Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.105/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

P7_TC2-COD(2010)0253

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012.../UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2012/34/UE)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.