Pełne sprawozdanie z obrad 12 lutego 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3687

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 12 LUTEGO 2019 R.
(C/2024/3687)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 11 do 14 lutego 2019 r.

STRASBURG

Spis treści s

1. Otwarcie posiedzenia

2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól

3. Składanie dokumentów: patrz protokół

4. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (debata)

5. Zrównoważone stosowanie pestycydów (debata)

6. Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (debata)

7. Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody (debata)

8. Wznowienie posiedzenia

9. Głosowanie

9.1. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018-2024) (A8-0030/2019 - Joao Ferreira) (głosowanie)

9.2. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018-2024) (rezolucja) (A8-0034/2019 - Joao Ferreira) (głosowanie)

9.3. Projekt rezolucji na podstawie art. 108 ust. 6 Regulaminu w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami proponowanej umowy o partnerstwie w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa między UE a Marokiem (B8-0100/2019) (głosowanie)

9.4. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Marokiem (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (głosowanie)

9.5. Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (głosowanie)

9.6. Protokół do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem (przystąpienie Chorwacji) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (głosowanie)

9.7. Unijny program zwalczania nadużyć finansowych (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (głosowanie)

9.8. Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (głosowanie)

9.9. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (głosowanie)

9.10. Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (głosowanie)

9.11. Homologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (głosowanie)

9.12. Program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (głosowanie)

9.13. VAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (głosowanie)

9.14. Strategie na rzecz integracji Romów (B8-0098/2019) (głosowanie)

9.15. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (głosowanie)

9.16. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (głosowanie)

9.17. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (głosowanie)

9.18. Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (głosowanie)

9.19. Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (głosowanie)

9.20. Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (głosowanie)

9.21. Zrównoważone stosowanie pestycydów (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (głosowanie)

9.22. Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (głosowanie)

10. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

10.1. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018-2024) (A8-0030/2019 - Joāo Ferreira)

10.2. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018-2024) (rezolucja) (A8-0034/2019 - Joao Ferreira)

10.3. Unijny program zwalczania nadużyć finansowych (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra)

10.4. Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada (A8-0310/2018 - Alain Cadec)

10.5. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)

10.6. Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)

10.7. Strategie na rzecz integracji Romów (B8-0098/2019)

10.8. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundua Ruiz)

10.9. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)

10.10. Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)

10.11. Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)

10.12. Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (A8-0019/2019 - Ashley Fox)

10.13. Zrównoważone stosowanie pestycydów (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)

10.14. Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (A8-0046/2019 - Ivo Belet)

11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól

12. Wznowienie posiedzenia

13. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

14. Skład komisji: Patrz protokól

15. Sytuacja w Syrii (debata)

16. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)

17. Wznowienie posiedzenia

18. Debata z premierem Włoch Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy (debata)

19. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól

20. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem - Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (debata)

21. Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (debata). ..

22. Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (debata)

23. Prawa osób interseksualnych (debata)

24. Stosowanie marihuany w celach leczniczych (debata)

25. Modyfikacja genomu zarodków ludzkich (debata)

26. Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól

27. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.