Pełne sprawozdanie z obrad 13 lutego 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3688

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 13 LUTEGO 2019 R.
(C/2024/3688)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 11 do 14 lutego 2019 r.

STRASBURG

Spis treści s

1. Otwarcie posiedzenia

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół

3. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokół

4. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól

5. Dokument otwierający debatę pt. "W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r." (debata)

6. Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy (debata)

7. Wznowienie posiedzenia

8. Głosowanie

8.1. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu - 2020 r. (głosowanie)

8.2. Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (głosowanie)

8.3. Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (głosowanie)

8.4. Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (głosowanie)

8.5. Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021-2027 (program "Perykles IV") (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (głosowanie)

8.6. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin) (głosowanie)

8.7. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0048/2019 - David Martin) (głosowanie)

8.8. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (A8-0054/2019 - David Martin) (głosowanie)

8.9. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0049/2019 - David Martin) (głosowanie)

8.10. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (A8-0020/2019 - Antonio López-Isturiz White) (głosowanie)

8.11. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0023/2019 - Antonio López-Isturiz White) (głosowanie)

8.12. Traktat ustanawiającyWspólnotę Transportową (A8-0022/2019 - Karima Delli) (głosowanie). ..

8.13. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)

8.14. Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (głosowanie)

8.15. Program "Wymiar sprawiedliwości" (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (głosowanie)

8.16. Stan debaty nad przyszłością Europy (A8-0427/2018 - Ramón Jauregui Atondo) (głosowanie).

9. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

9.1. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin)

9.2. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0048/2019 - David Martin)

9.3. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (A8-0054/2019 - David Martin)

9.4. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0023/2019 - Antonio López-Isturiz White)

9.5. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)

9.6. Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)

9.7. Stan debaty nad przyszłością Europy (A8-0427/2018 - Ramón Jauregui Atondo)

10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

11. Wznowienie posiedzenia

12. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

13. Uczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa (debata na aktualny temat)

14. Ocena technologii medycznych (debata)

15. Wznowienie posiedzenia

16. Głosowanie

16.1. Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (A8-0477/2018 - Emil Radev) (głosowanie)

16.2. Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (głosowanie)

16.3. Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (głosowanie)

16.4. Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (głosowanie)

16.5. Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (głosowanie)

16.6. GATS: konieczne wyrównania wynikające z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (głosowanie)

16.7. Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (głosowanie)

16.8. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (głosowanie)

16.9. Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (głosowanie)

16.10. Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (B8-0097/2019) (głosowanie)

16.11. Stosowanie marihuany w celach leczniczych (B8-0071/2019) (głosowanie)

16.12. Obrady Komisji Petycji w 2018 r. (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (głosowanie)

17. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

18. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

19. Wznowienie posiedzenia

20. Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (debata)

21. Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej (debata). ..

22. Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (debata)

23. Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim (debata)

24. Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty (debata)

25. Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (debata)

26. NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (debata)

27. Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (debata)

28. Składanie dokumentów: patrz protokół

29. Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół

30. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.