Pomoc państwa - Niemcy - Pomoc państwa C 15/09 (ex N 196/09) i N 380/10 - Rozszerzenie zakresu formalnego postępowania wyjaśniającego, likwidator, dodatkowe gwarancje SoFFin na rzecz HRE (Hypo Real Estate) - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.300.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2010 r.

POMOC PAŃSTWA - NIEMCY

Pomoc państwa C 15/09 (ex N 196/09) i N 380/10 - Rozszerzenie zakresu formalnego postępowania wyjaśniającego, likwidator, dodatkowe gwarancje SoFFin na rzecz HRE (Hypo Real Estate)

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 300/06)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2010 r.)

Pismem z dnia 24 września 2010 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji o rozszerzeniu zakresu postępowania określonego w art. 108 ust. 2 TFUE dotyczącego wyżej wspomnianego programu/środka pomocy.

Komisja postanowiła tymczasowo nie wnosić zastrzeżeń do programu pomocy/środka pomocy, jak przedstawiono to w piśmie następującym po niniejszym streszczeniu.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat programu/środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

Rue Joseph II 70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22961242

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom niemieckim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

Procedura

Dnia 1 kwietnia 2009 r. strona niemiecka zgłosiła plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa Hypo Real Estate (HRE). Dnia 7 maja 2009 r. Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające dotyczące środków pomocy na rzecz HRE, głównie z racji wątpliwości co do rentowności HRE. Dnia 13 listopada 2009 r. zakres postępowania został rozszerzony tak, aby objąć dodatkowe środki pomocy na rzecz HRE. Równocześnie Komisja wyraziła tymczasową zgodę na kilka operacji dokapitalizowania. W okresie od grudnia 2009 r. do maja 2010 r. Komisja tymczasowo zezwoliła na udzielenie pewnych dodatkowych gwarancji i środków dokapitalizowania na rzecz HRE.

Dnia 2 września 2010 r. władze niemieckie zgłosiły Komisji dodatkową gwarancję SoFFin na rzecz HRE w wysokości

20 mld EUR (gwarancja zachowania płynności). Dnia 10 września 2010 r. władze niemieckie zgłosiły również Komisji dodatkową gwarancję SoFFin na rzecz HRE w wysokości do 20 mld EUR (gwarancja rozliczenia). Dnia 10 września 2010 r. władze niemieckie zgłosiły środek na rzecz HRE w postaci aktywów o obniżonej wartości (likwidator). Dnia 10 września 2010 r. władze niemieckie zgłosiły dokapitalizowanie HRE przez SoFFin w wysokości (2 050 000 000-2 150 000 000) (*) EUR. Niniejsza decyzja nie obejmuje ostatniego z wymienionych środków. W okresie od dnia 3 do dnia 21 września 2010 r. władze niemieckie przesłały Komisji dodatkowe informacje.

Na przestrzeni czasu plan restrukturyzacji HRE aktualizowany był kilkakrotnie.

Opis środka/programu pomocy, w stosunku do których Komisja rozszerza zakres postępowania

Komisja postanowiła rozszerzyć zakres postępowania, o którym mowa w art. 108 ust. 2 TFUE, tak aby objąć nim kwestie przejrzystości, wyceny, podziału obowiązków oraz zysku ze środka w postaci aktywów o obniżonej wartości (likwidator), a także ich wpływu na ocenę planu restrukturyzacji pod względem rentowności, podziału obowiązków oraz zakłóceń konkurencji. W świetle powyższych ustaleń, Komisja zdecydowała także o rozszerzeniu postępowania, o którym mowa w art. 108 ust. 2 TFUE, zwłaszcza w perspektywie oceny pomocy na restrukturyzację, i objęcie nim dodatkowej gwarancji udzielonej przez SoFFin w wysokości 20 mld EUR, tj. gwarancji zachowania płynności, oraz dodatkowej gwarancji SoFFin w wysokości do 20 mld EUR, tj. gwarancji rozliczenia.

Ocena środka/programu pomocy

Komisja zdecydowała się tymczasowo uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym gwarancje udzielone przez SoFFin na rzecz HRE w wysokości do 40 mld EUR, do czasu podjęcia przez Komisję ostatecznej decyzji w sprawie pomocy na restrukturyzację. Oceniając pomoc na restrukturyzację, Komisja uwzględni zarówno gwarancje, jak i warunki ich udzielania.

Na podstawie zobowiązania strony niemieckiej do dostarczenia Komisji najpóźniej do dnia 15 grudnia 2010 r. wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji, Komisja zdecydowała się tymczasowo uznać za zgodny z rynkiem wewnętrznym środek w postaci aktywów o obniżonej jakości (likwidator), do czasu podjęcia przez Komisję ostatecznej decyzji w sprawie pomocy na restrukturyzację. W ostatecznej decyzji w sprawie pomocy na restrukturyzację Komisja dokona przeglądu warunków przyznania środka w postaci aktywów o obniżonej jakości.

Ze względu na zastrzeżenia związane z obecnym planem restrukturyzacji dotyczące rentowności banku oraz podziału obowiązków i zakłóceń konkurencji, Komisja rozważy dalsze scenariusze dla HRE/pbb Deutsche Pfandbriefbank, w tym: podział na mniejsze jednostki oraz wariant [...].

TEKST PISMA

grafika

______

(*) Informacje poufne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.