Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.193.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2015 r.

Pomoc państwa - Decyzja o zamknięciu postępowania w sprawie istniejącej pomocy w związku z przyjęciem odpowiednich środków przez państwo EFTA

(2015/C 193/05)

(Dz.U.UE C z dnia 11 czerwca 2015 r.)

Urząd Nadzoru EFTA zaproponował odpowiednie środki, które zostały zaakceptowane przez Norwegię, odnośnie do następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji: 4 lutego 2015 r.

Numer decyzji: 36/15/COL

Nr sprawy: 70337

Państwo EFTA: Norwegia

Nazwa: Publiczne apteki szpitalne w Norwegii

Podstawa prawna: Budżet państwowy Norwegii na 2015 r. (Prop. 1 LS (2014-

2015)) oraz sekcja 2-30 norweskiej ustawy podatkowej

Cel pomocy: nd.

Sektory gospodarki: Apteki

Inne informacje: Za sprawą środków podjętych przez władze Norwegii w celu

zmiany systemu finansowego publicznych aptek szpitalnych

w Norwegii, obawy Urzędu dotyczące niezgodności tego

systemu finansowego z Porozumieniem EOG zostały rozwiane. Urząd stwierdza, że nie ma podstaw do dalszego rozpatrywania

tej sprawy i w związku z tym podjął decyzję o zamknięciu postępowania.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.