Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.344.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2014 r.

DECYZJA RADY 2014/853/WPZiB
z dnia 8 października 2014 r.
w sprawie podpisania i zawarcia w imieniu Unii Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Mali w sprawie statusu misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37, w związku z art. 218 ust. 5 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/219/WPZiB 1 w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2) W następstwie przyjęcia przez Radę w dniu 15 kwietnia 2014 r. decyzji w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, zgodnie z art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej, wynegocjował porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Mali w sprawie statusu EUCAP Sahel Mali.

(3) Porozumienie w formie wymiany listów powinno zostać zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Mali w sprawie statusu misji w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali).

Tekst porozumienia w formie wymiany listów dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania listu ze skutkiem wiążącym dla Unii.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 października 2014 r.

W imieniu Rady

M. LUPI

Przewodniczący

1 Decyzja Rady 2014/219/WPZiB z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (Dz.U. L 113 z 16.4.2014, s. 21).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.