Pomoc państwa - Rumunia - Pomoc państwa SA.33769 (2015/C) (ex 2015/NN) (ex 2011/CP) - Domniemana pomoc na rzecz portu lotniczego Târgu-Mureş Transilvania, przedsiębiorstw Wizz Air, Ryanair oraz innych przedsiębiorstw lotniczych - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.104.45

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 marca 2016 r.

POMOC PAŃSTWA - RUMUNIA
Pomoc państwa SA.33769 (2015/C) (ex 2015/NN) (ex 2011/CP) Domniemana pomoc na rzecz portu lotniczego Târgu-Mureş Transilvania, przedsiębiorstw Wizz Air, Ryanair oraz innych przedsiębiorstw lotniczych Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 104/04)

(Dz.U.UE C z dnia 18 marca 2016 r.)

Pismem z dnia 31 lipca 2015 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Rumunię o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 1 dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General Competition

State Aid Greffe

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks: + 32 22961242

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom rumuńskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

PROCEDURA

W dniu 13 października 2011 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz portu lotniczego Târgu-Mureş Transilvania ("TMA") oraz przedsiębiorstwa lotniczego Wizz Air. Ponieważ okazało się, że pomoc państwa została wdrożona zanim Komisja mogła ustosunkować się co do kwestii jej zgodności z rynkiem wewnętrznym, została ona zarejestrowana jako pomoc niezgłoszona.

W dniu 19 grudnia 2011 r. skarga została przekazana władzom rumuńskim, aby mogły przedstawić swoje uwagi; po przedłużeniu terminu Komisja otrzymała ich odpowiedź w dniu 13 lutego 2012 r.

Między 14 października 2011 r. a 18 lutego 2015 r. Komisja otrzymała dalsze informacje i podobne skargi od pierwszego skarżącego oraz dwóch innych skarżących, które to skargi zawierały zarzuty istnienia domniemanej nielegalnej pomocy państwa będącej skutkiem nieprawidłowego powierzenia TMA zadań związanych ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym (zwanych dalej "UOIG").

Na podstawie wszystkich otrzymanych skarg w dniach 24 lutego 2012 r., 28 listopada 2013 r., 11 grudnia 2014 r. i 1 kwietnia 2015 r. do władz rumuńskich wystosowano wnioski o udzielenie informacji. Władze rumuńskie odpowiedziały w dniach 13 kwietnia 2012 r., 24 kwietnia 2012 r., 20 grudnia 2013 r., 18 lutego 2015 r. i 8 maja 2015 r.

OPIS ŚRODKÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OCENY

Port lotniczy Târgu-Mureş Transilvania

TMA położony jest 14 km na południowy zachód od Târgu-Mureş, miasta liczącego 135 000 mieszkańców w okręgu Mureş w środkowej Rumunii. Zarówno miasto jak i port lotniczy położone są w historycznym regionie Transylwanii.

TMA położone jest w odległości 103 km od CNIA, a czas podróży samochodem wynosi 1 godzinę 31 minut.

Środki na rzecz przedsiębiorstw lotniczych prowadzących działalność w TMA

Poziom opłat lotniskowych w TMA został ustanowiony decyzją Rady Okręgu Mureș nr 83/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. (zwaną dalej "decyzją regionalną z lipca 2012 r."). Opłaty te obejmują opłaty pasażerskie w wysokości 1 euro na pasażera.

Środki na rzecz organu zarządzającego portem lotniczym

W latach 1997-2015 TMA otrzymywało dotacje od władz okręgowych. Niektóre z tych dotacji były związane z regionalnymi decyzjami Rady Okręgu Mureș nr 107/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. oraz nr 161/2014 z dnia 30 października 2014 r.

Rumunia poinformowała, że finansowanie publiczne przyznane portowi lotniczemu w latach 2011-2015, którego część została wykorzystana na finansowanie urządzeń do obsługi naziemnej i parkingów, częściowo stanowiła rekompensatę za świadczenie UOIG, a częściowo finansowanie świadczenia określonych usług przez państwo w ramach wykonywania prerogatyw władzy publicznej. Rumunia wskazała, że finansowanie nie stanowiło pomocy na rzecz organu zarządzającego portem lotniczym.

Finansowanie publiczne przyznane TMA przez władze okręgowe tytułem rekompensaty kosztów UOIG w latach 2007- 2009 podlega ocenie Komisji w ramach sprawy SA. 30931 (2011/C) (ex N 185/2010) 2 i nie jest przedmiotem niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie finansowania publicznego przyznanego portowi lotniczemu w okresie począwszy od 2011 r.

