Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.458.391

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

Zarządzanie unią energetyczną ***I

P8_TA(2018)0011

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 17 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/ UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 1

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2018/C 458/17)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2018 r.)

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(1) Niniejsze rozporządzenie określa niezbędne podstawy prawne rzetelnego i przejrzystego zarządzania, zapewniającego osiągnięcie założeń i celów unii energetycznej poprzez komplementarne, spójne i ambitne działania Unii i jej państw członkowskich, przy jednoczesnym

poszanowaniu unijnych zasad lepszych uregulowań prawnych.

(1) Niniejsze rozporządzenie określa niezbędne podstawy prawne rzetelnego, wszechstronnego, racjonalnego pod względem kosztów, przejrzystego i przewidywalnego zarządzania, zapewniającego osiągnięcie założeń i celów na rok 2030 oraz długofalowych założeń i celów unii energetycznej, zgodnie z porozumieniem paryskim z 2015 r. w sprawie zmian klimatu przyjętym w następstwie 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu ("porozumienie paryskie"), poprzez komplementarne, spójne i ambitne działania Unii i jej państw członkowskich, przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności procedur administracyjnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(3) Celem stabilnej unii energetycznej realizującej ambitną politykę w zakresie klimatu jest zapewnienie unijnym konsumentom - gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom - bezpiecznych, zrównoważonych, konkurencyjnych i niedrogich dostaw energii, co wymaga gruntownej transformacji europejskiego systemu energetycznego. Cel taki można osiągnąć jedynie poprzez skoordynowane działanie, obejmujące akty o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym na poziomie unijnym i krajowym.(3) Celem stabilnej unii energetycznej realizującej ambitną politykę w zakresie klimatu jest zapewnienie unijnym konsumentom - gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom - bezpiecznych, zrównoważonych, konkurencyjnych i niedrogich dostaw energii oraz wspieranie badań naukowych i innowacji poprzez zachęcanie do inwestycji, co wymaga gruntownej transformacji europejskiego systemu energetycznego. Cel taki można osiągnąć jedynie poprzez skoordynowane działanie, obejmujące akty o charakterze ustawodawczym i nieus-tawodawczym na poziomie unijnym, makroregionalnym regionalnym, krajowym i lokalnym.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(3a) Dzięki w pełni funkcjonalnej i stabilnej unii energetycznej Unia przekształciłaby się w region przodujący w dziedzinie innowacji, inwestycji, wzrostu oraz rozwoju społecznego i gospodarczego, stanowiący zarazem dobry przykład tego, jak dążenie do spełnienia dużych ambicji w zakresie łagodzenia zmiany klimatu jest powiązane z działaniami na rzecz wspierania innowacji, inwestycji i wzrostu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(4) Wniosek Komisji został opracowany i przyjęty równolegle z szeregiem inicjatyw sektorowych w zakresie polityki energetycznej, zwłaszcza dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i struktury rynku. Inicjatywy te tworzą pakiet pod hasłami: "efektywność energetyczna przede wszystkim", "Unia światowym liderem w odnawialnych źródłach energii" oraz "uczciwe traktowanie konsumentów energii".(4) Wniosek Komisji został opracowany i przyjęty równolegle z szeregiem inicjatyw sektorowych w zakresie polityki energetycznej, zwłaszcza dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej (w tym charakterystyki energetycznej budynków) i struktury rynku. Inicjatywy te tworzą pakiet pod hasłami: "efektywność energetyczna przede wszystkim", "Unia światowym liderem w odnawialnych źródłach energii" oraz "uczciwe traktowanie konsumentów energii", między innymi przez podjęcie zagadnienia ubóstwa energetycznego i wspieranie uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(5) W dniu 24 października 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki energetyczno-klimatycznej Unii do 2030 r. oparte na czterech najważniejszych celach: co najmniej 40 % redukcji emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce, co najmniej 27 % poprawy w zakresie efektywności energetycznej z myślą o osiągnięciu poziomu 30 %, co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w Unii i co najmniej 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Stwierdzono, że cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych jest wiążący na poziomie Unii, a jego realizacja będzie polegać na wkładzie poszczególnych państw członkowskich, które będą wspólnie dążyć do osiągnięcia zbiorczego unijnego poziomu docelowego.(5) W dniu 24 października 2014 r. Rada Europejska zaproponowała ramy polityki energetyczno-klimatycznej Unii do 2030 r. oparte na czterech najważniejszych celach: co najmniej 40 % redukcji emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce, co najmniej 27 % poprawy w zakresie efektywności energetycznej z myślą o osiągnięciu poziomu 30 %, co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w Unii i co najmniej 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Stwierdzono, że cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych jest wiążący na poziomie Unii, a jego realizacja będzie polegać na wkładzie poszczególnych państw członkowskich, które będą wspólnie dążyć do osiągnięcia zbiorczego unijnego poziomu docelowego. Jednak niniejsze rozporządzenie odzwierciedla cele uzgodnione w prawodawstwie sektorowym.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(5a) W dniu 24 października 2014 r. Rada Europejska uzgodniła, że Komisja, wspierana przez państwa członkowskie, podejmie pilne działania, aby zapewnić osiągnięcie minimalnego celu wynoszącego 10 % dotyczącego istniejących elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych, w trybie pilnym i nie później niż do 2020 roku, przynajmniej w odniesieniu do tych państw członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze minimalnego poziomu integracji w ramach wewnętrznego rynku energii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(6a) Porozumienie paryskie, którego sygnatariusze zobowiązali się do "ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2 oC powyżej poziomu przedindustrialnego oraz podejmowania wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 oC powyżej poziomu przedindu-strialnego", znacznie podniosło poziom ambicji na świecie, jeśli chodzi o łagodzenie zmiany klimatu. Unia musi przygotować się na o wiele głębszą i szybszą redukcję emisji niż pierwotnie przewidywano. Jednocześnie takie obniżenie emisji jest wykonalne po kosztach niższych niż wcześniej szacowano z uwagi na tempo rozwoju i wprowadzania technologii w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(6b) Zgodnie z celem porozumienia paryskiego polegającym na osiągnięciu w drugiej połowie XXI wieku równowagi pomiędzy emisjami antropogenicznymi według źródeł a usuwaniem gazów cieplarnianych przez pochłaniacze, Unia powinna dążyć na zasadzie równości do osiągnięcia zerowych emisji netto w skali krajowej do 2050 r., po którym nastąpi okres ujemnych emisji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(6c) Jeśli chodzi o system klimatyczny, dla całkowitego stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze istotna jest łączna suma emisji antropogenicznych w czasie. W celu zapewnienia zgodności z zobowiązaniami porozumienia paryskiego konieczne jest przeanalizowanie globalnego budżetu emisji dwutlenku węgla, co jest spójne z dążeniem do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 oC powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, oraz ustalenie sprawiedliwego udziału Unii w pozostałym globalnym budżecie emisji dwutlenku węgla. Długoterminowe strategie w dziedzinie klimatu i energii powinny być spójne z powyższym budżetem emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(6d) Unia i państwa członkowskie powinny poddawać cele klimatyczno-energetyczne regularnemu przeglądowi i w razie konieczności podwyższyć wartości docelowe, aby uwzględnić kolejne przeglądy prowadzone w ramach UNFCCC oraz najnowsze dowody naukowe dotyczące tempa i skutków zmiany klimatu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 e (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(6e) Chociaż Unia zobowiązała się osiągnąć do 2030 r. zdecydowanie najbardziej ambitną redukcję emisji gazów cieplarnianych, nie jest w stanie samodzielnie przeciwdziałać zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. Komisja i państwa członkowskie powinny wykorzystywać każdą okazję, aby przekonywać w szczególności państwa czerpiące korzyści z handlu międzynarodowego z Unią, żeby wzięły na siebie proporcjonalną część światowej odpowiedzialności i podniosły poziom własnych ambicji do poziomu Unii.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(7) W dniu 24 października 2014 r. (14) Rada Europejska postanowiła również, że należy opracować rzetelny i przejrzysty system zarządzania, bez zbędnych obciążeń administracyjnych, który miałby pomóc Unii w osiągnięciu zakładanych celów polityki energetycznej, przy

zapewnieniu państwom członkowskim niezbędnej elastyczności i w pełnym poszanowaniu ich swobody w określaniu własnego koszyka energetycznego. Podkreślono, że taki system zarządzania powinien opierać się na istniejących elementach, takich jak krajowe programy w zakresie klimatu czy krajowe plany dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, jak również powinien uwzględniać potrzebę uproszczenia i połączenia oddzielnych aspektów dotyczących planowania i sprawozdawczości. Uzgodniono również, że należy poprawić pozycję i prawa konsumentów, przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów, m.in. dzięki systematycznemu monitorowaniu głównych wskaźników przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego i zrównoważonego systemu energetycznego, jak również usprawnić koordynację krajowych polityk energetycznych i zacieśnić współpracę regionalną między państwami członkowskimi.

(14) Konkluzje Rady Europejskiej, 23-24 października 2014 r. (EUCO 169/14).

(7) W dniu 24 października 2014 r. (14) Rada Europejska postanowiła również, że należy opracować rzetelny i przejrzysty system zarządzania, bez zbędnych obciążeń administracyjnych i zapewniający państwom członkowskim dostateczną elastyczność, który miałby pomóc Unii w osiągnięciu zakładanych celów polityki energetycznej, przy pełnym poszanowaniu swobody państw członkowskich w określaniu własnego koszyka energetycznego. Podkreślono, że taki system zarządzania powinien opierać się na istniejących elementach, takich jak krajowe programy w zakresie klimatu czy krajowe plany dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, jak również powinien uwzględniać potrzebę uproszczenia i połączenia oddzielnych aspektów dotyczących planowania i sprawozdawczości. Uzgodniono również, że należy poprawić pozycję i prawa konsumentów, przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów, m.in. dzięki systematycznemu monitorowaniu głównych wskaźników przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego i zrównoważonego systemu energetycznego, jak również usprawnić koordynację krajowych polityk klimatyczno-energetycznych i zacieśnić współpracę regionalną między państwami członkowskimi.

(14) Konkluzje Rady Europejskiej, 23-24 października 2014 r. (EUCO 169/14).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(10) W konkluzjach Rady z dnia 26 listopada 2015 r. (16) uznano, że system zarządzania unią energetyczną będzie podstawowym narzędziem efektywnej i skutecznej budowy unii energetycznej oraz realizacji jej celów. Podkreślono, że system zarządzania powinien opierać się na zasadach integracji strategicznego planowania i sprawozdawczości w zakresie realizacji polityki klima-tyczno-energetycznej oraz na koordynacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za politykę energetycz-no-klimatyczną na poziomie unijnym, regionalnym i krajowym. Podkreślono również, że system zarządzania powinien gwarantować realizację celów dotyczących energii i klimatu na 2030 r. oraz że w jego ramach należy monitorować zbiorcze postępy Unii w realizacji politycznych dla pięciu wymiarów unii energetycznej.

(16) Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2015 r. (14632/15).

(10) W konkluzjach Rady z dnia 26 listopada 2015 r. (16) uznano, że system zarządzania unią energetyczną będzie podstawowym narzędziem efektywnej i skutecznej budowy unii energetycznej oraz realizacji jej celów. Podkreślono, że system zarządzania powinien opierać się na zasadach integracji strategicznego planowania i sprawozdawczości w zakresie realizacji polityki klima-tyczno-energetycznej oraz na koordynacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za politykę energetycz-no-klimatyczną na poziomie unijnym, regionalnym i krajowym. Podkreślono również, że system zarządzania powinien gwarantować realizację celów dotyczących energii i klimatu na 2030 r. oraz że w jego ramach należy monitorować postępy każdego z państw członkowskich oraz zbiorcze postępy Unii w realizacji celów i założeń pięciu wymiarów unii energetycznej.

(16) Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2015 r. (14632/15).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(12) Głównym celem zarządzania unią energetyczną powinno być zatem umożliwienie osiągnięcia celów unii energetycznej, a w szczególności celów ram polityki energe-tyczno-klimatycznej do 2030 r. Niniejsze rozporządzenie jest zatem powiązane z sektorowymi przepisami wdrażającymi cele w zakresie energii i klimatu na rok 2030. O ile państwa członkowskie muszą mieć swobodę wyboru co do sposobu działania najlepiej odpowiadającego ich indywidualnym koszykom energetycznym i preferencjom, o tyle swoboda ta powinna pozostawać w zgodzie z dalszą integracją rynku, zwiększoną konkurencją, osiągnięciem celów w zakresie klimatu i energii oraz stopniowym przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną.(12) Głównym celem zarządzania unią energetyczną powinno być zatem umożliwienie osiągnięcia celów unii energetycznej, a w szczególności celów ram polityki energe-tyczno-klimatycznej do 2030 r., w dziedzinie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Niniejsze rozporządzenie jest zatem powiązane z sektorowymi przepisami wdrażającymi cele w zakresie energii i klimatu na rok 2030. O ile państwa członkowskie muszą mieć swobodę wyboru co do sposobu działania najlepiej odpowiadającego ich indywidualnym koszykom energetycznym i preferencjom, o tyle swoboda ta powinna pozostawać w zgodzie z dalszą integracją rynku, zwiększoną konkurencją, osiągnięciem celów w zakresie klimatu i energii oraz stopniowym przechodzeniem na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną, której podstawą jest bardzo energooszczędny system energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii. Należy wprowadzić obowiązkowy wzór długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii, aby zapewnić ich jakość i porównywalność.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(13) Przejście na gospodarkę niskoemisyjną wymaga zmian w zachowaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia zachęt we wszystkich obszarach polityki. Osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych wymaga poprawy efektywności i większej innowacyjności w gospodarce europejskiej, a w szczególności powinno również przyczynić się do poprawy jakości powietrza.(13) Społecznie akceptowalne przejście na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną wymaga znacznych zmian w zachowaniach inwestycyjnych, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje publiczne i prywatne, oraz wprowadzenia zachęt we wszystkich obszarach polityki, a także reformy rynku na szczeblu regionalnym. Osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych wymaga poprawy efektywności i większej innowacyjności w gospodarce europejskiej, a w szczególności powinno również doprowadzić do tworzenia trwałych miejsc pracy i przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(13a) Unia i państwa członkowskie powinny podjąć konkretne działania, aby zakazać dotacji w dziedzinie energetyki, przynajmniej dopłat do paliw kopalnych, a tym samym wypełnić zobowiązania międzynarodowe podjęte w ramach grupy G-7 i grupy G-20 oraz porozumienia paryskiego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(14) Gazy cieplarniane i zanieczyszczenia powietrza pochodzą w dużej mierze z tych samych źródeł, polityka ograniczenia emisji gazów cieplarnianych może mieć zatem dodatkowe korzyści dla jakości powietrza, które mogą zrekompensować część lub całość krótkoterminowych kosztów zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Jako że dane zbierane na mocy dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (18) stanowią ważny wkład w sporządzanie wykazu gazów cieplarnianych oraz planów krajowych, należy podkreślić znaczenie gromadzenia i przekazywania spójnych danych między dyrektywą 2001/81/WE a wykazem gazów cieplarnianych.

(18) Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22).

(14) Gazy cieplarniane i zanieczyszczenia powietrza pochodzą w dużej mierze z tych samych źródeł, polityka ograniczenia emisji gazów cieplarnianych może mieć zatem - szczególnie na obszarach miejskich - dodatkowe korzyści dla zdrowia publicznego i jakości powietrza, które mogą zrekompensować krótkoterminowe koszty zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Jako że dane zbierane na mocy dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (18) stanowią ważny wkład w sporządzanie wykazu gazów cieplarnianych oraz planów krajowych, należy podkreślić znaczenie gromadzenia i przekazywania spójnych danych między dyrektywą 2001/81/WE a wykazem gazów cieplarnianych.

(18) Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(16) Komisja jest silnie zaangażowana w lepsze stanowienie prawa, zarządzanie unią energetyczną powinno zatem prowadzić do znacznego zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla państw członkowskich, Komisji i innych instytucji unijnych oraz powinno przyczynić się do zapewnienia spójności i adekwatności polityk i środków na poziomie unijnym i krajowym w zakresie przekształcenia systemu energetycznego zgodnie z celami gospodarki niskoemisyjnej.(16) Komisja jest silnie zaangażowana w lepsze stanowienie prawa, a jej działania pozostają w zgodzie z polityką na rzecz badań, innowacji i inwestycji, zarządzanie unią energetyczną powinno zatem prowadzić do znacznego zmniejszenia złożoności procedur administracyjnych dla państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron, Komisji i innych instytucji unijnych oraz powinno przyczynić się do zapewnienia spójności i adekwatności polityk i środków na poziomie unijnym, makroregionalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym w zakresie przekształcenia systemu energetycznego zgodnie z celami zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(17) Osiągnięcie celów unii energetycznej powinno nastąpić dzięki połączeniu inicjatyw Unii i spójnych strategii krajowych określonych w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu. W sektorowych przepisach Unii w dziedzinach energii i klimatu określono wymogi dotyczące planowania, które są przydatnymi narzędziami wprowadzania zmian na poziomie krajowym. Wprowadzenie ich w różnych momentach w czasie doprowadziło jednak do powielania działań i niewystarczającego uwzględnienia synergii i interakcji między różnymi obszarami polityki. Należy zatem w miarę możliwości usprawnić i zintegrować obecne oddzielne systemy planowania, sprawozdawczości i monitorowania w dziedzinach energii i klimatu.(17) Osiągnięcie założeń i celów unii energetycznej powinno nastąpić dzięki połączeniu inicjatyw Unii i spójnych strategii krajowych określonych w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu. W sektorowych przepisach Unii w dziedzinach energii i klimatu określono wymogi dotyczące planowania, które są przydatnymi narzędziami wprowadzania zmian na poziomie krajowym. Wprowadzenie ich w różnych momentach w czasie doprowadziło jednak do powielania działań i niewystarczającego uwzględnienia synergii i interakcji między różnymi obszarami polityki ze szkodą dla opłacalności. Należy, w stosownych przypadkach, usprawnić i zintegrować obecne oddzielne systemy planowania, sprawozdawczości i monitorowania w dziedzinach energii i klimatu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(17a) Niezbędna jest ocena interakcji między istniejącymi i planowanymi politykami i środkami w celu osiągnięcia obniżenia emisyjności, państwa członkowskie powinny zatem przedstawić oceny ilościowe lub jakościowe.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(17b) Państwa członkowskie powinny zadbać o spójność polityki przedstawionej w krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu i długoterminowych strategiach niskoemisyjności z agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(18) Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu powinny obejmować okresy dziesięcioletnie i zawierać przegląd obecnego systemu energetycznego i sytuacji politycznej. Należy w nich określić krajowe cele dla każdego z pięciu głównych wymiarów unii energetycznej oraz odpowiednie polityki i środki, które mają służyć realizacji tych celów, w oparciu o analizy. W planach krajowych obejmujących pierwszy okres 2021-2030 należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące do 2030 r. cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Państwa członkowskie powinny dążyć do tego, aby krajowe plany były zgodne z celami zrównoważonego rozwoju i przyczyniały się do ich osiągnięcia.(18) Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu powinny obejmować okresy dziesięcioletnie i zawierać przegląd obecnego systemu energetycznego i sytuacji politycznej. Należy w nich określić krajowe założenia lub cele dla każdego z pięciu głównych wymiarów unii energetycznej oraz odpowiednie polityki i środki, które mają służyć realizacji tych celów, w oparciu o analizy. W planach krajowych obejmujących pierwszy okres 2021-2030 należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące do 2030 r. cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Państwa członkowskie powinny dążyć do tego, aby krajowe plany były zgodne z celami zrównoważonego rozwoju i przyczyniały się do ich osiągnięcia.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(18a) Przygotowując zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu, państwa członkowskie powinny oszacować liczbę gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, z uwzględnieniem niezbędnych usług energetycznych dla gospodarstw domowych, koniecznych do zagwarantowania podstawowego poziomu życia w danych warunkach krajowych, na które to usługi gospodarstwa te mogą nie być w stanie sobie pozwolić z powodu zbiegu takich czynników jak niskie dochody, wysokie wydatki na energię i niska efektywność energetyczna tych gospodarstw domowych. Państwa członkowskie powinny określić istniejące i planowane polityki i środki zwalczania ubóstwa energetycznego i w razie potrzeby uwzględnić krajowy cel zakładający zmniejszenie liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Komisja powinna przyjąć na potrzeby państw członkowskich wspólną metodykę definiowania ubóstwa energetycznego, a każde państwo członkowskie powinno określić gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym w zależności od specyficznych warunków krajowych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(18b) Państwa członkowskie powinny zapewnić, by unijne środki pochodzące z wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zostały uwzględnione w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu. Krajowe przydziały z wieloletnich ram finansowych po 2020 r. powinny aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celów i założeń unii energetycznej, w szczególności w sektorach redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym usuwania przez pochłaniacze, energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. W związku z tym, aby odzwierciedlić wysoki poziom ambicji, proces programowania na szczeblu krajowym i lokalnym w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych po roku 2020 powinien odbywać się w połączeniu z prowadzoną przez Komisję oceną zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, w szczególności w świetle długoterminowych celów porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(19a) Państwa członkowskie powinny ustanowić stałą wielopoziomową platformę dialogu na temat energii, skupiającą władze lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, społeczność przedsiębiorców, inwestorów i inne odpowiednie zainteresowane strony w celu omawiania różnych rozwiązań planowanych w polityce w zakresie energii i klimatu. W ramach tej platformy powinny być omawiane zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu, a także długoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(20) Wdrożenie polityk i środków w dziedzinie energii i klimatu ma wpływ na środowisko. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, aby społeczeństwo miało możliwość wczesnego i skutecznego udziału oraz konsultacji w przygotowaniach zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, w stosownych przypadkach zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/42/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady (24) oraz konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ("UNECE") o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r. ("konwencja z Aarhus"). Państwa członkowskie powinny również zapewnić udział partnerów społecznych w przygotowaniu zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu.

(24) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30).

(20) Wdrożenie polityk i środków w dziedzinie energii i klimatu ma wpływ na środowisko. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, aby społeczeństwo miało możliwość wczesnego i skutecznego, aktywnego udziału oraz konsultacji w przygotowaniach zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu oraz długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii, w stosownych przypadkach zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (24) oraz konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ("UNECE") o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r. ("konwencja z Aarhus"). Państwa członkowskie powinny również zapewnić udział partnerów społecznych, władz lokalnych i wszystkich zainteresowanych stron już od wczesnych etapów planowania i procesów sprawozdawczych oraz w przygotowaniu zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu i długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii.

