Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.348.184

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 listopada 2013 r.

POMOC PAŃSTWA - ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Pomoc państwa SA.34914 (2013/C) (ex 2013/NN) - System poboru podatku dochodowego od osób prawnych w Gibraltarze

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 348/06)

(Dz.U.UE C z dnia 28 listopada 2013 r.)

Pismem z dnia 16 października 2013 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Zjednoczone Królestwo o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 108 ust. 2 TFUE, dotyczącego wyżej wymienionego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks: +32 2 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane Zjednoczonemu Królestwu. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

STRESZCZENIE

W dniu 1 czerwca 2012 r. Komisja otrzymała skargę od władz hiszpańskich dotyczącą nowego systemu poboru podatku dochodowego w Gibraltarze, wprowadzonego ustawą o podatku dochodowym z 2010 r. (ITA 2010). Według Hiszpanii ten nowy system powoduje de facto selektywne korzyści dla przedsiębiorstw działających w sektorze offshore, za sprawą połączonego skutku stosowania zasady terytorialności oraz systemu zwolnień podatkowych w odniesieniu do dochodu biernego.

OPIS ŚRODKA

W dniu 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa o podatku dochodowym z 2010 r. ("ITA 2010"), która zastąpiła poprzednią ustawę o podatku dochodowym z 1952 r. Ogólna stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 10 %; w stosunku do przedsiębiorstw użyteczności publicznej i przedsiębiorstw, które nadużywają pozycji dominującej na rynku, obowiązuje specjalna stawka wynosząca 20 %.

Zgodnie z ITA 2010 przy obliczaniu podstawy opodatkowania zastosowanie ma zasada terytorialności. Oznacza to, że podatnicy odprowadzają podatek jedynie od tych przychodów, które powstały na terytorium Gibraltaru lub z tego terytorium pochodzą.

Opodatkowaniu w Gibraltarze nie podlegają dywidendy, opłaty licencyjne i odsetki bierne (przychód z odsetek pochodzących z pożyczek udzielanych wewnątrz grupy). Odsetki podlegają jednak opodatkowaniu, jeśli zostaną uznane za zysk z działalności operacyjnej. Ma to miejsce w przypadku, gdy odsetki stanowią integralną część strumienia przychodów przedsiębiorstwa. Dotyczy to przedsiębiorstw działających w obszarze udzielania pożyczek pieniężnych na rzecz społeczeństwa (banki) lub przedsiębiorstw, które otrzymują odsetki od środków uzyskiwanych w wyniku działań polegających na przyjmowaniu depozytów, zgodnie z definicją zawartą w ustawie bankowej.

W dniu 7 czerwca 2013 r. władze gibraltarskie uchwaliły zmianę ITA 2010 dotyczącą opodatkowania odsetek. Zgodnie z uchwaloną zmianą wszystkie odsetki od pożyczek udzielanych między przedsiębiorstwami, zarówno krajowych jak i pochodzących z zagranicy, będą podlegać opodatkowaniu w zakresie, w jakim otrzymane odsetki przypadające na przedsiębiorstwo źródłowe przekroczą kwotę 100.000 GBP rocznie. Zmiana ta weszła w życie w dniu 1 lipca 2013 r.

OCENA ŚRODKA

Na obecnym etapie Komisja ma powody zakładać, że zwolnienie z podatku w odniesieniu do biernych odsetek i przychodów z opłat licencyjnych przewidziane w ITA 2010 r. stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Istnienie powyższych korzyści oznacza zaangażowanie środków z zasobów państwowych w rozumieniu dochodów podakowych na rzecz gibraltarskiego skarbu, które zostały utracone. Zwolnienie dotyczące odsetek biernych oraz przychodów z opłat licencyjnych ma charakter selektywny, ponieważ stanowi odstępstwo od przedmiotowego systemu podatkowego (podatek dochodowy od osób prawnych) sprzyjające konkretnej grupie przedsiębiorstw, która otrzymuje takie przychody. Takiego odstępstwa nie uzasadnia charakter i ogólna struktura systemu podatkowego.

Występuje zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, ponieważ wiele przedsiębiorstw posiadających siedzibę w Gibraltarze (oraz grup, do których należą) z dużym prawdopodobieństwem prowadzi działalność w sektorach, w których istnieje wymiana handlowa pomiędzy państwami członkowskimi.

Jeżeli chodzi o nową ustawę zmieniającą ITA 2010, nowe przepisy wydają się usuwać istnienie pomocy państwa w odniesieniu do zwolnienia dotyczącego odsetek biernych. Zmiany te nie wpływają jednak na ocenę pomocy państwa odnośnie do zwolnienia dotyczącego przychodów z opłat licencyjnych.

Żadne z odstępstw przewidzianych w art. 107 ust. 2 i 3 nie ma zastosowania, gdyż środek stanowi pomoc operacyjną niezwiązaną z realizacją konkretnych projektów oraz jedynie obniża bieżące wydatki beneficjenta, nie przyczyniając się do osiągnięcia żadnego celu unijnego.

Pomoc stanowi nową pomoc w rozumieniu art. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999, wszelka niezgodna z prawem pomoc może podlegać odzyskaniu od beneficjenta.

PISMO

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.