Pomoc państwa - Rumunia - Pomoc państwa nr SA.32963 (2015/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP) - Pomoc państwa na rzecz przedsiębiorstwa Wizz Air oraz portu lotniczego Kluż-Napoka - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.104.77

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 marca 2016 r.

POMOC PAŃSTWA - RUMUNIA
Pomoc państwa nr SA.32963 (2015/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP) Pomoc państwa na rzecz przedsiębiorstwa Wizz Air oraz portu lotniczego Kluż-Napoka Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 104/05)

(Dz.U.UE C z dnia 18 marca 2016 r.)

Pismem z dnia 31 lipca 2015 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Rumunię o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 1 dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General Competition

State Aid Greffe

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks: + 32 22961242

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom rumuńskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

PROCEDURA

W dniu 4 maja 2011 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą ewentualnego przyznania bezprawnej pomocy państwa przedsiębiorstwu Wizz Air w porcie lotniczym Kluż-Napoka. W dniu 23 maja 2011 r. Komisja przekazała władzom rumuńskim wersję skargi nieobjętą klauzulą poufności. Rumunia odpowiedziała w dniu 5 lipca 2011 r.

Skarżący przedstawił dodatkowe informacje w sprawie domniemanych dotacji na rzecz portu lotniczego Kluż-Napoka w dniach 30 czerwca 2011 r., 29 czerwca 2012 r. i 9 stycznia 2015 r.

W pismach z dnia 24 lutego 2012 r., 11 listopada 2013 r. i 10 lutego 2015 r. Komisja zwróciła się do Rumunii o dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących środka będącego przedmiotem skargi.

Wymagane informacje zostały przekazane przez władze rumuńskie w dniach 24 kwietnia 2012 r., 11 grudnia 2013 r., 21 kwietnia 2015 r. i 12 maja 2015 r.

OPIS ŚRODKÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OCENY

Port lotniczy Kluż-Napoka

Międzynarodowy port lotniczy Kluż-Napoka ("port lotniczy") jest drugim pod względem wielkości lotniskiem w Rumunii. Port lotniczy obsługuje obecnie ponad 1 mln pasażerów rocznie. Najbliższe lotnisko to port lotniczy Târgu-Mureş, który oddalony jest od CNIA o 103 km, a czas podróży samochodem wynosi 1 godzinę 31 minut.

Regia Autonomă Aeroportul Internaţional "Avram Iancu" Cluj ("CNIA" lub "organ zarządzający portem lotniczym"), organ zarządzający portem lotniczym Kluż-Napoka, jest w całości własnością władz okręgu Kluż.

Środki na rzecz przedsiębiorstwa Wizz Air

Dnia 18 października 2007 r. port lotniczy i Wizz Air podpisali umowę o obsłudze naziemnej, która weszła w życie dnia 13 listopada 2007 r. na okres 5 lat. W umowie tej określono warunki prowadzenia działalności przez Wizz Air w tym porcie lotniczym i przewidziano sporą obniżkę opłat lotniskowych. Dwa aneksy do umowy przyjęto dnia 1 listopada 2008 r. i 1 stycznia 2009 r.

Dnia 18 października 2007 r. podpisano umowę marketingową, która weszła w życie dnia 13 listopada 2007 r. na okres 5 lat. Zgodnie z umową marketingową zarządca portu lotniczego miał udzielać wsparcia finansowego dla działań marketingowych realizowanych przez Wizz Air w związku z działalnością w CNIA. Trzy umowy dodatkowe do umowy marketingowej zostały podpisane w dniu 1 listopada 2008 r., 1 stycznia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r.

Środki na rzecz organu zarządzającego portem lotniczym

W latach 2007-2014 CNIA otrzymywało dotacje od władz okręgowych (i Skarbu Państwa w 2013 r.).

Rumunia wskazała, że finansowanie publiczne przyznane portowi lotniczemu w latach 2007-2011 częściowo stanowiło rekompensatę za świadczenie UOIG, a częściowo finansowanie świadczenia określonych usług przez państwo w ramach wykonywania prerogatyw władzy publicznej. Rumunia poinformowała, że finansowanie nie stanowiło pomocy na rzecz organu zarządzającego portem lotniczym.

Zdaniem władz rumuńskich w latach 2012-2014 całość publicznego finansowania CNIA przeznaczona była na pokrycie kosztów kapitałowych.

Finansowanie publiczne przyznane CNIA przez władze okręgowe tytułem rekompensaty kosztów UOIG w latach 2007- 2009 podlega ocenie Komisji w ramach sprawy SA. 30931 (2011/C) (ex N 185/2010) 2 i nie jest w związku z tym przedmiotem niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie finansowania publicznego przyznanego portowi lotniczemu w okresie 2010-2014.

OCENA

Środki na rzecz przedsiębiorstwa Wizz Air

Na obecnym etapie postępowania Komisja uważa, że umowy zawarte przez zarządcę portu lotniczego i Wizz Air można przypisać państwu. Zarządca portu lotniczego jest własnością władz okręgowych, które wyznaczają jego organy zarządzające i zatwierdzają jego budżet, i prawdopodobnie były zaangażowane w zawarcie ważnych umów takich jak przedmiotowe umowy.

