Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.36.196

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2016 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE określającej wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zmieniającej dyrektywę Rady 98/83/WE [Popr. 1]

P7_TC1-COD(2012)0074

(Dz.U.UE C z dnia 29 stycznia 2016 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowejo funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 i 32 192 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, opracowany po uzyskaniu opinii grupy osób wyznaczonych przez Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych spośród ekspertów naukowych w państwach członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 31 Traktatu,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

po konsultacji z Parlamentem Europejskim stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2 , [Popr. 2]

a także mając na uwadze, co następuje:

(-1) Zgodnie z art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) polityka Unii w dziedzinie środowiska opiera się na zasadach ostrożności i działania, a także przyczynia się do osiągania celów, takich jak zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska oraz ochrona zdrowia ludzkiego. [Popr. 3]

(1) Przyjmowanie wody jest jednym ze sposobów, w jaki substancje promieniotwórcze szkodliwe mogą dostać się do ciała ludzkiego. Spożycie promieniotwórczych izotopów lub radionuklidów może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Zgodnie z dyrektywą Rady 96/29/Euratom 3 narażenie całej ludności na promieniowanie, w tym na długotrwałe łączne narażenie, wynikające z działalności obejmującej promieniowanie jonizujące należy utrzymywać na jak najniższym poziomie. [Popr. 4]

(1a) Filtrowanie wody w celu usunięcia z niej promieniotwórczych izotopów sprawia, że filtry stają się odpadem promieniotwórczym, który należy następnie poddać procesowi utylizacji z zachowaniem należytej ostrożności i zgodnie z obowiązującymi procedurami. [Popr. 5]

(1b) Proces usuwania z wody promieniotwórczych izotopów zależy od laboratoriów krajowych, regularnych aktualizacji pomiarów oraz badań. [Popr. 6]

(1c) Informacje przedstawione przez państwa członkowskie w sporządzanym co trzy lata sprawozdaniu dotyczącym dyrektywy w sprawie wody pitnej są niekompletne lub brak jest takich informacji w odniesieniu do poziomów promieniotwórczości w wodzie pitnej. [Popr. 7]

(1d) W celu obniżenia kosztów uzdatniania wody pitnej konieczne jest zastosowanie środków zapobiegawczych. [Popr. 8]

(2) Biorąc pod uwagę znaczenie dla W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi ludności należy określić wspólne normy jakości dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, należy określić na szczeblu Wspólnoty normy jakości pełniące funkcję wskaźnika oraz, a także przewidzieć monitorowanie zgodności z tymi normami. [Popr. 9]

(3) Parametry wskaźnikowe dotyczące substancji promieniotwórczych określono już w części C załącznika I do dyrektywy Rady 98/83/WE 4 , zaś w załączniku II do tej dyrektywy przewidziano stosowne przepisy dotyczące monitorowania. Jednakże parametry te wchodzą w zakres podstawowych norm określonych w art. 30 traktatu Euratom. [Popr. 10]

(3a) Wartości parametryczne opierają się na dostępnej wiedzy naukowej, z uwzględnieniem zasady ostrożności. Wartości te zostały wybrane z myślą o tym, aby wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi można było bezpiecznie spożywać przez całe życie - biorąc za punkt odniesienia najbardziej wrażliwych obywateli - a tym samym, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia. [Popr. 11]

(4) Wymogi dotyczące monitorowania poziomu promieniotwórczości w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy zatem q skorelować z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących innych substancji chemicznych wykrytych w wodzie, które mają szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. Środek ten zapewniłby jednolitość, spójność i kompletność prawodawstwa w zakresie ochrony przed promieniowaniem zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego na mocy traktatu Euratom o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUE. [Popr. 12]

(5) Przepisy niniejszej dyrektywy przyjętej Niniejsza dyrektywa przyjęta na mocy traktatu Euratom powinny być nadrzędne wobec przepisów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zawiera aktualizację parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika I do dyrektywy 98/83/WE oraz określa przepisy dotyczące monitorowania występowania substancji promieniotwórczych w odniesieniu do skażenia wody wodzie pitnej substancjami promieniotwórczymi. [Popr. 13]

(6) W przypadku niezgodności z parametrem, który pełni funkcję wskaźnika, zainteresowane państwo członkowskie powinno rozważyć, czy ta niezgodność stwarza jakiekolwiek zagrożenie mieć obowiązek ustalenia przyczyny, dokonania oceny poziomu zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, w tym w długoterminowej perspektywie, a także możliwości interwencji oraz podjęcia, na podstawie uzyskanych wyników, działania umożliwiającego jak najszybsze zapewnienie dostaw wody spełniającej kryteria jakościowe określone w stosownych przypadkach, podjąć niniejszej dyrektywie. Te niezbędne działania zaradcze w celu przywrócenia jakości mogą obejmować nawet zamknięcie danego zakładu, jeżeli wymaga tego jakość wody. Priorytetem powinny być działania rozwiązujące problem u źródła. Konsumenci powinni być natychmiast informowani o zagrożeniach, działaniach podjętych już przez władze oraz czasie niezbędnym do tego, aby działania naprawcze przyniosły skutek. [Popr. 14]

(7) Konsumentów należy w pełni i w stosowny sposóbinformować w adekwatny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pośrednictwem łatwo dostępnych publikacji. Zaktualizowane informacje dotyczące zagrożonych obszarów, na których znajdują się potencjalne źródła skażenia substancjami promieniotwórczymi, oraz informacje dotyczące jakości wody w regionie są w każdej chwili udostępnianie konsumentom przez lokalne administracje. [Popr. 15]

(7a) Konieczne jest objęcie zakresem niniejszej dyrektywy wody wykorzystywanej w przemyśle spożywczym. [Popr. 16]

