Dz.U.UE.L.2018.325.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/2024
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Trzeciego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 i 211, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Chorwacji, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony 1  (zwana dalej "Umową ogólną") została podpisana w dniu 8 grudnia 1997 r. i weszła w życie w dniu 1 października 2000 r.

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Republiki Chorwacji, przystąpienie Chorwacji do Umowy ogólnej zostaje zatwierdzone poprzez zawarcie protokołu do Umowy ogólnej, które Rada, stanowiąc jednomyślnie w imieniu państw członkowskich zawiera z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi.

(3) W dniu 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia rokowań z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w celu zawarcia Trzeciego protokołu dodatkowego do Umowy ogólnej w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (zwanego dalej "Protokołem") zakończyły się pomyślnie.

(4) W art. 5 ust. 3 Protokołu przewidziano jego tymczasowe stosowanie do czasu jego wejścia życie.

(5) Należy podpisać Protokół i stosować go tymczasowo, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego wejścia w życie.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zezwala się na podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Trzeciego protokołu dodatkowego do umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Tekst Protokołu dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Rada upoważnia niniejszym swojego Przewodniczącego do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Protokołu w imieniu Unii i jej państw członkowskich.

Artykuł  3

Protokół stosuje się tymczasowo zgodnie z jego art. 5 ust. 3 do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego wejścia w życie.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r.
W imieniu Rady
E. KARANIKOLOV
Przewodniczący
1 Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45.