Pełne sprawozdanie z obrad 8 września 2015 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.159.83

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 maja 2023 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 8 WRZEŚNIA 2015 R.
(2023/C 159/02)

Spis treści s

1. Otwarcie posiedzenia

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół

3. Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (debata)

4. Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego (debata)

5. Głosowanie

5.1. Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (głosowanie)

5.2. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Janusza Korwin-Mikkego (A8-0229/2015 - Evelyn

Regner) (głosowanie)

5.3. Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (głosowanie)

5.4. Handel produktami z fok (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Busoi) (głosowanie)

5.5. Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (głosowanie)

5.6. Stan praw podstawowych w UE (2013-2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (głosowanie). ..

5.7. Przesłuchania kandydatów na komisarzy - wnioski płynące z procedury za 2014 r.

(A8-0197/2015 - Richard Corbett) (głosowanie)

5.8. Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (głosowanie)

5.9. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej - kontrola WPR na podstawie wyników (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)

5.10. Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (głosowanie)

5.11. Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu (A8-0214/2015 - Joao Ferreira) (głosowanie)

5.12. Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (A8-0239/2015 -

Michaela Sojdrova) (głosowanie)

5.13. Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (A8-0207/2015 - Mircea

Diaconu) (głosowanie)

5.14. Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej "Right2Water" (A8-0228/2015 -

Lynn Boylan) (głosowanie)

6. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

6.1. Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)

6.2. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Janusza Korwin-Mikkego (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)

6.3. Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari).

6.4. Handel produktami z fok (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Busoi)

6.5. Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)

6.6. Stan praw podstawowych w UE (2013-2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)

6.7. Przesłuchania kandydatów na komisarzy - wnioski płynące z procedury za 2014 r. (A8-0197/2015 - Richard Corbett)

6.8. Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)

6.9. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej - kontrola WPR na podstawie wyników

(A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)

6.10. Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)

6.11. Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu (A8-0214/2015 - Joao Ferreira)

6.12. Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (A8-0239/2015 - Michaela Sojdrova)

6.13. Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)

6.14. Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej "Right2Water" (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)

7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól

8. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

9. Prezentacja Rady dotycząca jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016 (debata)

10. Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (debata)

11. Miejski wymiar polityki UE - Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE (debata)

12. Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół

13. Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (debata).

14. Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól

15. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) (debata)

16. Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r. (debata)

17. Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych zawodów (debata)

18. Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach (krótka prezentacja)

19. Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE (krótka prezentacja)

20. Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól

21. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.