(8) Z zakresu niniejszej dyrektywy należy wyłączyć naturalne wody mineralne i wody stanowiące produkty lecznicze, ponieważ przepisy szczególne dotyczące tego typu wód ustanowiono dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE 5 oraz dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 6 . Komisja powinna jednak najpóźniej w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy przedstawić wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2009/54/WE w celu dostosowania wymogów w zakresie monitorowania naturalnych wód mineralnych do wymogów określonych w niniejszej dyrektywie i w dyrektywie 98/83/WE. Monitorowanie wody rozlewanej do butelek i pojemników przeznaczonych do sprzedaży, innej niż woda mineralna, dla celów sprawdzenia, czy poziom substancji promieniotwórczych jest zgodny z wartościami parametrycznymi określonymi w niniejszej dyrektywie należy prowadzić zgodnie z zasadami analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 7 . [Popr. 17]

(9) Każde państwo członkowskie powinno ustanowić rzetelne programy monitorowania w celu sprawdzenia regularnego sprawdzania, czy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania niniejszej dyrektywy. [Popr. 18]

(10) Metody stosowane do analizy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinny być takie, aby zapewniać wiarygodność i porównywalność otrzymywanych wyników. Takie programy monitorowania powinny odpowiadać potrzebom lokalnym, a także spełniać ustanowione w niniejszej dyrektywie minimalne wymagania w zakresie monitorowania. [Popr. 19]

(10a) Należy w zróżnicowany sposób i z wykorzystaniem odrębnych kryteriów dozymetrycznych regulować kwestie związane z promieniotwórczością naturalną i skażeniami promieniotwórczymi wywołanymi działalnością człowieka. Państwa członkowskie muszą dopilnować, by działalność jądrowa nie prowadziła do skażenia zasobów wody pitnej. [Popr. 20]

(11) Zalecenie Komisji 2001/928/Euratom 8 dotyczy jakości radiologicznej zasobów wody pitnej w odniesieniu do radonu i długożyciowych produktów rozpadu radonu, zaś radionuklidy te powinny wchodzić w zakres niniejszej dyrektywy.

(11a) Aby zapewnić spójność europejskiej polityki wodnej, określone w niniejszej dyrektywie wartości parametryczne, częstotliwości i metody monitoringu substancji promieniotwórczych muszą być zgodne z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/118/WE 9 oraz dyrektywą Rady 98/83/WE. Komisja powinna ponadto zapewnić, aby podczas przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE 10 oraz dyrektywy 2006/118/WE podać odniesienie do niniejszej dyrektywy z myślą o pełnej ochronie wszystkich rodzajów wody przed skażeniem substancjami promieniotwórczymi, [Popr. 21]

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszej dyrektywie określono wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie Niniejsza dyrektywa dotyczy zharmonizowanych wymogów jakościowych dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Określono w niej wartości parametryczne, częstotliwości i metody monitorowania substancji promieniotwórczych, mających na celu ochronę zdrowia ludności przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia tej wody substancjami promieniotwórczymi. [Popr. 22]

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się definicje zawarte w art. 2 dyrektywy 98/83/WE.

Oprócz definicji, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają również następujące definicje:

(1) "substancja promieniotwórcza" oznacza każdą substancję zawierającą co najmniej jeden radionuklid, którego działania lub stężenia nie można zlekceważyć z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem;
(2) "dawka orientacyjna ogółem" (TID) oznacza skuteczną dawkę obciążającą dla jednego roku spożycia wynikającą ze wszystkich radionuklidów, których obecność w wodzie wykryto, pochodzenia zarówno naturalnego, jak i sztucznego, z wyjątkiem potasu-40, radonu i krótkożyciowych produktów rozpadu radonu;
(3) "wartość parametryczna" oznacza wartość, w ramach której woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zgodna z przepisami. Jeżeli wartość parametryczna została przekroczona, państwa członkowskie oceniają poziom ryzyka związanego z obecnością substancji promieniotwórczych i na podstawie wyników tej oceny podejmują niezwłocznie działania naprawcze, aby zapewnić zgodność z wymogami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie. [Popr. 23]
Artykuł  3

Zakres

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, której definicję podano w art. 2 dyrektywy 98/83/WE, z zachowaniem wyłączeń określonych w art. 3 ust. 1 tej dyrektywy i ustalonych zgodnie z jej art. 3 ust. 2. [Popr. 24]

Artykuł  4

Ogólne zobowiązania

Bez uszczerbku dla przepisów określonych w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 96/29/Euratom, Państwa członkowskie podejmują wszystkie środki niezbędne dla ustanowienia stosownego programu monitorowania w celu zapewnienia zgodności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wartościami parametrycznymi ustanowionymi zgodnie z niniejszą dyrektywą. Komisja przekazuje państwom członkowskim wytyczne dotyczące najlepszych praktyk.

Państwa członkowskie zapewniają, aby środki przyjęte w celu wykonania niniejszej dyrektywy w żadnym przypadku, bezpośrednio lub pośrednio, nie pozwalały na pogorszenie obecnej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ani na wzrost zanieczyszczenia wód wykorzystywanych do produkcji wody pitnej. [Popr. 25]

Należy opracować nowe technologie, które pozwoliłyby skrócić do minimum czas potrzebny do odizolowania od środowiska naturalnego odpadów promieniotwórczych, które znalazły się w nim w wyniku klęski żywiołowej. [Popr. 26]

Państwa członkowskie podejmują wszystkie działania niezbędne do zapewnienia utylizacji odpadów promieniotwórczych pochodzących z przefiltrowanej wody pitnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja dostarcza państwom członkowskim wytyczne dotyczące tego procesu. [Popr. 27]

Państwa członkowskie przeprowadzają oceny ryzyka w odniesieniu do składowisk odpadów promieniotwórczych, które mogłyby oddziaływać na wody gruntowe lub inne źródła wody pitnej lub które mogłyby być narażone na niebezpieczeństwo w przypadku klęsk żywiołowych. [Popr. 28]

