Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.156.77

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 maja 2014 r.

POMOC PAŃSTWA - WŁOCHY

Pomoc państwa SA.32953 (2014/C) (ex 2014/NN - ex 2011/CP) - Środki pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa Trenitalia SpA

Pomoc państwa SA.32179 (2014/C) (ex 2014/NN - ex 2010/CP) - Środki pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw Trenitalia SpA i FS Logistica SpA

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 156/08)

(Dz.U.UE C z dnia 23 maja 2014 r.)

Pismem z dnia 27 marca 2014 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego wyżej wspomnianych środków pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środków pomocy, w odniesieniu do których Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

Madou 12/59

1049 Brussels

Belgia

Faks: + 32 (0)2 29 61242

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom włoskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TEKST STRESZCZENIA

Procedura

W dniu 29 grudnia 2010 r. zarejestrowano skargę dotyczącą środka SA 32179. Władze włoskie przedstawiły dodatkowe informacje dnia 1 kwietnia 2011 r., 12 lipca 2011 r. i 31 stycznia 2012 r.

W dniu 18 kwietnia 2011 r. zarejestrowano skargę dotyczącą środka SA 32953. Władze włoskie przedstawiły dodatkowe informacje dnia 31 stycznia 2012 r., 11 kwietnia 2012 r., 8 stycznia 2013 r. i 17 stycznia 2013 r.

Opis

Środki, o których mowa w SA. 32179

Państwo włoskie miało bezpłatnie przenieść aktywa infrastruktury kolejowej od zarządcy infrastruktury RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA do dwóch przedsiębiorstw transportowych prowadzących działalność na rynku kolejowego transportu towarowego: Trenitalia SpA i FS Logistica SpA, będących częścią obecnego włoskiego przedsiębiorstwa kolejowego Ferrovie dello Stato. Miały zostać dokonane następujące przesunięcia: 268,7 mln EUR dla przedsiębiorstwa FS Logistica w 2007 r., 151,8 mln EUR dla przedsiębiorstwa FS Logistica w 2008 r., 621 mln EUR dla przedsiębiorstwa Trenitalia w 2009 r. i 3,2 mln EUR dla przedsiębiorstwa FS Logistica w 2010 r. Wycena ceny rynkowej powyższych aktywów miała nie zostać przeprowadzona.

Zdaniem władz włoskich powyższe transakcje stanowią przesunięcie aktywów i należy je uznać za część procesu reorganizacji grupy kolejowej, która miała miejsce wkrótce po 2000 r.

Środki, o których mowa w SA. 32953

Włochy miały zrekompensować obecnie funkcjonującemu przedsiębiorstwu transportowemu Trenitalia obowiązek świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu towarowego od 2000 r. Ministerstwo Infrastruktury i Transportu podpisało z przedsiębiorstwem Trenitalia trzy umowy wiele lat po rozpoczęciu świadczenia usługi. W latach 2001-2010 państwo miało wypłacić przedsiębiorstwu Trenitalia ogółem 1 170 mln EUR (dostępne dane), odszkodowanie, które rzekomo przewyższałoby całkowite koszty świadczonej usługi.

Włochy uzasadniają powierzenie obowiązku świadczenia usługi publicznej przedsiębiorstwu Trenitalia koniecznością istnienia operatora świadczącego usługę powszechną w zakresie transportu towarowego z południowych Włoch i do tego regionu, co pozwoliłoby na utrzymanie i wzmacnianie spójności regionalnej oraz równowagi terytorialnej.

Ocena

Na tym etapie procedury Komisja jest zdania, że przedmiotowe środki stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Komisja ponadto nie znalazła jeszcze żadnych istotnych argumentów na potwierdzenie ich zgodności z rynkiem wewnętrznym.

W odniesieniu do przeniesienia aktywów pomiędzy przedsiębiorstwami grupy Komisja uważa, że przesunięcia te stanowią pomoc państwa udzieloną przedsiębiorstwu Trenitalia, ponieważ zostały wykonane bezpłatnie.

Jeśli chodzi o rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, Komisja ma wątpliwości co do konieczności narzucania obowiązku świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu towarowego w dużej części Włoch, w tym na trasach międzynarodowych. Ponadto w oparciu o dostępne informacje wydaje się, że zobowiązania przedsiębiorstwa Trenitalia nie zostały właściwie zdefiniowane, a przedsiębiorstwo mogło skorzystać z nadmiernej kompensacji.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 wszelka bezprawnie przyznana pomoc może podlegać windykacji od beneficjenta.

TEKST PISMA

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.