Pełne sprawozdanie z obrad 16 stycznia 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3658

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 16 STYCZNIA 2019 R.
(C/2024/3658)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 14 do 17 stycznia 2019 r.

STRASBURG

Spis treści s

1. Otwarcie posiedzenia

2. Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół

4. Składanie dokumentów: patrz protokół

5. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól

6. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól

7. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól

8. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)

9. Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sanchezem Perezem-Castejónem na temat przyszłości Europy (debata)

10. Wznowienie posiedzenia

11. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól

12. Głosowanie

12.1. Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2016 (B8-0052/2019) (głosowanie)

12.2. Projekt rezolucji zgodnie z art. 108 ust. 6 z wnioskiem o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami proponowanego porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (B8-0051/2019) (głosowanie)

12.3. Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (głosowanie)

12.4. Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (głosowanie)

12.5. Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 "Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego" (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (głosowanie)

12.6. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (głosowanie)

12.7. Europejski Fundusz Społeczny Plus (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (głosowanie). ..

12.8. Przepisy szczegółowe dotyczące celu "Europejska współpraca terytorialna" (Interreg)

(A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (głosowanie)

12.9. Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (głosowanie)

12.10. Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (głosowanie)

13. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

13.1. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) (A8-0445/2018 - Maria Arena)

13.2. Europejski Fundusz Społeczny Plus (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)

13.3. Przepisy szczegółowe dotyczące celu "Europejska współpraca terytorialna" (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)

13.4. Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)

14. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól

15. Wznowienie posiedzenia

16. Skład Parlamentu: patrz protokół

17. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

18. Wszechstronne europejske badania naukowe i edukacja w zakresie totalitarnej przeszłości oraz upamietnia- nie jej (debata na aktualny temat)

19. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (debata)

20. Wznowienie posiedzenia

21. Głosowanie

21.1. Ustanowienie specjalnego programu likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (głosowanie)

21.2. Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (głosowanie)

21.3. Ustanowienie Programu InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (głosowanie)

21.4. Tymczasowy unijny dokument podróży (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (głosowanie)

21.5. Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (głosowanie)

21.6. Roczny raport EBC za rok 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (głosowanie)

21.7. Unia bankowa - sprawozdanie roczne za rok 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (głosowanie)

21.8. Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (A8-0446/2018 -

Santiago Fisas Ayxelà) (głosowanie)

21.9. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (głosowanie)

22. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól

23. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

24. Wznowienie posiedzenia

25. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (debata)

26. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)

27. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (debata)

28. Zmiana porządku obrad: Patrz protokól

29. Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (debata)

30. Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania (debata)

31. Ustanowienie programu "Prawa i Wartości" (debata)

32. Skład grup politycznych: Patrz protokól

33. Skład komisji i delegacji: Patrz protokól

34. Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie (debata).

35. Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól

36. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.