Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.142.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 maja 2017 r.

Pomoc państwa nr SA.47702 (2017/C) (ex 2017/N) alternatywny pakiet zastępujący zobowiązanie Royal Bank of Scotland do zbycia przedsiębiorstwa Rainbow
Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 142/03)

(Dz.U.UE C z dnia 5 maja 2017 r.)

Pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r. zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Zjednoczone Królestwo o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 108 ust. 2 TFUE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Nr faksu: + 32 22961242

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom Zjednoczonego Królestwa. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

I. 

PROCEDURA

(1) Decyzją z dnia 14 grudnia 2009 r. 1  ("decyzja o restrukturyzacji") Komisja uznała szereg środków pomocy państwa 2  przyznanych Royal Bank of Scotland ("RBS") za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Wniosek sformułowano na podstawie planu restrukturyzacji ("plan restrukturyzacji") oraz zobowiązań ("zobowiązania") przedstawionych przez rząd Zjednoczonego Królestwa ("władze Zjednoczonego Królestwa").
(2) Decyzją z dnia 9 kwietnia 2014 r. 3  ("zmieniona decyzja o restrukturyzacji") Komisja uznała, że zgłoszony zmieniony wykaz zobowiązań 4  ("zmienione zobowiązania") nie stanowi pomocy państwa. Zmienione zobowiązania nie mają również wpływu na wniosek przedstawiony w decyzji o restrukturyzacji stanowiący, że pomoc państwa udzielona RBS jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
(3) W dniu 17 lutego 2017 r. władze Zjednoczonego Królestwa ogłosiły publicznie, że będą dążyć do dokonania formalnej zmiany, aby zastąpić zobowiązanie do zbycia tzw. przedsiębiorstwa Rainbow ("Rainbow") pakietem środków zmierzających do zwiększenia konkurencji na rynku bankowości korporacji średniej wielkości i MŚP.
(4) W dniu 2 marca 2017 r. władze Zjednoczonego Królestwa zgłosiły Komisji formalny wniosek o zastąpienie zobowiązania do zbycia Rainbow określonego w decyzji o restrukturyzacji 5 , a następnie zmienionego w zmienionej decyzji o restrukturyzacji 6 .

II. 

OPIS

(5) Zgłoszony alternatywny pakiet obejmuje szereg środków zaradczych o charakterze behawioralnym i składa się z czterech części:
a) funduszu na rzecz potencjału skierowanego do MŚP. Budżet funduszu miałby wynosić 300 mln GBP i wspierać rozwój ukierunkowanego na MŚP potencjału bankowego dostawców usług bankowych, którzy spełniają określone kryteria kwalifikowalności ("kwalifikujące się banki"). Do projektów inwestycyjnych, które mogłyby korzystać ze wsparcia, należą np. IT i inne inwestycje w infrastrukturę, rekrutacja wyspecjalizowanego personelu lub wprowadzanie do obrotu produktów dla MŚP;
b) programu zachęt do przenoszenia się. W ramach programu udostępniano by kwalifikującym się bankom środki, aby umożliwić im oferowanie zachęt, które motywowałyby MŚP będące klientami bankowymi RBS do przenoszenia swoich rachunków bieżących dla firm, rachunków depozytowych i pożyczek do kwalifikujących się banków. Mogłoby to przyjąć formę zobowiązania do zapłaty przez RBS 100 mln GBP w formie rekompensat (tj. zachęt pieniężnych) na rzecz kwalifikujących się banków w odniesieniu do wszystkich tych klientów, którzy zgadzają się na przeniesienie swoich rachunków bieżących dla firm;
c) dostępu do oddziałów RBS. W ramach tego środka, przy szacowanych wstępnych kosztach w wysokości 45 mln GBP, RBS zapewniałby w swoich oddziałach obsługę gotówkową i obsługę czeków wszystkim klientom kwalifikujących się banków posiadającym rachunek bieżący dla firm, niezależnie od tego, czy przenieśli się z RBS; oraz
d) funduszu innowacji w dziedzinie usług finansowych. W ramach funduszu o budżecie w wysokości do 200 mln GBP dostarczano by kapitał na rzecz innowacyjnych usługodawców finansowych (przede wszystkim w branży technologii finansowej, znanej również jako FinTech), którzy (i) świadczą usługi finansowe dla MŚP lub je opracowują lub (ii) dostarczają produkty lub świadczą usługi na rzecz takich przedsiębiorstw.
(6) Według władz Zjednoczonego Królestwa trzy pierwsze części zwiększyłyby zdolności konkurujących dostawców usług bankowych dla MŚP i pomogłyby im przyciągnąć klientów z RBS. Czwarta część służyłaby do dostarczania kapitału przedsiębiorstwom opracowującym innowacyjne usługi finansowe.
(7) Utworzony zostanie niezależny organ do zarządzania i kontrolowania funduszu na rzecz potencjału, nadzorowania programu zachęt do przenoszenia się i wykorzystania oddziałów RBS.
(8) Funduszem innowacji zarządzałby niezależny podmiot zarządzający inwestycjami.
(9) Alternatywny pakiet byłby finansowany przez RBS. Władze Zjednoczonego Królestwa szacują, że całkowity koszt alternatywnego pakietu ponoszony przez RBS będzie mieścić się w przedziale [0,5-1,5] mld GBP, przy uwzględnieniu początkowych kosztów kapitałowych i zmniejszenia wynagrodzenia RBS 7 .

