Pełne sprawozdanie z obrad 18 kwietnia 2018 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3251

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 maja 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 18 KWIETNIA 2018 R.

(C/2024/3251)

(Dz.U.UE C z dnia 24 maja 2024 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 16 do 19 kwietnia 2018 r.

STRASBURG

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (złożone projekty rezolucji): patrz protokół

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół

4. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): patrz protokół

5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokół

6. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22-23 marca 2018 r. (debata)

7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): patrz protokól

8. Skład grup politycznych: Patrz protokól

9. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu): patrz protokól

10. Absolutorium za rok 2016 (debata)

11. Wznowienie posiedzenia

12. Głosowanie

12.1. Termin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)

12.2. Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019 (głosowanie)

12.3. Umowa ramowa między UE a Australią (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (głosowanie)

12.4. Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (głosowanie)

12.5. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (głosowanie)

12.6. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (Protokół dodatkowy) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (głosowanie)

12.7. Opakowania i odpady opakowaniowe (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (głosowanie)

12.8. Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (głosowanie)

12.9. Odpady (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (głosowanie)

12.10. Składowanie odpadów (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (głosowanie)

12.11. Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (głosowanie)

12.12. Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (B8-0214/2018) (głosowanie)

12.13. Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (głosowanie)

12.14. Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (głosowanie)

12.15. Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (głosowanie)

12.16. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Komisja i agencje wykonawcze (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (głosowanie)

12.17. Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (głosowanie)

12.18. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (głosowanie)

12.19. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Parlament Europejski (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (głosowanie)

12.20. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Rada Europejska i Rada (A8-0116/2018 - Ingeborg GrāEle) (głosowanie)

12.21. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Trybunał Sprawiedliwości (A8-0122/2018 - Ingeborg GrāRie) (głosowanie)

12.22. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Trybunał Obrachunkowy (A8-0089/2018 - Ingeborg GraEle) (głosowanie)

12.23. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A8-0097/2018 - Ingeborg GraEle) (głosowanie)

12.24. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Komitet Regionów (A8-0117/2018 - Ingeborg GraEle) (głosowanie)

12.25. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A8-0128/2018 - Marco Valli) (głosowanie)

12.26. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A8-0100/2018 - Ingeborg GraEle) (głosowanie)

12.27. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Europejski Inspektor Ochrony Danych (A8-0099/2018 - Ingeborg GraEle) (głosowanie)

12.28. Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A8-0115/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.29. Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.30. Absolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.31. Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.32. Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.33. Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.34. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.35. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.36. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.37. Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.38. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.39. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.40. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.41. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (głosowanie)

12.42. Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.43. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.44. Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.45. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.46. Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.47. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.48. Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.49. Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.50. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.51. Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.52. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.53. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.54. Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.55. Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.56. Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.57. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.58. Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.59. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.60. Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (głosowanie)

12.61. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)

12.62. Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)

12.63. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)

12.64. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)

12.65. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)

12.66. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)

12.67. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)

12.68. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)

13. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

13.1. Umowa ramowa między UE a Australią (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)

13.2. Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)

13.3. Opakowania i odpady opakowaniowe (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)

13.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)

13.5. Odpady (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)

13.6. Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)

13.7. Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (B8-0214/2018)

13.8. Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (B8-0184/2018)

13.9. Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)

13.10. Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)

13.11. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Komisja i agencje wykonawcze (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)

13.12. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE - Trybunał Obrachunkowy (A8-0089/2018 - Ingeborg GrâEle)

13.13. Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A8-0115/2018 - Bart Staes)

13.14. Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)

14. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

15. Wznowienie posiedzenia

16. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

17. Składanie dokumentów: patrz protokół

18. Przesunięcie środków: patrz protokół

19. Cambridge Analytica i Facebook: ochrona danych i prywatność obywateli jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów (debata)

20. Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (debata)

21. Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (debata)

22. Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych (debata)

23. Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (debata)

24. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)

25. Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) (debata)

26. Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (debata)

27. Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół

28. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.