Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.36.217/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2016 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej

P7_TC1-COD(2010)0374

(Dz.U.UE C z dnia 29 stycznia 2016 r.)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 549/2013.)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.