Pełne sprawozdanie z obrad 25 listopada 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.4042

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 25 LISTOPADA 2019 R.

(C/2024/4042)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2024 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2019-2020

Posiedzenia od 25 do 28 listopada 2019 r.

STRASBURG

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej

4. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: patrz protokół

5. Komunikaty Przewodniczącego: patrz protokół

6. Wnioski o uchylenie immunitetu: patrz protokół

7. Skład komisji i delegacji: patrz protokół

8. Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie): patrz protokół

9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (dalsze postępowanie): patrz protokół

10. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): patrz protokół

11. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół

12. Składanie dokumentów: patrz protokół

13. Porządek obrad

14. Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa - Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (debata)

15. Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (debata)

16. Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą (debata)

17. Trzydziesta rocznica aksamitnej rewolucji: znaczenie walki o wolność i demokrację w Europie ŚrodkowoWschodniej dla historycznego zjednoczenia Europy (debata)

18. Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (debata) ..

19. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

20. Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół

21. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.