Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.177.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1238
z dnia 7 lipca 2017 r.
poddające rejestracji przywóz niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 14 ust. 5,

po poinformowaniu państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 9 grudnia 2016 r. w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2  Komisja Europejska ("Komisja") ogłosiła wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("Chiny"), w następstwie skargi złożonej w dniu 25 października 2016 r. przez EUROFER ("skarżący") w imieniu producentów reprezentujących ponad 25 % ogólnej produkcji unijnej niektórych stali odpornych na korozję.

1. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

(2) Produktem objętym dochodzeniem są niektóre stale odporne na korozję pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej.

(3) Przedmiotowe stale odporne na korozję są wyrobami walcowanymi płaskimi z żelaza, stali stopowej lub stali niestopowej; uspokojonego aluminium; powleczonymi lub pokrytymi ogniowo cynkiem lub aluminium, ale nie powleczonymi ani nie pokrytymi innym metalem; pasywowanymi chemicznie; zawierającymi: 0,015 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,170 % masy węgla, 0,015 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,100 % masy aluminium, nie więcej niż 0,045 % masy niobu, nie więcej niż 0,010 % masy tytanu i nie więcej niż 0,010 % masy wanadu; w zwojach, arkuszach ciętych na wymiar i taśmach.

Z zakresu dochodzenia wyklucza się następujące produkty:

- ze stali nierdzewnej, ze stali krzemowej elektrotechnicznej i ze stali szybkotnącej,

- nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco lub walcowane na zimno.

(4) Produkt objęty postępowaniem jest obecnie objęty następującymi kodami CN: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 i ex 7226 99 70 (kody TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94).

2. WNIOSEK

(5) Wniosek o rejestrację zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego został złożony przez skarżącego w dniu 24 maja 2017 r. Skarżący wnioskował o objęcie rejestracją przywozu produktu objętego postępowaniem, tak by można było następnie zastosować środki wobec tego przywozu od daty takiej rejestracji.

3. PODSTAWY DO REJESTRACJI

(6) Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja może zlecić organom celnym podjęcie właściwych kroków w celu rejestracji przywozu, tak by można było następnie zastosować środki wobec tego przywozu. Przywóz może podlegać rejestracji w wyniku wniosku przedstawionego przez przemysł unijny, zawierającego dostateczne dowody uzasadniające takie działanie.

(7) Skarżący twierdzi, że rejestracja jest uzasadniona, ponieważ produkt objęty postępowaniem jest nadal przywożony po cenach dumpingowych, a importerzy byli świadomi stosowanego przez dłuższy czas dumpingu, działającego na szkodę przemysłu unijnego. Skarżący twierdzi ponadto, że przywóz z Chin powoduje szkodę dla przemysłu unijnego i że nastąpiło znaczne zwiększenie wielkości tego przywozu, nawet po okresie objętym dochodzeniem, które poważnie osłabiłoby skutki naprawcze cła antydumpingowego, jeśli takie cło byłoby stosowane.

(8) Komisja uważa, że importerzy faktycznie byli świadomi lub powinni byli być świadomi dumpingu ze strony eksporterów. Wystarczające dowody prima facie w tej kwestii zostały zawarte w skardze i omówione w zawiadomieniu o wszczęciu niniejszego postępowania 3 . W wersji skargi nieopatrzonej klauzulą poufności margines dumpingu oszacowano na 50 % w przypadku przywozu z Chin. Dowód na występowanie dumpingu przedstawiony w skardze oparty jest na porównaniu wartości normalnych (ustalonych na podstawie informacji o cenach producenta w Kanadzie, wybranej jako kraj analogiczny) z cenami eksportowymi (na poziomie ex-works) produktu objętego postępowaniem przy sprzedaży na wywóz do Unii. Chińska cena eksportowa została ustalona na podstawie informacji podanych przez chińskich producentów eksportujących na rynek unijny w okresie od sierpnia 2012 r. do kwietnia 2016 r.

(9) Biorąc pod uwagę zakres możliwego dumpingu, uzasadniony jest wniosek, że importerzy byli świadomi lub powinni byli być świadomi zaistniałej sytuacji.

(10) Ponadto skarżący przedstawił w skardze i we wniosku o rejestrację wystarczające dowody w postaci komunikatów prasowych opisujących praktyki dumpingowe stosowane przez chińskich eksporterów, które prima facie nie mogły i nie powinny być zignorowane przez importerów. Ponadto wniosek o dokonanie przeglądu dotyczył również środków ochrony handlu, w tym środków antydumpingowych, stosowanych obecnie w krajach trzecich.

