P8_TA(2016)0457 Zmiana unijnego kodeksu celnego w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.224.198/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

P8_TA(2016)0457

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2018/C 224/37)

(Dz.U.UE C z dnia 27 czerwca 2018 r.)

Parlament Europejski,

-
uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0477),
-
uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0328/2016),
-
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
-
uwzględniając art. 59 Regulaminu,
-
uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0329/2016),
1.
przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
2.
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.