(24) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(21) Współpraca regionalna jest kluczem do zapewnienia skutecznej realizacji celów unii energetycznej. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia uwag do planów innych państw członkowskich przed ich sfinalizowaniem, aby uniknąć niespójności i potencjalnych negatywnych skutków dla innych państw członkowskich oraz aby zagwarantować zbiorczą realizację założonych celów. Współpraca regionalna w zakresie opracowywania i finalizacji planów krajowych oraz w późniejszym wdrożeniu planów krajowych powinna mieć zasadnicze znaczenie dla poprawy skuteczności i wydajności środków oraz dla wspierania integracji rynkowej i bezpieczeństwa energetycznego.(21) Współpraca makroregionalna i regionalna jest niezbędna państwom członkowskim do wspólnego wdrażania niektórych polityk i środków przyczyniających się do osiągnięcia wspólnych celów i założeń w sposób optymalny pod względem kosztów. Komisja powinna ułatwiać taką współpracę między państwami członkowskimi. Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość przedstawienia uwag do planów innych państw członkowskich przed ich sfinalizowaniem, aby uniknąć niespójności i potencjalnych negatywnych skutków dla innych państw członkowskich oraz aby zagwarantować zbiorczą realizację założonych celów. Współpraca makroregionalna i regionalna w zakresie opracowywania i finalizacji planów krajowych oraz w późniejszym wdrożeniu planów krajowych powinna mieć zasadnicze znaczenie dla poprawy skuteczności i wydajności środków oraz dla wspierania integracji rynkowej i bezpieczeństwa energetycznego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(22) Plany krajowe powinny być stabilne, aby zapewnić przejrzystość i przewidywalność polityk i środków krajowych w celu zagwarantowania pewności inwestorom. Należy jednak przewidzieć aktualizacje planów krajowych jeden raz w każdym okresie dziesięcioletnim, tak aby państwa członkowskie mogły dostosowywać się do istotnych zmian okoliczności. W przypadku planów obejmujących lata 2021-2030 państwa członkowskie powinny mieć możliwość zaktualizowania planów do 1 stycznia 2024 r. Cele, założenia i wkłady powinny być modyfikowane tylko w celu odzwierciedlenia większych ambicji, zwłaszcza w odniesieniu do celów w zakresie energii i klimatu na 2030 r. W ramach aktualizacji państwa członkowskie powinny dołożyć starań w celu złagodzenia wszelkich negatywnych oddziaływań na środowisko, które będą wynikać ze zintegrowanej sprawozdawczości.(22) Plany krajowe powinny być stabilne, aby zapewnić przejrzystość i przewidywalność polityk i środków krajowych w celu zagwarantowania pewności inwestycji. Regularne przekazywanie planów krajowych w okresach dziesięcioletnich umożliwia państwom członkowskim dostosowanie się do istotnych zmian okoliczności. Cele i założenia powinny być modyfikowane tylko w celu odzwierciedlenia większych ambicji, zwłaszcza w odniesieniu do celów w zakresie energii i klimatu. W ramach tych planów państwa członkowskie powinny dołożyć starań w celu złagodzenia wszelkich negatywnych oddziaływań na środowisko, które będą wynikać ze zintegrowanej sprawozdawczości.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(23) Stabilne, długoterminowe strategie niskoemisyjności są kluczowym czynnikiem transformacji gospodarczej, zatrudnienia, wzrostu i osiągnięcia szerszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także sposobem na sprawiedliwą i efektywną kosztowo realizację długoterminowego celu określonego w porozumieniu paryskim. Ponadto strony porozumienia paryskiego zachęca się do przedstawienia do 2020 r. długoterminowych strategii rozwoju niskoemisyjnego, sięgających połowy bieżącego stulecia.(23) Stabilne, długoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii są kluczowym czynnikiem transformacji gospodarczej, zatrudnienia, wzrostu i osiągnięcia szerszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także sposobem na sprawiedliwą i racjonalną pod względem kosztów realizację długoterminowego celu określonego w porozumieniu paryskim. Ponadto strony porozumienia paryskiego zachęca się do przedstawienia do 2020 r. długoterminowych strategii rozwoju niskoemisyjnego, sięgających połowy bieżącego stulecia.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(23a) Państwa członkowskie powinny opracować długoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii na rok 2050 i lata późniejsze, określające niezbędne przekształcenia w różnych sektorach, które są konieczne do przejścia na system energii ze źródeł odnawialnych oraz do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Strategie powinny odpowiadać stosownemu udziałowi Unii w pozostałym globalnym budżecie emisji dwutlenku węgla i powinny zostać opracowane w sposób otwarty i przejrzysty, przy pełnym zaangażowaniu odpowiednich zainteresowanych stron. Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu powinny być oparte na długoterminowych strategiach w zakresie klimatu i energii i powinny być z nimi spójne.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(23b) Sektor użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) jest w znacznym stopniu narażony i bardzo podatny na skutki zmiany klimatu. Jednocześnie sektor ten posiada ogromny potencjał pozwalający zapewnić długotrwałe korzyści dla klimatu i znacząco przyczynić się do osiągnięcia unijnych i międzynarodowych długoterminowych celów w dziedzinie klimatu. Może przyczynić się do łagodzenia zmiany klimatu na kilka sposobów, w szczególności przez redukcję emisji, a także utrzymanie i powiększanie pochłaniaczy oraz zasobów węgla, jak również przez dostarczanie biomateriałów, które mogą zastąpić materiały kopalne lub wysokoemisyjne. Aby zapewnić skuteczność działań mających na celu zwłaszcza zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla, niezbędne jest zrównoważone zarządzanie zasobami oraz osiągnięcie długoterminowej stabilności i zdolności adaptacyjnej rezerwuarów węgla. Długoterminowe strategie są niezbędne w celu umożliwienia zrównoważonych inwestycji w dłuższej perspektywie.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(23c) Przy opracowywaniu dalszych połączeń międzysystemowych ważne jest, aby dokonać kompleksowej oceny kosztów i korzyści obejmującej wszystkie skutki techniczne, społeczno-gospodarcze i środowiskowe zgodnie z wymogami rozporządzenia TEN-E oraz uwzględnić pozytywne efekty zewnętrzne połączeń międzysystemowych, takie jak integracja odnawialnych źródeł energii, bezpieczeństwo dostaw oraz zwiększona konkurencja na rynku wewnętrznym.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(24) Podobnie jak w przypadku planowania, sektorowe przepisy unijne w dziedzinie energii i klimatu określają również wymogi w zakresie sprawozdawczości, które często były użytecznymi narzędziami we wprowadzaniu zmian na poziomie krajowym; wymogi te jednak zostały wprowadzone w różnych momentach w czasie, co doprowadziło do powielania działań i niewystarczającego uwzględnienia synergii i interakcji między różnymi obszarami polityki, takimi jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, energia ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna i integracja rynku. Aby znaleźć odpowiednią równowagę między potrzebą zapewnienia odpowiedniego monitorowania realizacji planów krajowych a potrzebą ograniczenia obciążeń administracyjnych, państwa członkowskie powinny przygotowywać co dwa lata sprawozdania z postępów w realizacji planów oraz na temat innych zmian w systemie energetycznym. Niektóre sprawozdania, w szczególności w odniesieniu do wymogów sprawozdawczych wynikających z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ("UNFCCC") oraz z rozporządzeń unijnych, będą nadal konieczne co roku.(24) Podobnie jak w przypadku planowania, sektorowe przepisy unijne w dziedzinie energii i klimatu określają również wymogi w zakresie sprawozdawczości, które często były użytecznymi narzędziami we wprowadzaniu zmian na poziomie krajowym uzupełniających reformy rynku; wymogi te jednak zostały wprowadzone w różnych momentach w czasie, co doprowadziło do powielania działań i braku opłacalności, a także niewystarczającego uwzględnienia synergii i interakcji między różnymi obszarami polityki, takimi jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, energia ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna i integracja rynku. Aby znaleźć odpowiednią równowagę między potrzebą zapewnienia odpowiedniego monitorowania realizacji planów krajowych a potrzebą ograniczenia złożoności procedur administracyjnych, państwa członkowskie powinny przygotowywać co dwa lata sprawozdania z postępów w realizacji planów oraz na temat innych zmian w systemie energetycznym. Niektóre sprawozdania, w szczególności w odniesieniu do wymogów sprawozdawczych wynikających z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ("UNFCCC") oraz z rozporządzeń unijnych, będą nadal konieczne co roku.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(25) Zintegrowane sprawozdania okresowe państw członkowskich powinny zawierać elementy określone we wzorze planów krajowych. Wzór zintegrowanych sprawozdań okresowych powinien być określony szczegółowo w późniejszym akcie wykonawczym lub w aktach wykonawczych z uwagi na jego specjalistyczny charakter oraz fakt, iż pierwsze sprawozdania okresowe przewidziane są na rok 2021. Sprawozdania okresowe powinny być sporządzane w celu zapewnienia przejrzystości z punktu widzenia Unii, innych państw członkowskich i innych podmiotów działających na rynku, w tym konsumentów. Powinny one być wyczerpujące w odniesieniu do pięciu wymiarów unii energetycznej oraz w pierwszym okresie powinny równocześnie kłaść nacisk na obszary objęte celami ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.(25) Zintegrowane sprawozdania okresowe państw członkowskich powinny zawierać elementy określone we wzorze planów krajowych. Wzór zintegrowanych sprawozdań okresowych powinien być określony szczegółowo w późniejszym akcie wykonawczym lub w aktach wykonawczych z uwagi na jego specjalistyczny charakter oraz fakt, iż pierwsze sprawozdania okresowe przewidziane są na rok 2021. Sprawozdania okresowe powinny być sporządzane w celu zapewnienia przejrzystości z punktu widzenia Unii, innych państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, podmiotów działających na rynku, w tym konsumentów, wszelkich innych odpowiednich zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Powinny one być wyczerpujące w odniesieniu do pięciu wymiarów unii energetycznej oraz w pierwszym okresie powinny równocześnie kłaść nacisk na obszary objęte celami ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(28) Doświadczenie zdobyte przy wdrażaniu rozporządzenia (UE) nr 525/2013 dowiodło znaczenia przejrzystości, dokładności, spójności, kompletności i porównywalności informacji. Korzystając z tego doświadczenia, w niniejszym rozporządzeniu należy zapewnić, aby państwa członkowskie informowały o swoich politykach i środkach oraz prognozach, co powinno być głównym elementem sprawozdań okresowych. Informacje zawarte w tych sprawozdaniach powinny mieć zasadnicze znaczenie dla wykazania terminowej realizacji zobowiązań wynikających z rozporządzenia [] [ESR]. Utrzymanie i ciągła poprawa systemów na poziomie Unii i państw członkowskich w połączeniu z bardziej precyzyjnymi wytycznymi w zakresie sprawozdawczości powinny znacząco przyczynić się do ciągłego konsolidowania informacji niezbędnych do śledzenia postępów w realizacji wymiaru niskoemisyjności.(28) Doświadczenie zdobyte przy wdrażaniu rozporządzenia (UE) nr 525/2013 dowiodło znaczenia przejrzystości, dokładności, spójności, kompletności i porównywalności informacji. Korzystając z tego doświadczenia, w niniejszym rozporządzeniu należy zapewnić, aby państwa członkowskie stosowały wiarygodne i spójne dane i założenia w odniesieniu do pięciu wymiarów oraz udostępniały publicznie dane wykorzystane do tworzenia scenariuszy i modelowania, a także aby informowały o swoich politykach i środkach oraz prognozach, co powinno być głównym elementem sprawozdań okresowych.. Informacje zawarte w tych sprawozdaniach powinny mieć zasadnicze znaczenie dla wykazania terminowej realizacji zobowiązań wynikających z rozporządzenia [] [ESR]. Utrzymanie i ciągła poprawa systemów na poziomie Unii i państw członkowskich w połączeniu z bardziej precyzyjnymi wytycznymi w zakresie sprawozdawczości powinny znacząco przyczynić się do ciągłego konsolidowania informacji niezbędnych do śledzenia postępów w realizacji wymiaru niskoemisyjności.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(30) W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych dla państw członkowskich i Komisji, Komisja powinna utworzyć platformę sprawozdawczości online, aby ułatwić komunikację i wspierać współpracę. Powinno to zapewnić terminowe składanie sprawozdań oraz poprawić przejrzystość krajowych sprawozdań. Platforma e-sprawozdawczości powinna uzupełniać istniejące procedury, bazy danych i e-narzędzia sprawozdawczości, powinna opierać się na tych procedurach, bazach i narzędziach oraz korzystać z tych procedur, baz i narzędzi, takich jak te udostępniane przez Europejską Agencję Środowiska, Eurostat i Wspólne Centrum Badawcze; powinna również korzystać z doświadczeń nabytych w ramach unijnego systemu ekozarządzania i audytu.(30) W celu zwiększenia przejrzystości kształtowania polityki energetyczno-klimatycznej oraz ograniczenia złożoności procedur administracyjnych dla państw członkowskich i Komisji, Komisja powinna utworzyć publiczną platformę online, aby ułatwić publiczny dostęp do informacji, komunikację między Komisją a państwami członkowskimi oraz współpracę państw członkowskich. Powinno to zapewnić terminowe składanie sprawozdań oraz poprawić przejrzystość krajowych sprawozdań. Platforma elektroniczna powinna uzupełniać istniejące procedury, bazy danych i e-narzędzia sprawozdawczości, powinna opierać się na tych procedurach, bazach i narzędziach oraz korzystać z tych procedur, baz i narzędzi, takich jak te udostępniane przez Europejską Agencję Środowiska, Eurostat i Wspólne Centrum Badawcze; powinna również korzystać z doświadczeń nabytych w ramach unijnego systemu ekoza-rządzania i audytu.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(31) Jeżeli chodzi o dane, które mają być przekazywane Komisji za pośrednictwem krajowych planów i sprawozdań, informacje od państw członkowskich nie powinny powielać danych i statystyk, które zostały już udostępnione przez Eurostat w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (27) w takiej samej formie, jak przewidziano w ramach obowiązków w zakresie planowania i sprawozdawczości określonych w niniejszym rozporządzeniu i które są nadal dostępne w Eurostacie z tymi samymi wartościami. Jeżeli jest to możliwe i odpowiednie ze względu na terminy, dane i prognozy zawarte w planach krajowych w zakresie energii i klimatu powinny opierać się na danych Eurostatu i metodyce stosowanej do zgłaszania statystyk europejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 oraz powinny być spójne z tymi danymi i tą metodyką.

(27) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/ 2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/ 382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

(31) Aby uniknąć opóźnienia działań na szczeblu Unii, Komisja powinna korzystać z przedstawianych przez Europejską Agencję Środowiska rocznych szacunkowych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej do oceny postępów na drodze do osiągnięcia celów wyznaczonych na 2030 r. Jeżeli chodzi o dane, które mają być przekazywane Komisji za pośrednictwem krajowych planów i sprawozdań, informacje od państw członkowskich nie powinny powielać danych i statystyk, które zostały już udostępnione przez Eurostat w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (27) w takiej samej formie, jak przewidziano w ramach obowiązków w zakresie planowania i sprawozdawczości określonych w niniejszym rozporządzeniu i które są nadal dostępne w Eurostacie z tymi samymi wartościami. Jeżeli jest to możliwe i odpowiednie ze względu na terminy, dane i prognozy zawarte w planach krajowych w zakresie energii i klimatu powinny opierać się na danych Eurostatu i metodyce stosowanej do zgłaszania statystyk europejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 oraz powinny być spójne z tymi danymi i tą metodyką.

(27) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/ 2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/ 382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(32) W perspektywie zbiorowej realizacji celów strategii unii energetycznej, Komisja będzie musiała oceniać plany krajowe oraz ich realizację na podstawie sprawozdań z postępów. W pierwszym okresie dziesięcioletnim dotyczy to w szczególności realizacji unijnych celów na rok 2030 w zakresie energii i klimatu oraz krajowych wkładów w osiągnięcie tych celów Ocena taka powinna być przeprowadzana co dwa lata, oraz raz do roku tylko w razie potrzeby, i powinna zostać włączona do sprawozdań Komisji na temat stanu unii energetycznej.(32) W perspektywie zbiorowej realizacji celów pięciu wymiarów strategii unii energetycznej, w szczególności stworzenia w pełni funkcjonalnej i stabilnej unii energetycznej, Komisja będzie musiała oceniać projekty planów krajowych oraz realizację zgłoszonych planów krajowych na podstawie sprawozdań z postępów. Odnosi się to szczególnie do unijnych celów na rok 2030 w zakresie energii i klimatu w pierwszym okresie dziesięcioletnim. Ocena taka powinna być przeprowadzana co dwa lata, oraz raz do roku w razie potrzeby, i powinna zostać włączona do sprawozdań Komisji na temat stanu unii energetycznej.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(33) Lotnictwo ma wpływ na klimat na świecie wskutek uwalniania CO2 (a także innych emisji, w tym emisji tlenków azotu) oraz mechanizmów, takich jak wspomaganie tworzenia się chmur pierzastych. W świetle szybko rozwijającej się wiedzy naukowej na temat tych skutków, w rozporządzeniu (UE) nr 525/2013 przewidziano już uaktualnioną ocenę skutków lotnictwa dla klimatu na świecie wynikających z emisji gazów innych niż CO2. Modele stosowane w tym względzie powinny być dostosowywane do postępu naukowego. W oparciu o swoją ocenę tego wpływu Komisja mogłaby rozważyć odpowiednie warianty polityki w celu rozwiązania problemu.(33) Lotnictwo ma wpływ na klimat na świecie wskutek uwalniania CO2 (a także innych emisji, w tym emisji tlenków azotu) oraz mechanizmów, takich jak wspomaganie tworzenia się chmur pierzastych. W świetle szybko rozwijającej się wiedzy naukowej na temat tych skutków, w rozporządzeniu (UE) nr 525/2013 przewidziano już uaktualnioną ocenę skutków lotnictwa dla klimatu na świecie wynikających z emisji gazów innych niż CO2. Modele stosowane w tym względzie powinny być dostosowywane do postępu naukowego. W oparciu

0 swoją ocenę tego wpływu Komisja powinna do dnia

1 marca 2020 r. rozważyć odpowiednie warianty polityki w celu rozwiązania problemu oraz w stosownym przypadku przedłożyć wniosek ustawodawczy w tym zakresie.

Środa, 17 stycznia 2018 r.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(33a) Zgodnie z obecnymi wytycznymi UNFCCC dotyczącymi składania sprawozdań w sprawie gazów cieplarnianych obliczenia oraz sprawozdawczość odnoszące się do emisji metanu opierają się na współczynnikach ocieplenia globalnego w stuletnim horyzoncie czasowym. W związku tym, że metan ma wysoki współczynnik ocieplenia globalnego, a jego czas utrzymywania się w atmosferze jest względnie krótki, co wywiera znaczny wpływ na klimat w perspektywie krótko- i średnioterminowej, Komisja powinna przeanalizować skutki polityk i środków polegających na przyjęciu dwudziestoletniego horyzontu czasowego w odniesieniu do metanu. W celu szybkiego zajęcia się problemem emisji metanu Komisja powinna w oparciu o tę analizę rozważyć odpowiednie warianty polityki w unijnej strategii dotyczącej metanu, w pierwszej kolejności rozpatrując kwestie emisji metanu związane z energią i odpadami.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(34) W celu zapewnienia spójności między krajowymi a unijnymi politykami i celami unii energetycznej, Komisja i państwa członkowskie powinny prowadzić regularny dialog. W stosownych przypadkach Komisja powinna kierować do państw członkowskich zalecenia dotyczące ambitności projektów planów krajowych, późniejszego wdrożenia polityk i środków zgłoszonych w planach krajowych oraz innych krajowych polityk i środków istotnych dla realizacji unii energetycznej. Państwa członkowskie powinny w najwyższym stopniu uwzględniać takie zalecenia oraz omówić ich wdrożenie w kolejnych sprawozdaniach okresowych.(34) W celu zapewnienia spójności między krajowymi a unijnymi politykami i celami unii energetycznej, Komisja i państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, poszczególne państwa członkowskie powinny prowadzić regularny dialog. Komisja powinna kierować do państw członkowskich zalecenia dotyczące ambitności projektów planów krajowych, późniejszego wdrożenia polityk i środków zgłoszonych w planach krajowych oraz innych krajowych polityk i środków istotnych dla realizacji unii energetycznej. Państwa członkowskie powinny uwzględniać takie zalecenia oraz omówić ich wdrożenie w kolejnych sprawozdaniach okresowych.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(35) Gdyby ambitność zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu lub ich aktualizacji okazała się niewystarczająca do osiągnięcia celów unii energetycznej, a zwłaszcza w pierwszym okresie celów na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, Komisja powinna wprowadzić środki na poziomie Unii w celu zagwarantowania zbiorowego osiągnięcia tych założeń i celów (uzupełniając w ten sposób mniej ambitne podejście). Gdyby postępy poczynione przez Unię w osiąganiu tych założeń i celów były niewystarczające do ich realizacji, Komisja powinna, oprócz wydawania zaleceń, wprowadzić środki na poziomie Unii lub państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe środki w celu zapewnienia ich realizacji (przeciwdziałając w ten sposób opóźnieniom w realizacji). W środkach takich należy uwzględnić wcześniejsze ambitne wkłady państw członkowskich w cele na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, zadeklarowane w czasie podziału zaangażowania w zbiorową realizację celów. W dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych środki takie mogą również obejmować wkłady finansowe państw członkowskich w finansowanie zarządzanej przez Komisję platformy, która służyłaby projektom dotyczącym energii ze źródeł odnawialnych w całej Unii. Krajowe cele państw członkowskich w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. powinny służyć za punkty odniesienia, jeśli chodzi o udział źródeł odnawialnych począwszy od 2021 r. W dziedzinie efektywności energetycznej celem dodatkowych środków może w szczególności być poprawa efektywności energetycznej produktów, budynków i transportu.(35) Gdyby ambitność zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu oraz opisane w nich cele, polityki i środki okazały się niewystarczające do osiągnięcia celów unii energetycznej, a zwłaszcza w pierwszym okresie celów na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, Komisja powinna wprowadzić środki na poziomie Unii w celu zagwarantowania zbiorowego osiągnięcia tych założeń i celów, a państwa członkowskie powinny do dnia 31 grudnia 2020 r. podwyższyć cele krajowe w zakresie odnawialnych źródeł energii (uzupełniając w ten sposób mniej ambitne podejście). Gdyby postępy poczynione przez Unię w osiąganiu tych założeń i celów były niewystarczające do ich realizacji, Komisja powinna, oprócz wydawania zaleceń, wprowadzić środki na poziomie Unii lub państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe środki w celu zapewnienia ich realizacji (przeciwdziałając w ten sposób opóźnieniom w realizacji). W środkach takich należy uwzględnić wcześniejsze ambitne działania państw członkowskich na rzecz celów na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, zadeklarowane w czasie podziału zaangażowania w zbiorową realizację celów. W dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych środki takie mogą również obejmować dobrowolne wkłady finansowe państw członkowskich w finansowanie zarządzanej przez Komisję platformy, która służyłaby projektom dotyczącym energii ze źródeł odnawialnych w całej Unii, w tym projektom leżącym w interesie unii energetycznej. Krajowe cele państw członkowskich w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. powinny służyć za punkty odniesienia, jeśli chodzi o udział źródeł odnawialnych począwszy od 2021 r., i powinny zostać utrzymane przez cały ten okres. W dziedzinie efektywności energetycznej celem dodatkowych środków może w szczególności być poprawa efektywności energetycznej produktów, budynków i transportu.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(38) Państwa członkowskie wraz z Komisją powinny zapewnić ścisłą współpracę we wszystkich sprawach dotyczących wdrożenia unii energetycznej oraz niniejszego rozporządzenia, również w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim. Komisja powinna odpowiednio wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do opracowania planów krajowych i związanego z tym budowania potencjału.(38) Państwa członkowskie wraz z Komisją powinny zapewnić ścisłą współpracę we wszystkich sprawach dotyczących wdrożenia unii energetycznej oraz niniejszego rozporządzenia, również w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim. Komisja powinna wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do opracowania, wdrażania i monitorowania zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu i długoterminowej strategii w dziedzinie klimatu i energii oraz związanego z tym budowania potencjału, w drodze mobilizacji zasobów wewnętrznych Europejskiej Agencji Środowiska, Wspólnego Centrum Badawczego, wewnętrznej zdolności modelowania oraz, w stosownych przypadkach, pomocy ekspertów zewnętrznych.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(41a) Niniejsze rozporządzenie obejmuje przepisy dotyczące uznawania efektywności energetycznej za priorytet infrastrukturalny, przyjmując, że pojęcie to odpowiada definicji infrastruktury stosowanej przez MFW i inne instytucje ekonomiczne, oraz czyniąc ją kluczowym elementem i priorytetowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłych inwestycji w europejską infrastrukturę energetyczną (1a).
(1a) Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE)-(2015/2232(INI)).