Komisja przeprowadza badanie dotyczące skutków jednoczesnego oddziaływania innych substancji chemicznych w połączeniu z substancjami promieniotwórczymi w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie wyników tego badania Komisja dokonuje aktualizacji odnośnego prawodawstwa. [Popr. 29]

Komisja przeprowadza ocenę wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE w państwach członkowskich. [Popr. 30]

Artykuł  5

Wartości parametryczne

Państwa członkowskie ustanawiają wartości parametryczne mające zastosowanie do monitorowania substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z załącznikiem I; w przypadku wody rozlewanej do butelek i pojemników przeznaczonych do sprzedaży działanie to nie narusza zasad analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Artykuł  6

Monitorowanie

Państwa członkowskie zapewniają regularne i dokładne monitorowanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z załącznikiem II, w celu sprawdzenia, czy stężenia substancji promieniotwórczych nie przekraczają wartości parametrycznych określonych zgodnie z art. 5. Monitorowanie uwzględnia długotrwałe łączne narażenie ludności i odbywa się w ramach kontroli, o których mowa w art. 7 dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Obejmuje ono analizy referencyjne, których celem jest określenie zawartości substancji promieniotwórczych w wodzie oraz zoptymalizowanie strategii analitycznej i analiz okresowych prowadzonych zgodnie z metodami określonymi w załączniku III. Częstotliwość monitorowania w odniesieniu do analiz okresowych może być dostosowana na podstawie podejścia opartego na ocenie ryzyka bazującego na analizach referencyjnych, które są obowiązkowe we wszystkich przypadkach. W takich przypadkach państwa członkowskie informują Komisje zarówno o przyczynach swojej decyzji, jak i o wynikach odnośnych analiz referencyjnych oraz podają te informacje do publicznej wiadomości. [Popr. 31]

Artykuł  7

Miejsca pobierania próbek

Państwa członkowskie mogą pobierać próbki:

a) w przypadku wody dostarczanej za pomocą sieci dystrybucyjnej - w punkcie w strefie zaopatrzenia lub w zakładach uzdatniania, jeśli można wykazać, że takie pobieranie próbek daje identyczną lub wyższą wartość mierzoną przedmiotowych parametrów;
b) w przypadku wody dostarczanej z cysterny w punkcie, w którym wypływa ona z cysterny;
c) w przypadku wody w butelkach lub pojemnikach przeznaczonych do sprzedaży w punkcie, gdzie woda umieszczana jest w butelkach lub pojemnikach;
d) w przypadku wody wykorzystywanej w przedsiębiorstwie produkcji żywności w punkcie, w którym woda jest wykorzystywana w przedsiębiorstwie.
Artykuł  8

Pobieranie próbek i wykonywanie analiz

1. Próbki reprezentatywne dla jakości wody spożywanej w ciągu roku są pobierane i analizowane zgodnie z metodami określonymi w załączniku III.
2. Państwa członkowskie dbają, aby we wszystkich laboratoriach dokonujących analizy próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązywał system kontroli jakości analiz. Państwa członkowskie dbają, aby system ten podlegał sporadycznym wyrywkowym kontrolom przeprowadzanym co najmniej raz w roku przez niezależnego kontrolera zatwierdzonego przez właściwy organ do tego celu. [Popr. 32]
2a. Finansowanie środków monitorowania odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału VI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 11 ; W przypadku zanieczyszczenia będącego wynikiem działalności człowieka kosztami monitorowania zostanie obciążony zanieczyszczający. [Popr. 33]
Artykuł  9

Działania naprawcze i powiadomienie konsumentów

1. Państwa członkowskie dbają, aby każde niepowodzenie w osiągnięciu wartości parametrycznych określonych zgodnie z art. 5 było niezwłocznie badane w celu określenia jego przyczyny.
1a. Informacje na temat oceny ryzyka dotyczącej elektrowni jądrowych i otaczających je obszarów w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie są udostępniane opinii publicznej. [Popr. 34]
1b. Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje dotyczące obecności substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi były uwzględniane w sporządzanym co trzy lata sprawozdaniu w sprawie jakości wody, o którym mowa w art. 13 ust. 2 dyrektywy 98/83/WE. [Popr. 35]
2. W przypadku niezgodności z wartościami parametrycznymi określonymi zgodnie z art. 5 ustalonymi dla radonu i TID pochodzącej ze źródeł naturalnych państwo członkowskie, którego to dotyczy, dokonuje niezwłocznie oceny, czy niezgodność ta stanowi zagrożenie poziomu zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jeżeli występuje takie zagrożenie, ludzkiego, a także bada możliwości interwencji przy uwzględnieniu warunków lokalnych. Na podstawie uzyskanych wyników państwo członkowskie podejmuje działanie naprawcze w celu przywrócenia jakości wody w celu zapewnienia dostaw wody spełniającej kryteria jakościowe określone w niniejszej dyrektywie.
2a. W przypadku niezgodności z wartościami parametrycznymi określonymi dla trytu i dawki orientacyjnej ogółem (TID) pochodzącej z działalności człowieka, państwo członkowskie, którego to dotyczy, dopilnowuje, aby bezzwłocznie przeprowadzone badanie określało charakter, zasięg i całościowy wpływ zanieczyszczenia na wielkości dozymetryczne.

