Dz.U.UE.C.2018.458.78

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I

P8_TA(2018)0001

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 16 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) 1

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2018/C 458/10)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2018 r.)

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(7a) Przy wdrażaniu środków ochrony i zarządzania przyjętych przez SPRFMO Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do promowania działań w ramach rybołówstwa przybrzeżnego oraz stosowania narzędzi i technik połowowych, które są selektywne i mają ograniczone skutki dla środowiska, w tym narzędzi i technik stosowanych w tradycyjnym łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym, tym samym przyczyniając się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia lokalnych społeczności.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 - akapit 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Niniejsze rozporządzenie ustanawia środki zarządzania, ochrony i kontroli dotyczące połowów daleko międzystrefowych gatunków ryb, obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO).Niniejsze rozporządzenie ustanawia środki zarządzania, ochrony i kontroli dotyczące połowów międzystrefowych zasobów rybnych, obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - akapit 1 - litera c

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
c) statków rybackich państw trzecich, które zażądały dostępu do portów Unii lub są przedmiotem inspekcji w tych portach Unii i statków, które przewożą produkty rybołówstwa pozyskane w obszarze objętym konwencją SPRFMO.(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - akapit 1 - punkt 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1) "obszar objęty konwencją SPRFMO" oznacza pełnomorski obszar geograficzny na południe od 10° N, na północ od obszaru konwencji CCAMLR, jak określono w Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, na wschód od obszaru konwencji SIOFA zgodnie z definicją w Porozumieniu w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego oraz na zachód od obszarów połowowych znajdujących się pod jurysdykcją państw Ameryki Południowej;1) "obszar objęty konwencją SPRFMO" oznacza obszar geograficzny wyznaczony w art. 5 Konwencji w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - akapit 1 - punkt 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2) "statek rybacki" oznacza każdy statek o dowolnych rozmiarach, wykorzystywany lub przeznaczony do wykorzystania w celach zarobkowej eksploatacji zasobów połowowych, w tym statki pomocnicze, statki przetwórnie, statki biorące udział w przeładunkach oraz transportowce wyposażone w sprzęt służący do transportowania produktów rybołówstwa, poza kontenerowcami;2) "statek rybacki" oznacza dowolny statek wykorzystywany lub przeznaczony do połowów, w tym statki przetwórnie, jednostki wspierające, statki transportowe i wszelkie inne statki uczestniczące bezpośrednio w operacjach połowowych;

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - akapit 1 - punkt 7

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
7) "ślad połowowy związany z połowami dennymi" oznacza zasięg przestrzenny połowów dennych w określonym czasie na obszarze objętym konwencją SPRFMO;7) "ślad połowowy związany z połowami dennymi" oznacza zasięg przestrzenny połowów dennych na obszarze objętym konwencją SPRFMO w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r..;

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - akapit 1 - punkt 10

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
10) "ustanowione rybołówstwo" oznacza działalność połowową, która nie została zamknięta i w trakcie której prowadzone są polowy lub były prowadzone polowy z użyciem konkretnego rodzaju narzędzi lub technik w ciągu ostatnich dziesięciu lat;skreśla się

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - akapit 1 - punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjePoprawka
10a) "wielkie zestawy plawnicowe" (ptawmce) oznaczają sieci skrzelowe lub inne sieci bądź zestawy sieci o długości przekraczającej 2,5 km, dryfujące na powierzchni lub w głębi wody, w które ryby zaczepiają się, zaplątują lub utykają w ich oczkach.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - akapit 1 - punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
10b) "sieci skrzelowe głębinowe" (drygawice, sieci stawne, sieci zakotwiczone, sieci denne) oznaczają sieci złożone z pojedynczych, podwójnych lub potrójnych ścian siatki, ustawione pionowo na dnie lub blisko dna, w które ryby zaczepiają się skrzelami, zaplątują lub utykają w ich oczkach. Sieci skrzelowe głębinowe składają się z pojedynczej lub, rzadziej, podwójnej lub potrójnej siatki złączonej na tych samych linach obramowania. Niektóre rodzaje sieci mogą zostać połączone w jedno narzędzie połowowe. Sieci te mogą być używane oddzielnie albo - częściej - zestawia się kolejno dużą ich liczbę ("zestawy" sieci). Narzędzie może być zarzucone, zakotwiczone na dnie lub dryfujące, unosić się swobodnie lub być połączone ze statkiem.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - akapit 1 - punkt 11