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(43) Komisja powinna być wspierana przez Komitet ds. Unii Energetycznej w wykonywaniu zadań na mocy niniejszego rozporządzenia polegających na przygotowaniu aktów wykonawczych. Powinien on zastąpić Komitet ds. Zmian Klimatu i inne odpowiednie komitety oraz przejąć ich zadania.(43) Komisja powinna być wspierana przez Komitet ds. Energi i Klimatu w wykonywaniu zadań na mocy niniejszego rozporządzenia polegających na przygotowaniu aktów wykonawczych. W odniesieniu do kwestii związanych z wdrażaniem przepisów szczególnych w dziedzinie klimatu Komisja powinna być wspierana przez Komitet ds. Zmian Klimatu ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr 525/2013.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(44a) Podczas przygotowywania przyszłego przeglądu niniejszego rozporządzenia oraz w kontekście unijnej strategii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Komisja w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi powinna ocenić ewentualną konieczność wprowadzenia dodatkowych, jednolitych wymogów w zakresie planowania i sprawozdawczości w odniesieniu do wysiłków państw członkowskich służących lepszej ochronie krytycznej infrastruktury systemu energetycznego Unii przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami cybernetycznymi, w szczególności w związku ze zwiększoną liczbą potencjalnie krytycznych cyberataków dokonanych w ostatnim dziesięcioleciu, mając na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego w każdych okolicznościach. Taka poprawa koordynacji w Unii nie powinna jednak wpływać niekorzystnie na interesy bezpieczeństwa narodowego państw członkowskich w wyniku ujawnienia informacji wrażliwych.

Środa, 17 stycznia 2018 r.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 1Artykuł 1
Przedmiot i zakres stosowaniaPrzedmiot i zakres stosowania
1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się mechanizm zarządzania, którego celem jest:1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się mechanizm zarządzania, którego celem jest:
-a) wdrożenie długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii oraz środków służących wypełnieniu zobowiązań Unii dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim;
a) wdrożenie strategii i środków służących realizacji założeń i celów unii energetycznej, a w pierwszym okresie dziesięcioletnim od 2021 r. do 2030 r. - celów UE na 2030 r. dotyczących energii i klimatu;a) wdrożenie strategii i środków służących realizacji założeń i celów unii energetycznej, a w pierwszym okresie dziesięcioletnim od 2021 r. do 2030 r. - celów Unii na 2030 r. dotyczących energii i klimatu;
aa) strukturalne partnerstwo i współpraca państw członkowskich na szczeblu makroregionalnym i regionalnym, mające na celu realizację celów, założeń i zobowiązań unii energetycznej;
b) zapewnienie terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności składania przez Unię i jej państwa członkowskie sprawozdań do Sekretariatu UNFCCC i porozumienia paryskiego;b) zapewnienie terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności składania przez Unię i jej państwa członkowskie sprawozdań do Sekretariatu UNFCCC i porozumienia paryskiego;
ba) przyczynianie się do większej pewności regulacyjnej, a także przyczynianie się do większej pewności inwestorów oraz pomoc w pełnym wykorzystaniu możliwości rozwoju gospodarczego, stymulowania inwestycji, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej;
bc) wspieranie transformacji sprawiedliwej dla obywateli i regionów, którym przejście na gospodarkę niskoemisyjną mogłoby przynieść negatywne skutki.
Mechanizm zarządzania opiera się na zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu obejmujących okresy dziesięcioletnie, począwszy od 2021 r. do 2030 r., na odpowiadających im zintegrowanych krajowych sprawozdaniach okresowych w zakresie energii i klimatu przygotowywanych przez państwa członkowskie oraz na zintegrowanym systemie monitorowania przez Komisję Europejską. Określa on ustrukturyzowaną, iteracyjną procedurę między Komisją a państwami członkowskimi, której celem jest finalizacja planów krajowych i ich wdrażanie, w tym w zakresie współpracy regionalnej, jak również odpowiednie działania Komisji.Mechanizm zarządzania opiera się na zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu obejmujących okresy dziesięcioletnie, począwszy od 2021 r. do 2030 r., na odpowiadających im zintegrowanych krajowych sprawozdaniach okresowych w zakresie energii i klimatu przygotowywanych przez państwa członkowskie oraz na zintegrowanym systemie monitorowania przez Komisję Europejską. Określa on ustrukturyzowaną, przejrzystą, iteracyjną procedurę między Komisją a państwami członkowskimi, która zapewnia pełny udział ogółu społeczeństwa i władz lokalnych i której celem jest finalizacja planów krajowych i ich wdrażanie, w tym w zakresie współpracy makroregionalnej i regionalnej, jak również odpowiednie działania Komisji.
2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących pięciu wymiarów unii energetycznej:2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących pięciu wymiarów unii energetycznej:
a) bezpieczeństwo energetyczne,a) bezpieczeństwo energetyczne,
b) rynek energii,b) wewnętrzny rynek energii;
c) efektywność energetyczna,c) efektywność energetyczna,
d) obniżenie emisyjności orazd) obniżenie emisyjności oraz
e) badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.e) badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - akapit 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w [przekształconej dyrektywie 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767], dyrektywie 2010/31/UE i dyrektywie 2012/27/UE.Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w [przekształconej dyrektywie 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767], [przekształconej dyrektywie 2009/72/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0XXX], dyrektywie 2010/31/UE i dyrektywie 2012/27/UE.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - akapit 2 - punkt 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3) "przyjęte polityki i środki" oznaczają polityki i środki, w odniesieniu do których przyjęto oficjalną decyzję rządu przed datą przedłożenia planu krajowego lub sprawozdania okresowego i istnieje wyraźne zobowiązanie do ich wdrożenia;3) "przyjęte polityki i środki" oznaczają polityki i środki, w odniesieniu do których przyjęto oficjalną decyzję rządu centralnego lub rządu niższego szczebla przed datą przedłożenia planu krajowego lub sprawozdania okresowego i istnieje wyraźne zobowiązanie do ich wdrożenia;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - akapit 2 - punkt 9

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
9) "cele Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu" oznaczają ogólnounijny wiążący cel wewnętrznej redukcji o co najmniej 40 % emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce w porównaniu z 1990 r., który należy osiągnąć do 2030 r., ogólnounijny wiążący cel osiągnięcia co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w UE w roku 2030, ogólnounijny cel co najmniej 27 % poprawy efektywności energetycznej na poziomie Unii do 2030 r., który zostanie poddany przeglądowi do 2020 r. z myślą o poziomie 30 % dla UE, oraz cel 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na rok 2030 lub dowolne kolejne cele w tym zakresie uzgodnione przez Radę Europejską lub Radę i Parlament na rok 2030.skreśla się

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - akapit 2 - punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
11a) "wczesne wysiłki" oznaczają wczesne postępy państwa członkowskiego począwszy od 2021 r. w realizacji celu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych, o którym mowa w art. 3 [przekształconej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii], oraz celu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - akapit 2 - punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
17a) "efektywność energetyczna przede wszystkim" oznacza nadawanie priorytetu w całym planowaniu, polityce i wszystkich decyzjach inwestycyjnych w zakresie energii środkom służącym zwiększeniu efektywności zapotrzebowania na energię i dostaw energii za pomocą optymalnych pod względem kosztów oszczędności końcowego zużycia energii, działań w zakresie reagowania na zapotrzebowanie i wydajniejszej konwersji i dystrybucji oraz wydajniejszego przesyłu energii;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 3Artykuł 3
Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatuZintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu
1. Do dnia 1 stycznia 2019 r., a następnie co dziesięć lat, każde państwo członkowskie zgłasza Komisji zintegrowany plan krajowy w zakresie energii i klimatu. Plany te obejmują elementy określone w ust. 2 i w załączniku I. Pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. do 2030 r. Kolejne plany obejmują okres dziesięcioletni następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu objętego poprzednim planem.1. Do dnia 1 stycznia 2019 r., a następnie co dziesięć lat, każde państwo członkowskie zgłasza Komisji zintegrowany plan krajowy w zakresie energii i klimatu. Plany te obejmują elementy określone w ust. 2 i w załączniku I. Pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. do 2030 r. Kolejne plany obejmują okres dziesięcioletni następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu objętego poprzednim planem.
2. Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu składają się z następujących głównych części:2. Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu składają się z następujących głównych części:
a) opis procedury stosowanej w celu utworzenia zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, składający się ze streszczenia, opisu konsultacji z zainteresowanymi stronami, ich udziału oraz wyników, oraz opisu współpracy regionalnej z innymi państwami członkowskimi w przygotowaniu planu;a) opis procedury stosowanej w celu utworzenia zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, składający się ze:
1) streszczenia,
2) opisu konsultacji i współpracy z władzami lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorcami, partnerami społecznymi i obywatelami oraz ich wyników;
3) opisu współpracy makroregionalnej i regionalnej z innymi państwami członkowskimi w przygotowaniu planu;
b) opis krajowych założeń, celów i wkładów dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej;b) opis krajowych założeń i celów dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej;
c) opis polityk i środków przewidzianych na potrzeby realizacji odpowiednich założeń, celów i wkładów przedstawionych w lit. b);c) opis planowanych polityk, środków i strategii inwestycyjnych przewidzianych na potrzeby realizacji odpowiednich założeń i celów przedstawionych w lit. b);
Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
d) opis aktualnej sytuacji pięciu wymiarów unii energetycznej, w tym w odniesieniu do systemu energetycznego, emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz prognoz dotyczących założeń, o których mowa w lit. b), wraz z istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) politykami i środkami;d) opis aktualnej sytuacji pięciu wymiarów unii energetycznej, w tym w odniesieniu do systemu energetycznego, emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz prognoz dotyczących założeń i celów, o których mowa w lit. b), wraz z istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) politykami i środkami oraz opis regulacyjnych i pozaregulacyjnych barier i przeszkód na drodze do osiągania celów i założeń;
e) ocena wpływu planowanych polityk i środków na realizację założeń, o których mowa w lit. b);e) ocena wpływu poszczególnych i zbiorczych planowanych polityk i środków na realizację celów i założeń, o których mowa w art. 1, 4, 13a i 14, oraz wpływu na środowisko, w tym jakość powietrza i ochronę środowiska, oraz zdrowie, a także skutków makroekonomicznych i społecznych;
ea) ocena wpływu planowanych polityk i środków na konkurencyjność związaną z pięcioma wymiarami unii energetycznej;
eb) ocena potencjalnych skutków zmiany klimatu w danym państwie członkowskim, w tym skutków bezpośrednich i pośrednich, oraz strategii w zakresie odporności mających pomóc w radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu, takich jak krajowe plany adaptacji;
ec) po opracowaniu strategii inwestycyjnej - oszacowanie inwestycji publicznych i prywatnych niezbędnych do wdrożenia planowanych polityk i środków;
f) załącznik sporządzony zgodnie z wymogami i strukturą określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, określający metody i środki polityczne danego państwa członkowskiego służące osiągnięciu oszczędności energii, zgodnie z art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0Poprawka294761] oraz z załącznikiem V do tej dyrektywy.f) załącznik sporządzony zgodnie z wymogami i strukturą określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, określający metody i środki polityczne danego państwa członkowskiego służące osiągnięciu oszczędności energii, zgodnie z art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761] oraz z załącznikiem V do tej dyrektywy.
3. Przygotowując plany krajowe, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie biorą pod uwagę wzajemne powiązania pomiędzy pięcioma wymiarami unii energetycznej oraz w razie potrzeby stosują jednolite dane i założenia w odniesieniu do pięciu wymiarów.3. Przygotowując plany krajowe, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie:
a) ograniczają złożoność procedur administracyjnych i kosztów dla wszystkich zainteresowanych stron;
Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) biorą pod uwagę wzajemne powiązania pomiędzy pięcioma wymiarami unii energetycznej, zwłaszcza zasadę "efektywność energetyczna przede wszystkim";
c) stosują wiarygodne i jednolite dane i założenia w odniesieniu do pięciu wymiarów oraz w stosownych przypadkach udostępniają publicznie dane wykorzystywane do badań modelowych;
d) zapewniają spójność z celami określonymi w art. 1 oraz z krajowymi długoterminowymi strategiami w zakresie klimatu i energii, jak przewidziano w art. 14;
e) oszacowują liczbę gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, z uwzględnieniem niezbędnych usług energetycznych dla gospodarstw domowych koniecznych do zagwarantowania podstawowego poziomu życia w danych warunkach krajowych, oraz określają istniejące i planowane polityki i środki zwalczania ubóstwa energetycznego obejmujące środki polityki społecznej i inne odpowiednie programy krajowe.
W przypadku gdy w państwie członkowskim istnieje znaczna liczba gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, potwierdzona oceną opartą na weryfikowalnych danych, z wykorzystaniem wskaźników rozproszenia geograficznego, to państwo członkowskie powinno zawrzeć w swoim planie orientacyjny cel krajowy przewidujący ograniczenie ubóstwa energetycznego;
f) uwzględniają przepisy pozwalające uniknąć wszelkich niekorzystnych skutków środowiskowych, które ujawniają się w ramach zintegrowanej sprawozdawczości zgodnie z art. 15-22, złagodzić je lub skompensować, jeśli projekt leży w interesie publicznym, a inne rozwiązania są niedostępne;
g) uwzględniają najbardziej aktualne zalecenia dla poszczególnych krajów wydawane w ramach europejskiego semestru.
3a. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby w każdym kolejnym zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu zgłaszanym Komisji zgodnie z ust. 1, następującym po pierwszym planie, wprowadzić zmiany krajowych celów i założeń, o których mowa w art. 4, w celu odzwierciedlenia wyższego poziomu ambicji w porównaniu z poprzednim zintegrowanym krajowym planem w zakresie energii i klimatu.
3b. Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej plany przedłożone Komisji zgodnie z niniejszym artykułem.
4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu zmiany załącznika I, aby dostosować go do zmian w ramach polityki energetyczno-klimatycznej Unii, zmian na rynku energii oraz nowych wymogów w ramach UNFCCC i porozumienia paryskiego.4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu zmiany załącznika I, aby dostosować go do zmian w ramach polityki energetyczno-klimatycznej Unii, zmian na rynku energii oraz nowych wymogów w ramach UNFCCC i porozumienia paryskiego.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Krajowe założenia, cele i wkłady dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznejCele i założenia dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Państwa członkowskie określają w swoich zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu następujące główne założenia, cele i wkłady, jak określono w części A.2 załącznika I:Państwa członkowskie określają w swoich zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu następujące główne założenia i cele, jak określono w części A.2 załącznika I:

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera a -punkt 1 - podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iia) trajektorie planowane przez państwo członkowskie, aby utrzymać i zwiększyć usuwanie dwutlenku węgla przez pochłaniacze, zgodnie z długoterminowymi strategiami w zakresie klimatu i energii, o których mowa w art. 14;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera a -punkt 1 - podpunkt iii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iii) w stosownych przypadkach inne krajowe założenia i cele zgodne z istniejącymi długoterminowymi strategiami niskoemisyjności;(iii) inne krajowe założenia i cele zgodne z porozumieniem paryskim i długoterminowymi strategiami w dziedzinie klimatu i energii.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera a -punkt 2 - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) z myślą o osiągnięciu wiążącego dla Unii celu co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., o czym mowa w art. 3 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767], wkład w realizację tego celu jako udział energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., wraz z liniową trajektorią tego wkładu począwszy od 2021 r.;(i) z myślą o osiągnięciu wiążącego dla Unii celu co najmniej 35 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., o czym mowa w art. 3 [przekształconej dyrektywy 2009/28/ WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767];

Poprawka 291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera a - punkt 2 - podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ia. cel krajowy danego państwa członkowskiego dotyczący energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. określony zgodnie z art. 3 i załącznikiem Ia do dyrektywy (UE).../... [wersja przekształcona dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767], wraz z progresywną trajektorią zapewniającą regularne wykorzystywanie energii odnawialnej począwszy od 2021 r., jak określono w załączniku Ia do niniejszego rozporządzenia;

Poprawka 292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera a -punkt 2 - podpunkt i b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ib) trajektoria, o której mowa w ppkt (ia):

(i) rozpoczyna się od udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r., jak określono w trzeciej kolumnie tabeli w części A załącznika I do dyrektywy (UE) .../... [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767]. Jeżeli państwo członkowskie przekracza swój wiążący cel krajowy wyznaczony na rok 2020, trajektoria może rozpocząć się na poziomie osiągniętym w 2020 r.;

(ii) składa się z co najmniej trzech punktów odniesienia liczonych jako średnia z dwóch poprzednich lat, jak określono w załączniku Ia;
(iii) osiąga co najmniej cel krajowy wyznaczony na 2030 r.;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera a -punkt 2 - podpunkt i c (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ic) trajektoria państwa członkowskiego, o której mowa w ppkt (ia) i (ib) rozpatrywanych łącznie, składa się na unijną wiążącą trajektorię liniową i musi osiągnąć wiążący cel unijny zakładający co najmniej 35 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera a -punkt 2 - podpunkt i d (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(id) trajektorie państwa członkowskiego dotyczące ogólnego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej począwszy od 2031 r. są zgodne z długoterminowymi strategiami w dziedzinie energii i klimatu.

Poprawki 69 i 287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera a -punkt 2 - podpunkt ii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) trajektorie sektorowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w latach 2021-2030 w sektorach ciepłowniczo-chłodniczym, elektroenergetycznym oraz transportowym;(ii) orientacyjne trajektorie państwa członkowskiego dotyczące sektorowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w latach 2021-2030 w sektorach ciepłowniczo-chłodniczym, elektroenergetycznym oraz transportowym;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera a -punkt 2 - podpunkt iii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iii) trajektorie według technologii energii ze źródeł odnawialnych, które dane państwo członkowskie zamierza wykorzystać do osiągnięcia ogólnych i sektorowych trajektorii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021- 2030, w tym łączne oczekiwane końcowe zużycie energii brutto według technologii i sektora, wyrażone w Mtoe oraz łączna planowana moc zainstalowana brutto według technologii i sektora, wyrażona w MW;(iii) orientacyjne trajektorie według technologii energii ze źródeł odnawialnych, które dane państwo członkowskie zamierza wykorzystać do osiągnięcia ogólnych i sektorowych trajektorii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021-2030, w tym łączne oczekiwane końcowe zużycie energii brutto według technologii i sektora, wyrażone w Mtoe, łączna planowana moc zainstalowana brutto według technologii i sektora, w tym rozbudowa źródła energii, wyrażona w MW;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera a -punkt 2 - podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iiia) udział energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim, a także jego cele i trajektorie dotyczące energii ze źródeł odnawialnych wyprodukowanej przez miasta, społeczności wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych i prosumentów od 2021 do 2030 r., w tym oczekiwane końcowe zużycie energii brutto wyrażone w Mtoe.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera b - punkt 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1) orientacyjny krajowy wkład w zakresie efektywności energetycznej na drodze do realizacji unijnego wiążącego celu poprawy efektywności energetycznej o 30 % w 2030 r., o czym mowa w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona wnioskiem COM(2016)0761], w oparciu o zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędności energii pierwotnej lub końcowej, bądź też energochłonność;1) wiążący krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej na drodze do realizacji unijnego wiążącego celu poprawy efektywności energetycznej o 40 % w 2030 r., o czym mowa w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona wnioskiem COM(2016)0761], w oparciu o zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędności energii pierwotnej lub końcowej, bądź też energochłonność, przy czym punktem początkowym trajektorii liniowej dotyczącej tego celu jest rok 2021.
Państwa członkowskie wyrażają swój wkład w formie bezwzględnego poziomu zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w latach 2020 i 2030, wraz z trajektorią liniową tego wkładu począwszy od 2021 r. Wyjaśniają one podstawową metodologię oraz stosowane współczynniki przeliczeniowe;Państwa członkowskie wyrażają swoje cele w zakresie efektywności energetycznej w formie bezwzględnego poziomu zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w latach 2020 i 2030. Wyjaśniają one podstawową metodykę oraz stosowane współczynniki przeliczeniowe zgodnie z załącznikami IV i V do ... [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761].
Trajektoria, o której mowa w akapicie pierwszym, składa się z dwuletnich celów pośrednich, począwszy od 2022 r., a następnie co dwa lata.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera b - punkt 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2) łączna wartość oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021-2030 zgodnie z art. 7 dotyczącym zobowiązania do oszczędności energii w dyrektywie 2012/27/ UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761];2) łączna wartość dodatkowych oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021-2030 i w kolejnych okresach zgodnie z art. 7 dotyczącym zobowiązania do oszczędności energii w dyrektywie 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761];

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera b - punkt 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3) cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych);3) na podstawie analizy istniejących zasobów budowlanych, wartości referencyjne na 2030 r. i 2040 r. na potrzeby długoterminowych strategii renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, służące do pomiaru postępów na drodze do osiągnięcia celu na rok 2050 zgodnie z art. 2a dyrektywy 2010/31/UE [zmienionej wnioskiem [COM(2016)0765];

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera b - punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3a) planowane polityki i działania, a także postępy na drodze do przekształcenia krajowych zasobów budynków w niskoemisyjne zasoby budynków o wysokiej efektywności energetycznej, w tym oparte na dowodach szacunki oczekiwanej oszczędności energii i szerszych korzyści, które mają być osiągnięte w latach 2020-2030;

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera b - punkt 4

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4) całkowita powierzchnia budynków do renowacji lub równoważne roczne oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2020-2030 zgodnie z art. 5 dyrektywy 2012/27/UE dotyczącym wzorowej roli budynków organów publicznych;4) całkowita powierzchnia budynków do renowacji i odpowiednie oszczędności energii osiągnięte dzięki renowacji lub równoważne roczne oszczędności energii uzyskane dzięki zastosowaniu podejścia alternatywnego, które mają zostać osiągnięte w latach 2020-2030 zgodnie z art. 5 dyrektywy 2012/27/UE [zmienionej wnioskiem [COM(2016)0761];

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera b - punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4a) stwierdzone potencjalne oszczędności energii w sektorze ciepłowniczo-chłodniczym, w tym wyniki kompleksowej oceny potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych i innowacyjnych systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera b - punkt 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5) inne krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej, w tym długoterminowe cele lub strategie oraz cele sektorowe w obszarach takich jak transport i sektor ciepłowniczo-chłodniczy;5) inne krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej, w tym długoterminowe cele lub strategie oraz cele sektorowe w obszarach takich jak transport, przemysł wytwórczy oraz woda i ścieki, lub wynikające z polityki integracji sektorów; a także wydajność w innych sektorach o dużym potencjale efektywności energetycznej w całym łańcuchu przepływu od energii pierwotnej do odbiorców końcowych lub na przykład centrach danych;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera c - punkt 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1) krajowe cele w zakresie większej dywersyfikacji źródeł energii i dostaw z państw trzecich;1) krajowe cele w zakresie większej dywersyfikacji źródeł energii i dostaw z państw trzecich, ukierunkowane na zwiększenie odporności makroregionalnych, regionalnych i krajowych systemów energetycznych;

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera c - punkt 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2) krajowe cele dotyczące zmniejszenia uzależnienia od importu energii z państw trzecich;2) krajowe cele dotyczące zmniejszenia uzależnienia od importu energii z państw trzecich, ukierunkowane na zwiększenie odporności makroregionalnych, regionalnych i krajowych systemów energetycznych;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera c - punkt 4

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4) krajowe cele dotyczące wykorzystania rodzimych źródeł energii (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii);4) krajowe cele dotyczące zwiększenia elastyczności krajowego systemu energetycznego, w szczególności przez zastosowanie środków w zakresie efektywności energetycznej, rodzimych i regionalnych odnawialnych źródeł energii, regulacji zapotrzebowania i magazynowania;

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera d - punkt 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1) poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, które dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r. z uwzględnieniem celu dla elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na rok 2030 wynoszącego co najmniej 15 %; Państwa członkowskie wyjaśniają zastosowaną metodologię podstawową;1) poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, które dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r. z uwzględnieniem orientacyjnego celu dla elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na rok 2030 wynoszącego co najmniej 15% i z uwzględnieniem celu dla połączeń międzysystemowych na rok 2020 wynoszącego 10%, krajowych i regionalnych warunków rynkowych i potencjału, wszystkich aspektów analiz kosztów i korzyści, faktycznego poziomu wdrożenia projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także środków mających na celu zwiększenie możliwości handlu uprawnieniami w ramach istniejących połączeń międzysystemowych; Państwa członkowskie wyjaśniają zastosowaną metodologię podstawową, z uwzględnieniem metodyki zaproponowanej przez Komisję;