III. 

OCENA

(10) Komisja wyciągnęła wstępny wniosek, że alternatywny pakiet nie wiąże się z pomocą państwa na rzecz RBS, gdyż państwo nie dostarczyłoby RBS żadnych zasobów na finansowanie alternatywnych środków. Komisja wyciągnęła również wstępny wniosek, że nawet jeśli uznano by, że alternatywny pakiet stanowi pomoc państwa na rzecz banków, które skorzystałyby z niego, mógłby on zostać uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym jako niezbędna część zobowiązań, na podstawie których środki pomocy na rzecz RBS zostałyby ostatecznie uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie decyzji o restrukturyzacji, zmienionej decyzji o restrukturyzacji oraz ostatecznej decyzji w przedmiotowej sprawie.
(11) Ponadto Komisja musi ocenić, czy alternatywny pakiet nie wpłynąłby na zgodność istniejącej pomocy na rzecz RBS z rynkiem wewnętrznym, w szczególności jeśli chodzi o ograniczanie zakłóceń konkurencji. Decyzje restrukturyzacyjne, takie jak decyzja o restrukturyzacji RBS i zmieniona decyzja o restrukturyzacji, mogą zostać zmienione przez Komisję, jeżeli modyfikacja jest oparta na nowych zobowiązaniach, które można uznać za równoważne w stosunku do pierwotnie przewidzianych.
(12) W myśl zmienionej decyzji o restrukturyzacji głównym celem zobowiązania polegającego na zbyciu Rainbow było ograniczenie zakłócenia konkurencji, jakie mogłaby spowodować pomoc na rzecz RBS. W związku z tym Komisja zamierza ocenić, czy - w kontekście ograniczenia zakłóceń konkurencji wywołanych pomocą - alternatywny pakiet (zarówno na poziomie poszczególnych czterech środków, jak również jako całość) można uznać za równoważny ze zbyciem Rainbow.
(13) Jeżeli chodzi o fundusz na rzecz potencjału skierowanego do MŚP, Komisja zauważa, że udostępnienie środków finansowych na rzecz banków konkurencyjnych ("banki konkurencyjne") 8 , aby zwiększyć ich zdolność do oferowania usług bankowych dla MŚP, prawdopodobnie zwiększy konkurencję na rynku bankowości dla MŚP. Komisja uważa jednak, że trudno jest oszacować z góry skalę pozytywnych skutków. Innymi słowy trudno jest oszacować z góry, czy omawiany alternatywny środek zmniejszy udział RBS w rynku, a jeśli tak, to w jakim stopniu. Komisja wzywa w związku z tym zainteresowane strony do zgłaszania uwag odnośnie do tych kwestii.
(14) Jeżeli chodzi o program zachęt do przenoszenia się, Komisja zauważa, że program nie może prowadzić do ograniczenia udziału w rynku RBS o więcej niż 2 punkty procentowe, ponieważ kwota finansowania dostępna w ramach programu jest ograniczona i nie pozwala na zdobycie większej liczby klientów przez banki konkurujące. Komisja wzywa w szczególności wszystkie zainteresowane strony do wypowiedzenia się na temat tego, czy program zachęt do przenoszenia się zawiera elementy niezbędne do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie udziału RBS w rynku o 2 punkty procentowe. Komisja zauważa również, że jest jeszcze mniej jasne, jaki ma on wpływ na konkurencję na rynku korporacji średniej wielkości, dlatego też wzywa zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag w tej kwestii.
