Pełne sprawozdanie z obrad 17 stycznia 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3659

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 17 STYCZNIA 2019 R.
(C/2024/3659)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 14 do 17 stycznia 2019 r.

STRASBURG

Spis treści s

1. Otwarcie posiedzenia

2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze): patrz protokół

3. Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół

4. Petycje: patrz protokół

5. Składanie dokumentów: patrz protokół

6. Zróżnicowana integracja (krótka prezentacja)

7. Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (krótka prezentacja)

8. Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)

8.1. Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa

8.2. Sudan

9. Wznowienie posiedzenia

10. Głosowanie

10.1. Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (głosowanie)

10.2. Sudan (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (głosowanie)

10.3. Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (głosowanie)

10.4. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (głosowanie)

10.5. Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (głosowanie)

10.6. Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (głosowanie)

10.7. Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (głosowanie)

10.8. Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (głosowanie)

10.9. Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (głosowanie)

10.10. Ustanowienie programu "Prawa i Wartości" (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (głosowanie)

10.11. Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (głosowanie)

10.12. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (A8-0456/2018 - Lara Comi) (głosowanie)

10.13. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (głosowanie)

10.14. Zróżnicowana integracja (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (głosowanie)

10.15. Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (głosowanie)

11. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

11.1. Ustanowienie Programu InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri).

11.2. Roczny raport EBC za rok 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)

11.3. Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (A8-0459/2018 - Reimer Böge)

11.4. Unia bankowa - sprawozdanie roczne za rok 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)

11.5. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (A8-0466/2018 -

Josep-Maria Terricabras)

11.6. Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)

11.7. Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)

11.8. Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania (A8-0421/2018 - Sven Giegold)

11.9. Ustanowienie programu "Prawa i Wartości" (A8-0468/2018 - Bodil Valero)

11.10. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (A8-0456/2018 - Lara Comi)

11.11. Zróżnicowana integracja (A8-0402/2018 - Pascal Durand)

11.12. Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)

12. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

13. Wznowienie posiedzenia

14. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

15. Ochrona produkcji ryżu w UE (debata)

16. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół

17. Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół

18. Zamknięcie posiedzenia

19. Przerwa w obradach

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.