia szczególnych zobowiązań wynikających z tytułu IX Umowy, dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do określonych w nim norm socjalnych i norm w zakresie środowiska.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

(6) Środki ochronne powinny przyjąć jedną z form, o których mowa w art. 50 Umowy.(6) Środki ochronne powinny przyjąć jedną z form, o których mowa w art. 50 Umowy. Na mocy art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przewidzieć specjalne środki ochronne, jeżeli produkty i sektory gospodarcze regionów najbardziej oddalonych są zagrożone.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

(7a) Komisja powinna przedstawiać coroczne sprawozdanie w sprawie stosowania Umowy, środków ochronnych i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, które powinno zawierać zaktualizowane i wiarygodne dane statystyczne dotyczące przywozu z Kolumbii i Peru oraz ocenę ich wpływu na ceny rynkowe, zatrudnienie, warunki pracy w Unii i zmiany zachodzące w tym sektorze produkcji unijnej, zwracając szczególną uwagę na drobnych przedsiębiorców i spółdzielnie. Komisja powinna dołożyć wszelkich starań, aby zawrzeć analizę wpływu Umowy i niniejszego rozporządzenia na produkcję ekologiczną i konsumpcję w Unii oraz na przepływy w zakresie sprawiedliwego handlu pomiędzy wszystkimi stronami Umowy.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 b preambuły (nowy)

(7b) Nadzwyczajne wyzwania związane z przestrzeganiem w Kolumbii i Peru praw człowieka, praw społecznych, pracowniczych i środowiskowych w powiązaniu z kolumbijskimi i peruwiańskimi produktami wymagają ścisłego dialogu między Komisją i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego UE.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

(8) Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wszczęcia postępowania. Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji informacje, w tym dostępne dowody, na temat wszelkich tendencji w przywozie, które mogłyby wymagać zastosowania środków ochronnych.(8) Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wszczęcia postępowania. Komisja powinna otrzymywać informacje, w tym dostępne dowody, od państw członkowskich i zainteresowanych stron oraz wymagać od zaangażowanych sektorów informacji na temat wszelkich tendencji w przywozie, które mogłyby wymagać zastosowania środków ochronnych.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 a preambuły (nowy)

(8a) W razie przyjęcia przez Parlament Europejski zalecenia dotyczącego wszczęcia dochodzenia w sprawie środków ochronnych, Komisja zbada uważnie, czy spełnione zostały określone w rozporządzeniu warunki wszczynania dochodzenia z urzędu. W przypadku gdy Komisja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, przedstawi właściwej komisji Parlamentu Europejskiego sprawozdanie zawierające wyjaśnienie wszystkich czynników istotnych dla wszczęcia takiego dochodzenia.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

(10a) Monitorowanie oraz przegląd Umowy, a także, w razie potrzeby, wprowadzenie niezbędnych środków ochronnych, powinno odbywać się w możliwie najbardziej przejrzysty sposób i przy udziale społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu komisje Unii do spraw zatrudnienia, środowiska lub zrównoważonego rozwoju powinny być włączone na każdym etapie procesu.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 b preambuły (nowy)

(10b) W niektórych przypadkach zwiększony przywóz skoncentrowany w jednym lub kilku najbardziej oddalonych regionach Unii może spowodować poważne pogorszenie się ich sytuacji gospodarczej lub grozić jego spowodowaniem. W przypadku zwiększonego przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku najbardziej oddalonych regionach Unii Komisja może wprowadzić wcześniejsze środki nadzoru.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

(14) Środki ochronne powinny być stosowane wyłącznie w zakresie i okresie niezbędnym dla zapobieżenia poważnej szkodzie lub dla ułatwienia dostosowania. Zgodnie art. 52 Umowy należy określić maksymalny okres obowiązywania środków ochronnych oraz szczegółowe przepisy dotyczące przedłużania obowiązywania takich środków oraz ich przeglądu.(14) Środki ochronne powinny być stosowane wyłącznie w zakresie i okresie niezbędnym dla zapobieżenia poważnej szkodzie lub dla ułatwienia dostosowania. Zgodnie art. 52 Umowy należy określić maksymalny okres obowiązywania środków ochronnych oraz szczegółowe przepisy dotyczące przedłużania obowiązywania takich środków oraz ich przeglądu. W odniesieniu do środków ochronnych stosowanych w celu ochrony produkcji i sektorów gospodarczych regionów najbardziej oddalonych należy stosować specjalne środki zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

