Dz.U.UE.C.2018.463.94/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 lutego 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

P8_TC1-COD(2016)0274

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/409.)