W badaniu tym bierze się pod uwagę wszystkie środowiska, które mogą być narażone na zanieczyszczenie, oraz wszystkie drogi narażenia. Zainteresowane państwo członkowskie dopilnowuje, by zostały podjęte niezbędne działania naprawcze mające na celu przywrócenie stanu wody zgodnego z wartościami parametrycznymi. Uprzywilejowanym rozwiązaniem jest oczyszczanie u źródła zanieczyszczeń. Te niezbędne działania naprawcze mogą obejmować nawet zamknięcie danego zakładu, jeżeli wymaga tego jakość wody. Państwo członkowskie, którego to dotyczy, dopilnowuje, by koszty działań naprawczych zostały poniesione przez zanieczyszczającego. [Popr. 36]

3. Państwa członkowskie dopilnują, aby wyniki analiz przeprowadzanych zgodnie z art. 8 były publikowane, powszechnie udostępnianie tak szybko, jak to jest możliwe i włączane do sprawozdań, o których mowa w art. 13 dyrektywy 98/83/WE. Jeżeli zagrożenia dla zdrowia ludzi nie można uznać za nieistotne, państwo członkowskie wraz z odpowiedzialnym podmiotem lub odpowiedzialnymi podmiotami zapewnia natychmiastowe powiadomienie konsumentów oraz udostępnienie im pełnych informacji dotyczących zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz radzenia sobie z napotkanymi problemami, które to informacje powinny zostać opublikowane i udostępnione w internecie w możliwie najszybszym terminie. Zapewniają one również niezwłoczne zaopatrzenie w wodę pochodzącą z innych nieskażonych źródeł. [Popr. 37]
Artykuł  9a

Zmiana dyrektywy 98/83/WE

W dyrektywie 98/83/EC wprowadza się następujące zmiany:

(1) W załączniku I część C skreśla się sekcję "radioaktywność".
(2) W załączniku II tabela A ust. 2 skreśla się dwa ostatnie zdania. [Popr. 38]
Artykuł  9b

Przegląd załączników

1. Co najmniej raz na pięć lat Komisja dokonuje przeglądu załączników w świetle postępu naukowo-technicznego. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących dostosowania załączników mającego na celu uwzględnienie tego postępu.
2. Komisja podaje do wiadomości publicznej powody, dla których podjęła decyzję o dostosowaniu lub niezmienianiu załączników, odwołując się do analizowanych przez nią sprawozdań naukowych. [Popr. 39]
Artykuł  9c

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. Uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9b, powierza się Komisji na okres pięciu lat od .... * Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanego uprawnień nie później niż sześć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na okresy o tej samej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9b, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9b wchodzi w życie tylko Parlament Europejski lub Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. [Popr. 40]
Artykuł  9d

Informowanie oraz sprawozdawczość

1. Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zapewnienia konsumentom właściwych i aktualnych informacji dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, i to nie tylko w sytuacji, gdy odnośnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego nie można uznać za nieistotne.
2. Każde państwo członkowskie posiadające systemy wodne na obszarach, na których występują potencjalne źródła skażenia promieniotwórczego - będące wynikiem działalności człowieka lub naturalne - podaje informacje na temat stężenia substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sporządzanym co trzy lata sprawozdaniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o którym mowa w art. 13 dyrektywy 98/ 83/WE.
3. W sprawozdaniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi we Wspólnocie Komisja uwzględnia ustalenia państw członkowskich dotyczące substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o czym mowa w art. 13 dyrektywy 98/83/WE. [Popr. 41]
Artykuł  10

Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej [rok po dacie, o której mowa w art. 11 - datę wpisuje Urząd Publikacji] do ... * . Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. [Popr. 42]

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  11

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  12

Adresaci

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w,

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
PrzewodniczącyPrzewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wartości parametryczne dla radonu, trytu oraz wartości parametryczne dla dawki orientacyjnej ogółem, dla pozostałych substancji promieniotwórczych, w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Promieniotwórczość
ParametrWartość parametrycznaJednostkaUwagi
Radon 222 Rn100 20Bq/l
Tryt100 20Bq/l
Dawka orientacyjna ogółem (pochodząca ze źródeł naturalnych)0,10mSv/rocznie(Uwaga 1)
Dawka orientacyjna ogółem (pochodząca z działalności człowieka)0,01mSv/rocznie

Uwaga 1: Z wyjątkiem trytu, potasu - 40, radonu i krótkożyciowych produktów rozpadu radonu [Popr. 43]

ZAŁĄCZNIK  II

Monitorowanie substancji promieniotwórczych

1. Zasady ogólne i częstotliwość monitorowania

Państwo członkowskie nie ma obowiązku ma obowiązek monitorowania wody pitnej pod kątem obecności trytu lub promieniotwórczości w celu i radonu w celu ustanowienia dawki orientacyjnej ogółem (TID), jeżeli jest przekonane na podstawie innej metody monitorowania, że poziomy trytu i obliczonej dawki orientacyjnej ogółem są znacznie niższe od wartości parametrycznej. Państwo członkowskie nie ma obowiązku monitorowania wody pitnej pod kątem obecności radonu, jeżeli jest przekonane na podstawie monitorowania, że poziomy radonu są znacznie niższe od wartości parametrycznej. W takim przypadku państwo członkowskie przekazuje Komisji powody podjęcia takiej decyzji wraz z wynikami monitorowania przeprowadzonego za pomocą innej metody w odniesieniu do promieniotwórczości naturalnej i promieniotwórczości będącej wynikiem działalności człowieka.

Monitorowanie obejmuje analizy referencyjne oraz analizy okresowe.

Analizy referencyjne muszą być prowadzone w ramach rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia na zaopatrzenie w wodę pitną. W odniesieniu do już działających sieci dystrybucyjnych państwa członkowskie określają terminy, w których te analizy muszą zostać przeprowadzone, na podstawie dostarczanych objętości wody i poziomu ewentualnego ryzyka wynikającego z promieniotwórczości naturalnej lub promieniotwórczości będącej wynikiem działalności człowieka. Analizy referencyjne muszą umożliwiać ustalenie i wyrażenie w wartościach liczbowych występowania wszystkich odpowiednich radionuklidów naturalnych i sztucznych.

W przypadku promieniotwórczości naturalnej należy wyrazić w wymiernych wartościach przynajmniej aktywność 9 następujących radionuklidów: uranu-238, uranu-234, radu-226, radonu-222, ołowiu-210, polonu-210, radu-228 (w stosownych przypadkach na podstawie bezpośredniego produktu jego rozpadu w szeregu promieniotwórczym - aktynu-228), aktynu-227 (w stosownych przypadkach na podstawie bezpośredniego produktu jego rozpadu w szeregu promieniotwórczym - toru-227).

