Pełne sprawozdanie z obrad 14 lutego 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3689

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 14 LUTEGO 2019 R.
(C/2024/3689)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 11 do 14 lutego 2019 r.

STRASBURG

Spis treści s

1. Otwarcie posiedzenia

2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze): patrz protokół

3. Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (złożone projekty rezolucji): patrz protokół ..

4. Składanie dokumentów: patrz protokół

5. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: patrz protokół

6. Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (debata)

7. Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (debata)

8. Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)

8.1. Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa

8.2. Zimbabwe

8.3. Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej

9. Wznowienie posiedzenia

10. Głosowanie

10.1. Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (głosowanie) ..

10.2. Zimbabwe (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (głosowanie)

10.3. Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (głosowanie) ..

10.4. Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (głosowanie)

10.5. Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (głosowanie)

10.6. Ocena technologii medycznych (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (głosowanie)

10.7. Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

(A8-0198/2018 - Franck Proust) (głosowanie)

10.8. Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicz- nej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (głosowanie)

10.9. Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (głosowanie)

10.10. Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (głosowanie)

10.11. Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (głosowanie)

10.12. Zmiana dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (głosowanie)

10.13. Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (głosowanie)

10.14. Prawa osób interseksualnych (B8-0101/2019) (głosowanie)

10.15. Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2024) (B8-0127/2019) (głosowanie)

10.16. Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (głosowanie)

10.17. NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (B8-0079/2019) (głosowanie)

10.18. Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (głosowanie)

10.19. Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (głosowanie)

10.20. Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (głosowanie)

11. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

11.1. Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019)

11.2. Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (B8-0097/2019)

11.3. Stosowanie marihuany w celach leczniczych (B8-0071/2019)

11.4. Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)

11.5. Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)

11.6. Prawa osób interseksualnych (B8-0101/2019)

11.7. Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2024) (B8-0127/2019)

11.8. NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (B8-0079/2019)

11.9. Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)

12. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu: patrz protokół

13. Wznowienie posiedzenia

14. Petycje: patrz protokół

15. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

16. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół

17. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

18. Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (debata)

19. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół

20. Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół

21. Zamknięcie posiedzenia

22. Przerwa w obradach

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.