Pomoc państwa - Austria - SA.32554 (2009/C) Pomoc restrukturyzacyjna na rzecz Hypo Group Alpe Adria - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.59.34

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

POMOC PAŃSTWA - AUSTRIA

SA.32554 (2009/C) Pomoc restrukturyzacyjna na rzecz Hypo Group Alpe Adria

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 59/02)

(Dz.U.UE C z dnia 28 lutego 2013 r.)

Pismem z dnia 5 grudnia 2012 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła władze Austrii o swojej decyzji o czasowym zatwierdzeniu dwóch środków służących dokapitalizowaniu przedsiębiorstwa Hypo Group Alpe Adria na łączną kwotę 1,5 mld EUR i rozszerzeniu postępowania określonego w art. 108 ust. 2 TFUE dotyczącego wyżej wspomnianej pomocy na restrukturyzację.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks: (32 2) 296 12 42

Uwagi te zostaną przekazane władzom austriackim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

PODSUMOWANIE

Przedsiębiorstwo Hypo Group Alpe Adria (HGAA) jest grupą finansową prowadzącą działalność w Austrii, we Włoszech, w Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Czarnogórze.

Zgodnie z decyzją austriackiego organu nadzorczego HGAA musi osiągnąć wyższe wskaźniki kapitałowe do dnia 31 grudnia 2012 r. W tym celu HGAA wymaga dodatkowego kapitału w wysokości 1,5 mld EUR. Planowane wsparcie przez Austrię obejmuje dwa środki: Austria przystąpi do podwyższenia kapitału w wysokości 500 mln EUR w postaci udziałów i udzieli gwarancji państwa dla podporządkowanych instrumentów kapitałowych Tier II o wartości nominalnej 1 mld EUR.

Komisja przeprowadziła ocenę środków pomocy na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zezwala na pomoc "mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego".

Celem pomocy jest wyeliminowanie zagrożenia dla stabilności gospodarki Austrii, jakie mógłby za sobą pociągnąć upadek HGAA. Komisja uznaje, że aby HGAA mogła spełnić wymogi kapitałowe określone przez organ nadzoru pomoc jest konieczna, lecz nie powinna ona przekraczać docelowych wskaźników kapitałowych, a gwarancji państwa należy udzielić za odpowiednią opłatą gwarancyjną.

Austria zobowiązała się do udzielenia zabezpieczenia związanego z polityką w zakresie ryzyka i nowymi transakcjami pożyczkowymi przedsiębiorstwa HGAA, jak również do przestrzegania zakazu przejmowania innych podmiotów oraz zakazu realizacji płatności kuponowych w celu uniknięcia nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji.

Komisja uznała środki za tymczasowo zgodne z rynkiem wewnętrznym, rozszerzyła jednak formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie restrukturyzacji HGAA. W związku z tym ostateczna zgodność środków będzie oceniona na podstawie planu restrukturyzacji lub likwidacji, który zostanie przedłożony. Komisja zauważa, że konieczność udzielenia dodatkowej pomocy pokazuje, iż uprzednio przedłożony plan restrukturyzacji nie był wystarczający do przywrócenia rentowności HGAA i wskazuje, że konieczne są szerzej zakrojone środki restrukturyzacyjne.

TEKST PISMA

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.