Pełne sprawozdanie z obrad 15 stycznia 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3657

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 15 STYCZNIA 2019 R.
(C/2024/3657)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 14 do 17 stycznia 2019 r.

STRASBURG

Spis treści s

1. Otwarcie posiedzenia

2. Reforma unijnej polityki azylowej i migracyjnej w świetle trwającego kryzysu humanitarnego w regionie Morza Śródziemnego i w Afryce (debata)

3. Przegląd prezydencji austriackiej w Radzie (debata)

4. Wznowienie posiedzenia

5. Uroczyste posiedzenie - Dwudziesta rocznica wprowadzenia euro

6. Wznowienie posiedzenia

7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): patrz protokół

8. Głosowanie

8.1. Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (głosowanie)

8.2. Zawarcie umowy o statusie między UE a Albanią dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (głosowanie)

8.3. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kirgistanem (przystąpienie Chorwacji) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)

8.4. Kompleksowa umowa między UE a Kirgistanem (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)

8.5. Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (głosowanie)

8.6. Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (głosowanie)

8.7. Tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (głosowanie)

8.8. Ustanowienie programu "Cła" na rzecz współpracy w dziedzinie ceł (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (głosowanie)

8.9. Zmiana statutu EBI (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hubner) (głosowanie)

8.10. Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (głosowanie)

8.11. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)

8.12. Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)

8.13. Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (głosowanie)

8.14. Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (głosowanie)

9. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

9.1. Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)

9.2. Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

9.3. Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar). ..

9.4. Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (A8-0378/2018 - Brian Hayes)

9.5. Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)

9.6. Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)

10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

11. Wznowienie posiedzenia

12. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

13. Przedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady (debata)

14. Roczny raport EBC za rok 2017 (debata)

15. Unia bankowa - sprawozdanie roczne za rok 2018 (debata)

16. Ustanowienie Programu InvestEU (debata)

17. Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru - Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (debata)

18. Skład grup politycznych: patrz protokół

19. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) (debata)

20. Europejski Fundusz Społeczny Plus (debata)

21. Przepisy szczegółowe dotyczące celu "Europejska współpraca terytorialna" (Interreg) (debata)

22. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół

23. Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół

24. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.