Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.196.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1368
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, i tymczasowego stosowania Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Chorwacji, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Republiki Chorwacji, przystąpienie Republiki Chorwacji między innymi do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony 1  (zwanego dalej "Układem") ma zostać uzgodnione poprzez zawarcie protokołu do Układu (zwanego dalej "Protokołem"). Zgodnie z Układem, w odniesieniu do takiego przystąpienia stosuje się procedurę uproszczoną, w ramach której protokół zawierany jest przez Radę stanowiącą jednomyślnie w imieniu państw członkowskich oraz przez dane państwo trzecie.

(2) W dniu 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z zainteresowanymi państwami trzecimi z uwagi na przystąpienie Chorwacji do Unii. Negocjacje z Chile zostały pomyślnie zakończone parafowaniem Protokołu w dniu 9 lipca 2015 r. w Brukseli.

(3) Protokół powinien zostać podpisany.

(4) Należy tymczasowo stosować Protokół do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego wejścia w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Tekst Protokołu dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Protokołu w imieniu Unii i jej państw członkowskich.

Artykuł  3

Protokół stosuje się tymczasowo ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r., zgodnie z jego art. 14 ust. 2, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego wejścia w życie.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2017 r.
W imieniu Rady
C. CARDONA
Przewodniczący
1 Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.