W odniesieniu do oddziaływania wywołanego działalnością człowieka należy ustalić potencjalne źródła skażenia i na tej podstawie sporządzić wykaz radionuklidów, które mają być monitorowane. Oprócz specjalnego monitorowania związanego z wynikiem badania analiza referencyjna obejmuje we wszystkich przypadkach pomiary pod kątem obecności trytu, węgla-14, strontu-90 oraz izotopów plutonu, a także analizę z wykorzystaniem spektrometrii promieniowania gamma, która umożliwia zbadanie aktywności głównych radionuklidów sztucznych emitujących promieniowanie gamma (zwłaszcza kobaltu-60, jodu-131, cezu-134, cezu-137, ameryku-241 itp.).

Wynik analiz referencyjnych wykorzystywany jest do określenia strategii analitycznej, którą należy zastosować podczas prowadzenia analiz okresowych. Z zastrzeżeniem wyniku analiz referencyjnych, który może spowodować zaostrzenie przepisu, analizy referencyjne przeprowadza się zgodnie z częstotliwością audytu monitorowania określoną w pkt. 4. [Popr. 44]

2. Radon i tryt

Monitorowanie wody pitnej pod kątem obecności radonu lub trytu przeprowadza się, jeżeli w obrębie ujęcia obecne jest źródło radonu lub trytu oraz nie jest możliwe wykazanie za pomocą innych programów kontroli lub badań, że poziom radonu lub trytu jest znacznie niższy od wskaźnikowej wartości parametrycznej wynoszącej 100 Bq/l. W przypadku, gdy niezbędne jest monitorowanie pod kątem obecności radonu lub trytu, jest ono prowadzone z częstotliwością audytu.

3. Dawka orientacyjna ogółem

Monitorowanie wody pitnej pod kątem dawki orientacyjnej ogółem (TID) przeprowadza się, jeżeli w obrębie ujęcia obecne jest źródło sztucznej lub wzmocnionej naturalnej promieniotwórczości oraz nie jest możliwe wykazanie za pomocą innych programów kontroli lub badań, że poziom TID jest znacznie niższy od wskaźnikowej wartości parametrycznej wynoszącej 0,1 mSv/rocznie. W przypadku, gdy niezbędne jest monitorowanie poziomu sztucznych radionuklidów, jest ono prowadzone z częstotliwością audytu wskazaną w tabeli. W przypadku, gdy niezbędne jest monitorowanie poziomu naturalnych radionuklidów, państwa członkowskie określają częstotliwość monitorowania z uwzględnieniem wszystkich dostępnych stosownych informacji dotyczących czasowych zmian w poziomie naturalnych radionuklidów w różnych rodzajach wody. W zależności od spodziewanych zmian częstotliwość monitorowania może wahać się od pojedynczego pomiaru kontrolnego do częstotliwości audytu. Jeżeli niezbędny jest tylko pojedynczy pomiar kontrolny naturalnej promieniotwórczości, kolejny pomiar jest wymagany przynajmniej w przypadku, gdy zajdzie jakakolwiek zmiana w odniesieniu do zaopatrzenia w wodę, która może mieć wpływ na stężenie radionuklidów w wodzie pitnej.

Jeżeli zastosowano metody służące usunięciu radionuklidów z wody pitnej w celu zapewnienia nieprzekroczenia wartości parametrycznej, monitorowanie przeprowadza się z częstotliwością audytu.

Jeżeli dla zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą stosuje się wyniki innych programów kontroli lub badań niż wymagane zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego punktu, państwo członkowskie przekazuje Komisji powody podjęcia takiej decyzji wraz ze stosownymi wynikami programów monitorowania lub badań. [Popr. 45]

4. Częstotliwość audytu monitorowania określa się w poniższej tabeli:

TABELA

Częstotliwość audytu monitorowania pochodzącej z sieci dystrybucyjnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Objętość wody dystrybuowanej lub produkowanej dziennie

w strefie zaopatrzenia

(Uwaga 1 i 2)

m3

Liczba próbek

rocznie

(Uwaga 3)

≤ 100(Uwaga 4)
> 100 ≤ 1 0001
> 1 000 ≤ 10 0001 + 1 na każde 3 300 m3/d i jego część z objętości ogółem
> 10 000 ≤ 100 0003 + 1 na każde 10 000 m3/d i jego część z objętości ogółem
> 100 00010 + 1 na każde 25 000 m3/d i jego część z objętości ogółem

Uwaga 1: Strefa zaopatrzenia jest określonym geograficznie obszarem, z którego pochodzi woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z jednego lub więcej źródeł, oraz w ramach którego jakość wody może być uznawana w przybliżeniu za jednolitą.

Uwaga 2: Objętości są obliczane jako średnie pobrane w okresie roku kalendarzowego. Państwo członkowskie może wykorzystać liczbę mieszkańców strefy zaopatrzenia zamiast objętości wody w celu ustalenia minimalnej częstotliwości przyjmując, że spożycie wody wynosi 200 l/dzień/na głowę, pod warunkiem, że przedmiotowa woda nie jest sprzedawana ani dystrybuowana poza odnośną strefą. [Popr. 46]

Uwaga 3: W miarę możliwości liczba próbek powinna być rozdzielona równomiernie w czasie i miejscu.

Uwaga 4: Częstotliwość zostanie ustalona przez zainteresowane państwo członkowskie.