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
11) "połowy NNN" oznaczają nielegalne, nieraportowane lub nieuregulowane połowy zdefiniowane w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008;11) "połowy NNN" oznaczają działalność połowową w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - akapit 1 - punkt 16

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
16) "wrażliwy ekosystem morski" oznacza dowolny ekosystem morski, którego integralność może - zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami naukowymi oraz zasadą ostrożności - zostać zagrożona w wyniku istotnego niekorzystnego wpływu spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie typowego wykonywania operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, góry podwodne, kominy hydrotermalne, żyjące w wodach zimnych koralowce lub kolonie gąbek.16) "wrażliwy ekosystem morski" oznacza dowolny ekosystem morski, którego integralność (tj. struktura lub funkcjonowanie ekosystemu) jest - zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami naukowymi oraz z zasadą ostrożności - zagrożona w wyniku istotnego niekorzystnego wpływu spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie normalnego wykonywania operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, góry podwodne, kominy hydrotermalne, żyjące w wodach zimnych koralowce lub kolonie gąbek.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 6a

Przydział uprawnień do połowów ostroboka

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy przydzielaniu uprawnień do połowów dostępnych państwom członkowskim stad ostroboka państwa te stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, między innymi o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, oraz dążą do sprawiedliwego podziału krajowych kwot pomiędzy poszczególne segmenty floty, poświęcając szczególną uwagę rybołówstwu tradycyjnemu i łodziowemu rybołówstwu przybrzeżnemu, a także do stworzenia zachęt dla unijnych statków rybackich stosujących selektywne narzędzia połowowe lub techniki połowowe o ograniczonym wpływie na środowisko.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 - ustęp 6

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
6. Unijnym statkom rybackim zabrania się dokonywania zrzutów odpadów z ryb podczas zarzucania i wybierania sieci. Jeżeli nie jest to wykonalne, statki grupują odpady w partie przez dwie godziny lub dłużej.6. Unijnym statkom rybackim zabrania się dokonywania zrzutów odpadów z ryb podczas zarzucania i wybierania sieci. Jeżeli nie jest to wykonalne oraz gdy zrzut odpadów biologicznych jest konieczny ze względów bezpieczeństwa operacyjnego, statki grupują odpady w partie przez dwie godziny lub dłużej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 4

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4. Unijnym statkom rybackim zabrania się dokonywania zrzutów odpadów z ryb podczas zarzucania i wybierania sieci.4. W miarę możliwości unijnym statkom rybackim zabrania się dokonywania zrzutów odpadów z ryb podczas zarzucania i wybierania sieci.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5. Unijne statki rybackie przerabiają odpady z ryb na mączkę rybną i zatrzymują wszystkie odpady, a ich usuwanie ogranicza się do zrzutów płynnych/wody ściekowej. Jeżeli nie jest to wykonalne, statki rybackie grupują odpady w partie przez dwie godziny lub dłużej.5. W miarę możliwości i w stosownych przypadkach unijne statki rybackie przerabiają odpady z ryb na mączkę rybną i zatrzymują wszystkie odpady, a ich usuwanie ogranicza się do zrzutów płynnych/wody ściekowej. Jeżeli nie jest to wykonalne, statki rybackie grupują odpady w partie przez dwie godziny lub dłużej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 6

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
6. Sieci są czyszczone po każdej operacji połowowej, aby usunąć zaplątane ryby i materiał bentosowy w celu uniknięcia interakcji z ptakami podczas rozmieszczenia narzędzi.6. W miarę możliwości sieci są czyszczone po każdej operacji połowowej, aby usunąć zaplątane ryby i materiał bentosowy w celu uniknięcia interakcji z ptakami podczas rozmieszczenia narzędzi.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 - akapit 1 - litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ba) wszelkie dane dotyczące zaobserwowanych interakcji z ptakami morskimi.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 2 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) średni poziom połowów w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;b) średni roczny poziom połowów w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 3 - rozdział 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Rozdział IIa

