Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.154.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/951
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (2019-2024)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 19 grudnia 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2027/2006 1  dotyczące zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka 2  (zwanej dalej "umową"). Umowa weszła w życie w dniu 30 marca 2007 r., była automatycznie przedłużana i pozostaje w mocy.

(2) W następstwie zalecenia Komisji, w dniu 4 czerwca 2018 r. Rada podjęła decyzję o upoważnieniu do podjęcia negocjacji z Republiką Zielonego Przylądka w sprawie zawarcia nowego protokołu wykonującego umowę.

(3) Poprzedni protokół do umowy wygasł w dniu 22 grudnia 2018 r.

(4) Komisja wynegocjowała w imieniu Unii nowy protokół. W wyniku tych negocjacji nowy protokół został parafowany w dniu 12 października 2018 r.

(5) Celem Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (2019-2024) (zwanego dalej "protokołem") jest umożliwienie Unii i Republice Zielonego Przylądka ściślejszej współpracy w celu propagowania zrównoważonej polityki rybołówstwa, rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Republiki Zielonego Przylądka oraz wsparcie wysiłków Republiki Zielonego Przylądka na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki.

(6) Aby zapewnić szybkie rozpoczęcie działalności połowowej statków unijnych, należy tymczasowo stosować protokół od chwili jego podpisania.

(7) Należy podpisać i tymczasowo stosować protokół, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego wejścia w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (2019-2024), z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Tekst protokołu dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu w imieniu Unii.

Artykuł  3

Protokół stosuje się tymczasowo od dnia jego podpisania 3 , do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego wejścia w życie.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.
W imieniu Rady
E.O. TEODOROVICI
Przewodniczący
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, s. 1).
2 Dz.U. L 414 z 30.12.2006, s. 3.
3 Data, od której protokół będzie tymczasowo stosowany zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.