ZAŁĄCZNIK  III

Pobieranie próbek i metody analizy

1. Promieniotwórczość naturalna

1 1.1. Kontrola pod kątem zgodności z dawką orientacyjną ogółem (TID) w odniesieniu do promieniotwórczości naturalnej

Państwa członkowskie mogą stosować metody kontroli aktywności całkowitej alfa i beta w celu monitorowania wskaźnikowej wartości parametrycznej wykrywania mające na celu ustalenie wód, w których może dojść do przekroczenia TID, z wyjątkiem trytu, potasu-40, radonu i krótkożyciowych produktów rozpadu radonu i które wymagają wykonania dodatkowych analiz. Państwa członkowskie muszą wykazać, że w ramach wybranej metody nie uzyskuje się fałszywych wyników negatywnych (wodę uznaje się za zgodną z TID, podczas gdy jej spożycie powoduje, że poziomy dawki przekraczają wartość parametryczną wynoszącą 0,1 mSv/rocznie). W strategii monitorowania uwzględnia się wynik analiz ogólnej charakterystyki radiologicznej wody. [Popr. 47]

Jeżeli aktywność całkowita Państwa członkowskie, które chcą zastosować techniki kontroli oparte na pomiarach aktywności całkowitej alfa i beta wynosi odpowiednio mniej niż 0,1 Bq/l, muszą zwracać baczną uwagę na ewentualne ograniczenia metrologiczne (na przykład wynikające z niemożności zmierzenia promieniowania beta o niskiej energii), właściwie dobrać wartość dopuszczalną, poniżej której wodę uznaje się za spełniającą normy, zwłaszcza w odniesieniu do aktywności całkowitej beta, oraz 1,0 Bq/l, państwo członkowskie może uznać, że TID wynosi mniej niż wskaźnikowa wartość parametryczna 0,1 mSv/rocznie i nie wymaga badania radiologicznego, chyba że z innych źródeł informacji wynika, że konkretne radionuklidy są obecne w miejscu zaopatrzenia w wodę i mogą spowodować przekroczenie wartości 0,1 mSv/rocznie dla TID brać pod uwagę oddziaływanie skumulowane aktywności alfa i beta. [Popr. 48]

Jeżeli aktywność całkowita alfa przekracza 0,1 Bq/l lub aktywność całkowita beta przekracza 1,0 Bq/l, niezbędna jest analiza pod kątem konkretnych radionuklidów. Radionuklidy, które należy zmierzyć są określane przez państwa członkowskie z uwzględnieniem wszystkich stosownych informacji dotyczących prawdopodobnych źródeł promieniotwórczości. Jako że wyższy poziom trytu może oznaczać obecność innych sztucznych radionuklidów, pomiaru trytu, aktywności całkowitej alfa i beta należy dokonać w tej samej próbce.

Zamiast powyższej kontroli aktywności całkowitej alfa i beta państwa członkowskie mogą zadecydować o zastosowaniu innych wiarygodnych metod kontroli pod kątem radionuklidów w celu stwierdzenia obecności promieniotwórczości w wodzie pitnej. Jeżeli jedno ze stężeń promieniotwórczości przekroczy 20 % stężenia odniesienia lub stężenie trytu przekroczy wartość parametryczną wynoszącą 100 Bq/l, wymagana jest analiza dodatkowych radionuklidów. Radionuklidy, które należy zmierzyć, są określane przez państwa członkowskie z uwzględnieniem wszystkich stosownych informacji dotyczących prawdopodobnych źródeł promieniotwórczości.

1.1.1. Dobór wartości dopuszczalnej

W odniesieniu do aktywności całkowitej beta lub resztkowej aktywności całkowitej beta (po odjęciu oddziaływania potasu-40) stosowanie wartości dopuszczalnej na poziomie 1 Bq/l nie gwarantuje koniecznie zgodności z wartością parametryczną wynoszącą 0,1 mSv/rocznie. Państwa członkowskie muszą zbadać aktywność objętościową ołowiu-210 i radu-228, które są dwoma radionuklidami emitującymi promieniowanie beta o bardzo wysokiej radiotoksyczności. W przypadku konsumenta dorosłego TID na poziomie 0,1 mSv/rocznie osiąga się w sytuacji, gdy aktywność objętościowa wody wynosi 0,2 Bq/l (w odniesieniu do skumulowanej aktywności radu-228 i ołowiu-210), czyli jedną piątą wartości dopuszczalnej wynoszącej 1 Bq/l; w przypadku grupy krytycznej obejmującej dzieci poniżej 1. roku życia i przy założeniu, że w ich przypadku spożycie wody wynosi 55 cl dziennie, TID osiąga się w sytuacji, gdy aktywność radu-228 przyjmuje wartości zbliżone do 0,02 Bq/l lub gdy aktywność ołowiu210 zbliża się do poziomu 0,06 Bq/l.

W odniesieniu do aktywności całkowitej alfa państwa członkowskie muszą zbadać oddziaływanie polonu-210, ponieważ stosowanie wartości dopuszczalnej na poziomie 0,1 Bq/l nie gwarantuje koniecznie zgodności z wartością parametryczną wynoszącą 0,1 mSv/rocznie. W przypadku grupy krytycznej obejmującej dzieci poniżej 1. roku życia i przy założeniu, że w ich przypadku spożycie wody wynosi 55 cl dziennie, TID zostaje przekroczona w sytuacji, gdy aktywność objętościowa polonu-210 osiąga poziom 0,02 Bq/l, czyli jedną piątą wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,1 Bq/l. [Popr. 49]

1.1.2. Uwzględnienie skumulowanego oddziaływania aktywności alfa i beta

Dawka orientacyjna ogółem jest wynikiem dawek pochodzących ze wszystkich radionuklidów obecnych w wodzie bez względu na to, czy podczas rozpadu emitują one promieniowanie alfa czy beta. Wyniki monitorowania aktywności całkowitej alfa i beta muszą więc być uwzględniane łącznie, aby móc stwierdzić przekroczenie TID.