OCENA

Środki na rzecz przedsiębiorstw lotniczych prowadzących działalność w TMA

Na obecnym etapie postępowania Komisja uważa, że ustalanie wysokości opłat lotniskowych przez organ zarządzający portem lotniczym można przypisać państwu, ponieważ zostało dokonane na podstawie decyzji regionalnej z lipca 2012 r.

Komisja zauważa, że dokument przekazany przez Rumunię w odniesieniu do ustalania opłat lotniskowych różni się pod wieloma względami od analizy rentowności ex ante. Dlatego też na tym etapie postępowania Komisja wątpi, że ustalanie wysokości opłat lotniskowych spełnia wymogi testu prywatnego inwestora.

Na obecnym etapie postępowania Komisja uważa zatem, że niski poziom opłat lotniskowych stanowi selektywną korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorstw lotniczych prowadzących działalność w TMA względem innych przedsiębiorstw działających na rynku wewnętrznym. Taka korzyść ekonomiczna może zakłócać konkurencję i wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi i dlatego stanowi pomoc państwa.

Ponadto na tym etapie nie można przyjąć, że udzielona przedsiębiorstwom lotniczym prowadzącym działalność w TMA potencjalna pomoc w formie takich niskich opłat stanowi pomoc państwa na rozpoczęcie działalności zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie wytycznych dotyczących pomocy państwa w sektorze lotnictwa z 2005 r. 3

Środki na rzecz organu zarządzającego portem lotniczym

W celu ustalenia, czy środki będące przedmiotem oceny stanowią korzyść dla organu zarządzającego portem lotniczym, Komisja oceniła, czy środki są zgodne z warunkami określonymi w wyroku w sprawie Altmark 4 i czy były przyznawane w normalnych warunkach rynkowych zgodnie z wymogami testu prywatnego inwestora.

Wydaje się, że w aktach, na mocy których powierzono TMA świadczenie UOIG w latach 2011-2015 nie określono jednoznacznie zadań, jakie TMA miałoby wykonywać w ramach świadczenia usługi publicznej, praw TMA do rekompensaty, ani rzeczywistych kwot takiej rekompensaty. Ponadto wydaje się, że akty te obejmują również zadania publiczne. Ponadto nic nie wskazuje na to, że finansowanie ze środków publicznych zostało ustalone na podstawie kosztów efektywnie działającego przedsiębiorstwa.

Na obecnym etapie postępowania nic nie wskazuje także na to, że finansowanie, z jakiego skorzystało TMA w latach 2011- 2015, miało zapewnić normalną stopę zwrotu. W związku z tym Komisja ma wątpliwości, czy to finansowanie publiczne spełnia wymogi testu prywatnego inwestora i wstępnie stwierdza, że przyniosło ono korzyść gospodarczą organowi zarządzającemu portem lotniczym.

Korzyść ekonomiczna, jaką odniosło TMA, może zakłócać konkurencję i wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi, w związku z czym stanowi pomoc państwa.

Z podobnych względów wskazujących, że kryteria określone w wyroku w sprawie Altmark nie wydają się być spełnione, Komisja wstępnie stwierdza, iż finansowania publicznego nie można uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie zasad ramowych dotyczących UOIG 5 .

Ponadto, w odniesieniu do pomocy na rzecz TMA w latach 2011-2015, na obecnym etapie postępowania wydaje się, że warunki zgodności z rynkiem wewnętrznym określone w wytycznych w sprawie lotnictwa z 2014 r. 6 nie zostały spełnione w całości, w szczególności pod względem konieczności pomocy. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że odległość między CNIA i TMA wynosi około 100 km, na obecnym etapie postępowania Komisja nie może przyjąć, że te porty lotnicze można uważać za niebędące w tym samym obszarze ciążenia.

W związku z tym na obecnym etapie Komisja ma wątpliwości, czy pomoc na rzecz TMA w latach 2011-2015 można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 7 , wszelka niezgodna z prawem pomoc może podlegać odzyskaniu od beneficjenta.

TEKST PISMA

grafika

1 Dz.U. L 138 z 30.4.2004.
2 Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego została przyjęta w dniu 24 maja 2011 r. i opublikowana w Dz. U. C 207 z 13.7.2011. Komisja przyjęła sprostowanie do tej decyzji w dniu 23 czerwca 2011 r.
3 Komunikat Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (Dz.U. C 312 z 9.12.2005, s. 1).
4 Wyrok w sprawie C-280/00, Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. 2003, s. I-7747.
5 Komunikat Komisji - Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 15)
6 Komunikat Komisji, Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz.U. C 99 z 4.4.2014, s. 3).
7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.