Sieci skrzelowe

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 17a
Sieci skrzelowe
1. Stosowanie wielkich zestawów pławnicowych i wszelkich rodzajów sieci skrzelowych głębinowych jest zakazane na całym obszarze obowiązywania konwencji SPRFMO.
2. Państwa członkowskie bandery, których statki zamierzają przepłynąć obszar objęty konwencją SPRFMO z sieciami skrzelowymi na pokładzie:
a) informują sekretariat SPRFMO z co najmniej 36-godzinnym wyprzedzeniem przed wpłynięciem na obszar objęty konwencją SPRFMO, w tym podają spodziewane daty wpłynięcia na obszar i jego opuszczenia oraz długość sieci skrzelowych przewożonych na pokładzie;
b) dopilnowują, by statki przepływające przez obszar objęty konwencją SPRFMO stosowały satelitarny system monitorowania statków (VMS) gromadzący dane co dwie godziny;
c) przedstawiają sekretariatowi SPRFMO sprawozdania dotyczące pozycji VMS w okresie 30 dni od opuszczenia przez statek obszaru objętego konwencją SPRFMO oraz
d) jeżeli sieci skrzelowe zostały przypadkowo zgubione lub wypadły za burtę statku, przekazują sekretariatowi SPRFMO informacje o dacie, godzinie, pozycji i długości (w metrach) sieci skrzelowych tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 48 godzin od utraty narzędzi połowowych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - ustęp 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5. Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 unijne statki rybackie niewpisane do rejestru statków SPRFMO nie mogą prowadzić połowów gatunków złowionych na obszarze objętym konwencją SPRFMO.5. Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 unijne statki rybackie niewpisane do rejestru statków SPRFMO nie mogą prowadzić połowów gatunków występujących na obszarze objętym konwencją, za które odpowiedzialność ponosi SPRFMO.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 - ustęp 4

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4. Niniejszy artykuł nie narusza przepisów art. 21 i 22 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 ani art. 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 1 - litera c

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
c) wyznaczyć punkt kontaktowy do celów przekazania sprawozdań z kontroli na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008.c) wyznaczyć punkt kontaktowy do celów otrzymywania sprawozdań z kontroli na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 - akapit 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Państwa członkowskie przedkładają Komisji wszelkie udokumentowane informacje świadczące o możliwych przypadkach nieprzestrzegania przez jakikolwiek statek rybacki środków ochrony i zarządzania SPRFMO w obszarze objętym konwencją SPRFMO w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej 120 dni przed terminem dorocznego posiedzenia. Komisja analizuje te informacje i w stosownych przypadkach przekazuje je do sekretariatu SPRFMO co najmniej 90 dni przed jego dorocznym posiedzeniem.Państwa członkowskie przedkładają Komisji wszelkie udokumentowane informacje świadczące o możliwych przypadkach nieprzestrzegania przez jakikolwiek statek rybacki środków ochrony i zarządzania SPRFMO w obszarze objętym konwencją SPRFMO w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej 150 dni przed terminem dorocznego posiedzenia. Komisja analizuje te informacje i w stosownych przypadkach przekazuje je do sekretariatu SPRFMO co najmniej 120 dni przed jego dorocznym posiedzeniem.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 a - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Władze statku rybackiego pływającego pod banderą państwa członkowskiego, które zostało poinformowane przez Komisję o włączeniu tego statku do wstępnego wykazu statków NNN, informują właściciela tego statku o jego umieszczeniu we wstępnym wykazie statków NNN SPRMFO oraz o konsekwencjach, jakie mogą wynikać z potwierdzenia tego włączenia do wykazu statków NNN przyjętego przez SPRFMO.2. Gdy Komisja otrzymuje informacje o tym, że statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego figuruje we wstępnym wykazie statków NNN SPRFMO, informuje o tym władze zainteresowanego państwa członkowskiego, które z kolei informują właściciela tego statku o jego umieszczeniu we wstępnym wykazie statków NNN SPRMFO oraz o konsekwencjach, jakie mogą wynikać z potwierdzenia tego włączenia do wykazu statków NNN przyjętego przez SPRFMO.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 - ustęp 1 - litera c

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
e) pozycję, datę i godzinę (UTC);e) pozycję (szerokość i długość geograficzną), datę i godzinę (UTC);
1 Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0377/2017).