Państwa członkowskie zapewniają spełnienie następującego wzoru:

Aktywność całkowita alfa/wartość dopuszczalna aktywności całkowitej alfa + aktywność całkowita beta/wartość dopuszczalna aktywności całkowitej beta <1. [Popr. 50]

2. 1.2. Obliczenie TID

TID jest skuteczną dawką obciążającą dla jednego roku przyjęcia wynikającą ze wszystkich radionuklidów naturalnych, których obecność w wodzie wykryto, pochodzenia zarówno naturalnego, jak i sztucznego, z wyjątkiem trytu, potasu-40, radonu i krótkożyciowych produktów rozpadu radonu. TID oblicza się ze stężeń na podstawie aktywności objętościowej radionuklidów i współczynników dawki dla dorosłych określonych w tabeli A załącznika III do dyrektywy 96/29/Euratom lub na podstawie bardziej aktualnych informacji uznanych przez właściwe organy w państwie członkowskim. Obliczanie TID prowadzi się dla najbardziej narażonej na zagrożenie grupy ludności, zwanej grupą krytyczną, na podstawie wskaźników konsumpcji określonych przez Komisję. W przypadku radionuklidów naturalnych grupę krytyczną stanowią dzieci poniżej roku życia. Jeżeli poniższy wzór zostanie spełniony państwo członkowskie może uznać, że TID jest mniejsza niż wskaźnikowa wartość parametryczna wynosząca 0,1 mSv/rocznie i nie jest wymagane dalsze badanie: [Popr. 51]

(1)

gdzie:

Ci(obs) = obserwowane stężenie radionuklidu i

Ci(ref) = stężenie odniesienia radionuklidu i n = liczba wykrytych radionuklidów.

Jeżeli wzór nie zostanie spełniony, wartość parametryczną uznaje się za przekroczoną jedynie w przypadku, gdy radionuklidy są systematycznie obecne w podobnych stężeniach promieniotwórczości przez cały rok. należy przeprowadzić analizy uzupełniające, aby upewnić się, że uzyskany wynik jest reprezentatywny. Kontrole muszą być prowadzone z poszanowaniem terminów, które mogą zostać skrócone, aby odzwierciedlić stopień, w jakim wartość parametryczna została przekroczona. Państwa członkowskie określają zakres ponownego pobierania próbek niezbędnego dla zapewnienia reprezentatywności zmierzonych oraz terminy, których należy przestrzegać, dla upewnienia się, że doszło do rzeczywistego przekroczenia wartości parametrycznej określonej dla średniego stężenia promieniotwórczości przez cały rok TID. [Popr. 52]

Stężenia odniesienia dla promieniotwórczości pochodzenia naturalnego w wodzie pitnej (1)

PochodzenieNuklidStężenie odniesieniaWiek krytyczny:
NaturalnaU-238 (2)3,0 1,47 Bq/l< 1 rok
U-234 (2)2,8 1,35 Bq/l< 1 rok
Ra-2260,5 0,11 Bq/l< 1 rok
Ra-2280,2 0,02 Bq/l< 1 rok
Pb-2100,2 0,06 Bq/l< 1 rok
Po-2100,1 0,02 Bq/l< 1 rok
SztucznaC-14240 Bq/l
Sr-904,9 Bq/l
Pu-239/Pu-2400,6 Bq/l
Am-2410,7 Bq/l
Co-6040 Bq/l
Cs-1347,2 Bq/l
Cs-13711 Bq/l
I-1316,2 Bq/l
(1) Niniejsza tabela zawiera najczęściej występujące radionuklidy naturalne i sztuczne. Stężenia odniesienia dla pozostałych radionuklidów oblicza się z zastosowaniem współczynników dawki dla dorosłych określonych w tabeli A załącznika III do dyrektywy 96/29/Euratom lub na podstawie bardziej aktualnych informacji uznanych przez właściwe organy w państwie członkowskim, przyjmując spożycie 730 litrów rocznie Obliczenia należy dokonać dla najbardziej narażonej grupy wiekowej w taki sposób, aby zapewnić zgodność z dawką orientacyjną ogółem wynoszącą 0,1 mSv bez względu na wiek konsumenta. Komisja określa spożycie wody w poszczególnych grupach wiekowych.

(2) Jeden miligram (mg) naturalnego uranu zawiera 12,3 Bq U-238 oraz 12,3 Bq U-234. Tabela zawiera wyłącznie właściwości radiologiczne uranu, bez toksyczności chemicznej. [Am. 53]

2a. Promieniotwórczość wynikająca z działalności człowieka

Radionuklidy, które należy zmierzyć, są określane przez państwa członkowskie na podstawie wszystkich zebranych informacji dotyczących potencjalnych źródeł promieniotwórczości wynikającej z działalności człowieka.

2a.1. Monitorowanie trytu

W ramach analizy referencyjnej przeprowadza się specjalną analizę w celu wyrażenia w wartościach liczbowych poziomu obecności trytu. Analizę taką przeprowadza się wtedy, gdy wymagane jest okresowe monitorowanie tego parametru. Aktywność objętościowa przekraczająca poziom 10 Bq/l wskazuje na istnienie anomalii, której pochodzenie należy ustalić i która może wskazywać na obecność innych radionuklidów sztucznych. Wartość parametryczna wynosząca 20 Bq/l stanowi próg, po przekroczeniu którego konieczne jest ustalenie pochodzenia skażenia i powiadomienie społeczeństwa. Stężenie odniesienia odpowiadające osiągnięciu wartości parametrycznej 0,01 mSv/rocznie wynosi 680 Bq/l (w przypadku płodu wartość ta wynosi 500 Bq/l).

2a.2. Obliczenie TID związanej z działalnością człowieka

TID jest skuteczną dawką obciążającą dla jednego roku przyjęcia, wynikającą ze wszystkich radionuklidów pochodzących z działalności człowieka, których obecność w wodzie pitnej wykryto, z trytem włącznie.

TID oblicza się na podstawie aktywności objętościowej radionuklidów i współczynników dawki określonych w tabeli A załącznika III do dyrektywy 96/29/Euratom lub na podstawie bardziej aktualnych informacji uznanych przez właściwe organy w zainteresowanym państwie członkowskim. Obliczanie TID prowadzi się dla najbardziej narażonej grupy ludności, zwanej grupą krytyczną, na podstawie typów konsumpcji określonych przez Komisję.

