Podpisanie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Tunezją, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Tunezją w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.104.1/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Tunezją, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Tunezją w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych 1

Wyżej wymieniony protokół między Unią Europejską a Tunezją został podpisany w Brukseli w dniu 17 marca 2015 r.
1 Informacja zmieniona przez sprostowanie z dnia 23 października 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.278.28).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.