(15) Jeśli chodzi o dostęp do oddziałów RBS, Komisja zauważa, że wpływ tego środka na konkurencję jest trudny do oszacowania w oderwaniu od innych, ponieważ wpływ tego środka wydaje się nakładać z wpływem funduszu na rzecz potencjału skierowanego do MŚP i programu zachęt do przenoszenia się. W związku z tym Komisja wzywa zainteresowane strony do wypowiedzenia się, czy ich zdaniem dostęp do oddziałów RBS zwiększy skuteczność funduszu na rzecz potencjału skierowanego do MŚP i programu zachęt do przenoszenia się oraz alternatywnego pakietu jako całości.
(16) Jeżeli chodzi o fundusz innowacji w dziedzinie usług finansowych, Komisja zauważa, że środek ten może mieć wpływ na zwiększenie konkurencji na rynku bankowości dla MŚP w perspektywie długoterminowej. Wpływ na wspomniany rynek w perspektywie krótkoterminowej byłby zatem raczej ograniczony. Z uwagi na to, że wpływ na zwiększenie konkurencji na rynku bankowości dla MŚP jest trudny do oszacowania ze względu na długoterminowy charakter środka, Komisja wzywa zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag w tej kwestii.
(17) Komisja wzywa także zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie alternatywnego pakietu jako całości.
(18) Komisja odnotowuje, jako aspekt pozytywny, iż władze Zjednoczonego Królestwa przeprowadzą badanie rynku w celu sprawdzenia wykonalności alternatywnego pakietu.
PISMO

grafika

1 Decyzja Komisji SA. N422/2009 oraz N621/2009, Dz.U. C 119 z 7.5.2010, s. 1.
2 Pełny wykaz zatwierdzonych środków pomocy państwa można znaleźć w motywach 31-77 decyzji o restrukturyzacji.
3 Decyzja Komisji SA. 38304 (2014/N), Dz.U. C 24 z 23.1.2015, s. 4.
4 Wszystkie zmiany, o które wystąpiono, wymieniono w motywach 27-49 zmienionej decyzji o restrukturyzacji.
5 Motyw 93 decyzji o restrukturyzacji.
6 Motyw 28 i zmienione zobowiązania 3.1 i 3.2. (A) załącznika I do zmienionej decyzji o restrukturyzacji.
7 Biorąc pod uwagę początkowe koszty kapitałowe w wysokości około 750 mln GBP, roczne koszty eksploatacji alternatywnego pakietu oraz utratę wynagrodzenia związanego z transferem klientów, kompensowane poprzez uwolnienie kapitału związanego z tymi klientami.
8 Niedominujące banki konkurujące o klientów z dużymi, od dawna istniejącymi bankami krajowymi.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.