Pełne sprawozdanie z obrad 14 stycznia 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3656

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 14 STYCZNIA 2019 R.
(C/2024/3656)

PARLAMENT EUROPEJSKI
SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 14 do 17 stycznia 2019 r.

STRASBURG

Spis treści s

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Oświadczenia Przewodniczącego

4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

5. Skład Parlamentu: patrz protokól: Patrz protokól

6. Skład grup politycznych: Patrz protokól

7. Wniosek o uchylenie immunitetu: Patrz protokól

8. Skład komisji i delegacji: patrz protokół

9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól

10. Wniosek dotyczący aktu Unii: Patrz protokól

11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól

12. Składanie dokumentów: patrz protokół

13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół

14. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół

15. Porządek obrad

16. Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (debata)

17. Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (debata)

18. Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (debata)

19. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (krótka prezentacja)

20. Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (krótka prezentacja)

21. Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (krótka prezentacja)

22. Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (krótka prezentacja)

23. Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (krótka prezentacja)

24. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

25. Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól

26. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.