Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.339.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 października 2017 r.

Poniższe informacje skierowane są do następujących osób: ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), IZZ AL DIN Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA ID; alias SALWWAN, Samir), SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), SHAKURI Ali Gholam oraz SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), umieszczonych w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

(zob. załącznik do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/1420 z dnia 4 sierpnia 2017 r.)

(2017/C 339/05)

(Dz.U.UE C z dnia 10 października 2017 r.)

Poniższe informacje skierowane są do wyżej wymienionych osób umieszczonych w wykazie załączonym do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/1420 1 .

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 2  przewidziano możliwość zamrożenia wszystkich środków finansowych, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych należących do odnośnych osób; przewidziano również zakaz udostępniania im, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkich innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych.

Rada otrzymała nowe informacje mające znaczenie dla umieszczenia w wykazie wyżej wymienionych osób. Po przeanalizowaniu tych nowych informacji Rada odpowiednio zmieniła tekst uzasadnień.

Zainteresowane osoby mogą przedłożyć wniosek o udostępnienie im aktualnego tekstu uzasadnienia decyzji Rady w sprawie pozostawienia ich we wspomnianym powyżej wykazie; wniosek należy przesłać na adres:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wniosek należy przedłożyć do dnia 16 października 2017 r.

Zainteresowane osoby w każdym momencie mogą przesłać do Rady na wyżej wskazany adres wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o to, by decyzja o umieszczeniu i pozostawieniu ich w wykazie została ponownie rozważona. Wnioski takie będą rozpatrywane po ich wpłynięciu. W związku z tym zwraca się uwagę zainteresowanych osób na regularny przegląd wykazu, przeprowadzany przez Radę zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB 3 . Aby wnioski mogły być rozpatrzone przy najbliższym przeglądzie, należy je przedłożyć do dnia 8 listopada 2017 r.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, po to aby otrzymać upoważnienie do użycia zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

1 Dz.U. L 204 z 5.8.2017, s. 3.
2 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.
3 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.