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera d - punkt 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2) kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu, które są niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach każdego z pięciu wymiarów strategii unii energetycznej;2) kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu, a także jej modernizacji, które są niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach każdego z pięciu wymiarów strategii unii energetycznej; dla każdego planowanego dużego projektu infrastrukturalnego - wstępną ocenę jego zgodności z pięcioma wymiarami unii energetycznej i jego wkładu w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw i konkurencji;

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera d - punkt 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3) krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku energii, takie jak integracja i łączenie rynków, wraz z ramami czasowymi realizacji celów;3) krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku energii, takich jak zwiększenie elastyczności systemu, w szczególności dzięki usunięciu przeszkód dla swobodnego kształtowania cen, integracja i łączenie rynków, inteligentne sieci, kumulowanie, regulacja zapotrzebowania, magazynowanie, wytwarzanie rozproszone, mechanizmy sterowania ruchem sieciowym, redysponowania i ograniczania, sygnały cenowe w czasie rzeczywistym, wraz z ramami czasowymi realizacji celów;

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera d - punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3a) krajowe cele dotyczące niedyskryminacyjnego udziału energii ze źródeł odnawialnych, regulacji zapotrzebowania oraz magazynowania, w tym z wykorzystaniem kumulowania na wszystkich rynkach energii, wraz z ramami czasowymi realizacji celów;

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera d - punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3b) krajowe cele dotyczące zapewnienia konsumentom udziału w systemie energetycznym oraz czerpania korzyści z prosumpcji i nowych technologii, w tym inteligentnych liczników;

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera d - punkt 4

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
4) krajowe cele w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniości systemu elektroenergetycznego, jak również elastyczności systemu energetycznego w odniesieniu do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wraz z ramami czasowymi realizacji celów;4) krajowe cele w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniości systemu elektroenergetycznego, gwarantujące, że me zostaną wprowadzone żadne mechanizmy mocy wytwórczych, a w przypadku wprowadzenia uh w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw - że będą one w najwyższym możliwym stopniu ograniczone, wraz z ramami czasowymi realizacji celów;

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera e - punkt 1

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
1) krajowe założenia i cele w zakresie finansowania w odniesieniu do publicznych i prywatnych badań naukowych i innowacji odnoszących się do unii energetycznej; w stosownych przypadkach wraz z ramami czasowymi realizacji celów. Takie założenia i cele powinny być spójne z tymi określonymi w strategii unii energetycznej i w planie EPSTE;1) krajowe założenia i cele w zakresie finansowania w odniesieniu do publicznego wspierania badań naukowych i innowacji odnoszących się do unii energetycznej i ich oczekiwany efekt mnożnikowy w odniesieniu do prywatnych badań naukowych; w stosownych przypadkach wraz z ramami czasowymi realizacji celów. Takie założenia i cele powinny być spójne z tymi określonymi w strategii unii energetycznej i w planie EPSTE;

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera e - punkt 2

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
2) cele krajowe na 2050 r. w zakresie wdrażania technologii niskoemisyjnych;2) cele krajowe na 2050 r. związane ze wspieraniem zrównoważonych technologii;

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - akapit 1 - litera e - punkt 3

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
3) cele krajowe w zakresie konkurencyjności.skreśla się

Środa, 17 stycznia 2018 r.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Procedura określania wkładu państw członkowskich w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnychProcedura określania celu państw członkowskich w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Przy określaniu swojego wkładu w udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz w ostatnim roku okresu objętego kolejnymi planami krajowymi, zgodnie z art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i), państwa członkowskie biorą pod uwagę:1. Przy określaniu swojego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz w ostatnim roku okresu objętego kolejnymi planami krajowymi, zgodnie z art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i), państwa członkowskie biorą pod uwagę:

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - ustęp 1 - litera d - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) sprawiedliwy rozkład wdrożenia w całej Unii Europejskiej;(i) sprawiedliwy i opłacalny rozkład wdrożenia w całej Unii Europejskiej;

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - ustęp 1 - litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
da) wyjściowy poziom udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto określonym w art. 3 ust. 3 dyrektywy (UE) .../... [przekształcona dyrektywa 2009/28/WE];

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Państwa członkowskie zapewniają wspólnie, aby suma ich wkładów stanowiła co najmniej 27 % energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. na poziomie Unii.2. Państwa członkowskie zapewniają wspólnie, aby suma ich celów odpowiadała liniowej trajektorii na poziomie co najmniej 35 % energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. na poziomie Unii.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Procedura określania wkładu państw członkowskich w dziedzinie efektywności energetycznejProcedura określania wiążącego celu państw członkowskich w dziedzinie efektywności energetycznej

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Przy określaniu swojego orientacyjnego wkładu krajowego w efektywność energetyczną na 2030 r. i na ostatni rok okresu objętego kolejnymi planami krajowymi zgodnie z art. 4 lit. b) ppkt (1), państwa członkowskie zapewniają, aby:1. Przy określaniu swojego wiążącego celu krajowego w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. i na ostatni rok okresu objętego kolejnymi planami krajowymi zgodnie z art. 4 lit. b) ppkt (1) państwa członkowskie zapewniają, aby:

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) zużycie energii w Unii w 2020 r. nie było większe niż 1 483 Mtoe energii pierwotnej i nie większe niż 1 086 Mtoe energii końcowej, zużycie energii w Unii w 2030 r. nie było większe niż 1 321 Mtoe energii pierwotnej i nie większe niż 987 Mtoe energii końcowej dla pierwszego okresu dziesięcioletniego;a) zużycie energii w Unii w 2020 r. nie było większe niż 1 483 Mtoe energii pierwotnej i nie większe niż 1 086 Mtoe energii końcowej, zużycie energii w Unii w 2030 r. nie było większe niż 1 132 Mtoe energii pierwotnej i nie większe niż 849 Mtoe energii końcowej dla pierwszego okresu dziesięcioletniego;

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 2 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Przy określaniu swojego wkładu, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą uwzględnić uwarunkowania wpływające na zużycie energii pierwotnej i końcowej, takie jak:2. Przy określaniu swojego celu, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą uwzględnić uwarunkowania wpływające na zużycie energii pierwotnej i końcowej, takie jak:

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 7Artykuł 7
Krajowe polityki i środki dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznejKrajowe polityki, środki i strategie inwestycyjne dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej
W swoim zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu państwa członkowskie opisują, zgodnie z załącznikiem I, najważniejsze istniejące (wdrożone i przyjęte) oraz planowane polityki i środki służące osiągnięciu w szczególności celów określonych w planie krajowym, w tym środki mające na celu zapewnienie współpracy regionalnej i odpowiedniego finansowania na poziomie krajowym i regionalnym.W swoim zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu państwa członkowskie opisują, zgodnie z załącznikiem I, najważniejsze istniejące (wdrożone i przyjęte) oraz planowane polityki i środki służące osiągnięciu w szczególności celów określonych w planie krajowym, w tym środki mające na celu zapewnienie współpracy regionalnej i odpowiedniego finansowania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym przez wykorzystanie programów i instrumentów unijnych.
Opisowi najważniejszych istniejących oraz planowanych strategii politycznych i środków służących osiągnięciu celów określonych w planie krajowym towarzyszy ogólne zestawienie inwestycji wymaganych do osiągnięcia tych celów.
Państwa członkowskie traktują efektywność energetyczną jako jeden z priorytetów infrastrukturalnych. Uwzględniają programy efektywności energetycznej w planowaniu infrastruktury i nadają priorytetowe znaczenie inwestycjom w renowację budynków.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Państwa członkowskie określają, zgodnie ze strukturą i formatem określonymi w załączniku I, aktualną sytuację dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej, w tym systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania, w momencie przedłożenia planu krajowego lub na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych informacji. Państwa członkowskie przedstawiają również i opisują prognozy dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej na pierwszy okres dziesięcioletni, co najmniej do 2040 r. (w tym na rok 2030), jakich można oczekiwać w związku z istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) politykami i środkami.1. Państwa członkowskie określają, zgodnie ze strukturą i formatem określonymi w załączniku I, aktualną sytuację dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej, w tym systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania, w momencie przedłożenia planu krajowego lub na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych informacji. Państwa członkowskie przedstawiają również i opisują prognozy dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej na pierwszy okres dziesięcioletni, co najmniej do 2030 r. (w tym na rok 2030), jakich można oczekiwać w związku z istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) politykami i środkami. Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej założenia, parametry i metody wykorzystywane przy opracowywaniu prognoz i scenariuszy.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 2 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) wpływu na rozwój systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w pierwszym okresie dziesięcioletnim, co najmniej do 2040 r., (w tym dla roku 2030) w ramach planowanych polityk i środków, wraz z porównaniem z prognozami opartymi na istniejących (wdrożonych i przyjętych) politykach i środkach, o których mowa w ust. 1;a) wpływu na rozwój systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w pierwszym okresie dziesięcioletnim, co najmniej do 2040 r., (w tym dla roku 2030) w ramach planowanych polityk i środków, wraz z porównaniem z prognozami opartymi na istniejących (wdrożonych i przyjętych) politykach i środkach, o których mowa w ust. 1; należy uwzględnić ocenę synergii wynikających z powiązań sektorowych, cyfryzacji i ulepszonej struktury rynku, a także korzyści w zakresie jakości powietrza i bezpieczeństwa dostaw;

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 2 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) wpływu makroekonomicznego, środowiskowego, związanego z umiejętnościami oraz społecznego planowanych polityk i środków, o których mowa w art. 7 oraz szczegółowo określonych w załączniku I, w pierwszym okresie dziesięcioletnim co najmniej do roku 2030, wraz z porównaniem z prognozami opartymi na istniejących (wdrożonych i przyjętych) politykach i środkach, o których mowa w ust. 1;b) wpływu makroekonomicznego, zdrowotnego, środowiskowego, związanego z umiejętnościami oraz społecznego indywidualnie i wspólnie planowanych polityk i środków, o których mowa w art. 7 oraz szczegółowo określonych w załączniku I, w pierwszym okresie dziesięcioletnim co najmniej do roku 2030, wraz z porównaniem z prognozami dotyczącymi istniejących (wdrożonych i przyjętych) polityk i środków, o których mowa w ust. 1; metoda wykorzystywana przy ocenie tego wpływu jest podawana do publicznej wiadomości; zachęca się także do przeprowadzenia oceny kosztów i korzyści;

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 2 - litera c

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
c) interakcji między obecnymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami w ramach jednego wymiaru polityki oraz między istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami z różnych wymiarów dla pierwszego okresu dziesięcioletniego co najmniej do roku 2030. Prognozy dotyczące bezpieczeństwa dostaw, infrastruktury i integracji rynku muszą być powiązane z solidnymi scenariuszami efektywności energetycznej.c) interakcji między obecnymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami w ramach jednego wymiaru polityki oraz między istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami z różnych wymiarów dla pierwszego okresu dziesięcioletniego co najmniej do roku 2030. Ocena obejmuje ilościową lub jakościową ewaluację wszelkich udokumentowanych interakcji między strategiami politycznymi i środkami krajowymi a unijnymi środkami w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Prognozy dotyczące bezpieczeństwa dostaw, infrastruktury i integracji rynku muszą być powiązane z solidnymi scenariuszami efektywności energetycznej.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 2 - litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ca) sposobu, w jaki indywidualne i wspólne obowiązujące i planowane strategie polityczne i środki przyciągną prywatne inwestycje, które obok finansowania publicznego są niezbędne do ich realizacji.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 9Artykuł 9
Projekty zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatuProjekty zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu
1. Do dnia 1 stycznia 2018 r., a następnie co dziesięć lat, państwa członkowskie przygotowują oraz przedkładają Komisji projekt zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1.1. Do dnia 1 czerwca 2018 r. każde państwo członkowskie przygotowuje oraz przedkłada Komisji projekt swojego pierwszego zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1. Do dnia 1 stycznia 2023 r. każde państwo członkowskie przygotowuje oraz przedkłada Komisji projekt swojego drugiego planu; kolejne projekty planów opracowuje się i przedkłada co pięć lat.
Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Komisja może wydawać państwom członkowskim zalecenia w sprawie projektów planów zgodnie z art. 28. W zaleceniach tych określa się w szczególności:2. Komisja ocenia projekty planów i wydaje zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich zgodnie z art. 28 nie później niż trzy miesiące przed terminem przedłożenia planu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, w celu:
a) ambitność założeń, celów i wkładów zmierzających do zbiorczego osiągnięcia celów unii energetycznej, a zwłaszcza celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej;a) zapewnienia zbiorczego osiągnięcia przez państwa członkowskie założeń i celów wszystkich wymiarów unii energetycznej;
aa) zapewnienia osiągnięcia przez państwa członkowskie krajowych założeń i celów;
b) polityki i środki odnoszące się do celów na poziomie państw członkowskich i Unii oraz inne polityki i środki o potencjalnym znaczeniu transgranicznym;b) udoskonalenia indywidualnych obowiązujących i planowanych strategii politycznych i środków zawartych w krajowych planach w zakresie energii i klimatu, wraz ze strategiami politycznymi i środkami o potencjalnym znaczeniu transgranicznym;
ba) zasugerowania przyjęcia dodatkowych strategii politycznych i środków w krajowych planach w zakresie energii i klimatu;
c) interakcje pomiędzy istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami oraz spójność tych polityk i środków uwzględnionych w zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu, w ramach jednego wymiaru i wielu wymiarów unii energetycznej.c) zapewnienia spójności pomiędzy istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami uwzględnionymi w zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu, w ramach jednego wymiaru i wielu wymiarów unii energetycznej;
ca) zapewnienia spójności pomiędzy strategiami i instrumentami inwestycyjnymi a strategiami politycznymi i środkami państw członkowskich przewidzianymi do osiągnięcia odpowiednich celów i założeń.
3. Przy finalizacji swoich zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu państwa członkowskie uwzględniają w najwyższym stopniu wszystkie zalecenia Komisji.3. Przy finalizacji swoich zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu państwa członkowskie uwzględniają w najwyższym stopniu wszystkie zalecenia Komisji. W przypadku gdy stanowisko odnośnego państwa członkowskiego nie jest zbieżne z zaleceniem Komisji, odnośne państwo członkowskie przedkłada i podaje do wiadomości publicznej uzasadnienie swojego stanowiska.
3a. Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej projekty planów, o których mowa w ust. 1.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - akapit 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Bez uszczerbku dla wszelkich innych wymogów prawa Unii państwa członkowskie zapewniają, aby opinia publiczna miała możliwość wczesnego i skutecznego udziału w przygotowaniu projektów planów, o których mowa w art. 9, oraz dołączają podsumowanie opinii społeczeństwa do przedkładanych Komisji projektów zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu. W zakresie, w jakim zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2001/42/WE, konsultacje przeprowadzane zgodnie z tą dyrektywą uznaje się za dopełnienie obowiązku konsultacji społecznych wynikającego z niniejszego rozporządzenia.Bez uszczerbku dla wszelkich innych wymogów prawa Unii państwa członkowskie zapewniają, aby opinia publiczna miała możliwość wczesnego i skutecznego udziału w przygotowaniu projektów planów, o których mowa w art. 9, i długoterminowych strategii, o których mowa w art. 14, gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe do uwzględnienia i mogą zostać przeprowadzone rzeczywiste konsultacje publiczne.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. Państwa członkowskie określają rozsądne ramy czasowe zapewniające obywatelom wystarczającą ilość czasu na zapoznanie się z propozycjami oraz na przygotowanie się i skuteczne zaangażowanie w poszczególne etapy procesu planowania. Państwa członkowskie należycie uwzględniają równe warunki uczestnictwa i zapewniają, aby obywatele otrzymywali informacje na temat wszystkich praktycznych ustaleń związanych z ich uczestnictwem, w postaci komunikatów publicznych lub innych stosownych środków, takich jak - w razie dostępności - media elektroniczne, a także aby mogli oni mieć dostęp do wszystkich odnośnych dokumentów.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1b. W swoim projekcie i ostatecznej wersji zintegrowanego krajowego planu w zakresie energii i klimatu oraz w swoich strategiach długoterminowych przedkładanych Komisji państwa członkowskie umieszczają podsumowanie opinii obywateli oraz informują, w jaki sposób opinie te zostały wzięte pod uwagę.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1c. W zakresie, w jakim zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2001/42/WE, konsultacje przeprowadzane zgodnie z tą dyrektywą uznaje się za dopełnienie obowiązku konsultacji społecznych wynikającego z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1d. Państwa członkowskie ograniczają złożoność procedur administracyjnych przy wdrażaniu niniejszego artykułu.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 10a
Wielopoziomowa platforma dialogu na temat klimatu i energii
1. W duchu partnerstwa państwo członkowskie ustanawia stałą wielopoziomową platformę dialogu na temat klimatu i energii, aby wspierać aktywne zaangażowanie władz lokalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, społeczności przedsiębiorców, inwestorów i innych stosownych zainteresowanych stron, a także opinii publicznej w zarządzaniu transformacją sektora energii.
2. W ramach krajowych platform dialogu na temat klimatu i energii państwa członkowskie prezentują różne opcje i scenariusze przewidziane dla ich krótko-, średnio- i długoterminowych strategii politycznych w dziedzinie energii i klimatu, wraz z analizą kosztów i korzyści dla każdej opcji. Platformy dialogu na temat klimatu i energii to fora umożliwiające opracowywanie planów, strategii i sprawozdań zgodnie z art. 10, a także prowadzenie dyskusji na ten temat.
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby platformy dialogu na temat klimatu i energii dysponowały odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi oraz by działały w przejrzysty sposób.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 11Artykuł 11
Współpraca regionalnaWspółpraca makroregionalna i regionalna
1. Państwa członkowskie współpracują ze sobą na poziomie regionalnym, aby skutecznie osiągać cele, założenia i wkłady określone w ich zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu.1. Państwa członkowskie współpracują ze sobą na poziomie makroregionalnym i regionalnym, w najwyższym stopniu uwzględniając wszystkie dostępne i potencjalne formy współpracy, aby skutecznie osiągać cele i założenia określone w ich zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu.
2. Państwa członkowskie, na długo przed przedłożeniem Komisji projektu zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu zgodnie z art. 9 ust. 1, określają możliwości współpracy regionalnej i zasięgają opinii sąsiadujących państw członkowskich oraz innych państw członkowskich, które wyraziły zainteresowanie. Państwa członkowskie określają w swoich projektach zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu wyniki takich konsultacji regionalnych, w tym, w stosownych przypadkach, w jaki sposób uwzględnione zostały zgłoszone uwagi.2. Państwa członkowskie, na długo przed przedłożeniem Komisji projektu zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu zgodnie z art. 9 ust. 1, określają możliwości współpracy makroregionalnej i regionalnej, z uwzględnieniem dostępnych możliwości współpracy makroregionalnej, w szczególności planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP), gazowych połączeń międzysystemowych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej (CESEC), Środkowo-Zachodniego Regionalnego Rynku Energii (CWREM), inicjatywy państw mórz północnych w sprawie sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej (NSCOGI) i partnerstwa eurośródziemnomorskiego, a także zasięgają opinii sąsiadujących państw członkowskich oraz innych państw członkowskich, które wyraziły zainteresowanie, zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE i konwencją z Espoo. Państwa członkowskie określają w swoich projektach zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu wyniki takich konsultacji regionalnych, w tym, w stosownych przypadkach, w jaki sposób uwzględnione zostały zgłoszone uwagi.

Angażując się we współpracę makroregionalną, państwa członkowskie uzgadniają strukturę zarządzania pozwalającą na organizowanie spotkań na szczeblu ministerialnym przynajmniej raz w roku.

2a. Komisja, na wniosek co najmniej dwóch państw członkowskich, ułatwia wspólne opracowywanie części ich zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, między innymi przez ustanowienie usprawniających ram prawnych. W przypadku gdy państwa członkowskie kontynuują współpracę makroregionalną lub regionalną, zamieszczają w swoich projektach zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu jej wyniki i przedkładają je Komisji. Wynik takiej współpracy makroregionalnej lub regionalnej może zastąpić równoważne części odpowiednich zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu.
Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2b. W celu promowania integracji rynku i opłacalnych strategii politycznych Komisja określa możliwości współpracy makroregionalnej lub regionalnej obejmującej jeden lub kilka z pięciu wymiarów unii energetycznej zgodnie z niniejszym artykułem, w perspektywie długoterminowej i na podstawie aktualnych warunków rynkowych. Na podstawie tych możliwości Komisja może wydawać zalecenia państwom członkowskim zgodnie z art. 28 w celu ułatwienia skutecznej współpracy, tworzenia partnerstw i prowadzenia konsultacji.
3. Komisja ułatwia współpracę i konsultacje między państwami członkowskimi w zakresie projektów planów przedkładanych jej zgodnie z art. 9 w celu ich finalizacji.3. Komisja ułatwia współpracę i konsultacje między państwami członkowskimi w zakresie projektów planów przedkładanych jej zgodnie z art. 9 w celu ich finalizacji.
4. Państwa członkowskie uwzględniają komentarze otrzymane od państw członkowskich zgodnie z ust. 2 i 3 w swoich ostatecznych zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu oraz wyjaśniają sposób uwzględnienia tych komentarzy.4. Państwa członkowskie uwzględniają komentarze otrzymane od państw członkowskich zgodnie z ust. 2 i 3 w swoich ostatecznych zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu oraz wyjaśniają sposób uwzględnienia tych komentarzy.
5. Do celów określonych w ust. 1 państwa członkowskie kontynuują współpracę na poziomie regionalnym przy wdrażaniu polityk i środków zawartych w ich planach.5. Do celów określonych w ust. 1 państwa członkowskie kontynuują współpracę na poziomie makroregionalnym przy wdrażaniu polityk i środków zawartych w ich planach.
5a. Państwa członkowskie przewidują również współpracę z sygnatariuszami Traktatu o Wspólnocie Energetycznej i państwami trzecimi będącymi członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 - akapit 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Komisja dokonuje oceny zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu oraz ich aktualizacji zgłaszanych zgodnie z art. 3 i 13. Komisja ocenia w szczególności, czy:Komisja dokonuje oceny zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu zgłaszanych zgodnie z art. 3. Komisja ocenia w szczególności, czy:

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 - akapit 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) cele, założenia i wkłady są wystarczające do zbiorczego osiągnięcia celów unii energetycznej, a w pierwszym okresie dziesięcioletnim w szczególności celów unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030;a) cele i założenia są wystarczające do zbiorczego osiągnięcia celów unii energetycznej, a w pierwszym okresie dziesięcioletnim w szczególności celów unijnych ram polityki klima-tyczno-energetycznej do roku 2030;

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 - akapit 1 - litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
aa) obowiązujące i przewidziane strategie polityczne oraz środki i powiązane strategie inwestycyjne są wystarczające do osiągnięcia celów krajowych, o których mowa w art. 4;

