Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.262.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1842
z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie polityki otwartych danych Rady oraz ponownego wykorzystywania dokumentów Rady

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 240,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne stworzyły niespotykane dotąd możliwości gromadzenia i łączenia treści pochodzących z różnych źródeł. Zmiany postępujące w kierunku społeczeństwa informacyjnego oraz opartego na wiedzy wpływają na życie wszystkich obywateli w całej Unii, umożliwiając im korzystanie z nowych dróg dostępu do wiedzy i zdobywania jej.

(2) Informacje sektora publicznego są ważnym źródłem wiedzy i innowacji w sektorze prywatnym, wspierającym tworzenie lepszych usług cyfrowych dla obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie.

(3) Rada i pozostałe instytucje UE gromadzą, tworzą i rozpowszechniają szeroką gamę informacji odnoszących się do polityk i obszarów działań Unii. Instytucje UE są w posiadaniu dokumentów, które mogłyby zostać ponownie wykorzystywane w produktach i usługach cyfrowych i które mogłyby stanowić użyteczne zasoby dla obywateli i przedsiębiorstw.

(4) Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 1  określa minimalny zestaw zasad w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w państwach członkowskich oraz zachęca państwa członkowskie do wychodzenia poza ten minimalny zestaw i do przyjmowania polityk otwartych danych.

(5) Po przyjęciu decyzji Komisji 2011/833/UE 2  Komisja Europejska stworzyła w 2012 r. Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej (zwany dalej "Portalem Otwartych Danych UE"), który ma stanowić uniwersalny punkt dostępu do danych pochodzących z instytucji UE i innych organów Unii.

(6) W czerwcu 2013 r. Unia zatwierdziła kartę otwartych danych grupy G-8 i zobowiązała się do wdrożenia szeregu działań dotyczących otwartych danych, które określono w planie działania zbiorowego grupy G-8 w ramach tej karty.

(7) W swoich konkluzjach z dnia 24 i 25 października 2013 r. Rada Europejska stwierdziła, że otwarte dane to niewykorzystane zasoby o ogromnym potencjale w zakresie budowania silniejszych, w większym stopniu wzajemnie powiązanych społeczeństw, które lepiej wychodzą naprzeciw potrzebom obywateli, oraz wezwała do aktywnego promowania ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

(8) W swoich konkluzjach z dnia 2 marca 2015 r. Rada kładzie nacisk na to, że pełne i skuteczne wykorzystanie narzędzi i usług, takich jak otwarte dane, może przyczyniać się do zwiększenia wydajności i poprawy jakości usług oraz że należy je ułatwiać. Ponadto w swoich konkluzjach z dnia 29 maja 2015 r. Rada zachęca do rozwoju w Unii przyjaznego danym otoczenia politycznego, które wspiera interoperacyjność, wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie danych rządowych do celów nauki i innowacji, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej ochrony danych.

(9) Portal Otwartych Danych UE zawiera obecnie wiele zbiorów danych oraz linki do portali otwartych danych w państwach członkowskich. Rada uczestniczy w Portalu Otwartych Danych UE od 2015 r., wykorzystując trzy zbiory danych: metadane rejestru publicznego dokumentów Rady, metadane wniosków o publiczny dostęp do dokumentów Rady oraz głosowania Rady dotyczące aktów ustawodawczych.

(10) Do tej pory Rada uczestniczyła w Portalu Otwartych Danych UE w ramach projektów pilotażowych. Wspomniane projekty pilotażowe przyniosły pozytywny wynik, należy więc określić politykę otwartych danych w odniesieniu do dokumentów Rady, aby w jak największym stopniu wykorzystać zdobyte dotychczas doświadczenie oraz umożliwić Radzie określenie warunków dotyczących publikowania i ponownego wykorzystywania jej dokumentów.

(11) Polityka otwartych danych w odniesieniu do dokumentów Rady poprawiłaby przepływ informacji między Radą a ogółem społeczeństwa; doprowadziłoby to do szerszego wykorzystywania i upowszechniania informacji o Unii; poprawiłoby to reputację Rady w zakresie otwartości i przejrzystości, a także przyczyniłoby się to do poprawy rozliczalności Rady jako instytucji publicznej.

(12) Polityka otwartych danych w odniesieniu do dokumentów Rady powinna wspierać rozwój narzędzi i aplikacji, które ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie i identyfikowanie dokumentów do ponownego wykorzystania.

(13) Niniejsza decyzja nie powinna mieć zastosowania do dokumentów, których Rada nie jest w stanie udostępnić do ponownego wykorzystywania z uwagi na prawa własności intelektualnej osób trzecich lub systemy praw dostępu obowiązujące w państwach członkowskich.

(14) Prawo dostępu do dokumentów Rady nadal regulowane jest rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 .

