Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.283.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2010 r.

DECYZJA RADY
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

(2010/652/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 29 października 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172, w związku z art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja wynegocjowała z Królestwem Norwegii Umowę o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej (zwanej dalej "Umową"), którą parafowano w dniu 17 lipca 2009 r.

(2) Umowa podlega ratyfikacji również przez państwa członkowskie.

(3) Zgodnie z jej art. 12 ust. 4 Umowa powinna, do czasu jej wejścia w życie, być tymczasowo stosowana przez Unię Europejską, w odniesieniu do kwestii leżących w jej kompetencji, i przez Królestwo Norwegii.

(4) Należy podpisać Umowę w imieniu Unii Europejskiej oraz stosować ją tymczasowo, jak określono w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł  3

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Umowy, w odniesieniu do kwestii leżących w kompetencji Unii Umowę stosuje się tymczasowo, do czasu jej wejścia w życie. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie informujące o dacie rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2010 r.

W imieniu Rady
J. BLANCO
Przewodniczący
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.