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 13skreśla się
Aktualizacja zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu
1. Do dnia 1 stycznia 2023 r., a następnie co 10 lat, państwa członkowskie przedkładają Komisji projekt aktualizacji ostatnio zgłoszonego zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, o którym mowa w art. 3, lub przekazują Komisji potwierdzenie, że wcześniejszy plan pozostaje aktualny.
2. Do dnia 1 stycznia 2024 r., a następnie co 10 lat, państwa członkowskie zgłaszają Komisji aktualizację ostatnio zgłoszonego zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, o którym mowa w art. 3, chyba że potwierdziły, że wcześniejszy plan pozostaje aktualny zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.
3. Państwa członkowskie zmieniają cele, założenia i wkłady określone w aktualizacji, o której mowa w ust. 2, wyłącznie aby odzwierciedlić większą ambicję w porównaniu z wartościami określonymi w ostatnio zgłoszonym zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu.
4. Państwa członkowskie dokładają starań, aby w zaktualizowanym planie złagodzić wszystkie niekorzystne skutki środowiskowe, które wyszły na jaw w ramach zintegrowanej sprawozdawczości zgodnie z art. 15-22.
5. Przy przygotowywaniu aktualizacji, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie uwzględniają najnowsze zalecenia dla poszczególnych państw wydawane w ramach europejskiego semestru.
6. Do przygotowania i oceny zaktualizowanych zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu stosuje się procedury określone w art. 9 ust. 2 i art. 11.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Długoterminowe strategie niskoemisyjnościDługoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 13a

Spójność z ogólnym celem klimatycznym

Do dnia 1 lipca 2018 r. Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie pozostałego globalnego budżetu emisji spójnego z dążeniem do ograniczenia wzrostu temperatury do poziomu znacznie poniżej 2 oC, w szczególności do 1,5 oC, powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, a także publikuje analizę dotyczącą sprawiedliwego udziału Unii w perspektywie czasowej do 2050 r. i do 2100 r.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 14Artykuł 14
Długoterminowe strategie niskoemisyjnościDługoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii
1. Państwa członkowskie opracowują i przekazują Komisji do dnia 1 stycznia 2020 r., a następnie co 10 lat, długoterminowe strategie niskoemisyjności w perspektywie 50 lat, aby przyczynić się do:1. Państwa członkowskie oraz Komisja w imieniu Unii przyjmują do 1 stycznia 2019 r., a następnie co pięć lat, długoterminowe strategie w zakresie energii i klimatu w perspektywie 30 lat, aby przyczynić się do:
Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) wypełnienia zobowiązań Unii i państw członkowskich w ramach UNFCCC i porozumienia paryskiego w celu zmniejszenia antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych lub poprawy usuwania ich przez pochłaniacze;a) wypełnienia zobowiązań Unii i państw członkowskich w ramach UNFCCC i porozumienia paryskiego w celu zmniejszenia antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych lub poprawy usuwania ich przez pochłaniacze etapami co 10 lat;
b) realizacji celu polegającego na utrzymaniu wzrostu średniej temperatury na świecie do wartości znacznie niższej niż 2 oC powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej i kontynuacji wysiłków w celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 oC powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej;b) realizacji celu polegającego na utrzymaniu wzrostu średniej temperatury na świecie do wartości znacznie niższej niż 2 oC powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej i kontynuacji wysiłków w celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 oC powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE poniżej sprawiedliwego udziału Unii w pozostałym globalnym budżecie emisji;
c) osiągania długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy usuwania przez pochłaniacze we wszystkich sektorach zgodnie z celem Unii, jakim jest kosztowo efektywne zmniejszenie emisji do 2050 r. o 80- 95 % w porównaniu z poziomem w 1990 r., w kontekście sugerowanych przez IPCC niezbędnych redukcji ze strony krajów rozwiniętych jako grupy.c) osiągania długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy usuwania przez pochłaniacze we wszystkich sektorach zgodnie z celem Unii w kontekście niezbędnych redukcji zgodnie z IPCC mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE w efektywny pod względem kosztów sposób i zwiększenie poziomu ich pochłaniania przez pochłaniacze w ramach realizacji celów dotyczących temperatury określonych w porozumieniu paryskim, tak aby osiągnąć zerowe emisje gazów cieplarnianych netto w Unii do 2050 r., a wkrótce potem osiągnąć poziom emisji ujemnych;
ca) osiągnięcia najpóźniej do 2050 r. wysokiej efektywności energetycznej i systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii w Unii.
2. Długoterminowe strategie niskoemisyjności obejmują:2. Długoterminowe strategie dotyczące klimatu i energii zawierają elementy określone w załączniku IIa i obejmują:
a) łączną redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę usuwania przez pochłaniacze;a) łączną redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę usuwania przez pochłaniacze, wraz z odrębnym celem poprawy usuwania przez pochłaniacze, który jest spójny z dążeniem do osiągnięcia celów dotyczących ograniczenia wzrostu temperatury określonych w porozumieniu paryskim;
b) redukcję emisji i poprawę pochłaniania w poszczególnych sektorach, w tym w sektorach energii elektrycznej, przemysłu, transportu, sektorze budynków (mieszkalnych i usługowych), rolnictwa i użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF);b) w celu obniżenia emisyjności - redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę pochłaniania w poszczególnych sektorach, w tym między innymi w sektorach energii elektrycznej, przemysłu, transportu, sektorze ciepłowniczo-chłodniczym oraz sektorze budynków (mieszkalnych i usługowych), rolnictwa i użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF);
c) oczekiwane postępy w przechodzeniu na gospodarkę o niskich poziomach emisji gazów cieplarnianych, w tym intensywność emisji gazów cieplarnianych, intensywność emisji CO2 w przełożeniu na produkt krajowy brutto oraz strategie badań, rozwoju i innowacji w tej dziedzinie;c) oczekiwane postępy w przechodzeniu na gospodarkę o niskich poziomach emisji gazów cieplarnianych, w tym intensywność emisji gazów cieplarnianych, intensywność emisji CO2 w przełożeniu na produkt krajowy brutto oraz strategie długoterminowych inwestycji, badań, rozwoju i innowacji w tej dziedzinie;
Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ca) oczekiwane postępy w transformacji energetycznej, w tym oszczędność energii, łączny udział odnawialnych źródeł energii i planowaną moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii;
cb) oczekiwany wkład głębokiej dekarbonizacji gospodarki w rozwój makroekonomiczny i społeczny, zagrożenia i korzyści dla zdrowia oraz ochronę środowiska;
d) powiązania z innymi krajowymi planami długoterminowymi.d) powiązania z innymi krajowymi celami i planami długoterminowymi oraz z innymi strategiami politycznymi i środkami, a także inwestycjami;
2a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu zmiany załącznika IIa, aby dostosować go do zmian polityki energetyczno-klimatycz-nej Unii, zmian na rynku energii oraz nowych wymogów w ramach UNFCCC i porozumienia paryskiego.
3. Długoterminowe strategie niskoemisyjności oraz zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu, o których mowa w art. 3, powinny być ze sobą spójne.3. Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu, o których mowa w art. 3, są spójne z długoterminowymi strategiami w zakresie klimatu i energii.
4. Państwa członkowskie niezwłocznie podają do wiadomości publicznej swoje długoterminowe strategie niskoemisyjności oraz wszelkie ich aktualizacje.4. Państwa członkowskie i Komisja opracowują swoje strategie w sposób otwarty i przejrzysty oraz z wyprzedzeniem zapewniają społeczeństwu, partnerom społecznym, przedsiębiorstwom, inwestorom, społeczeństwu obywatelskiemu i innym zainteresowanym stronom realną możliwość udziału w opracowywaniu długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii oraz podają do wiadomości publicznej wszelkie analizy i dane, w tym za pośrednictwem platformy internetowej, o której mowa w art. 24.
4a. Komisja wspiera państwa członkowskie w opracowywaniu długoterminowych strategii, udzielając informacji o aktualnym stanie wiedzy naukowej i rozwoju technologicznym istotnych dla osiągnięcia celów, o których mowa w art. 1. Komisja umożliwia również państwom członkowskim i innym zainteresowanym stronom przedstawienie dodatkowych informacji i omówienie ich punktów widzenia, oraz przedstawia państwom członkowskim najlepsze praktyki i wytyczne do wykorzystania na etapie opracowywania i realizacji ich strategii.
4b. Komisja ocenia, czy długofalowe strategie krajowe są wystarczające, by wspólnie osiągnąć cele Unii określone w art. 1. Komisja może wydać zalecenia dla państw członkowskich, by ułatwić spełnienie tego warunku oraz wesprzeć państwa członkowskie w opracowywaniu i realizacji strategii długoterminowych.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 - ustęp 2 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) informacje na temat postępów na drodze do osiągnięcia celów, założeń i wkładów określonych w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu oraz w realizacji polityk i środków niezbędnych do ich osiągnięcia;a) informacje na temat postępów na drodze do osiągnięcia celów i założeń określonych w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu oraz finansowania i realizacji polityk i środków niezbędnych do ich osiągnięcia;

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 - ustęp 2 - litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
aa) wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z art. 10;

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 - ustęp 2 - litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ab) informacje na temat osiągniętych postępów w zakresie wspierania aktywnego zaangażowania zgodnie z art. 10a;

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 - ustęp 2 - litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ac) informacje o poczynionych postępach w osiąganiu celów, założeń i zobowiązań określonych w długoterminowych strategiach w dziedzinie energii i klimatu, o których mowa w art. 14;

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 - ustęp 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5. W przypadku gdy Komisja wydała zalecenia zgodnie z art. 27 ust. 2 lub 3, dane państwo członkowskie włącza do swojego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, informacje na temat polityk i środków przyjętych, lub które mają zostać przyjęte i wdrożone, w celu uwzględnienia tych zaleceń. Informacje takie obejmują szczegółowy harmonogram wdrożenia.5. W przypadku gdy Komisja wydała zalecenia zgodnie z art. 27 ust. 2 lub 3, dane państwo członkowskie włącza do swojego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, informacje na temat polityk i środków przyjętych, lub które mają zostać przyjęte i wdrożone, w celu uwzględnienia tych zaleceń. Informacje takie obejmują szczegółowy harmonogram wdrożenia. W przypadku gdy zainteresowane państwo członkowskie odstąpi od wydanego zalecenia, przedstawia ono i podaje do wiadomości publicznej należyte uzasadnienie oparte na wiarygodnych danych i obiektywnych kryteriach.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 - ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5a. Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej sprawozdania przedłożone Komisji zgodnie z niniejszym artykułem.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - akapit 1 - litera a - punkt 4

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4) trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz dla podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie (z rozróżnieniem na produkcję krajową i import). W przypadku biomasy leśnej - ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie węgla przez sektor LULUCF;4) trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy, w tym udział biopaliw, zaawansowanych biopaliw i biopaliw wyprodukowanych z upraw na gruntach rolnych, oraz dla podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie (z rozróżnieniem na produkcję krajową i import). W przypadku biomasy leśnej - ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie węgla przez sektor LULUCF;

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - akapit 1 - litera a - punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4a) cele i trajektorie dla odnawialnych źródeł energii wytwarzanej przez regiony, miasta, wspólnoty energetyczne i osoby wytwarzające energię na własny użytek;

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - akapit 1 - litera a - punkt 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5) w stosownych przypadkach inne krajowe trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (takie jak udział biopaliw, udział zaawansowanych biopaliw, udział biopaliw wyprodukowanych z głównych upraw na gruntach rolnych, udział energii elektrycznej produkowanej z biomasy bez wykorzystania ciepła, udział energii ze źródeł odnawialnych w systemach lokalnego ogrzewania, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana przez miasta, wspólnoty energetyczne i osoby wytwarzające energię na własny użytek);5) w stosownych przypadkach inne krajowe trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (takie jak udział energii elektrycznej produkowanej z biomasy bez wykorzystania ciepła, udział energii ze źródeł odnawialnych w lokalnych systemach ogrzewania, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia odzyskiwana w procesie utylizacji osadów pochodzących z oczyszczania ścieków);

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - akapit 1 - litera b - punkt 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1) wdrożone, przyjęte i planowane polityki i środki w celu osiągnięcia krajowego wkładu w osiągnięcie wiążącego na poziomie Unii celu na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i), w tym środki specyficzne dla sektora i technologii, wraz ze szczegółowym przeglądem wdrożenia środków określonych w art. 23, 24 i 25 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767];1) wdrożone, przyjęte i planowane polityki i środki służące osiągnięciu krajowych celów dotyczących osiągnięcia wiążącego na poziomie Unii celu na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i), w tym środki specyficzne dla sektora i technologii, wraz ze szczegółowym przeglądem wdrożenia środków określonych w art. 23, 24 i 25 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767];

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - akapit 1 - litera b - punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
Aa) specjalne środki służące ocenie, zapewnieniu przejrzystości oraz ograniczeniu zapotrzebowania na generacje wymuszoną, która może doprowadzić do ograniczenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 - akapit 1 - litera a - punkt 1

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
1) trajektoria zużycia energii pierwotnej i końcowej w latach 2020-2030 jako krajowy wkład w oszczędność energii w celu osiągnięcia celu na poziomie Unii na 2030 г., wraz z podstawową metodologią;1) trajektoria zużycia energii pierwotnej i końcowej w latach 2020-2030 jako krajowe wiążące cele oszczędności energii służące osiągnięciu celu na poziomie Unii na 2030 г., wraz z podstawową metodologią;

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 - akapit 1 - litera a - punkt 2

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
2) cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych;2) cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych, a także publicznych i prywatnych budynków niemieszkalnych;

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 - akapit 1 - litera b - punkt 1

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
1) wdrożone, przyjęte i planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji orientacyjnego krajowego wkładu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 г., a także inne założenia przedstawione w art. 6, z uwzględnieniem planowanych środków i instrumentów (również finansowych) mających na celu wspieranie charakterystyki energetycznej budynków, środków w zakresie wykorzystania potencjału efektywności energetycznej infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej oraz innych środków wspierania efektywności energetycznej;1) wdrożone, przyjęte i planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji wiążącego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 г., a także inne założenia przedstawione w art. 6, z uwzględnieniem planowanych środków i instrumentów (również finansowych) mających na celu wspieranie charakterystyki energetycznej budynków, środków w zakresie wykorzystania potencjału efektywności energetycznej infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej oraz innych środków wspierania efektywności energetycznej;

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 - akapit 1 - litera b - punkt 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3) krajowy system zobowiązujący do efektywności energetycznej i środki alternatywne na podstawie art. 7a i 7b dyrektywy 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761], zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;3) krajowy system zobowiązujący do efektywności energetycznej i środki alternatywne na podstawie art. 7a i 7b dyrektywy 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761], zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia, w tym oszczędności energii uzyskane dzięki krajowym zobowiązaniom do poprawy efektywności energetycznej lub alternatywnym środkom przyjętym zgodnie z art. 7a i 7b oraz art. 20 ust. 6 dyrektywy 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761], a także ich wpływ na rachunki płacone przez konsumentów, wraz z wymogami uwzględniającymi aspekt społeczny;

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 - akapit 1 - litera b - punkt 4

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4) długoterminowa strategia na rzecz renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w tym polityki i środki mające stymulować racjonalne pod względem kosztów gruntowne renowacje i stopniowe gruntowne renowacje;4) długoterminowa strategia na rzecz renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w tym polityki i środki w celu ukierunkowania inwestycji mających stymulować racjonalne pod względem kosztów gruntowne renowacje i stopniowe gruntowne renowacje, w szczególności z uwzględnieniem opartych na faktach szacunków spodziewanych oszczędności energii i szerszych korzyści zgodnie z art. 2a dyrektywy (UE) .../... [dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, COD 0381/16];

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 - akapit 1 - litera b - punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5a) strategie polityczne i środki służące tworzeniu gospodarczego potencjału wysokosprawnej kogeneracji oraz systemów efektywnego ogrzewania i chłodzenia zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy (UE) .../... [dyrektywa 2012/27/UE zmieniona wnioskiem COM(2016)0761];

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 - akapit 1 - litera b - punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
5b) w stosownych przypadkach postępy w zakresie innych wdrożonych, przyjętych i planowanych strategii politycznych, środków i działań wynikających z długoterminowych strategii renowacji zgodnie z art. 2a dyrektywy (UE).../... [dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, COD 0381/16], w tym strategie polityczne, środki i działania wymierzone w przynoszące najgorsze wyniki segmenty krajowych zasobów budynków, oraz w zakresie dostępu do informacji i finansowania.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 - akapit 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
a) krajowych celów w zakresie dywersyfikacji źródeł energii i krajów dostaw, magazynowania i regulacji zapotrzebowania;a) krajowych celów w zakresie większej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz dywersyfikacji dostaw, dróg i krajów dostaw, magazynowania i regulacji zapotrzebowania;

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 - akapit 1 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
b) krajowych celów dotyczących zmniejszenia uzależnienia od importu energii z państw trzecich;b) krajowych celów i środków, które dotyczą zmniejszenia uzależnienia od importu energii z państw trzecich i które me stwarzają przeszkód dla skutecznej realizacji unii energetycznej;

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 - akapit 1 - litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
ca) krajowe cele dotyczące zwiększenia elastyczności krajowego systemu energetycznego, w szczególności przez wykorzystanie środków w zakresie efektywności energetycznej, rodzimych źródeł energii odnawialnej, regulacji zapotrzebowania i magazynowania;

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, który dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r. w odniesieniu do celu 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych;a) poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, który dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r. w odniesieniu do orientacyjnego celu wynoszącego co najmniej 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych;

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu, które są niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach każdego z pięciu najważniejszych wymiarów unii energetycznej;b) kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu, a także jej modernizacji, które są niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach każdego z pięciu najważniejszych wymiarów unii energetycznej;

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 - litera d

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
d) krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku energii, takie jak integracja i łączenie rynków, w stosownych przypadkach;d) krajowe cele i środki dotyczące elastyczności systemu, w szczególności w drodze wyeliminowania przeszkód dla swobodnego kształtowania cen, integracji i łączenia rynków, inteligentnych sieci, kumulowania, regulacji zapotrzebowania, magazynowania, wytwarzania rozproszonego, mechanizmów sterowania, przekierowywania i ograniczania, sygnałów cenowych w czasie rzeczywistym;

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 - litera e

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
e) krajowe cele w odniesieniu do ubóstwa energetycznego, w tym liczba gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym;skreśla się

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 - litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ea) krajowe cele i środki dotyczące niedyskryminacyjnego udziału energii ze źródeł odnawialnych, regulacji zapotrzebowania i magazynowania, w tym za pośrednictwem kumulowania, na wszystkich rynkach energii;

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 - litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
eb) krajowe cele i środki dotyczące zapewniania uczestnictwa konsumentów w systemie energetycznym oraz korzyści będące wynikiem własnej produkcji energii i nowych technologii, w tym inteligentnych liczników.

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 - litera f

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
f) krajowe cele w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniości systemu elektroenergetycznego, w stosownych przypadkach;f) krajowe cele w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniości systemu elektroenergetycznego z zagwarantowaniem, że nie wprowadza się żadnych mechanizmów zdolności wytwórczych, a w przypadku wprowadzenia ich w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw są one w najwyższym możliwym stopniu ograniczone;

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 - litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
fa) środki krajowe w celu ustalenia lub przeglądu obszarów rynkowych, aby rozwiązać problem ograniczeń strukturalnych, zmaksymalizować wydajność gospodarczą i handel transgraniczny i zapewnić bezpieczeństwo dostaw;

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 - litera g

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
g) wdrożone, przyjęte i planowane polityki i środki służące realizacji założeń, o których mowa w lit. a)-f);g) wdrożone, przyjęte i planowane polityki i środki służące realizacji założeń, o których mowa w lit. a)-fa);

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 21a
Zintegrowane sprawozdania w sprawie ubóstwa energetycznego
W stosownych przypadkach państwa członkowskie uwzględniają w zintegrowanych krajowych sprawozdaniach okresowych w zakresie energii i klimatu informacje ilościowe dotyczące liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, a także informacje na temat strategii politycznych i środków na rzecz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. v).
Jeżeli zastosowanie ma art. 3 ust. 3 akapit drugi lit. v), zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają w zintegrowanych krajowych sprawozdaniach okresowych w zakresie energii i klimatu informacje dotyczące realizacji ich krajowego orientacyjnego celu polegającego na zmniejszeniu liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym.
Komisja udostępnia dane przekazane przez państwa członkowskie na mocy niniejszego artykułu Europejskiemu Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 - akapit 1 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) krajowe cele dla łącznych (publicznych i prywatnych) wydatków na badania i innowacje w zakresie czystych technologii energetycznych, jak również w zakresie rozwoju technologii pod względem kosztów i wydajności;b) krajowe cele dla łącznych publicznych i, jeśli takie dane są dostępne, prywatnych wydatków na badania i innowacje w zakresie czystych technologii energetycznych, jak również w zakresie rozwoju technologii pod względem kosztów i wydajności;

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 - akapit 1 - litera d

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
d) krajowe cele dotyczące stopniowego wycofywania dotacji w dziedzinie energetyki;d) krajowe cele dotyczące stopniowego wycofywania dotacji w dziedzinie energetyki, w szczególności na paliwa kopalne;

Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 - akapit 1 - litera g

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
g) środki finansowania, wraz ze wsparciem Unii i wykorzystaniem funduszy Unii, w tym obszarze na poziomie krajowym, w stosownych przypadkach.g) środki finansowania, wraz ze wsparciem Unii i wykorzystaniem funduszy Unii, w tym obszarze na poziomie krajowym, w stosownych przypadkach. Do wiadomości publicznej podaje się informacje o wykorzystaniu wszelkich wkładów finansowych Komisji do finansowania instrumentów, do których państwa członkowskie wspólnie wnoszą zasoby krajowe.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 - ustęp 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) swoje przybliżone wykazy gazów cieplarnianych za rok X-1;skreśla się

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 - ustęp 1 - litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ca) przybliżoną wartość końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz ich przybliżoną wartość brutto zużycia energii za rok X-1, a także przybliżoną wartość zużycia energii pierwotnej i końcowej za rok X-1.

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 - ustęp 1 - akapit 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Do celów lit. a) Komisja na podstawie przybliżonych wykazów gazów cieplarnianych przedłożonych przez państwa członkowskie lub - jeżeli dane państwo członkowskie nie przekazało do tego dnia swojego przybliżonego wykazu gazów cieplarnianych - w oparciu o własne oszacowania zestawia co roku przybliżony unijny wykaz gazów cieplarnianych. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej każdego roku do dnia 30 września.Do tych celów Komisja na podstawie przybliżonych wykazów gazów cieplarnianych przedłożonych przez państwa członkowskie lub - jeżeli dane państwo członkowskie nie przekazało do tego dnia swojego przybliżonego wykazu gazów cieplarnianych - w oparciu o własne oszacowania zestawia co roku przybliżony unijny wykaz gazów cieplarnianych. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej każdego roku do dnia 30 września.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. Do dnia 31 lipca 2021 r., a następnie co roku (rok X), państwa członkowskie przedkładają Komisji przybliżone wykazy gazów cieplarnianych za rok X-1;

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 24Artykuł 24
Platforma e-sprawozdawczościPlatforma internetowa
1. Komisja tworzy platformę sprawozdawczości online ułatwiającą komunikację między Komisją a państwami członkowskimi oraz wspierającą współpracę między państwami członkowskimi.1. W celu zapewnienia oszczędności kosztowej Komisja tworzy publiczną platformę online ułatwiającą komunikację między Komisją a państwami członkowskimi, wspierającą współpracę między państwami członkowskimi oraz ułatwiającą publiczny dostęp do informacji.
2. Państwa członkowskie korzystają z platformy online do przekazywania Komisji sprawozdań, o których mowa w niniejszym rozdziale, od czasu gdy platforma zacznie funkcjonować.2. Państwa członkowskie korzystają z platformy online do przekazywania Komisji sprawozdań, o których mowa w niniejszym rozdziale, od czasu gdy platforma zacznie funkcjonować.

Państwa członkowskie podają te sprawozdania do publicznej wiadomości.

2a. Komisja korzysta z platformy online w celu zapewnienia społeczeństwu łatwiejszego dostępu do projektów i ostatecznych zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu oraz krajowych długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii, o których mowa w artykułach 3, 9 i 14.

Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Do dnia 31 października 2021 r., a następnie co dwa lata, Komisja ocenia, w szczególności na podstawie zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu, innych informacji przekazanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, wskaźników oraz statystyk europejskich, jeżeli są dostępne:1. Do dnia 31 października 2021 r., a następnie co dwa lata Komisja ocenia, w szczególności na podstawie zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu, innych informacji przekazanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, danych od Europejskiej Agencji Środowiska, a także wskaźników oraz statystyk europejskich, jeżeli są dostępne:

Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) postęp na poziomie unijnym w realizacji założeń unii energetycznej, w tym, dla pierwszego okresu dziesięcioletniego, celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu, zwłaszcza w świetle dążenia do pełnej realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej;a) postęp na poziomie unijnym w realizacji założeń unii energetycznej, w tym, dla pierwszego okresu dziesięcioletniego, celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu, zwłaszcza w świetle dążenia do pełnej realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej oraz z uwzględnieniem w razie potrzeby zmienionego działania UE w zakresie klimatu i energii, zgodnie z art. 38;

Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 1 - litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
aa) postępy poczynione na poziomie Unii w kierunku dywersyfikacji unijnych źródeł energii i dostawców, przyczyniającej się do w pełni funkcjonującej i odpornej unii energetycznej opartej na bezpieczeństwie dostaw, solidarności i zaufaniu;

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 1 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) postępy każdego z państw członkowskich w realizacji jego celów, założeń i wkładów oraz we wdrażaniu polityk i środków określonych w jego zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu;b) postępy każdego z państw członkowskich w realizacji jego celów i założeń oraz we wdrażaniu polityk i środków określonych w jego zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu;

Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 1 - litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ca) ogólny wpływ strategii politycznych i środków w ramach krajowych zintegrowanych planów działania Unii w zakresie klimatu i polityki energetycznej, z myślą o zmianie ustalonego na szczeblu krajowym wkładu Unii i zwiększenia poziomu ambicji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego;

Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 1 - litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
cb) ogólny wpływ strategii politycznych i środków przewidzianych w zintegrowanych planach krajowych dotyczących funkcjonowania EU ETS;

Poprawka 169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 1 - litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
cc) dokładność oszacowania przez państwa członkowskie wpływu nakładających się na siebie strategii politycznych i środków na poziomie krajowym na równowagę popytu i podaży w ramach EU ETS lub, w razie braku takich szacunków, przeprowadza własną ocenę takiego wpływu;

Poprawka 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. Komisja z wyprzedzeniem podaje do wiadomości wskaźniki, jakie zamierza wykorzystać w takich ocenach.

Poprawka 171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. W obszarze energii ze źródeł odnawialnych, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii na podstawie trajektorii liniowej z poziomu 20 % w 2020 r. do poziomu co najmniej 27 % w 2030 r., o czym mowa w art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i).2. W obszarze energii ze źródeł odnawialnych, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii na podstawie wiążącej trajektorii liniowej z poziomu 20 % w 2020 r. do poziomu co najmniej 35 % w 2030 r., o czym mowa w art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i).

Poprawka 172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 3 - akapit 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
W obszarze efektywności energetycznej, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy na drodze do zbiorczego osiągnięcia maksymalnego zużycia energii w Unii na poziomie 1 321 Mtoe zużycia energii pierwotnej oraz 987 Mtoe zużycia energii końcowej w roku 2030, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a).W obszarze efektywności energetycznej, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy na drodze do zbiorczego osiągnięcia maksymalnego zużycia energii w Unii na poziomie 1 132 Mtoe zużycia energii pierwotnej oraz 849 Mtoe zużycia energii końcowej w roku 2030, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a).

Poprawka 173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 3 - akapit 2 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) bierze pod uwagę, czy w 2020 r. osiągnięte zostały wartości referencyjne dla Unii na poziomie nie więcej niż 1 483 Mtoe energii pierwotnej i nie więcej niż 1 086 Mtoe energii końcowej;a) ocenia, czy poszczególne państwa członkowskie są na właściwej drodze do osiągnięcia wiążącego celu krajowego i czy w 2020 r. osiągnięty został cel Unii na poziomie nie więcej niż 1 483 Mtoe energii pierwotnej i nie więcej niż 1 086 Mtoe energii końcowej;

Poprawka 174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5. Do dnia 31 października 2019 r., a następnie co cztery lata, Komisja przeprowadza ocenę wdrożenia dyrektywy 2009/ 31/WE.skreśla się

Poprawka 175 i 307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 26Artykuł 26
Działania następcze w przypadku niezgodności z nadrzędnymi założeniami i celami unii energetycznej w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnegoDziałania następcze w przypadku niezgodności z nadrzędnymi założeniami i celami unii energetycznej w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego
1. W oparciu o ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 25 Komisja wystosowuje zalecenia do państwa członkowskiego zgodnie z art. 28, jeżeli rozwój polityki w danym państwie członkowskim jest niezgodny z nadrzędnymi założeniami unii energetycznej.1. W oparciu o ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 25 Komisja wystosowuje zalecenia do państwa członkowskiego zgodnie z art. 28, jeżeli rozwój polityki w danym państwie członkowskim jest niezgodny z nadrzędnymi założeniami unii energetycznej oraz z długofalowymi celami Unii w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
1a. Państwo członkowskie, które zamierza skorzystać z mechanizmu elastyczności na mocy art. 7 rozporządzenia (UE) .../... [wspólny wysiłek redukcyjny], podaje w planie opracowanym zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia, w jakim stopniu zamierza wykorzystać ten mechanizm, oraz planowane strategie polityczne i środki mające na celu przekroczenie wymogów, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) .../... [LULUCF], w latach 2021-2030, tak aby osiągnąć wymagany
poziom.
2. Komisja może wydawać opinie na temat planów działania przedkładanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia [] [ESR].2. Komisja może wydawać opinie na temat planów działania przedkładanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia [] [ESR].
2a. Komisja może tymczasowo zawiesić możliwość przekazania przez państwo członkowskie rocznych uprawnień do emisji innym państwom członkowskim.
2b. Ponieważ metan ma wysoki współczynnik ocieplenia globalnego i względnie krótki czas utrzymywania się w atmosferze, Komisja analizuje wpływ przyjęcia 20-letniego horyzontu czasowego dla metanu na politykę i środki. Komisja bierze pod uwagę warianty polityczne w celu szybkiego rozwiązania kwestii emisji metanu i opracowuje unijną strategię dotyczącą metanu, z uwzględnieniem w stosownych przypadkach celów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, ze szczególnym naciskiem na emisje metanu związane z energią i odpadami.
2c. Komisja przedłoży w roku 2027 - za okres 2021-2025, i w roku 2032 - za okres 2026-2030 sprawozdanie dotyczące łącznych unijnych emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych dla każdej z kategorii rozliczania gruntów, o których mowa w art. 2 rozporządzenia UE .../... [LULUCF], obliczonych jako łączne zgłoszone emisje i pochłanianie dla danego okresu zmniejszone o pięciokrotność średnich unijnych rocznych emisji i pochłaniania zgłoszonych dla okresu 2000-2009. Na podstawie ustaleń sprawozdania Komisja, w stosownych przypadkach, przedstawi wnioski, które pozwolą zapewnić integralność ogólnego unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz realizację celów porozumienia paryskiego.

Poprawka 309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp - 1 (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
-1. Jeżeli na podstawie oceny projektów zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu zgodnie z art. 9 Komisja stwierdzi, że cele państw członkowskich są niewystarczające do zbiorczego osiągnięcia wiążących ogólnych celów Unii na 2030 r. w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, może zwrócić się do państw członkowskich, których cele uznaje za niewystarczające, o zwiększenie ich poziomu ambicji, tak aby zapewnić odpowiedni poziom zbiorowych ambicji.

Poprawka 310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp - 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
-1a. W dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych Komisja traktuje okoliczności wymienione w art. 5 ust. 1 jako obiektywne kryteria oceny, o której mowa w art. 12. Państwa członkowskie, których cel jest niższy od celu wynikającego ze wzoru określonego w załączniku Ia, odpowiednio zwiększają swój cel.

Poprawka 176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Jeżeli na podstawie oceny zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu i ich aktualizacji zgodnie z art. 12 Komisja stwierdzi, że cele, założenia i wkłady w planach krajowych i ich aktualizacjach są niewystarczające do zbiorczego osiągnięcia założeń unii energetycznej, a w szczególności w pierwszym okresie dziesięcioletnim do osiągnięcia celów Unii na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, wprowadza środki na poziomie Unii w celu zapewnienia zbiorczej realizacji tych założeń i celów. W odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych, w środkach takich należy uwzględniać poziom ambitności wkładów państw członkowskich w cele Unii na 2030 r. określone w ich planach krajowych i ich aktualizacjach.1. Jeżeli na podstawie oceny zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu zgodnie z art. 12 Komisja stwierdzi, że cele i założenia w planach są niewystarczające, wprowadza środki na poziomie Unii służące zapewnieniu realizacji tych założeń i celów.
W odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych i nie naruszając innych środków, do dnia 31 grudnia 2020 r. przeprowadza się przegląd krajowego celu państw członkowskich na rok 2030 na podstawie art. 3 ust. 2 i załącznika Ia do dyrektywy (UE).../... [wersja przekształcona dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii].

Poprawka 177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. b), Komisja stwierdza, że państwo członkowskie dokonało niewystarczających postępów w realizacji celów, założeń i wkładów lub we wdrożeniu polityk i środków określonych w jego zintegrowanym planie krajowym w zakresie klimatu i energii, wydaje zalecenia dla danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 28. Przy wydawaniu takich zaleceń Komisja bierze pod uwagę ambitne wcześniejsze działania deklarowane przez państwa członkowskie w realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.2. Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. b) Komisja stwierdza, że państwo członkowskie dokonało niewystarczających postępów w realizacji swoich trajektorii, celów i założeń lub we wdrożeniu polityk i środków określonych w jego zintegrowanym planie krajowym w zakresie klimatu i energii, wydaje zalecenia dla danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 28.

Poprawka 178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3. Jeżeli na podstawie zbiorczej oceny zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu poszczególnych państw członkowskich zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) i z wykorzystaniem odpowiednio innych źródeł informacji, Komisja stwierdza, że Unia może nie zrealizować założeń unii energetycznej, w szczególności w pierwszym okresie dziesięcioletnim celów unijnych ram polityki energe-tyczno-klimatycznej do 2030 r., Komisja może wydać wszystkim państwom członkowskim zalecenia zgodnie z art. 28 w celu złagodzenia tego ryzyka. Oprócz zaleceń Komisja wprowadza w stosownych przypadkach środki na poziomie Unii w celu zapewnienia w szczególności realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. W odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych w środkach takich bierze się pod uwagę ambitne wcześniejsze działania deklarowane przez państwa członkowskie w zakresie realizacji celów Unii na rok 2030.3. Jeżeli na podstawie oceny zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu poszczególnych państw członkowskich lub z wykorzystaniem odpowiednio innych źródeł informacji zgodnie z art. 25, Komisja stwierdza, że Unia może nie zrealizować założeń unii energetycznej, w szczególności w pierwszym okresie dziesięcioletnim celów unijnych ram polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r., Komisja wydaje wszystkim państwom członkowskim zalecenia zgodnie z art. 28 w celu złagodzenia tego ryzyka.

Wydając takie zalecenia Komisja bierze pod uwagę poziom ambicji państw członkowskich w realizacji unijnych celów na 2030 r. Oprócz zaleceń Komisja wprowadza w stosownych przypadkach środki na poziomie Unii w celu zapewnienia w szczególności realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. W środkach takich bierze się pod uwagę ambitne wcześniejsze działania państw członkowskich w zakresie realizacji celów Unii na rok 2030, zwłaszcza działania począwszy od 2021 r., stopień, w jakim państwa członkowskie osiągnęły swoje krajowe cele i trajektorie, oraz każdy wkład w platformę finansową zgodnie z ust. 4 lit. c).

Poprawka 179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 3 - akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
W dziedzinie efektywności energetycznej takie dodatkowe środki mogą w szczególności służyć poprawie efektywności energetycznej:
a) produktów, zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE i dyrektywą 2010/30/UE;
b) budynków, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE i dyrektywą 2012/27/UE; oraz
c) transportu.

Poprawka 180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3a. Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) Komisja stwierdzi, że dany projekt infrastruktury potencjalnie utrudnia rozwój odpornej unii energetycznej, Komisja wydaje wstępną ocenę zgodności danego projektu z długoterminowymi założeniami wewnętrznego rynku energii, zwracając szczególną uwagę na cel długoterminowy, oraz załącza zalecenia dla danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 28. Przed wydaniem takiej oceny Komisja może konsultować się z innymi państwami członkowskimi.

Poprawka 293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 4 - akapit 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Jeżeli w obszarze energii ze źródeł odnawialnych, bez uszczerbku dla środków na poziomie Unii określonych w ust. 3, Komisja stwierdza, na podstawie swojej oceny przeprowadzonej w 2023 r. zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2, że liniowa trajektoria dla Unii, o której mowa w art. 25 ust. 2, nie jest zbiorczo spełniona, państwa członkowskie zapewniają do 2024 r., aby powstałe niedobory zostały uzupełnione z wykorzystaniem dodatkowych środków, takich jak:Jeżeli w obszarze energii ze źródeł odnawialnych, z zastrzeżeniem środków na poziomie Unii określonych w ust. 3, Komisja stwierdza, na podstawie swojej oceny zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2, że postępy danego państwa członkowskiego w osiąganiu celu krajowego do 2030 r. są niewystarczające, zwłaszcza z uwagi na nieprzestrzeganie punktów odniesienia w 2022, 2025 i 2027 r., jak określono w załączniku Ia, odnośne państwa członkowskie zapewniają, aby powstałe niedobory w ich trajektorii zostały uzupełnione w ciągu jednego roku z wykorzystaniem dodatkowych środków, takich jak:

Poprawka 182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 4 - litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ba) działanie mające na celu wsparcie większego udziału energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w oparciu o kryteria wymienione w art. 4 dyrektywy (UE) .../... [wersja przekształcona dyrektywy 2009/28/WE];

Poprawka 183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 4 - litera c

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
c) wniesienie wkładu finansowego w finansowanie platformy utworzonej na poziomie Unii, przyczyniającej się do realizacji projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych i zarządzanej bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję;c) wniesienie dobrowolnego wkładu finansowego w finansowanie platformy utworzonej na poziomie Unii, przyczyniającej się do realizacji projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza projektów leżących w interesie unii energetycznej, i zarządzanej bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję;

Poprawka 184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 4 - litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ca) wykorzystanie mechanizmów współpracy określonych w dyrektywie (UE).../... [wersja przekształcona dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii];

Poprawka 185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 4 - akapit 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
W środkach takich uwzględnia się poziom ambitności wcześniejszych wkładów danego państwa członkowskiego w realizację celu Unii na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.W środkach takich uwzględnia się stopień, w jakim dane państwo członkowskie osiągnęło swój cel krajowy i trajektorię

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

W stosownych przypadkach Komisja podejmuje środki na poziomie Unii stanowiące uzupełnienie działań na szczeblu krajowym, aby zapewnić realizację celów Unii w zakresie wiążącej trajektorii liniowej i wiążącego celu Unii dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r.

Poprawka 186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5. Jeżeli w obszarze efektywności energetycznej, bez uszczerbku dla innych środków na poziomie Unii zgodnie z ust. 3, Komisja stwierdza, na podstawie swojej oceny przeprowadzonej w 2023 r. zgodnie z art. 25 ust. 1 i 3, że postępy na drodze do zbiorczego osiągnięcia celu Unii w zakresie efektywności energetycznej wymienionego w art. 25 ust. 3 akapit pierwszy są niewystarczające, wprowadza do 2024 r. środki, oprócz środków określonych w dyrektywie 2010/31/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0765] i dyrektywie 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761], w celu zapewnienia, aby wiążące cele Unii na 2030 r. w zakresie efektywności energetycznej zostały spełnione. Takie dodatkowe środki mogą w szczególności służyć poprawie efektywności energetycznej:5. Jeżeli w obszarze efektywności energetycznej, bez uszczerbku dla innych środków na poziomie Unii zgodnie z ust. 3, Komisja stwierdza, na podstawie swojej oceny przeprowadzonej w 2023 r., a następnie co dwa lata, zgodnie z art. 25 ust. 1 i 3, że postępy danego państwa członkowskiego w osiąganiu wiążącego celu krajowego i trajektorii na 2030 r. są niewystarczające, dane państwo członkowskie zapewnia, aby do 2024 r., a następnie odpowiednio co dwa lata, powstałe niedobory związane z ich trajektoriami zostały uzupełnione z wykorzystaniem dodatkowych środków w ciągu jednego roku.
a) produktów, zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE i dyrektywą 2009/125/WE;
b) budynków, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE [w wersji zmienionej zgodnie wnioskiem COM(2016)0765] i dyrektywą 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM (2016)0761];
c) transportu.

Poprawka 187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 - ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5a. W ramach swoich kolejnych sprawozdań z postępów, o których mowa w art. 15, każde zainteresowane państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 4 lub 5, określa dodatkowe wdrożone, przyjęte i planowane środki na rzecz wyeliminowania luki, tak aby osiągnąć cele krajowe i trajektorie na 2030 r.

Poprawka 188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 - ustęp 2 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) dane państwo członkowskie określa w swoim zintegrowanym krajowym sprawozdaniu okresowym w zakresie energii i klimatu sporządzonym w roku następującym po roku wydania zalecenia, w jaki sposób wzięło w najwyższym stopniu pod uwagę zalecenie oraz w jaki sposób wdrożyło lub zamierza je wdrożyć. Przedstawia ono uzasadnienie w razie odstąpienia od zalecenia;b) dane państwo członkowskie określa w swoim zintegrowanym krajowym sprawozdaniu okresowym w zakresie energii i klimatu sporządzonym w roku następującym po roku wydania zalecenia, w jaki sposób wzięło pod uwagę zalecenie oraz w jaki sposób wdrożyło lub zamierza je wdrożyć; przedstawia ono powody odstąpienia od zalecenia;

Poprawka 189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 - ustęp 2 - litera c

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
c) zalecenia powinny uzupełniać się z najbardziej aktualnymi zaleceniami dla poszczególnych państw wydawanymi w ramach europejskiego semestru.c) zalecenia powinny uzupełniać się z najbardziej aktualnymi zaleceniami dla poszczególnych państw wydawanymi zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz w ramach europejskiego semestru.

Poprawka 190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2a. Komisja niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości zalecenia dla wszystkich państw członkowskich.

Poprawka 191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 - ustęp 2 - litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ja) ogólną ocenę postępów w pełnym stosowaniu zasady "efektywność energetyczna przede wszystkim" i zasady sprawiedliwego traktowania konsumentów energii;

Poprawka 192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 - ustęp 2 - litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
jb) sprawozdanie z postępów w dziedzinie konkurencyjności;

Poprawka 193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 - ustęp 2 - litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
jc) postępy państw członkowskich w stopniowym znoszeniu bezpośrednich i pośrednich dopłat do paliw kopalnych do 2020 r.;

Poprawka 194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 - ustęp 2 - litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ka) finansową ocenę kosztów ponoszonych przez końcowego odbiorcę energii elektrycznej, opracowaną na podstawie wskaźników monitorujących rzeczywiste wydatki w pięciu wymiarach unii energetycznej.

Poprawka 195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Do dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie ustanawiają i prowadzą krajowe systemy wykazów oraz dążą do ich ciągłego ulepszania w celu szacowania antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych wymienionych w części 2 załącznika III do niniejszego rozporządzenia, oraz dążą do zapewnienia terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności swoich wykazów gazów cieplarnianych.1. Do dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie ustanawiają i prowadzą krajowe systemy wykazów oraz dążą do ich ciągłego ulepszania zgodnie z wymogami UNFCCC w celu szacowania antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych wymienionych w części 2 załącznika III do niniejszego rozporządzenia oraz dążą do zapewnienia terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności swoich wykazów gazów cieplarnianych.

Poprawka 196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. W 2027 i 2032 r. Komisja przeprowadzi kompleksowy przegląd danych wykazów krajowych przedłożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 23 ust. 3 niniejszego rozporządzenia w celu monitorowania redukcji lub ograniczeń emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4, 9 i 10 rozporządzenia [] [ESR] oraz redukcji emisji i poprawy usuwania przez pochłaniacze zgodnie z art. 4 i 12 rozporządzenia [] [LULUCF] oraz wszelkich innych celów redukcji lub ograniczeń emisji gazów cieplarnianych określonych w prawodawstwie Unii. Państwa członkowskie w pełni uczestniczą w tym procesie.1. Komisja prowadzi kompleksowy przegląd danych wykazów krajowych przedłożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 23 ust. 3 niniejszego rozporządzenia w celu monitorowania redukcji lub ograniczeń emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4, 9 i 10 rozporządzenia [] [ESR] oraz redukcji emisji i poprawy usuwania przez pochłaniacze zgodnie z art. 4 i 12 rozporządzenia [] [LULUCF] oraz wszelkich innych celów redukcji lub ograniczeń emisji gazów cieplarnianych określonych w prawodawstwie Unii. Państwa członkowskie w pełni uczestniczą w tym procesie.

Poprawka 197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 - ustęp 6

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
6. Dane w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego zapisane w rejestrach utworzonych zgodnie z art. 11 rozporządzenia [] [ESR] jeden miesiąc po dacie kontroli zgodności z rozporządzeniem [] [LULUCF], o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, są wykorzystywane na potrzeby kontroli zgodności zgodnie z art. 9 rozporządzenia [] [ESR] na lata 2021 i 2026. Kontrolę zgodności zgodnie z art. 9 rozporządzenia [] [ESR] dla każdego roku w latach 2022-2025 i 2027-2030 przeprowadza się w terminie przypadającym jeden miesiąc po dacie kontroli zgodności w roku poprzedzającym. Kontrola obejmuje również zmiany tych danych wynikające z korzystania przez dane państwo członkowskie z mechanizmów elastyczności zgodnie z art. 5, 6 i 7 rozporządzenia [] [ESR].6. Dane w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego zapisane w rejestrach utworzonych zgodnie z art. 11 rozporządzenia [] [ESR] jeden miesiąc po dacie kontroli zgodności z rozporządzeniem [] [LULUCF], o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, są wykorzystywane na potrzeby kontroli zgodności zgodnie z art. 9 rozporządzenia [] [ESR]. Kontrolę zgodności zgodnie z art. 9 rozporządzenia [] [ESR] dla każdego roku w [latach odpowiadających cyklowi kontroli zgodności określonemu w art. 9 rozporządzenia (UE) .../... ESR]

przeprowadza się w terminie przypadającym jeden miesiąc po dacie kontroli zgodności w roku poprzedzającym. Kontrola obejmuje również zmiany tych danych wynikające z korzystania przez dane państwo członkowskie z mechanizmów elastyczności zgodnie z art. 5, 6 i 7 rozporządzenia [] [ESR].

Poprawka 198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 - ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
6a. Ostatnią kontrolę zgodności, o której mowa w ust. 6, czyli sprawdzenie wymogów [art. 9a - rezerwa na wczesne działania] [ESR], przeprowadza Komisja po otrzymaniu wniosku państwa członkowskiego o wykorzystanie rezerwy. Po tym sprawdzeniu można zmienić dane dotyczące poszczególnych kwalifikujących się państw członkowskich, jeżeli spełnione są wymogi [art. 9a - rezerwa na wczesne działania] [ESR].

Poprawka 199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 - akapit 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Europejska Agencja Środowiska pomaga Komisji w jej pracach w odniesieniu do wymiarów niskoemisyjności i efektywności energetycznej w celu zapewnienia zgodności z art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 i 34, zgodnie ze swoim rocznym programem pracy. W razie potrzeby obejmuje to pomoc w:Europejska Agencja Środowiska pomaga Komisji w jej pracach w odniesieniu do wymiarów niskoemisyjności i efektywności energetycznej w celu zapewnienia zgodności z art. 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 i 34, zgodnie ze swoim rocznym programem pracy. W razie potrzeby obejmuje to pomoc w:

Poprawka 200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 - akapit 1 - litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ja) sporządzaniu zestawienia przybliżonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w Unii oraz przybliżonego zużycia energii pierwotnej i końcowej.

