Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.159.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 maja 2017 r.

POMOC PAŃSTWA - NIEMCY
Pomoc państwa SA.45852 (2017/N) - Rezerwa mocy
Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 159/03)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2017 r.)

Pismem z dnia 7 kwietnia 2017 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks: + 32 22961242

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom Niemiec. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

STRESZCZENIE DECYZJI

W dniu 23 stycznia 2017 r. władze niemieckie przekazały Komisji projekt aktu prawnego dotyczącego rezerwy mocy oraz ocenę konieczności środka. Rezerwa mocy jest środkiem, który pozwala operatorom systemów przesyłowych (OSP) na zamówienie mocy o wielkości 2 GW jako strategicznej rezerwy w wyjątkowych i nieprzewidzianych okolicznościach. Chociaż Niemcy nie spodziewają się w najbliższym czasie strukturalnych niedoborów mocy, chcą stworzyć zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń w przebiegu aktualnej transformacji sektora energetycznego ("Energiewende").

W ramach środka w pierwszym dwuletnim okresie OSP dokonaliby zamówienia 2 GW mocy, które byłyby utrzymywane w rezerwie poza rynkiem począwszy od sezonu zimowego 2018/2019. Rezerwa mogłaby być odnawiana i przedłużana na kolejne lata. Rezerwa zostałaby uruchomiona tylko wówczas, gdy rynek energii elektrycznej nie będzie w równowadze i podaż energii będzie niewystarczająca do pokrycia całości popytu. Operatorzy systemów przesyłowych są uprawnieni do rekompensowania wynagrodzenia przyznanego beneficjentom przez podwyżki swoich taryfowych opłat sieciowych nakładanych na konsumentów.

Komisja oceniła środek i doszła do wstępnego wniosku, że środek stanowi pomoc państwa. Komisja oceniła w związku z tym zgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym w oparciu o wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 - rozdział dotyczący wystarczalności mocy wytwórczych ("wytyczne EEAG") 1  (sekcja 3.9), ponieważ rezerwa mocy jest formą rezerwy strategicznej, która wynagradza wytwórców mocy za ich dostępność w interesie bezpieczeństwa dostaw.

W badaniu sektorowym dotyczącym mechanizmów zdolności wytwórczych 2  Komisja stwierdziła, że te strategiczne rezerwy powinny stanowić środki tymczasowe, muszą być utrzymywane całkowicie poza rynkiem (aby zapobiec sygnałom, które mogłyby mieć wpływ na ceny i inwestycje) i muszą być otwarte dla wszystkich potencjalnych wytwórców mocy, w szczególności również na reagowanie na zapotrzebowanie. Główne wątpliwości wskazane w ocenie zgodności dotyczącej rezerwy mocy dotyczą właśnie tych kwestii.

Jeśli chodzi o konieczność środka, w decyzji o wszczęciu postępowania wzywa się zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag na temat oceny konieczności, przeprowadzonej przez Niemcy na podstawie najbardziej pesymistycznego scenariusza. Stwierdza się także, że przedmiotowy środek nie jest aktualnie zaplanowany jako środek tymczasowy. Ponadto w decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wątpi w podstawy ekonomiczne do stwierdzenia konieczności i wielkości rezerwy.

Jeśli chodzi o stosowność, w decyzji o wszczęciu postępowania wyraża się obawy, że przepisy mające zastosowanie do operatorów właściwych do reagowania na zapotrzebowanie mogą de facto wykluczyć ich z uczestnictwa. Prosi się także zainteresowane strony o uwagi na temat wykluczenia z rezerwy strategicznej zagranicznych mocy produkcyjnych. W tej kwestii badanie sektorowe nie doprowadziło do jednoznacznych wniosków.

W odniesieniu do wpływu na handel i konkurencję w decyzji o wszczęciu postępowania wyrażono wątpliwość, czy rezerwa jest właściwie oddzielona od rynku hurtowego. Jest to istotne dla stwierdzenia, czy nie wpływa ona na sygnały cenowe i inwestycyjne dla podmiotów działających na rynku.

TEKST PISMA

grafika

1 Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 1.
2 Komisja Europejska, sprawozdanie końcowe z badania sektorowego dotyczącego mechanizmów zdolności wytwórczych, 30 listopada 2016 r., SWD(2016) 385.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.