Państwa członkowskie mogą stosować stężenia odniesienia odpowiadające osiągnięciu wartości parametrycznej 0,01 mSv/rocznie. Jeżeli poniższy wzór zostanie w takim przypadku spełniony, państwo członkowskie może uznać, że wartość parametryczna nie została przekroczona i nie jest wymagane dalsze badanie:

gdzie:

Ci(obs) = obserwowane stężenie radionuklidu i

Ci(ref) = stężenie odniesienia radionuklidu i

n = liczba wykrytych radionuklidów.

Jeżeli wzór nie zostanie spełniony, należy bezzwłocznie przeprowadzić analizy uzupełniające, aby potwierdzić prawidłowość uzyskanego wyniku i ustalić pochodzenie zanieczyszczenia. [Popr. 54]

Stężenia odniesienia dla promieniotwórczości wynikającej z działalności człowieka w wodzie pitnej 12

NuklidStężenie odniesieniaWiek krytyczny:
H3680 Bq/l/500 Bq/l2-7 lat/płód
C-1421 Bq/l2-7 lat
Sr-900,22 Bq/l< 1 rok
Pu-239/Pu-2400,012 Bq/l< 1 rok
Am-2410,013 Bq/l< 1 rok
Co-600,9 Bq/l< 1 rok
Cs-1340,7 Bq/lDorośli
NuklidStężenie odniesieniaWiek krytyczny:
Cs-1371,1 Bq/lDorośli
I-1310,19 Bq/l1-2 lat

[Popr. 55]

3. Charakterystyka wykonania i metody analizy

Dla następujących parametrów promieniotwórczości określona charakterystyka wykonania stanowi, że wykorzystana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać zmierzenie stężenia równego wartości parametrycznej z określoną granicą wykrywalności.

Parametry NuklidGranica wykrywalności (Uwaga 1)Uwagi
Radon10 Bq/lUwaga 2,3
Tryt10 Bq/lUwaga 2,3
Całkowita alfa

Całkowita beta

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Uwaga 2, 4

Uwaga 2, 4

U-2380,02 Bq/lUwaga 2, 6
U-2340,02 Bq/lUwaga 2, 6
Ra-2260,04 Bq/lUwaga 2
Ra-2280,08 0,01 Bq/lUwaga 2, 5
Pb-2100,02 Bq/lUwaga 2
Po-2100,01 Bq/lUwaga 2
C-1420 Bq/lUwaga 2
Sr-900,4 0,1 Bq/lUwaga 2
Pu-239/Pu-2400,04 0,01 Bq/lUwaga 2
Am-2410,06 0,01 Bq/lUwaga 2
Co-600,5 0,1 Bq/lUwaga 2
Cs-1340,5 0,1 Bq/lUwaga 2
Cs-1370,5 0,1 Bq/lUwaga 2
I-1310,5 0,1 Bq/lUwaga 2
Uwaga 1: granicę wykrywalności oblicza się zgodnie z ISO 11929-7, Determination of the detection limit and decision thresholds for ionizing radiation measurements-Part 7: Fundamentals and general applications(Ustalanie granicy wykrywalności i progów decyzji dla pomiarów promieniowania jonizującego - część 7: zasady podstawowe i zastosowania ogólne), z prawdopodobieństwem błędu pierwszego i drugiego stopnia wynoszącym 0,05

Uwaga 2: niepewność pomiaru oblicza się i przedstawia jako całkowitą standardową niepewność lub jako rozszerzoną standardową niepewność o współczynniku rozszerzenia wynoszącym 1,96, zgodnie z wytycznymi ISO dotyczącymi wyrażania niepewności pomiaru (ISO Guide for the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Genewa 1993, wyd. poprawione Genewa 1995).

Uwaga 3: granica wykrywalności radonu i trytu wynosi 10 % 50 % jego wartości parametrycznej wynoszącej 100 20 Bq/l

Uwaga 4: granica wykrywalności aktywności całkowitej alfa i aktywności całkowitej beta wynosi 40 % wartości kontroli wynoszących odpowiednio 0,1 i 1,0 Bq/lWartości te mogą być wykorzystywane jedynie po ustaleniu, że nie ma żadnego znaczącego narażenia ze strony radionuklidów o bardzo wysokiej toksyczności (ołwiu-210, radu-228 lub polonu-210).

Uwaga 5: niniejsza granica wykrywalności ma zastosowanie wyłącznie do kontroli rutynowej: dla nowego źródła wody, dla którego prawdopodobne jest, że Ra-228 przekracza 20 % stężenia odniesienia, granica wykrywalności dla pierwszej kontroli wynosi 0,02 Bq/l dla pomiarów nuklidów Ra-228. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy wymagana jest ponowna kontrola.

Uwaga 6: Niska wartość określonego limitu wykrycia U wynika z uwzględnienia toksyczności chemicznej uranu. [Am. 56]

1 Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 145.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 Marca 2013 r.
3 Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1).
4 Dyrektywa Rady 98/83/WEz dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 45).
6 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67).
7 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).
8 Zalecenie Komisji 2001/928/Euratom z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ochrony ogółu społeczeństwa przed narażeniem na radon w wodzie pitnej (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 85).
9 Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19).
10 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
11 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).
* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
* Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
12 Niniejsza tabela zawiera najczęściej występujące radionuklidy sztuczne. Stężenia odniesienia dla pozostałych radionuklidów oblicza się z zastosowaniem współczynników dawki określonych w tabeli A załącznika III do dyrektywy 96/29/Euratom lub na podstawie bardziej aktualnych informacji uznanych przez właściwe organy w zainteresowanym państwie członkowskim. Obliczenia należy dokonać dla najbardziej narażonej grupy wiekowej w taki sposób, aby zapewnić zgodność z dawką orientacyjną ogółem wynoszącą 0,01 mSv, bez względu na wiek konsumenta. Komisja określa spożycie wody w poszczególnych grupach wiekowych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.