Pomoc państwa - Szwecja - Pomoc C 22/2004 (ex N648/2001) - Ulgi podatkowe dla zawodowych rybaków - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.258.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2004 r.

POMOC PAŃSTWA - SZWECJA

Pomoc C 22/2004 (ex N648/2001) - Ulgi podatkowe dla zawodowych rybaków

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(2004/C 258/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 20 października 2004 r.)

Za pośrednictwem pisma z dnia 16 czerwca 2004 r., zamieszczonego w języku oryginału na stronach następujących po niniejszym streszczeniu Komisja powiadomiła Szwecję o swojej decyzji wszczęcia procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącej wyżej wspomnianej pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat pomocy, względem której Komisja wszczyna procedurę, w ciągu jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego pisma, kierując je na następujący adres lub numer faksu:

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa

Dyrekcja D - Jednostka Prawna

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 295 19 42

Uwagi te zostaną przekazane Szwecji. Zainteresowane strony przekazujące uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości poufnością.

Tekst streszczenia

Notyfikowany projekt ustawy, propozycja nowelizacji ustawy o podatku dochodowym (1999:1229), zakłada zwrot kosztów prowadzenia połowów dla wszystkich rybaków posiadających licencję. Projekt zmieni istniejący system ulg podatkowych dla rybaków, który zasadniczo polega na stosowaniu ogólnego systemu podatkowego w sektorze rybołówstwa, ponieważ rybacy są uprawnieni do tych samych standardowych odliczeń podatkowych w związku z wyższym kosztem utrzymania, z jakiego korzystają inne osoby pracujące na własny rachunek, oraz w tej samej wysokości. W obecnym systemie rybak może korzystać z odliczeń podatkowych, jeżeli rejs połowowy wiąże się ze spędzeniem nocy poza domem. Za każdy dzień można odliczyć stałą kwotę, odpowiednio za wyższy koszt utrzymania i zakwaterowania.

W związku z charakterem rybołówstwa w Szwecji, obecny system odliczeń podatkowych jest całkowicie niedostępny dla rybaków przybrzeżnych i śródlądowych, którzy nie spędzają nocy poza domem. Celem projektu jest wyrównanie warunków konkurencji między rybakami szwedzkimi, duńskimi i norweskimi oraz zniesienie nierównowagi między rybakami, którzy mają dostęp do obecnych odliczeń podatkowych (czyli spędzają noc poza domem na rejsach połowowych), a tymi, którzy tego dostępu nie mają. Zgodnie z notyfikowanym projektem rejsy połowowe niewiążące się ze spędzeniem nocy poza domem będą również uprawniać do odliczeń podatkowych. Ponadto administracyjne obciążenie rybaka i organów podatkowych ma zostać ograniczone. W notyfikowanym systemie ulga podatkowa dla każdego rybaka jest obliczana na podstawie dochodu i nie może przekroczyć 40.000 SEK (4 444 EUR) rocznie. Ponadto ulga nie może przekroczyć 20 % rocznego dochodu.

Notyfikowany projekt ma zastosowanie tylko do rybaków i jedynym warunkiem płatności jest posiadanie przez rybaka licencji na wykonywanie zawodu. Rybacy uczestniczący w notyfikowanym systemie nie mogliby korzystać z innych ulg podatkowych związanych z wyższym kosztem utrzymania.

Jeżeli notyfikowany projekt zostanie przyjęty, szwedzki skarb państwa straci 34.400.000 SEK (3.822.222 EUR) rocznie, z czego 18.200.000 SEK (2.022.222 EUR) w ramach składek na krajowy system ubezpieczeń społecznych, a o 16.200.000 SEK (1.800.000 EUR) obniżą się wpływy podatkowe poszczególnych regionów. W Szwecji pracuje około 2.000 rybaków posiadających licencję na wykonywanie zawodu.

Istniejący system odliczeń podatkowych stosuje się jednakowo do wszystkich sektorów gospodarki. Nie jest więc wybiórczym przywilejem sektora rybołówstwa i jako taki nie stanowi pomocy państwa, lecz jest środkiem o charakterze ogólnym. Wprowadzając możliwość odliczenia podatku bez wymagania spędzenia nocy poza domem przez rybaków, notyfikowany projekt stanowiłby wybiórczy przywilej dla sektora rybołówstwa, niedostępny dla innych sektorów gospodarki. Na tym etapie można więc powiedzieć, że notyfikowany projekt stanowi pomoc państwa.

W dziedzinie rybołówstwa konieczne jest zbadanie środka w świetle wytycznych dla badania pomocy państwa w odniesieniu do rybołówstwa i akwakultury(1). Zgodnie z punktem 1.2 tych wytycznych, pomoc państwa udzielana bez nakładania obowiązków na jej odbiorców i taka, której celem jest poprawa sytuacji przedsiębiorstw i zwiększenie ich płynności finansowej, oraz która w rezultacie prowadzi do zwiększenia dochodów odbiorcy jest, jako pomoc operacyjna, niezgodna ze wspólnym rynkiem.

______

(1) Dz.U. C 19 z 20.1.2001, str. 7.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

[tekst pisma]

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.