(14a) Ścisłe monitorowanie powinno ułatwić podjęcie w odpowiednim czasie decyzji w sprawie ewentualnego wszczęcia dochodzenia lub wprowadzenia środków. Dlatego Komisja powinna regularnie monitorować przywóz i wywóz w sektorach wrażliwych, takich jak sektor bananów od daty rozpoczęcia stosowania Umowy.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 b preambuły (nowy)

(14b) Należy podkreślić znaczenie przestrzegania międzynarodowych standardów pracy określonych i nadzorowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Obrona godnej pracy dla wszystkich powinna być absolutnym priorytetem, a banany przywożone z Kolumbii i Peru powinny być produkowane na godnych warunkach społecznych i środowiskowych i za uczciwą zapłatę, tak aby zapewnić, że unijni producenci nie staną się ofiarami dumpingu, której to niekorzystnej sytuacji nie mogliby zrównoważyć, a która trwale pogorszyłaby ich konkurencyjność na światowym runku bananów.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

(16a) Komisja powinna rzetelnie i skutecznie wykorzystywać mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów, aby uniknąć znaczącego pogorszenia lub groźby znaczącego pogorszenia sytuacji producentów w regionach najbardziej oddalonych Unii, a także, od stycznia 2020 r., wykorzystywać istniejące instrumenty, takie jak klauzula ochronna, lub - w razie konieczności - rozważyć opracowanie nowych instrumentów, które w przypadku poważnych zakłóceń na rynku umożliwią zachowanie konkurencyjności sektorów produkcyjnych w Unii, a szczególnie w regionach najbardziej oddalonych.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 - litera (e a) (nowa)

ea) "poważne pogorszenie" oznacza znaczne zakłócenia w danym sektorze lub branży; "groźba poważnego pogorszenia" oznacza znaczne zakłócenia, które są wyraźnie nieuchronne.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Artykuł 2a
Monitorowanie
1. Komisja monitoruje zmiany w danych statystycznych dotyczących przywozu i wywozu produktów z Kolumbii i Peru, szczególnie w sektorach wrażliwych, w tym w sektorze bananów. W tym celu Komisja prowadzi regularną współpracę i wymianę informacji z państwami członkowskimi oraz przemysłem unijnym i wszystkimi zainteresowanymi stronami.
2. Na należycie umotywowany wniosek zainteresowanych sektorów przemysłu Komisja może rozważyć rozszerzenie zakresu monitorowania na inne sektory.
3. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z wyników monitorowania zawierające aktualne dane statystyczne dotyczące przywozu z Kolumbii i Peru produktów w sektorach wrażliwych oraz tych sektorach, na które rozszerzono monitorowanie, w tym w sektorze bananów.
4. W sprawozdaniu z wyników monitorowania Komisja dokłada wszelkich starań, aby uwzględnić wskaźniki zatrudnienia i warunki pracy producentów bananów w Kolumbii i Peru w celu uniknięcia wszelkich form dumpingu.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 b (nowy)

Artykuł 2b
Dialog na temat wykonania i wpływu Umowy
Komisja prowadzi systematyczny dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do wykonania i wpływu Umowy.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 1

1. Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, na podstawie czynników, o których mowa w art. 4 ust. 5, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia.1. Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, na wniosek Parlamentu Europejskiego lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, na podstawie czynników, o których mowa w art. 4 ust. 5, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 3

3. Dochodzenie można również wszcząć w przypadku gwałtownego wzrostu przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich, pod warunkiem że istnieją wystarczające dowody prima facie na to, iż warunki wszczęcia dochodzenia są spełnione, w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5.3. Dochodzenie można również wszcząć w przypadku gwałtownego wzrostu przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich lub regionach najbardziej oddalonych, pod warunkiem że istnieją wystarczające dowody prima facie na to, iż warunki wszczęcia dochodzenia są spełnione, w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 5

5. W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu stwierdzenia występowania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne istotne czynniki, takie jak zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływy pieniężne i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważną szkodę albo grożą spowodowaniem poważnej szkody dla przemysłu unijnego.5. W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia i warunków pracy. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu stwierdzenia występowania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne istotne czynniki, takie jak zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływy pieniężne, wpływ na zatrudnienie i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważną szkodę albo grożą spowodowaniem poważnej szkody dla przemysłu unijnego.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 5 a (nowy)