Poprawka 201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Komitet ds. Unii EnergetycznejKomitet ds. Energii i Klimatu

Poprawka 202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Unii Energetycznej. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011 i działa w składach sektorowych odpowiednich dla niniejszego rozporządzenia.1. We wdrażaniu niniejszego rozporządzenia Komisję wspomaga Komitet ds. Energii i Klimatu. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka 203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Komitet ten zastępuje komitet powołany w art. 8 decyzji 93/389/EWG, w art. 9 decyzji 280/2004/WE oraz w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 525/2013. Odesłania do Komitetu utworzonego na podstawie tych aktów prawnych odczytuje się jako odesłania do komitetu utworzonego na mocy niniejszego rozporządzenia.2. Niezależnie od przepisów ust. 1 niniejszego artykułu w stosowaniu art. 15, 17, 23, 31 i 32 niniejszego rozporządzenia Komisję wspomaga Komitet ds. Zmian Klimatu utworzony na mocy art. 26 rozporządzenia (UE) nr 525/2013.

Poprawka 204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 - akapit 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Komisja składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 28 lutego 2026 r., a następnie co pięć lat, na temat funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, jego wkładu w zarządzanie unią energetyczną oraz zgodności przepisów w zakresie planowania, sprawozdawczości i monitorowania w niniejszym rozporządzeniu z innymi przepisami Unii lub z przyszłymi decyzjami odnoszącymi się do UNFCCC i porozumienia paryskiego. Komisja może w stosownych przypadkach przedstawić wnioski ustawodawcze.W ciągu sześciu miesięcy od dialogu ułatwiającego, który ma zostać zwołany w ramach UNFCCC w 2018 r., aby podsumować wspólne dążenia stron do osiągnięcia globalnego celu długoterminowego, oraz w ciągu sześciu miesięcy od globalnego przeglądu w 2023 r. i od kolejnych globalnych przeglądów Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat funkcjonowania i wykonywania niniejszego rozporządzenia, jego wkładu w zarządzanie unią energetyczną oraz zgodności przepisów w zakresie planowania, sprawozdawczości i monitorowania w niniejszym rozporządzeniu z innymi przepisami Unii lub z przyszłymi decyzjami odnoszącymi się do UNFCCC, a także na temat adekwatności wkładu niniejszego rozporządzenia w osiąganie celów porozumienia paryskiego. W stosownych przypadkach sprawozdaniom towarzyszą wnioski służące intensyfikacji działań Unii w dziedzinie klimatu i energii.

Poprawka 205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 - akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
W ciągu sześciu miesięcy po przedstawieniu przez Unię nowego lub zmienionego ustalonego na poziomie krajowym wkładu na mocy porozumienia paryskiego Komisja w stosownych przypadkach przedstawi wnioski ustawodawcze konieczne do zmiany wszystkich stosownych aktów prawnych Unii.

Poprawka 206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 - akapit 1 - punkt 2

Dyrektywa 98/70/WE Artykuł 1 - ustęp 1 - akapit 3 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2) art. 7a ust. 1 akapit trzeci lit. a) otrzymuje brzmienie:

"całkowitą ilość każdego dostarczanego rodzaju paliwa i energii; oraz";

skreśla się

Poprawka 207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 - akapit 1 - punkt 2

Dyrektywa2012/27/UE Artykuł 18 - ustęp 1 - litera e

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2) w art. 18 ust. 1 skreśla się lit. e);skreśla się

Poprawka 208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 - akapit 1 - punkt 1

Dyrektywa Rady (UE) 2015/652 Załącznik I- część 2 - punkty 2, 3, 4 i 7

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1) w załączniku I część 2 skreśla się pkt 2, 3, 4 i 7;1) w załączniku I część 2 skreśla się pkt 4 i 7;

Poprawka 209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 - akapit 1 - punkt 2 - litera a

Dyrektywa (UE) 2015/652 Załącznik III - punkt 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
"1. Państwa członkowskie składają sprawozdanie zawierające dane wymienione w pkt 3. W sprawozdaniu muszą zostać ujęte dane dotyczące wszystkich paliw i całej energii wprowadzonych do obrotu w każdym z państw członkowskich. W przypadku mieszania wielu biopaliw z paliwami kopalnymi muszą zostać dostarczone dane w odniesieniu do każdego biopaliwa.";"1. Państwa członkowskie co roku składają sprawozdanie zawierające dane wymienione w pkt 3. W sprawozdaniu muszą zostać ujęte dane dotyczące wszystkich paliw i całej energii wprowadzonych do obrotu w każdym z państw członkowskich. W przypadku mieszania wielu biopaliw z paliwami kopalnymi muszą zostać dostarczone dane w odniesieniu do każdego biopaliwa.";

Poprawka 210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 - akapit 1 - punkt 2 - litera b

Dyrektywa (UE) 2015/652 Załącznik III - punkt 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) w pkt 3 skreśla się lit. e) i f);skreśla się

Poprawka 211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 49a
EOG
1. Do dnia ... [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedstawi Wspólnemu Komitetowi EOG projekt decyzji Wspólnego Komitetu związanej z niniejszym rozporządzeniem, by umożliwić państwom EOG-EFTA pełne wdrożenie przepisów niniejszego rozporządzenia, a tym samym wniesienie wkładu w osiąganie celów unii energetycznej.
2. Po uwzględnieniu w EOG-EFTA w drodze decyzji Wspólnego Komitetu obowiązki państw członkowskich wobec pozostałych państw członkowskich na mocy niniejszego rozporządzenia rozszerza się na te państwa EOG-EFTA, które wdrożą rozporządzenie na swoim terytorium.

Poprawka 212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 50a
Wspólnota Energetyczna
Do dnia ... [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedstawi wniosek o włączenie niniejszego rozporządzenia do przepisów Wspólnoty Energetycznej zgodnie z art. 79 Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Po włączeniu w drodze decyzji Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej oraz z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych na podstawie art. 24 Traktatu o Wspólnocie Energetycznej obowiązki państw członkowskich wobec pozostałych państw członkowskich na mocy niniejszego rozporządzenia rozszerza się również na te umawiające się strony Wspólnoty Energetycznej, które wdrożą rozporządzenie na swoim terytorium.

Poprawka 213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 51Artykuł 51
Przepisy przejściowePrzepisy przejściowe
Na zasadzie odstępstwa od art. 50 niniejszego rozporządzenia, art. 7 i art. 17 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do sprawozdań zawierających dane wymagane na mocy tych artykułów w odniesieniu do lat 2018, 2019 i 2020.Na zasadzie odstępstwa od art. 50 niniejszego rozporządzenia art. 7 i art. 17 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do sprawozdań zawierających dane wymagane na mocy tych artykułów w odniesieniu do lat 2018, 2019 i 2020.
Art. 11. ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto.
Art. 19 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do przeglądów danych wykazów gazów cieplarnianych w odniesieniu do lat 2018, 2019 i 2020.Art. 19 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do przeglądów danych wykazów gazów cieplarnianych w odniesieniu do lat 2018, 2019 i 2020.
Art. 22 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal w odniesieniu do składania sprawozdania wymaganego na mocy tego artykułu.Art. 22 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal w odniesieniu do składania sprawozdania wymaganego na mocy tego artykułu.
Art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do celów wykonania artykułów 15, 17, 23, 31 i 32 niniejszego rozporządzenia oraz gdy w innych aktach prawnych Unii znajduje się odniesienie do tego artykułu.

Poprawka 214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 1 - punkt 1.3 - podpunkt iii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iii) Konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z partnerami społecznymi oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego(iii) Konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z partnerami społecznymi, oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i obywateli

Poprawka 215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 1 - punkt 1.4 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1.4. Współpraca regionalna w zakresie przygotowania planu1.4. Współpraca makroregionalna i regionalna w zakresie przygotowania planu

Poprawka 216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 1 - punkt 1.4 - podpunkt ii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) Wyjaśnienie dotyczące sposobu uwzględnienia współpracy regionalnej w planie(ii) Wyjaśnienie dotyczące sposobu uwzględnienia współpracy makroregionalnej i regionalnej w planie

Poprawka 217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.1 - punkt 2.1.1 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2.1.1. Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych (na potrzeby planu obejmującego lata 2021-2030 ramowy cel na rok2.1.1. Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych (1)
2030 polegający na co najmniej 40 % zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce w porównaniu z 1990 r.) (1)(1) Należy zapewnić spójność z długoterminowymi strategiami niskoemisyjności zgodnie z art. 14.
(1) Należy zapewnić spójność z długoterminowymi strategiami niskoemisyjności zgodnie z art. 14.

Poprawka 218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.1 - punkt 2.1.1 - podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ia) Krajowe trajektorie państwa członkowskiego dotyczące utrzymania i zwiększenia usuwania przez pochłaniacze dwutlenku węgla zgodnie z porozumieniem paryskim, począwszy od 2021 r.

Poprawka 219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.1 - punkt 2.1.1 - podpunkt ii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) W stosownych przypadkach inne krajowe założenia i cele zgodne z istniejącymi długoterminowymi strategiami niskoemisyjności. W stosownych przypadkach, inne założenia i cele, w tym cele sektorowe i cele związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu(ii) Inne krajowe założenia i cele zgodne z porozumieniem paryskim i długoterminowymi strategiami w dziedzinie klimatu i energii. W stosownych przypadkach, inne założenia i cele, w tym cele sektorowe i cele związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu

Poprawka 220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.1 - punkt 2.1.2 - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) Planowany udział energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. jako wkład do wiążącego celu unijnego wynoszącego co najmniej 27 % w 2030 r.(i) Krajowy cel danego państwa członkowskiego dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.

Poprawka 221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.1 - punkt 2.1.2 - podpunkt iii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iii) Trajektorie sektorowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w latach 2021-2030 w sektorach elektroenergetycznym, ciepłowniczo-chłodni-czym, elektroenergetycznym oraz transportowym(iii) Trajektorie państwa członkowskiego dotyczące sektorowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w latach 2021-2030 w sektorach elektroenergetycznym, ciepłowniczo-chłodniczym oraz transportowym

(z podziałem na transport drogowy, kolejowy i lotniczy)

Poprawka 222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.1 - punkt 2.1.2 - podpunkt iv

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iv) Trajektorie według technologii energii ze źródeł odnawialnych, których wykorzystanie przewiduje dane państwo członkowskie w celu osiągnięcia ogólnych i sektorowych trajektorii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021-2030, w tym łączne oczekiwane zużycie energii końcowej brutto według technologii i sektora, wyrażone w Mtoe i łączna planowana moc zainstalowana brutto (z podziałem na nową moc i modernizacje) według technologii i sektora, w MW(iv) Trajektorie według technologii energii ze źródeł odnawialnych, których wykorzystanie przewiduje dane państwo członkowskie w celu osiągnięcia ogólnych i sektorowych trajektorii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021-2030, w tym łączne oczekiwane zużycie energii końcowej brutto według technologii i sektora, wyrażone w Mtoe, i łączna planowana moc zainstalowana netto (z podziałem na nową moc i modernizacje) według technologii i sektora, wyrażona w MW

Poprawka 223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.1 - punkt 2.1.2 - podpunkt v

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(v) Trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz dla podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie (rozróżnienie produkcji krajowej i importu). W przypadku biomasy leśnej - ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie gazów cieplarnianych przez sektor LULUCF(v) Trajektorie państwa członkowskiego dotyczące popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz podaży biomasy z podziałem na surowce (rozróżnienie produkcji krajowej i importu). W przypadku biomasy leśnej - ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie gazów cieplarnianych przez sektor LULUCF

Poprawka 224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.1 - punkt 2.1.2 - podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(va) Udział państwa członkowskiego w produkcji energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej przez miasta, kooperatywy energetyczne i prosumentów w 2030 r. oraz trajektorie i założenia państwa członkowskiego w tym zakresie, a także trajektorie dotyczące energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021-2030, w tym oczekiwane łączne zużycie energii końcowej brutto

Poprawka 225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.1 - punkt 2.1.2 - podpunkt vi

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(vi) W stosownych przypadkach inne trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (np. udział zaawansowanych biopaliw, udział energii ze źródeł odnawialnych w systemach ciepłowniczych, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach,

energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana przez miasta, kooperatywy energetyczne i prosumentów energii odnawialnej)

(vi) W stosownych przypadkach inne trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (np. udział energii ze źródeł odnawialnych w systemach ciepłowniczych, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia odzyskiwana w procesie utylizacji osadów pochodzących z oczyszczania ścieków)

Poprawka 226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.2 - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) Orientacyjny krajowy wkład w zakresie efektywności energetycznej na drodze do realizacji unijnego wiążącego celu poprawy efektywności energetycznej o 30 % w 2030 r., o czym mowa w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 4 dyrektywy 2012/ 27/UE [wersja zmieniona wnioskiem COM(2016)0761], w oparciu o zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędności energii pierwotnej lub końcowej, bądź też energochłonność; wyrażony w formie bezwzględnego poziomu zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w latach 2020 i 2030, wraz z trajektorią liniową tego wkładu, począwszy od 2021 r.; z uwzględnieniem podstawowej metodologii oraz stosowanych współczynników przeliczeniowych(i) Wiążący cel państwa członkowskiego dotyczący efektywności energetycznej w roku 2030, o czym mowa w art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona wnioskiem COM(2016)0761], wyrażony jako bezwzględny poziom zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w latach 2020 i 2030, wraz z trajektorią liniową tego celu, począwszy od 2021 r., z uwzględnieniem podstawowej metodologii oraz stosowanych współczynników przeliczeniowych

Poprawka 227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.2 - podpunkt ii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) Łączna wartość oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021-2030 zgodnie z art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761], dotyczącym zobowiązania do oszczędności energii(ii) Łączna wartość dodatkowych oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021-2030 i w kolejnych okresach zgodnie z art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761] dotyczącym zobowiązania do oszczędności energii

Poprawka 228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.2 - podpunkt iii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iii) Cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych)(iii) Cele na rok 2030 i 2040 w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych), zgodnie z celem na rok 2050 dotyczącym zasobów budynków o niemal zerowym zużyciu energii i zdekarbonizowanych zasobów budynków

Poprawka 229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.2 - podpunkt iv

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iv) Całkowita powierzchnia budynków do renowacji lub równoważne roczne oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021-2030 zgodnie z art. 5 dyrektywy 2012/27/UE dotyczącym wzorcowej roli budynków instytucji publicznych(iv) Całkowita powierzchnia budynków do renowacji i wynikające stąd oszczędności energii lub równoważne roczne oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021-2030 zgodnie z art. 5 dyrektywy 2012/27/UE dotyczącym wzorcowej roli budynków instytucji publicznych

Poprawka 230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.3 - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) Krajowe cele w zakresie większej dywersyfikacji źródeł energii i dostaw z państw trzecich; magazynowania i regulacji zapotrzebowania(i) Krajowe cele w zakresie większej dywersyfikacji źródeł energii i dostaw z państw trzecich, wprowadzania środków dotyczących oszczędności energii, magazynowania i regulacji zapotrzebowania

Poprawka 231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.3 - podpunkt ii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) Krajowe cele dotyczące zmniejszenia uzależnienia od importu energii z państw trzecich(ii) Krajowe cele dotyczące zmniejszenia uzależnienia od importu z państw trzecich, jeśli chodzi o energię z paliw kopalnych (ropy, węgla i gazu), a w stosownych przypadkach także z innych paliw

Poprawka 232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.3 - podpunkt iv

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iv) Krajowe cele dotyczące wykorzystania rodzimych źródeł energii (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii);(iv) Krajowe cele dotyczące zwiększenia elastyczności krajowego systemu energetycznego

Poprawka 233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.4 - punkt 2.4.1 - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) Poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, który dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r. w nawiązaniu do celu przyjętego na szczycie Rady Europejskiej w październiku 2014 r.(i) Wynoszący przynajmniej 15 % poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, który dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r., z uwzględnieniem wyznaczonego na rok 2020 celu połączeń międzysystemowych na poziomie 10 %

Poprawka 234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.4 - punkt 2.4.2 - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) Kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu, które są niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach dowolnego z wymiarów strategii na rzecz unii energetycznej(i) Kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu oraz modernizacji tej infrastruktury, niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach dowolnego z wymiarów unii energetycznej

wymienionych w pkt. 2

Poprawka 235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.4 - punkt 2.4.3 - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) Krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku energii, takich jak integracja i łączenie rynków, wraz z ramami czasowymi, w których cele muszą zostać zrealizowane(i) Krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku energii, takich jak zwiększenie elastyczności systemu, integracja i łączenie rynków, inteligentne sieci, kumulowanie, regulacja zapotrzebowania, magazynowanie, wytwarzanie rozproszone, mechanizmy sterowania ruchem sieciowym, redysponowania i ograniczania, sygnały cenowe w czasie rzeczywistym, wraz z terminami osiągnięcia celów

Poprawka 236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.4 - punkt 2.4.3 - podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ia) Krajowe cele dotyczące niedyskryminacyjnego udziału energii ze źródeł odnawialnych, regulacji zapotrzebowania, a także magazynowania, w tym z wykorzystaniem kumulowania, na wszystkich rynkach energii, wraz z terminami osiągnięcia celów

Poprawka 237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.4 - punkt 2.4.3 - podpunkt i b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ib) Krajowe cele dotyczące zapewnienia konsumentom udziału w systemie energetycznym oraz korzystania z prosump-cji i nowych technologii, w tym z inteligentnych liczników

Poprawka 238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.4 - punkt 2.4.3 - podpunkt iii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iii) Krajowe cele dotyczące ochrony konsumentów energii i poprawy konkurencyjności sektora detalicznego obrotu energią(iii) Krajowe cele dotyczące ochrony konsumentów energii, zwiększenia przejrzystości, zachęcania do zmiany dostawcy

i poprawy konkurencyjności sektora detalicznego obrotu energią

Poprawka 240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.5 - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) Krajowe założenia i cele w zakresie finansowania publicznych i prywatnych badań naukowych oraz innowacji dotyczących unii energetycznej obejmujące, w stosownych przypadkach, ramy czasowe, w których cele muszą zostać zrealizowane;

odzwierciedlające priorytety strategii unii energetycznej i planu EPSTE

(i) Krajowe założenia i cele w zakresie finansowania publicznego wsparcia badań naukowych oraz innowacji dotyczących unii energetycznej, a także w zakresie ich oczekiwanego efektu mnożnikowego w obszarze prywatnych badań naukowych,

obejmujące w stosownych przypadkach terminy osiągnięcia celów, odzwierciedlające priorytety strategii unii energetycznej i planu EPSTE

Poprawka 241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 2 - punkt 2.5 - podpunkt ii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) W stosownych przypadkach krajowe założenia, w tym cele długoterminowe (2050 r.), dotyczące wdrażania technologii niskoemisyjnych, z uwzględnieniem obniżania emisyjności i wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu oraz, w stosownych przypadkach, odpowiedniej infrastruktury na potrzeby transportu i magazynowania dwutlenku węgla(ii) Krajowe założenia dotyczące wspierania zrównoważonych technologii do roku 2050

Poprawka 242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.1 - punkt 3.1.1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3.1.1 Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych (na potrzeby planu obejmującego lata 2021-2030, ramowy cel na rok 2030)

(i) Polityki i środki służące do realizacji celu określonego zgodnie z rozporządzeniem [] [ESR], o którym mowa w pkt 2.1.1, oraz polityki i środki mające na celu spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu [] [LULUCF], obejmujące wszystkie najważniejsze sektory wysokoemisyjne oraz sektory związane ze zwiększaniem pochłaniania z długoterminową wizją i celem zakładającym przejście na gospodarkę niskoemisyjną w perspektywie 50 lat i osiągnięcie równowagi między emisjami a pochłanianiem zgodnie z porozumieniem paryskim

3.1.1 Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych

(i) Polityki i środki służące do realizacji celu określonego zgodnie z rozporządzeniem [] [ESR], o którym mowa w pkt 2.1.1, oraz polityki i środki mające na celu spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu [] [LULUCF],

a także trajektorie utrzymania i zwiększania usuwania przez pochłaniacze dwutlenku węgla, zgodnie z pkt 2.1.1,

obejmujące wszystkie najważniejsze sektory wysokoemisyjne oraz sektory związane ze zwiększaniem pochłaniania, z długoterminową wizją i celem zakładającym uzyskanie w Unii zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto do roku 2050, a wkrótce potem - ujemnego poziomu emisji, zgodnie z porozumieniem paryskim

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) Współpraca regionalna w tym obszarze(ii) Współpraca regionalna w tym obszarze
(iii) W stosownych przypadkach, bez uszczerbku dla możliwości stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa środki finansowe, z uwzględnieniem wsparcia UE i wykorzystania funduszy UE, w tym obszarze na szczeblu krajowym(iii) W stosownych przypadkach, bez uszczerbku dla możliwości stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa, środki finansowe, z uwzględnieniem wsparcia UE i wykorzystania funduszy UE, w tym obszarze na szczeblu krajowym

Poprawka 243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.1 - punkt 3.1.2 - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) Polityki i środki w celu realizacji krajowych wkładów do wiążącego ogólnounijnego celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 i trajektorii przedstawionych w pkt 2.1.2, z uwzględnieniem środków odnoszących się do konkretnych sektorów i technologii (6).(i) Polityki i środki służące osiągnięciu krajowego celu na rok 2030 i wiążącego ogólnounijnego celu na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz trajektorii przedstawionych w pkt 2.1.2, z uwzględnieniem środków odnoszących się do konkretnych sektorów i technologii (6).
(6) Planując powyższe środki, państwa członkowskie uwzględniają koniec cyklu eksploatacji istniejących instalacji i potencjał w zakresie modernizacji.(6) Planując powyższe środki, państwa członkowskie uwzględniają koniec cyklu eksploatacji istniejących instalacji i potencjał w zakresie modernizacji.

Poprawka 244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.1 - punkt 3.1.2 - podpunkt iii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iii) Specjalne środki w zakresie wsparcia finansowego, w tym wsparcia UE i wykorzystania funduszy UE, w celu propagowania wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorach elektroenergetycznym, ciepłowniczo-chłodniczym oraz transportowym(iii) Specjalne środki krajowe w zakresie wsparcia finansowego i środki fiskalne, a także wsparcie UE i wykorzystanie funduszy UE, w celu propagowania wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorach elektroenergetycznym, ciepłowniczo-chłodniczym oraz transportowym

Poprawka 245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.1 - punkt 3.1.2 - podpunkt iv

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iv) Specjalne środki w celu wprowadzenia punktu kompleksowej obsługi, usprawnienia procedur administracyjnych, zapewnienia informacji i szkoleń oraz nadania uprawnień prosumentom energii odnawialnej i kooperatywom energetycznym(iv) Specjalne środki służące usunięciu nadmiernie obciążających kosztów i przeszkód we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii, a także wprowadzeniu punktu kompleksowej obsługi, usprawnieniu procedur administracyjnych, zapewnieniu informacji i szkoleń. Oczekiwany wpływ w postaci powstania nowych zdolności do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Poprawka 246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.1 - punkt 3.1.2 - podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iva) Specjalne środki służące uprawnieniu wszystkich konsumentów do prosumpcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zachęcania ich, by samodzielnie lub zbiorowo stali się takimi prosumentami, którzy wytwarzają, magazynują, zużywają na własne potrzeby i sprzedają energię ze źródeł odnawialnych, oraz oczekiwany wpływ w postaci powstania nowych zdolności do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Poprawka 247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.1 - punkt 3.1.2 - podpunkt vi a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(via) Inne planowane lub przyjęte środki służące wspieraniu energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności, ale nie wyłącznie:
a) środki mające zagwarantować, że wszystkie organy administracji publicznej (krajowe, regionalne lub lokalne) uwzględniają w swoich działaniach zużycie energii ze źródeł odnawialnych;
b) przepisy w dziedzinie zamówień publicznych, mające zagwarantować, że organy administracji publicznej (krajowe, regionalne i lokalne) stosują kryteria ekologiczne, przyznając zamówienia publiczne, by zachęcać osoby prawne chcące zawrzeć z nimi umowę do korzystania z odnawialnych źródeł energii, niezależnie od tego, jakiego produktu lub jakiej usługi dotyczy zamówienie;
c) w stosownych przypadkach, przepisy dotyczące korzystania z energii ze źródeł odnawialnych jako warunku przyznania publicznych dotacji lub wsparcia.

