Pomoc państwa - Bułgaria - Pomoc państwa C 12/10 (ex N 389/09) - Odroczenie i zmiana terminarza spłaty zobowiązań spółki Ruse Industry - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.187.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2010 r.

POMOC PAŃSTWA - BUŁGARIA

Pomoc państwa C 12/10 (ex N 389/09) - Odroczenie i zmiana terminarza spłaty zobowiązań spółki Ruse Industry

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 187/05)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2010 r.)

Pismem z dnia 14 maja 2010 r., zamieszczonym w języku autentycznym na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Bułgarię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22961242

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom bułgarskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TEKST STRESZCZENIA

1. PROCEDURA

W dniu 30 czerwca 2009 r. władze bułgarskie zgłosiły środek pomocy na restrukturyzację spółki Ruse Industry AD w formie odroczenia płatności zobowiązań publicznoprawnych w wysokości 9,85 mln EUR oraz zmiany terminarza spłat. Władze bułgarskie uważają, że planowany środek, jest zgodny z rynkiem wewnętrznym w oparciu o wytyczne w sprawie pomocy na ratowanie i restrukturyzację jako pomoc na restrukturyzację.

2. OPIS

Spółka Ruse Industry zajmuje się produkcją i naprawą konstrukcji i elementów metalowych oraz wyrobem dźwigów i wyposażenia statków morskich. W 2009 r. zatrudniała 196 pracowników. Zadłużenie będące przedmiotem planowanego odroczenia powstało w wyniku umów o pożyczki zawartych w 1996 r. Zmiana harmonogramu spłat kwoty głównej miała miejsce już 1999 r. i 2001 r.

3. OCENA

Na obecnym etapie oceny Komisja nie jest przekonana, że przedsiębiorstwo kwalifikuje się do otrzymania pomocy na restrukturyzację, ponieważ z uwagi na wcześniejsze zmiany harmonogramu wydaje się, że złamano zasadę "pierwszy i ostatni raz". Ponadto władze bułgarskie nie wyjaśniły, w jakiej sytuacji znajduje się grupa, do której należy spółka Ruse Industry. Nie dowiedziono również, że warunki dotyczące udzielenia pomocy na restrukturyzację zostaną spełnione. W oparciu o plan przedstawiony przez przedsiębiorstwo, istnieją wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób spółka będzie mogła odzyskać długoterminową rentowność oraz tego, czy poziom wkładu własnego osiąga pułap 50 %, wymagany przez wytyczne w sprawie pomocy na ratowanie i restrukturyzację. Bułgaria nie zaproponowała też dotychczas żadnych konkretnych środków wyrównawczych.

Poza tym zmiana harmonogramu spłaty długu, z której korzysta spółka Ruse Industry od 2001 r. związana jest nie tylko z kwestią ewentualnego złamania zasady "pierwszy i ostatni raz" lecz również pytaniem, czy przedsiębiorstwo nie korzystało z niezgodnej z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa od dnia 1 stycznia 2007 r., tj. od daty przystąpienia Bułgarii do UE, zanim zgłoszono pomoc na restrukturyzację.

4. WNIOSEK

W świetle powyższych ustaleń Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE dotyczącego opisanych wyżej środków.

TEKST PISMA

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.