5a. Ponadto podczas dochodzenia Komisja ocenia kwestię przestrzegania przez Kolumbię i Peru określonych w tytule IX Umowy norm socjalnych i norm w zakresie środowiska oraz wszelkie skutki w odniesieniu do cen lub nieuczciwej przewagi konkurencyjnej potencjalnie prowadzącej do powstania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla producentów lub poszczególnych sektorów gospodarki w Unii.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 - ustęp 4

4. Jakiekolwiek przedłużenie na podstawie ust. 3 jest poprzedzone dochodzeniem wszczynanym na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli istnieją wystarczające dowody prima facie -ustalone w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5 - potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 3.4. Jakiekolwiek przedłużenie na podstawie ust. 3 jest poprzedzone dochodzeniem wszczynanym na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, na wniosek Parlamentu Europejskiego lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli istnieją wystarczające dowody prima facie - ustalone w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5 - potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 3.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Artykuł 11a
Sprawozdanie
1. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie dotyczące stosowania i wykonania Umowy i niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o zastosowaniu środków tymczasowych i ostatecznych, wcześniejszych środków nadzoru, regionalnych środków nadzoru i środków ochronnych, o przypadkach zakończenia postępowań bez wprowadzania środków oraz działaniach poszczególnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonywania Umowy oraz wypełniania wynikających z niej zobowiązań, łącznie z informacjami otrzymanymi od zainteresowanych stron.
2. Sprawozdanie obejmuje aktualne dane statystyczne dotyczące przywozu bananów z Kolumbii i Peru oraz jego bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój zatrudnienia i warunki pracy w sektorze produkcyjnym Unii.
3. W specjalnych częściach sprawozdania ocenia się wypełnienie zobowiązań wynikających z tytułu IX Umowy oraz działania podjęte w tym względzie przez Kolumbię i Peru na mocy ich mechanizmów wewnętrznych, a także wyniki dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, jak stanowi art. 282 umowy.
4. Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Kolumbią i Peru.
5. W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia.
6. Nie później niż trzy miesiące po przedstawieniu sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu Komisja podaje to sprawozdanie do wiadomości publicznej.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 - ustęp 4 a (nowy)

4a. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu jeżeli, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

ROZDZIAŁ I A
Artykuł 12a
W celu przyjęcia niezbędnych przepisów wykonawczych służących stosowaniu postanowień zawartych w dodatku 2A załącznika II do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru, dotyczącego pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej, a także w dodatku 2 załącznika I do tejże Umowy, dotyczącego znoszenia ceł, zastosowanie ma art. 247a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 - ustęp 1 a (nowy)

1a. Stosowanie mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów w żadnym przypadku nie uniemożliwia stosowania przepisów zawartych w dwustronnej klauzuli ochronnej.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 - ustęp 2

2. W odniesieniu do przywozu produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w trzeciej i czwartej kolumnie tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Gdy wartość progowa dla Kolumbii bądź Peru zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja może, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 3, tymczasowo zawiesić cło preferencyjne stosowane do produktów pochodzących z danego państwa w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego.2. W odniesieniu do przywozu produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w trzeciej i czwartej kolumnie tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Gdy wartość progowa dla Kolumbii bądź Peru zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 3, tymczasowo zawiesza cło preferencyjne stosowane do produktów pochodzących z danego państwa w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego. Do zawieszenia nie dochodzi tylko w przypadku siły wyższej.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 - ustęp 5 a (nowy)

5a. Komisja ściśle monitoruje zmiany w danych statystycznych dotyczących przywozu bananów z Kolumbii i Peru. W tym celu Komisja prowadzi regularną współpracę i wymianę informacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami.
Na należycie uzasadniony wniosek państwa członkowskiego, przemysłu unijnego, Parlamentu Europejskiego lub dowolnej zainteresowanej strony Komisja zwraca szczególną uwagę na każdy zauważalny wzrost przywozu bananów z Kolumbii i Peru oraz, jeżeli jest to właściwe na podstawie art. 5, wprowadza wcześniejsze środki nadzoru.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 - ustęp 5 b (nowy)

5b. Komisja wprowadza wcześniejsze środki nadzoru zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 2, po osiągnięciu wielkości progowej dla mechanizmu w danym roku kalendarzowym.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 - ustęp 5 c (nowy)

5c. W ciągu miesiąca od podania sprawozdania do wiadomości publicznej przez Komisję Parlament Europejski może zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji parlamentarnej, aby przedstawiła i wyjaśniła wszystkie kwestie związane ze stosowaniem Umowy dotyczące sektora bananów.
1 Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0249/2012).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.