Poprawka 248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.1 - punkt 3.1.3 - podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iva) Krajowe polityki, harmonogramy i środki zaplanowane w celu wycofania do 2020 r. dopłat pośrednich i bezpo średnich do paliw kopalnych

Poprawka 249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.2 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji orientacyjnego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r, a także inne założenia przedstawione w pkt 2.2, z uwzględnieniem planowanych środków i instrumentów (również finansowych) mających na celu wspieranie charakterystyki energetycznej budynków, szczególności w odniesieniu do następujących aspektów:Planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji wiążącego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r, a także inne założenia przedstawione w pkt 2.2, z uwzględnieniem planowanych środków i instrumentów (również finansowych) mających na celu wspieranie charakterystyki energetycznej budynków, szczególności w odniesieniu do następujących aspektów:

Poprawka 250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.2 - podpunkt ii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) długoterminowa strategia na rzecz renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych (publicznych i prywatnych) (7), w tym polityki i środki mające stymulować gruntowne renowacje i stopniowe gruntowne renowacje

(7) Zgodnie z art. 2a dyrektywy 2010/31/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016)0765].

(ii) długoterminowa strategia na rzecz renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych (publicznych i prywatnych) (7), w tym polityki, środki

i działania na rzecz efektywności energetycznej i oszczędności energii, mające stymulować rentowne gruntowne renowacje i stopniowe gruntowne renowacje oraz ukierunkowane na zasoby budynków o najgorszej charakterystyce i gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym

(7) Zgodnie z art. 2a dyrektywy 2010/31/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016)0765].

Poprawka 251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.2 - podpunkt iv

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iv) Inne planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji orientacyjnego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r, a także inne założenia przedstawione w pkt 2.2 (np. środki mające propagować wzorcową rolę budynków publicznych i zamówień publicznych uwzględniających kwestie efektywności energetycznej, środki mające na celu propagowanie audytów energetycznych i systemów zarządzania energią (9), środki w zakresie informacji i szkoleń dla odbiorców (10), a także pozostałe środki na rzecz efektywności energetycznej) (11)

(9) Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2012/27/UE.

(10) Zgodnie z art. 12 i 17 dyrektywy 2012/27/UE.

(11) Zgodnie z art. 19 dyrektywy 2012/27/UE.

(iv) Inne planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji wiążącego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r, a także inne założenia przedstawione w pkt 2.2 (np. środki mające propagować wzorcową rolę budynków publicznych i zamówień publicznych uwzględniających kwestie efektywności energetycznej, środki mające na celu propagowanie audytów energetycznych i systemów zarządzania energią (9), środki w zakresie informacji i szkoleń dla odbiorców (10), a także pozostałe środki na rzecz efektywności energetycznej) (11)

(9) Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2012/27/UE.

(10) Zgodnie z art. 12 i 17 dyrektywy 2012/27/UE.

(11) Zgodnie z art. 19 dyrektywy 2012/27/UE.

Poprawka 252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.2 - podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iva) Opis polityk i środków służących wspieraniu wkładu lokalnych kooperatyw energetycznych we wdrażanie polityk i środków, o których mowa w ppkt (i), (ii), (iii) i (iv)

Poprawka 253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.4 - punkt 3.4.3 - podpunkt ii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) Środki zwiększające elastyczność systemu energetycznego w odniesieniu do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym wprowadzenie łączenia rynków dnia bieżącego i transgranicznych rynków bilansujących(ii) Środki zwiększające elastyczność systemu energetycznego w odniesieniu do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym wprowadzenie łączenia rynków dnia bieżącego i transgranicznych rynków bilansujących, inteligentnych sieci i magazynowania, zwiększenie regulacji zapotrzebowania i rozwój wytwarzania rozproszonego, jak również korygowanie kształtowania cen, w tym przez sygnały cenowe w czasie rzeczywistym

Poprawka 254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.4 - punkt 3.4.3 - podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iia) Środki służące zapewnieniu niedyskryminacyjnego udziału energii ze źródeł odnawialnych, regulacji zapotrzebowania i magazynowania, w tym z wykorzystaniem kumulowania, na wszystkich rynkach energii

Poprawka 255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.4 - punkt 3.4.3 - podpunkt iii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iii) Środki zapewniające priorytetowy dostęp i przesył energii ze źródeł odnawialnych lub z wysokosprawnej kogeneracji i zapobiegające ograniczeniu lub redysponowaniu takiej energii elektrycznej (18).

(18) Zgodnie z [przekształconą dyrektywą 2009/72/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0864 i przekształconym rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 zaproponowanym w dokumencie COM(2016)0861].

(iii) Środki dotyczące dostosowania zasad i praktyk w zakresie funkcjonowania systemu w celu zwiększenia elastyczności systemu; środki dotyczące stosowania zasad sterowania ruchem sieciowym, służące osiągnięciu krajowych celów z zakresu energii ze źródeł odnawialnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych; środki dotyczące stosowania zasad, które minimalizują i kompensują redysponowanie i ograniczanie energii ze źródeł odnawialnych; środki służące rozwojowi kumulowania (18).

(18) Zgodnie z [przekształconą dyrektywą 2009/72/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0864 i przekształconym rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 zaproponowanym w dokumencie COM(2016)0861].

Poprawka 256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja A - ustęp 3 - punkt 3.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3.5a. Zasada "efektywność energetyczna przede wszystkim"

Opis uwzględniania zasady "efektywność energetyczna przede wszystkim" w danych wymiarach, politykach i środkach

Poprawka 257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 4 - punkt 4.4 - podpunkt i

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(i) Obecny koszyk energetyczny, krajowe zasoby energetyczne, uzależnienie od importu, w tym odpowiednie ryzyko(i) Obecny koszyk energetyczny, krajowe zasoby energetyczne, w tym regulacja zapotrzebowania, uzależnienie od importu, w tym odpowiednie ryzyko

Poprawka 258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 4 - punkt 4.6 - podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iiia) Aktualny poziom krajowych dotacji do paliw kopalnych

Poprawka 259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 4 - punkt 4.6 - podpunkt iv

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iv) Prognozy dotyczące rozwoju w ppkt i.-iii. przy istniejących politykach i środkach przynajmniej do roku 2040 (z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030)(iv) Prognozy dotyczące rozwoju w ppkt (i)-(iiia) przy istniejących politykach i środkach przynajmniej do roku 2040 (z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030)

Poprawka 260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 4 - punkt 4.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4.6a. Zasada "efektywność energetyczna przede wszystkim"

Opis uwzględniania zasady "efektywność energetyczna przede wszystkim" w danych wymiarach, politykach i środkach

Poprawka 261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 5 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5. OCENA SKUTKÓW PLANOWANYCH POLITYK I ŚRODKÓW (29)

(29) Planowane polityki i środki są omawianymi możliwościami, co do których istnieją realistyczne szanse przyjęcia i wdrożenia po dacie przedłożenia planu krajowego. Prognozy zgodne z pkt 5.1 ppkt i. obejmują zatem nie tylko wdrożone i przyjęte polityki i środki (prognozy dla istniejących polityk i środków), ale również planowane polityki i środki.

5. OCENA SKUTKÓW PLANOWANYCH POLITYK, ŚRODKÓW I STRATEGII INWESTYCYJNYCH (29)

(29) Planowane polityki i środki są omawianymi możliwościami, co do których istnieją realistyczne szanse przyjęcia i wdrożenia po dacie przedłożenia planu krajowego. Prognozy zgodne z pkt 5.1 ppkt i. obejmują zatem nie tylko wdrożone i przyjęte polityki i środki (prognozy dla istniejących polityk i środków), ale również planowane polityki i środki.

Poprawka 262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 5 - punkt 5.1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5.1. Skutki planowanych polityk i środków, opisanych w pkt 3, odnośnie do systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych oraz ich pochłaniania, z uwzględnieniem porównania prognoz z istniejącymi politykami i środkami (opisanymi w pkt 4).5.1. Skutki planowanych polityk, środków i strategii inwestycyjnych, opisanych w pkt 3, odnośnie do systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych oraz ich pochłaniania, z uwzględnieniem porównania prognoz z istniejącymi politykami i środkami (opisanymi w pkt 4).

Poprawka 263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 5 - punkt 5.1 - podpunkt ii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) Ocena interakcji politycznych (między istniejącymi i planowanymi politykami i środkami w ramach jednego wymiaru polityki oraz między obecnymi i planowanymi politykami i środkami dotyczącymi innych wymiarów) przynajmniej do ostatniego roku okresu objętego planem(ii) Ocena interakcji politycznych (między istniejącymi i planowanymi politykami i środkami w ramach jednego wymiaru polityki oraz między obecnymi i planowanymi politykami i środkami dotyczącymi innych wymiarów) przynajmniej do ostatniego roku okresu objętego planem, pozwalająca w szczególności dogłębnie zrozumieć wpływ polityki w dziedzinie efektywności energetycznej i oszczędności energii na wymiarowanie systemu energetycznego oraz zmniejszyć ryzyko inwestycji osieroconych w obszarze dostaw energii.

Poprawka 264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 5 - punkt 5.1 - podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
iia. Ocena wzajemnego wpływu istniejących i planowanyc polityk i środków krajowych oraz środków polityki Uni w dziedzinie klimatu i energii

Poprawka 265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 5 - punkt 5.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5.2a. Zdrowie i dobrostan

(i) Wpływ na jakość powietrza i powiązane skutki zdrowotne

(ii) Inne skutki dla zdrowia i dobrostanu (np. zanieczyszczenie wody, hałas lub inne rodzaje zanieczyszczenia, rozwój komunikacji pieszej i rowerowej, zmiany w dojazdach do pracy lub inne zmiany w transporcie itd.)

Poprawka 266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 5 - punkt 5.2 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5.2b. Wpływ na środowisko naturalne

(i) Szczegółowe informacje o wszelkich strategicznych ocenach środowiskowych lub ocenach oddziaływania na środowisko związanych ze strategią lub planami krajowymi

(ii) Kwestie dotyczące wody, np. zapotrzebowanie na wodę lub jej pozyskiwanie (z uwzględnieniem ewentualnej zmiany klimatu w przyszłości), wpływ hydroenergetyki lub wykorzystania energii pływów na siedliska wodne lub morskie itd.
(iii) Skutki środowiskowe (i klimatyczne) większego wykorzystania bioenergii (biopaliwa z roślin uprawnych, biomasa leśna itd.) oraz powiązania ze strategią pochłaniania w sektorze użytkowania gruntów

Poprawka 267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - część 1 - sekcja B - ustęp 5 - punkt 5.2 c (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5.2c. Skutki inwestycyjne

(i) Istniejące przepływy inwestycyjne

(ii) Zakładane przyszłe inwestycje w związku z poszczególnymi planowanymi politykami i środkami, w tym profil ryzyka planowanych polityk i środków

(iii) Sektorowe lub rynkowe czynniki ryzyka lub bariery w kontekście krajowym (lub makroregionalnym)

(iv) Analiza dodatkowego publicznego wsparcia finansowego lub zasobów mających wypełnić luki wskazane zgodnie z ppkt (iii)

(v) Jakościowa ocena zaufania inwestorów, w tym znajomości portfolio projektów oraz rentowności lub atrakcyjności możliwości inwestycyjnych

(vi) Przegląd roku poprzedniego w stosunku do założeń, prognoza uwzględniająca czynniki istotne dla inwestorów

Poprawka 294/rev

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Załącznik I a

KRAJOWE TRAJEKTORIE UDZIAŁU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W KOŃCOWYM ZUŻYCIU ENERGII BRUTTO W LATACH 2020-2030

Trajektoria, o której mowa w art. 4 lit. a) pkt (2) akapit drugi, obejmuje następujące punkty odniesienia:

S2020 + 0,20 (S2030 - S2020), jako średnia dla dwuletniego okresu 2021-2022;

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
S2020 + 0,45 (S2030 - S2020), jako średnia dla okresu 2023- 2025; oraz

S2020 + 0,70 (S2030 - S2020), jako średnia dla trzyletniego okresu 2025-2027;

Gdzie:

S2020 = cel danego państwa członkowskiego na 2020 r. zgodnie z art. 3 i załącznikiem I część A dyrektywy .../... [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767]

oraz

S2030 = cel danego państwa członkowskiego na 2030 r.

Poprawka 270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II - punkt 1 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) wielkość sprzedaży energii zużytej w transporcie wyłączona z obliczenia [ktoe]b) ewentualna wielkość sprzedaży energii zużytej w transporcie wyłączona z obliczenia [ktoe]

Poprawka 271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II - punkt 1 - litera c

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
c) ilość energii wytworzonej na potrzeby własne wyłączona z obliczenia [ktoe];c) ewentualna ilość energii wytworzonej na potrzeby własne wyłączona z obliczenia [ktoe];

Poprawka 272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II - punkt 1 - litera f - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
f) zastosowanie wyłączeń z lit. b), c), d) i e), o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 dyrektywy 2012/27/UE:f) wielkość sprzedaży energii lub wartość oszczędności energii [ktoe] wyłączona zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 2012/27/ UE;

Poprawka 274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II -punkt 1 - litera f - podpunkt ii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(ii) wartość oszczędności energii [ktoe] osiągniętych w sektorach przemian energetycznych, dystrybucji i przesyłu zgodnie z lit. c),skreśla się

Poprawka 275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II -punkt 1 - litera f - podpunkt iii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iii) wartość oszczędności energii [ktoe] uzyskanych w wyniku nowych indywidualnych działań wdrożonych po dniu 31 grudnia 2008 r., które będą nadal przynosić skutki w roku 2020 i w latach następnych, zgodnie z lit. d);skreśla się

Poprawka 276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II -punkt 1 - litera f - podpunkt iv

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iv) ilość wytworzonej energii na lub w budynkach na potrzeby własne w wyniku środków z dziedziny polityki wspierających nowe instalacje w zakresie technologii energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z lit. e) [ktoe];skreśla się

Poprawka 277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Załącznik IIa

OGÓLNE RAMY DŁUGOTERMINOWYCH STRATEGII W ZAKRESIE KLIMATU I ENERGII

1. ZARYS I PROCES OPRACOWYWANIA STRATEGII

1.1. Streszczenie

1.2. Kontekst
1.2.1. Krajowy, unijny i międzynarodowy polityczny kontekst strategii długoterminowych
1.2.2. Sytuacja prawna
1.3. Konsultacje
1.3.1. Konsultacje społeczne i konsultacje z zainteresowanymi stronami (parlament krajowy, organy lokalne i regionalne, publiczne i inne odpowiednie zainteresowane strony)
1.3.2. Konsultacje z innymi państwami członkowskimi, państwami trzecimi i instytucjami UE
2. KRAJOWE DŁUGOTERMINOWE STRATEGIE W DZIEDZINIE KLIMATU I ENERGII
2.1. ŁĄCZNA REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ROZWÓJ USUWANIA PRZEZ POCHŁANIACZE
2.1.1. Budżet emisji dwutlenku węgla do roku 2100 zgodnie z porozumieniem paryskim
2.1.2. Trajektoria opłacalnej ścieżki dojścia do zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto do roku 2050, a wkrótce potem - do ujemnego poziomu emisji
2.1.3. Cel krajowy na 2030 r. i cele pośrednie przynajmniej na rok 2040 i 2050, odpowiednio do trajektorii, o której mowa w pkt 2.1.2
2.1.4. Wymiar międzynarodowy
2.1.5. Długoterminowe cele dotyczące przystosowania
2.2. ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
2.2.1. Trajektoria dochodzenia do systemu energetycznego bazującego na źródłach odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2050
2.2.2. Krajowy cel na rok 2030 dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz cele pośrednie przynajmniej na lata 2035, 2040, 2045, odpowiednio do trajektorii, o której mowa w pkt 2.2.2
2.3. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
2.3.1. Trajektoria dochodzenia do najefektywniejszej energetycznie gospodarki do roku 2050 zgodnie z celami, o których mowa w pkt 2.1.2 i 2.2.1
2.3.2. Krajowy cel dotyczący efektywności energetycznej wyrażony jako bezwzględny poziom zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w roku 2030 oraz cele pośrednie przynajmniej na lata 2035, 2040, 2045
3. STRATEGIE SEKTOROWE
3.1. System energetyczny
3.1.1. Prawdopodobne zapotrzebowanie w przyszłości, z podziałem na nośniki energii
3.1.2. Prawdopodobne zdolności wytwórcze w przyszłości, w tym scentralizowane i rozproszone magazynowanie, z podziałem na technologie
3.1.3. Zamierzona lub prawdopodobna trajektoria emisji bądź zamierzony lub prawdopodobny zakres emisji w przyszłości
3.1.4. Opis głównych czynników poprawy efektywności energetycznej, elastyczności popytu i zużycia energii oraz ich kształtowanie się po roku 2021
3.1.5. Zarys polityk i środków planowanych w celu stworzenia systemu energetycznego bazującego na odnawialnych źródłach energii w końcowym zużyciu energii brutto, wspomnianego w pkt 2.2.1, oraz dojścia do najbardziej energooszczędnej i elastycznej gospodarki do roku 2050, w tym trajektorie w podziale na technologie
3.2. Przemysł
3.2.1. Oczekiwane trajektorie emisji w podziale na sektory i źródła dostaw energii
3.2.2. Warianty lub podejścia polityczne w dziedzinie dekarbonizacji oraz wszelkie istniejące cele, plany lub strategie, w tym dotyczące elektryfikacji, paliw alternatywnych, środków na rzecz efektywności energetycznej itd.
3.3. Budynki
3.3.1. Przewidywane zapotrzebowanie na energię w budynkach, w podziale na kategorie budynków, w tym budynki użytkowe, mieszkaniowe i publiczne
3.3.2. Przyszłe źródła dostaw energii
3.3.3. Potencjał redukcji zapotrzebowania na energię przez renowację istniejących budynków i płynące stąd korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe
3.3.4. Środki polityczne na rzecz renowacji istniejących zasobów budynków
3.4. Transport
3.4.1. Przewidywane emisje i źródła energii w podziale na środki transportu (np. samochody osobowe i pojazdy dostawcze, drogowy transport ciężarowy, transport morski, lotnictwo, kolej)
3.4.2. Warianty lub podejścia polityczne w dziedzinie dekarbonizacji
3.5. Rolnictwo i użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF)
3.5.1. Aktualne emisje w podziale na źródła i poszczególne gazy cieplarniane
3.5.2. Warianty redukcji emisji oraz środki polityczne służące zwiększeniu pochłaniania, w tym krajowe cele lub założenia
3.5.3. Powiązania z polityką rolną i z polityką rozwoju obszarów wiejskich
3.6. Elementy strategii międzysektorowej i inne istotne sektory
4. FINANSOWANIE
4.1. Szacowane potrzeby inwestycyjne
4.2. Polityki i środki dotyczące wykorzystania finansów publicznych i zachęcania do inwestycji prywatnych
4.3. Strategie na rzecz powiązanych badań, rozwoju i innowacji
5. PODSTAWY ANALITYCZNE I WPŁYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
5.1. Modele, scenariusze lub analizy sporządzone podczas opracowywania strategii
5.2. Konkurencyjność i wpływ na gospodarkę
5.3. Skutki zdrowotne, środowiskowe i społeczne
5.4. Strategia zapewniania długoterminowej odporności sektorów wymienionych w sekcji 3
6. Załączniki (w stosownych przypadkach)
6.1. Podstawy analityczne
6.1.1. Szczegółowe informacje o modelach na rok 2050 (w tym założenia) lub inne analizy ilościowe, wskaźniki itd.
6.1.2. Tabele z danymi lub inne załączniki techniczne
6.2. Inne źródła

Poprawka 278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III - część 1 - litera n

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
n) informacje o zamiarach państw członkowskich wykorzystania mechanizmu elastyczności, o którym mowa w art. 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia [] [ESR].n) informacje o tym, czy państwa członkowskie zamierzają wykorzystać mechanizm elastyczności, o którym mowa w art. 5 ust. 4 i 5 oraz w art. 7 a także skorzystać z przychodów na mocy art. 5 ust. 5a rozporządzenia [] [ESR], .

Poprawka 279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część 1 - litera m - punkt 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) Biomasa pierwotna pozyskiwana z lasu wykorzystywana bezpośrednio do wytwarzania energiia) Biomasa pierwotna pozyskiwana z lasu wykorzystywana bezpośrednio do wytwarzania energii lub do produkcji przetworzonego paliwa drzewnego

Poprawka 280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część 1 - litera m - punkt 1 - litera a - podpunkt iii

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(iii) Drewno okrągłe (z podziałem na przemysłowe drewno okrągłe i drewno opałowe)(iii) Drewno okrągłe (z podziałem na przemysłowe drewno okrągłe, niskowartościowe drewno z trzebieży i drewno opałowe)

Poprawka 281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część 1 - litera m - punkt 2 - litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ba) Obornik

Poprawka 282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część 2 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) oszczędności energii uzyskane w ramach art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761] w latach X-3 i X-2;b) skumulowana wielkość oszczędności energii uzyskanych w ramach art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761] w latach X-3 i X-2, a także:
(i) wielkość oszczędności uzyskanych dzięki poszczególnym politykom, środkom i pojedynczym działaniom;
(ii) wyjaśnienie, jakie metody i dane posłużyły do oszacowania tych oszczędności;
(iii) wyjaśnienie, czy państwo członkowskie jest na dobrej drodze do osiągnięcia łącznej wielkości oszczędności wymaganej do końca okresu określonego w art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761]; jeżeli państwo członkowskie nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, udziela ono dalszych wyjaśnień dotyczących działań naprawczych, które zamierza podjąć w celu uzyskania oszczędności;
(iv) jeżeli środki zapisane w sprawozdaniu z postępów różnią się od środków ujętych w powiadomieniu od danego państwa członkowskiego - podanie powodów;

Poprawka 283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) wpływ produkcji i wykorzystania biomasy na zrównoważony rozwój w Unii i w państwach trzecich, z uwzględnieniem wpływu na bioróżnorodność;b) wpływ produkcji i wykorzystania biomasy na zrównoważony rozwój w Unii i w państwach trzecich, z uwzględnieniem wpływu na bioróżnorodność, jakość wody i powietrza oraz prawa do użytkowania gruntów, z należytym uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustalonych w dyrektywie 2008/98/WE;

Poprawka 284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII - litera f

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
f) odnośnie do państw trzecich i państw członkowskich, które są istotnym źródłem biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy zużywanych w Unii, środki krajowe przedsiębrane w celu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonych w art. 26 ust. 2-7 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767] na potrzeby ochrony gleby, wody i powietrza.f) odnośnie do państw trzecich i państw członkowskich, które są źródłem surowców do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz samych biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy zużywanych w Unii, środki krajowe przedsiębrane w celu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonych w art. 26 ust. 2-7 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767] na potrzeby ochrony gleby, wody i powietrza.

Poprawka 285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII - litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
fa) ocena skuteczności kryteriów dotyczących zrównoważonego charakteru bioenergii przedstawionych w dyrektywie (UE) .../... [dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii] w zapewnianiu redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochronie pochłaniaczy dwutlenku węgla, różnorodności biologicznej, bezpieczeństwa żywnościowego i praw do użytkowania gruntów.
1 Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0402/2017).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.