Komisja wstępnie stwierdza, że umowa o obsłudze naziemnej i umowa marketingowa są nierozerwalnie związane i w związku z tym uznaje za konieczne przeprowadzenie analizy umowy o obsłudze naziemnej wraz z umową marketingową w celu określenia, czy obie te umowy łącznie stanowią pomoc państwa. To samo rozumowanie ma zastosowanie do zmian wprowadzanych do umowy o obsłudze naziemnej i umowy marketingowej.

Po pierwsze, Komisja zauważa, że władze rumuńskie nie przekazały żadnej odrębnej analizy rentowności ex ante ani w odniesieniu do zmian do umowy o obsłudze naziemnej ani aneksów do umowy marketingowej. Po drugie na obecnym etapie postępowania Komisja ma wątpliwości, czy metody stosowane przez Rumunię do "rekonstrukcji" analizy rentowności ex ante, jaką prywatny inwestor kierujący się chęcią zysku przeprowadziłby na miejscu CNIA w odniesieniu do umowy o obsłudze naziemnej i umowy marketingowej z 2007 r., opierają się na wystarczająco solidnych założeniach. Dlatego też na tym etapie postępowania Komisja wątpi, że przedmiotowe umowy spełniają wymogi testu prywatnego inwestora.

Na obecnym etapie postępowania Komisja uważa zatem, że umowy będące przedmiotem oceny przynoszą selektywną korzyść ekonomiczną przedsiębiorstwu Wizz Air. Taka korzyść ekonomiczna może zakłócać konkurencję i wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi i dlatego stanowi pomoc państwa.

Ponadto na tym etapie nie można przyjąć, że potencjalna pomoc, jaką otrzymał Wizz Air dzięki tym umowom stanowi pomoc państwa na rozpoczęcie działalności zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie wytycznych dotyczących pomocy państwa w sektorze lotnictwa z 2005 r. 3 .

Środki na rzecz portu lotniczego

W celu ustalenia, czy środki będące przedmiotem oceny przyniosły korzyść operatorowi portu lotniczego, Komisja oceniła po pierwsze, czy środki zostały przyznane w normalnych warunkach rynkowych zgodnie z wymogami testu prywatnego inwestora, a po drugie, czy spełniają warunki określone w wyroku w sprawie Altmark 4 . Wydaje się, że tak nie jest, w szczególności ponieważ Rumunia nie przekazała aktu/aktów, na mocy których powierza się CNIA świadczenie UOIG w latach 2010-2011, i w których określone zostały jego prawa do rekompensaty i rzeczywiste kwoty takiej rekompensaty. Ponadto nic nie wskazuje na to, że finansowanie ze środków publicznych zostało ustalone na podstawie kosztów efektywnie działającego przedsiębiorstwa.

Ponadto na obecnym etapie postępowania nic nie wskazuje na to, że finansowanie udzielone CNIA na pokrycie kosztów kapitałowych miało zapewnić normalną stopę zwrotu. W związku z tym Komisja ma wątpliwości, czy to finansowanie publiczne spełniało wymogi testu prywatnego inwestora i wstępnie stwierdza, że przyniosło ono korzyść gospodarczą organowi zarządzającemu portem lotniczym.

Korzyść ekonomiczna, jaką odniosło CNIA, może zakłócać konkurencję i wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi, w związku z czym stanowi pomoc państwa.

Ponieważ Komisja nie otrzymała żadnego aktu powierzenia, w którym wyraźnie określono by ex ante UOIG powierzone beneficjentowi, lub jego prawa do rekompensaty, pomoc na rzecz CNIA w okresie 2010-2011 nie może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie zasad ramowych dotyczących UOIG z 2012 r. 5 W związku z tym na obecnym etapie Komisja przyjmuje, że pomocy udzielanej CNIA na pokrycie kosztów świadczenia UOIG w 2010 i 2011 r., jeśli takowe wystąpiły, nie można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 106 ust. 2 Traktatu.

Ponadto, w odniesieniu do pomocy (operacyjnej i inwestycyjnej) na rzecz CNIA w latach 2010-2014, na obecnym etapie postępowania wydaje się, że warunki zgodności z rynkiem wewnętrznym określone w wytycznych w sprawie lotnictwa z 2005 i 2014 r. 6 nie zostały w pełni spełnione, w szczególności pod względem konieczności pomocy, proporcjonalności kwot pomocy oraz rozsądnych średnioterminowych perspektyw wykorzystania infrastruktury. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że odległość między portami lotniczymi Kluż-Napoka i Târgu-Mureş wynosi około 100 km oraz fakt, że biznesplan samego CNIA wskazuje, że CNIA uważało port lotniczy w Târgu-Mureş za swojego konkurenta, na obecnym etapie postępowania Komisja nie może przyjąć, że te porty lotnicze można uważać za niebędące w tym samym obszarze ciążenia.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 7 wszelka niezgodna z prawem pomoc może podlegać odzyskaniu od beneficjenta.

TEKST PISMA

grafika

1 Dz.U. L 138 z 30.4.2004.
2 Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego została przyjęta w dniu 24 maja 2011 r. i opublikowana w Dz. U. C 207 z 13.7.2011 r. Komisja przyjęła sprostowanie do tej decyzji w dniu 23 czerwca 2011 r.
3 Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (Dz.U. C 312 z 9.12.2005, s. 1).
4 Wyrok w sprawie C-280/00, Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. 2003, s. I-7747.
5 Komunikat Komisji - Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 15).
6 Komunikat Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, Dz.U. C 99 z 4.4.2014, s. 3.
7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.