(15) Niniejsza decyzja powinna pozostawać bez uszczerbku dla przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE, oraz powinna być wykonywana i stosowana zgodnie ze wspomnianymi przepisami,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot i cel

1.  Niniejsza decyzja ustanawia politykę otwartych danych Rady (zwaną dalej "polityką otwartych danych") przez określenie zasad, warunków i ograniczeń regulujących ponowne wykorzystywanie oraz praktyczne środki ułatwiające ponowne wykorzystywanie dokumentów przechowywanych i tworzonych przez Radę, określonych w art. 2 ust. 1.
2.  Polityka otwartych danych ma następujące cele:
a) poprawa przepływu informacji pomiędzy Radą a ogółem społeczeństwa; oraz
b) ułatwianie ponownego wykorzystywania informacji na szeroką skalę.
Artykuł  2

Zakres stosowania

1.  Niniejsza decyzja ma zastosowanie do dokumentów przechowywanych i tworzonych przez Radę, które zostały podane do wiadomości publicznej przez Radę.
2.  Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do dokumentów przechowywanych i tworzonych przez Radę, których Rada nie jest w stanie udostępnić do ponownego wykorzystywania z uwagi na:
a) prawa własności intelektualnej osób trzecich; lub
b) systemy praw dostępu obowiązujące w państwach członkowskich.
3.  Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku oraz jest wykonywana i stosowana zgodnie z:
a) przepisami dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 4 .
b) przepisami dotyczącymi publicznego dostępu do dokumentów Rady, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001; oraz
c) przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi ochrony informacji niejawnych UE, w szczególności z decyzją Rady 2013/488/UE 5 .
Artykuł  3

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1) "dokument" oznacza:
a) jakąkolwiek treść niezależnie od zastosowanego nośnika (zapisaną na papierze lub przechowywaną w formie elektronicznej lub zarejestrowaną w formie dźwiękowej, wizualnej albo audiowizualnej) dotyczącą kwestii związanych z politykami, działalnością i decyzjami mieszczącymi się w sferze odpowiedzialności Rady;
b) dowolną część tej treści;
2) "ponowne wykorzystywanie" oznacza wykorzystywanie przez osoby fizyczne lub prawne dokumentów do celów komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel, dla którego dokument został stworzony;
3) "dane osobowe" oznaczają dane w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001;
4) "format otwarty" oznacza format pliku, który nie jest powiązany z platformą oraz jest udostępniany obywatelom bez jakichkolwiek ograniczeń, które utrudniałyby ponowne wykorzystywanie dokumentów;
5) "nadający się do przetwarzania maszynowego" oznacza format odpowiednio ustrukturyzowany, dzięki czemu aplikacje są w stanie w niezawodny sposób zidentyfikować poszczególne stwierdzenia faktów oraz ich wewnętrzną strukturę.
Artykuł  4

Zasady ogólne

Sekretariat Generalny Rady zapewnia, aby dokumenty były udostępniane do ponownego wykorzystywania:

a) przez wszystkich;
b) bez konieczności składania osobnego wniosku;
c) nieodpłatnie; oraz
d) w celach komercyjnych i niekomercyjnych.
Artykuł  5

Niedyskryminacja oraz prawa wyłączne

1.  Wszelkie warunki mające zastosowanie do ponownego wykorzystywania dokumentów nie mogą być dyskryminujące w odniesieniu do porównywalnych kategorii ponownego wykorzystywania.
2.  Ponowne wykorzystywanie dokumentów musi być otwarte dla wszystkich potencjalnych podmiotów na rynku. Nie przyznaje się żadnych praw wyłącznych.
Artykuł  6

Warunki ponownego wykorzystywania dokumentów

1.  Dokumenty udostępnia się do ponownego wykorzystywania na następujących warunkach:
a) obowiązek podania źródła, z którego pochodzą dokumenty, przez użytkownika ponownie wykorzystującego dokumenty;
b) obowiązek zachowania w niezmienionym kształcie pierwotnego znaczenia lub przekazu dokumentów;
c) brak odpowiedzialności Rady z tytułu jakichkolwiek następstw ponownego wykorzystywania dokumentów.
2.  W razie konieczności Sekretariat Generalny Rady może zastosować inne warunki do określonego rodzaju dokumentów.
3.  Sekretariat Generalny Rady podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw, interesów i wizerunku publicznego Rady na wszystkich odpowiednich forach.
Artykuł  7

Dostępne formaty

1.  Sekretariat Generalny Rady udostępniania dokumenty:
a) we wszelkich istniejących formatach lub wersjach językowych przechowywanych przez Radę;
b) w internecie; oraz
c) gdy jest to możliwe i właściwe - w otwartych formatach nadających się do przetwarzania maszynowego.
2.  Sekretariat Generalny Rady nie ma obowiązku:
a) tworzenia, dostosowywania lub aktualizowania dokumentów;
b) dostarczania wyciągów z dokumentów, jeżeli wymagałoby to niewspółmiernego wysiłku, wykraczającego poza prostą czynność;
c) tłumaczenia dokumentów na jakiekolwiek języki urzędowe inne niż te, w których dokumenty są już dostępne; lub
d) kontynuowania tworzenia określonych rodzajów dokumentów lub zachowywania dokumentów w określonym formacie z myślą o ich ponownym wykorzystywaniu.
Artykuł  8

Sprawozdanie

Do dnia 10 października 2022 r. Sekretariat Generalny Rady przedłoży Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszej decyzji, w tym działań wykonawczych podjętych przez Sekretariat Generalny Rady w celu udostępnienia dokumentów do ponownego wykorzystywania w otwartych formatach nadających się do przetwarzania maszynowego.

Artykuł  9

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 9 października 2017 r.
W imieniu Rady
S. KIISLER
Przewodniczący
1 Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90).
2 Decyzja Komisji 2011/833/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).
3 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
4 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
5 Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.