Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.160.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA RADY
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, traktatu pekińskiego o artystycznych wykonaniach audiowizualnych

(2013/275/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 12 czerwca 2013 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 7 listopada 2000 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia negocjacji w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w celu zapewnienia udziału Wspólnoty Europejskiej w konferencji dyplomatycznej, która odbyła się w Genewie w dniach od 7 do 20 grudnia 2000 r. w celu opracowania instrumentu ochrony praw artystów wykonawców do ich artystycznych wykonań audiowizualnych.

(2) Negocjacje zostały pomyślnie zakończone na wznowionej konferencji dyplomatycznej, która odbyła się w Pekinie w dniach od 20 do 26 czerwca 2012 r., a traktat pekiński WIPO o artystycznych wykonaniach audiowizualnych ("traktat pekiński") został przyjęty w dniu 24 czerwca 2012 r.

(3) Traktat pekiński ustanawia szereg nowych postanowień międzynarodowych w dziedzinie praw pokrewnych, których celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i wynagrodzenia artystów wykonawców audiowizualnych.

(4) Traktat pekiński jest otwarty do podpisu przez każdą uprawnioną stronę przez okres jednego roku po jego przyjęciu.

(5) Unia ma wyłączną kompetencję w zakresie szeregu postanowień traktatu pekińskiego, gdzie zostało przyjęte odnośne ustawodawstwo Unii. Traktat pekiński powinien zatem zostać podpisany w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie.

(6) Przez podpisanie traktatu pekińskiego Unia nie będzie wykonywała dzielonej kompetencji, państwa członkowskie zachowują zatem swoje kompetencje w dziedzinach objętych traktatem pekińskim, które nie mają wpływu na wspólne przepisy ani nie zmieniają zakresu takich przepisów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się podpisanie, w imieniu Unii, traktatu pekińskiego WIPO o artystycznych wykonaniach audiowizualnych ("traktat pekiński"), z zastrzeżeniem jego zawarcia(1).

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania traktatu pekińskiego w imieniu Unii.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 czerwca 2013 r.

W imieniu Rady

L. VARADKAR

Przewodniczący

______

(1) Tekst traktatu pekińskiego zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jego zawarcia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.