Dz.U.UE.L.2018.322.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2016 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/2003
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji z dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia niektórych postanowień obowiązujących umów dwustronnych umową na poziomie Unii.

(2) Komisja, w imieniu Unii, wynegocjowała umowę z rządem Republiki Filipin dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych (zwaną dalej "umową"). Negocjacje zakończyły się pomyślnie parafowaniem umowy w dniu 10 lutego 2016 r.

(3) Celem umowy jest zapewnienie zgodności z prawem Unii dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między dziesięcioma państwami członkowskimi a Republiką Filipin.

(4) Należy zatem podpisać umowę w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(5) W celu zapewnienia korzyści wynikających z umowy tak wcześnie, jak to możliwe, należy ją stosować tymczasowo,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł  3

Do czasu wejścia w życie umowa jest stosowana tymczasowo od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur 1 .

Artykuł  4

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Unii, notyfikacji przewidzianejw art. 8 ust. 2 umowy.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2016 r.
W imieniu Rady
I. KORČOK
Przewodniczący
1 Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.