Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.114.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 kwietnia 2008 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1570)

(Jedynie teksty w języku angielskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, i szwedzkim są autentyczne)

(2008/332/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 kwietnia 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii(1), w szczególności jej art. 28 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt(2), w szczególności jego art. 32 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 28 ust. 1 decyzji 90/424/EWG wspólnotowe laboratoria referencyjne w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt mogą otrzymywać pomoc wspólnotową.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt(3) stanowi, że należy udzielić pomocy finansowej Wspólnoty, jeżeli zatwierdzone programy pracy są skutecznie realizowane, a także pod warunkiem dostarczenia przez beneficjentów wszelkich niezbędnych informacji w określonych terminach.

(3) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006, stosunki między Komisją a wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi są regulowane w ramach umowy partnerstwa, której towarzyszy wieloletni program prac.

(4) Komisja oceniła programy pracy i odpowiadające im prognozy budżetowe przedłożone przez wspólnotowe laboratoria referencyjne na rok 2008.

(5) Zgodnie z oceną, pomoc finansową Wspólnoty powinny otrzymać wspólnotowe laboratoria referencyjne wyznaczone przez Wspólnotę do sprawowania funkcji i wypełniania zobowiązań określonych w następujących aktach prawnych:

- dyrektywa Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń(4),

- dyrektywa Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu(5),

- dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG(6),

- dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń(7),

- dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG(8),

- dyrektywa Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzająca minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb(9),

- dyrektywa Rady 95/70/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. wprowadzająca minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży(10),

- dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni(11),

- dyrektywa Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka(12),

- decyzja Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określająca specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie(13),

- rozporządzenie (WE) nr 882/2004 w odniesieniu do brucelozy,

- dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń(14),

- decyzja Rady 96/463/WE z dnia 23 lipca 1996 r. wyznaczająca organ referencyjny odpowiedzialny za współpracę w zakresie ujednolicania metod badania i oceny wyników w odniesieniu do czystorasowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła(15),

(6) Pomoc finansowa na działalność wspólnotowych laboratoriów referencyjnych i organizację przez nie warsztatów powinna również być zgodna z zasadami kwalifikowalności, określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006.

(7) Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) oraz art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(16), programy zwalczania i kontroli chorób zwierząt (środki weterynaryjne) będą finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Jednakże w niniejszych sprawach oraz w przypadku braku należycie uzasadnionych spraw, EFRG nie pokrywa wydatków związanych z kosztami administracyjnymi i kosztami zatrudnienia poniesionych przez państwa członkowskie i przez beneficjentów otrzymujących pomoc z EFRG. Do celów kontroli finansowej będą mieć zastosowanie art. 9, 36 i 37 wspomnianego rozporządzenia.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W odniesieniu do klasycznego pomoru świń Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover w Hanowerze (Niemcy) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku IV do dyrektywy 2001/89/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 241.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., z czego maksymalnie 18.000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego technikom diagnostycznym klasycznego pomoru świń.

Artykuł  2

W odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Veterinary Laboratories Agency (VLA) w New Haw, Weybridge (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy 92/66/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 78.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  3

W odniesieniu do grypy ptaków Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Veterinary Laboratories w New Haw, Weybridge (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy 2005/94/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 414.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  4

W odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory w Pirbright (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku III do dyrektywy 92/119/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 135.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  5

W odniesieniu do pryszczycy Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, finansowanego przez Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) w Pirbright (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku XVI do dyrektywy 2003/85/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 312.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  6

W odniesieniu do chorób ryb Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Statens Veterinære Serumlaboratorium w Aarhus (Dania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku C do dyrektywy 93/53/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 212.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  7

W odniesieniu do chorób małży Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Ifremer w La Tremblade (Francja) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku B do dyrektywy 95/70/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 100.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  8

W odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete w Madrycie (Hiszpania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku III do dyrektywy 92/35/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 70.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  9

W odniesieniu do choroby niebieskiego języka Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory w Pirbright (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w sekcji B załącznika II do dyrektywy 2000/75/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 313.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  10

W odniesieniu do badań serologicznych wścieklizny Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz laboratorium AFSSA, Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages w Nancy (Francja) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku II do decyzji 2000/258/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 200.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  11

W odniesieniu do brucelozy Wspólnota przyznaje pomoc finansową na rzecz AFSSA, Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses w Maisons-Alfort (Francja) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 246.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., z czego maksymalnie 26.000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego technikom diagnostycznym brucelozy.

Artykuł  12

W odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos w Madrycie (Hiszpania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy 2002/60/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) 1754/2006, które wspomniany ośrodek badawczy poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 160.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  13

W zakresie ujednolicania metod badania i oceny wyników w odniesieniu do czystorasowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła, Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Interbull Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences w Uppsali (Szwecja) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku II do decyzji 96/463/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) 1754/2006, które wspomniany ośrodek poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 90.000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł  14

Niniejsza decyzja skierowana jest do:

– Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofscholer Damm 15, D-3000, Hanower, Niemcy,

– Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Zjednoczone Królestwo,

– AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Zjednoczone Królestwo,

– Statens Veterinære Serumlaboratorium, Hangøvej 2, DK-8200 Århus, Dania,

– Ifremer, BP 133, F-17390 La Tremblade, Francja,

– Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Ctra. de Algete km 8, E-28110, Algete (Madrid), Hiszpania,

– AFSSA, laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Francja,

– AFSSA, laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général-de-Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Francja,

– Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. de Algete a El Casar, E-28130, Valdeolmos (Madrid), Hiszpania,

– Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7023, S-75007 Uppsala, Szwecja.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 301/2008 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 85).

(3) Dz.U. L 331 z 29.11.2006, s. 8.

(4) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26).

(5) Dz.U. L 260 z 5.9.1992, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).

(6) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

(7) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/10/WE (Dz.U. L 63 z 1.3.2007, s. 24).

(8) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(9) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, s. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE.

(10) Dz.U. L 332 z 30.12.1995, s. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE.

(11) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, s. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE.

(12) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE.

(13) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, s. 40. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2003/60/WE (Dz.U. L 23 z 28.1.2003, s. 30).

(14) Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE.

(15) Dz.U. L 192 z 2.8.1996, s. 19.

(16) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1437/2007 (Dz.U. L 322 z 7.12.2007, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.