(11) Od wszczęcia postępowania w grudniu 2016 r. zaobserwowano dalszy wzrost przywozu o ponad 50 % w wyniku porównania średniej miesięcznej wielkości przywozu w okresie od października 2015 r. do września 2016 r. (tj. w okresie objętym dochodzeniem) z wielkością w okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. (tj. w okresie następującym po wszczęciu postępowania). Dodatkowe dowody prima facie wykazały wzrost udziału w rynku oraz gromadzenie zapasów.

(12) Ponadto w skardze istnieją wystarczające dowody prima facie na to, że opisany przywóz powoduje szkodę, a w dokumentach przedłożonych w ramach postępowania, w tym we wniosku o rejestrację, istnieją dowody, że w przypadku dalszego wzrostu przywozu spowodowana zostanie dodatkowa szkoda. Ze względu na ramy czasowe wzrost wielkości przywozu po cenach dumpingowych oraz inne okoliczności (takie jak nadwyżki produkcji w Chinach czy polityka cenowa chińskich eksporterów, które wykazano w pierwotnej skardze) prawdopodobnie poważnie osłabiłyby skutki naprawcze wszelkich ostatecznych ceł, chyba że cła te zostałyby zastosowane z mocą wsteczną. Ze względu na wszczęcie obecnego postępowania i biorąc pod uwagę zmiany dotychczasowych cen i wielkości przywozu z Chin, uzasadnione jest ponadto założenie, że zanim wprowadzone zostaną ewentualne środki tymczasowe, przywóz produktu objętego postępowaniem może dalej wzrastać, a importerzy mogą szybko zgromadzić zapasy.

4. PROCEDURA

(13) W związku z powyższym Komisja stwierdza, że skarżący przedstawił wystarczające dowody prima facie, by uzasadnić poddanie rejestracji przywozu produktu objętego postępowaniem zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(14) Wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia opinii na piśmie, a także dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. Komisja może ponadto przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpią one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

5. REJESTRACJA

(15) Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego postępowaniem powinien zostać poddany rejestracji, tak aby zagwarantować, w razie wprowadzenia środków antydumpingowych w wyniku postępowania, możliwość pobrania tych ceł od zarejestrowanego przywozu z mocą wsteczną, przy spełnieniu niezbędnych warunków, zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(16) Skarżący szacuje w skardze, że średni margines dumpingu dla produktu objętego postępowaniem wynosił około 50 %, a średni margines sprzedaży po zaniżonych cenach 37,8 % - 41,0 %. Szacunkową kwotę ewentualnego przyszłego zobowiązania ustala się dla Chin na poziomie sprzedaży po zaniżonych cenach oszacowanym na podstawie skargi, tj. 37,8 % - 41,0 % wartości importowej CIF produktu objętego postępowaniem.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(17) Wszelkie zgromadzone w związku z tą rejestracją dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 4 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Niniejszym poleca się władzom celnym, na podstawie art. 14 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1036, podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestrowania przywozu do Unii niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, które są wyrobami walcowanymi płaskimi z żelaza, stali stopowej lub stali niestopowej; uspokojonego aluminium; powleczonymi lub pokrytymi ogniowo cynkiem lub aluminium, ale nie powleczonymi ani nie pokrytymi innym metalem; pasywowanymi chemicznie; zawierającymi: 0,015 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,170 % masy węgla, 0,015 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,100 % masy aluminium, nie więcej niż 0,045 % masy niobu, nie więcej niż 0,010 % masy tytanu i nie więcej niż 0,010 % masy wanadu; w zwojach, arkuszach ciętych na wymiar i taśmach, z wyłączeniem następujących:
- ze stali nierdzewnej, ze stali krzemowej elektrotechnicznej i ze stali szybkotnącej,
- nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco lub walcowane na zimno,

obecnie objętych następującymi kodami CN: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 i ex 7226 99 70 (kody TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94).

Okres obowiązkowej rejestracji wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia opinii na piśmie, dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty lub zwrócenia się z wnioskiem o przesłuchanie w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Dz.U. C 459 z 9.12.2016, s. 17.
3 Dz.U. C 459 z 9.12.2016, s. 17 (sekcja 3 zawiadomienia o wszczęciu).
4 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.