Pełne sprawozdanie z obrad 11 lutego 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3686

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 11 LUTEGO 2019 R.

(C/2024/3686)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2024 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 11 do 14 lutego 2019 r.

STRASBURG

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Oświadczenia Przewodniczącego

4. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: patrz protokół

5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokół

6. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu - 2020 r.: patrz protokół

7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze): patrz protokół

8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokół

9. Składanie dokumentów: patrz protokół

10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół

11. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (składanie dokumentów): patrz protokół

12. Porządek obrad

13. Unijny program zwalczania nadużyć finansowych (debata)

14. Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada (debata)

15. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018-2024) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018-2024) (rezolucja) (debata)

16. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją - Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (debata)

17. Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (debata)

18. Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (debata)

19. Duże drapieżniki (debata)

20. Stan debaty nad przyszłością Europy (krótka prezentacja)

21. Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (krótka prezentacja)

22. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

23. Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół

24. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.